Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3985. Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 12152.

Na podlagi tretje alineje 16. člena in prvega odstavka 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) sprejema nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
S P L O Š N E P O G O J E
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ti splošni pogoji poslovanja določajo:
– upravičence do sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) in drugih sredstev, kot jih določajo ti splošni pogoji poslovanja;
– pogoje in postopke za dodelitev sredstev;
– vsebino pravic in obveznosti sklada in upravičencev, ki pridobijo sredstva po teh splošnih pogojih poslovanja.
(2) Izrazi »izobraževanje«, »javnoveljavna izobraževalna ustanova« in »izobraževalni programi« v teh splošnih pogojih poslovanja imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja štipendiranje, in predpisih, ki urejajo organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.
(3) Višja sila po teh splošnih pogojih poslovanja pomeni vsak nepredvidljiv izjemen dogodek ali okoliščino, ki je zunaj nadzora sklada ali upravičenca, enemu ali drugemu preprečuje izpolnitev oziroma izpolnjevanje katere od obveznosti iz pogodbenega razmerja, dogodka ali okoliščine ni mogoče pripisati njuni napaki ali malomarnosti in se kljub vsej potrebni skrbnosti izkaže za nepremostljiv dogodek oziroma okoliščino.
2. člen
(1) Sredstva sklada so namenjena za:
– štipendiranje in sofinanciranje programov Ad futura za mednarodno mobilnost;
– Zoisove štipendije;
– štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu;
– sofinanciranje kadrovskih štipendij;
– nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe;
– izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo kot programska sredstva iz državnega proračuna pristojnih ministrstev, iz namenskih sredstev sklada, iz sredstev Evropskega socialnega sklada in iz drugih sredstev, ki jih sklad pridobi za ta namen.
(3) Sklad z javnim pozivom razpiše sredstva za posojila za izobraževanje in usposabljanje v Republiki Sloveniji in tujini po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila pravni osebi, ki je registrirana za dejavnost bank.
3. člen
(1) Sredstva po teh splošnih pogojih poslovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa oziroma javnega poziva, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh sklada.
(2) Javne razpise oziroma javne pozive za dodelitev sredstev z merili za določitev upravičencev do sredstev določi sklad s poslovnim načrtom za tekoče koledarsko leto.
(3) Določbe teh splošnih pogojev poslovanja, ki urejajo postopek javnega razpisa, se smiselno uporabljajo za postopek javnega poziva.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
4. člen
Objava javnega razpisa za dodelitev sredstev mora vsebovati zlasti:
– pravno podlago za objavo in izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo upravičenci;
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji dostaviti in s katero dokazujejo izpolnjevanje pogojev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– višino in namen sredstev, ki jih prijavitelj lahko prejme;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
5. člen
(1) Prijava na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
(2) Rok za prijavo na javni razpis je določen kot odprti rok prijave ali kot določeni rok prijave.
6. člen
(1) V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe sredstev.
(2) V primeru porabe sredstev pred potekom odprtega roka prijave sklad za odločitev o upravičencih uporabi merila, ki so določena v javnem razpisu.
(3) Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrnejo.
7. člen
(1) V postopku javnega razpisa z določenim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavitelji, vloge katerih glede na merila javnega razpisa prejmejo višjo oceno.
(2) Merila za izbor upravičencev se vrednotijo v točkah, izjemoma v odstotkih ali na drug način, ki omogoča razvrstitev vlog.
8. člen
(1) Vloge prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, se ocenijo na podlagi meril, ki jih določa javni razpis.
(2) Seznam upravičencev se določi na podlagi prednostnega seznama prijaviteljev, ki so razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto oceno vloge, in sicer od najvišje do najnižje ocenjene vloge.
(3) Če dva ali več prijaviteljev prejme enako število točk, se za razvrstitev njihovih vlog uporabi razmejitveno merilo, ki se določi posebej za vsak javni razpis.
9. člen
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada (v nadaljevanju: direktor).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik komisije mora izpolnjevati pogoje za vodenje upravnega postopka v skladu s predpisi, ki določajo stopnjo izobrazbe in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
10. člen
(1) V postopku javnega razpisa z določenim rokom prijave in javnega razpisa z odprtim rokom prijave komisija vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti:
– naslov, prostor in čas pregleda prispelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– osebna imena oziroma firmo prijaviteljev po vrstnem redu pregleda vlog;
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti vlog;
– navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne vloge.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev in ga posreduje direktorju. Na podlagi potrjenega predloga upravičencev se upravičencem izda odločba.
(3) V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave se zapisnik sestavi tudi po zaključku javnega razpisa, vsebovati pa mora zlasti:
– osebna imena oziroma firmo prijaviteljev;
– osebna imena oziroma firmo upravičencev z navedbo številke in datuma izdaje odločbe ter višine odobrenih sredstev;
– navedbo skupnega zneska dodeljenih sredstev.
11. člen
Za postopek dodelitve sredstev sklada in drugih sredstev, kot jih določajo ti splošni pogoji poslovanja, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
12. člen
(1) Sklad praviloma v roku 8 dni po dokončnosti odločbe pozove upravičenca k podpisu pogodbe.
(2) Upravičenec pridobi pravico do dodeljenih sredstev z dokončnostjo odločbe, sklad pa lahko plačilo sredstev izvrši le na podlagi pogodbe, če je njena sklenitev določena z javnim razpisom.
13. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– osebno ime, datum rojstva in naslov stalnega ali začasnega prebivališča – za fizične osebe;
– osebno ime zakonitega zastopnika, če je upravičenec mladoletna oseba – za fizične osebe;
– firma, matična številka, davčna številka, naslov in osebno ime zakonitega zastopnika – za pravne osebe;
– namen, za katerega so sredstva dodeljena;
– višina dodeljenih sredstev;
– osebni oziroma poslovni račun upravičenca;
– načrt porabe sredstev, če ne gre za enkratno nakazilo sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer navedba dokazil, ki jih mora upravičenec dostaviti in iz katerih izhaja namenska poraba sredstev, poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev oziroma najmanj zaključno poročilo ipd.;
– primeri prenehanja pogodbe;
– sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil in nenamenske porabe dodeljenih sredstev;
– drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti upravičenca in sklada.
14. člen
Za dokumente in dejanja v postopkih dodelitve vseh oblik sredstev po teh splošnih pogojih poslovanja, razen štipendij, se plačuje upravna taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
15. člen
Zoper posamične akte, ki jih v postopkih dodelitve sredstev izda sklad, je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, pristojno za delo, razen če zakon ali drug predpis določa drugače.
16. člen
Sklad hrani dokumentacijo v zvezi s postopki javnih razpisov in javnih pozivov v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
17. člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo za dodelitev vseh oblik sredstev, razen če zakon določa drugače.
III. ŠTIPENDIRANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AD FUTURA ZA MEDNARODNO MOBILNOST
18. člen
Sredstva za štipendiranje in sofinanciranje programov Ad futura za mednarodno mobilnost se podeljujejo za:
– štipendije za izobraževanje državljanov Republike Slovenije v tujini in tujih državljanov v Republiki Sloveniji;
– sofinanciranje srednješolskega izobraževanja tujih državljanov v Republiki Sloveniji;
– štipendije za kratkoročno mednarodno mobilnost za namen izobraževanja in usposabljanja dijakov in študentov, ki so državljani Republike Slovenije;
– sofinanciranje usposabljanja državljanov Republike Slovenije v tujini;
– sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini;
– sofinanciranje pedagoškega, raziskovalnega oziroma strokovnega sodelovanja državljanov Republike Slovenije v tujini, tujih državljanov v Republiki Sloveniji ali državljanov Republike Slovenije iz tujine v Republiki Sloveniji;
– sofinanciranje strokovnih in znanstvenih obiskov državljanov Republike Slovenije v tujini.
1. Štipendije za izobraževanje državljanov Republike Slovenije v tujini in tujih državljanov v Republiki Sloveniji
19. člen
(1) Do štipendij so v skladu s pogoji javnega razpisa upravičene naslednje osebe:
– dijaki, ki so državljani Republike Slovenije, za srednješolsko izobraževanje v tujini;
– študenti, ki so državljani Republike Slovenije, za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v tujini;
– študenti, ki so tuji državljani, za dodiplomski ali podiplomski študij na izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo, če:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– v Republiki Sloveniji ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih;
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini;
– niso vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini.
(3) Pogoje iz tega člena mora štipendist izpolnjevati celoten čas izobraževanja, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha.
20. člen
Štipendija se dodeli za izobraževanje na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in z javnoveljavnim (akreditiranim) izobraževalnim programom za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero štipendist prejme javnoveljavno spričevalo.
21. člen
(1) Štipendija se dodeli za pokritje stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov upravičenca do štipendije (v nadaljevanju: štipendist) za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javnoveljavnega spričevala.
(2) Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov.
22. člen
(1) Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija lahko zviša za poseben dodatek, če tako določa javni razpis.
(2) Višina dodatka se določi z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Za določitev upravičencev do dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja štipendiranje, in podzakonskih predpisov.
23. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del štipendije, pri čemer se temu prijavitelju dodeli štipendija v celotnem zaprošenem znesku.
24. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o štipendiranju sklad praviloma nakaže:
– štipendijo za šolnino na poslovni račun izobraževalne ustanove, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;
– štipendijo za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Sklad praviloma izvrši plačilo štipendije za šolnino v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske stroške za tekoče študijsko leto pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
(3) Račun za plačilo šolnine iz prvega odstavka tega člena pridobi sklad.
25. člen
(1) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se glasi na osebno ime štipendista, in potrdila o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek plačane šolnine.
(2) Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne v evrih, pri čemer se znesek preračuna po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan odobritve povračila plačane šolnine.
(3) Sklad izvrši plačilo iz prvega odstavka tega člena praviloma v roku 8 dni od vložitve popolnega zahtevka za povračilo plačane šolnine.
(4) Če je štipendist sam plačal le del šolnine, začne rok iz prejšnjega odstavka teči od dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na poslovni račun izobraževalne ustanove.
26. člen
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi.
27. člen
(1) Če štipendist ne napreduje v višji letnik, štipendijsko razmerje miruje in se štipendija za tekoče šolsko oziroma študijsko leto štipendistu ne izplača.
(2) Po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha.
(3) Če štipendist po poteku mirovanja štipendijskega razmerja izkaže izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, se štipendijsko razmerje nadaljuje, štipendist pa ni upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja.
(4) Mirovanje štipendijskega razmerja iz tega člena je mogoče le enkrat v celotnem obdobju izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(5) V primeru mirovanja štipendijskega razmerja iz razlogov iz tega člena se rok za zaključek izobraževanja podaljša za eno leto, o čemer se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar štipendist ne zaključi šolskega oziroma študijskega programa predpisanega zadnjega letnika izobraževanja in ne pridobi javnoveljavnega spričevala v roku, določenem v pogodbi o štipendiranju.
28. člen
(1) Če štipendist iz opravičljivih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja, štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta na stopnji izobraževanja, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(2) Za opravičljive razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar štipendist dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar štipendist dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani izobraževalne ustanove, zaradi katerih štipendist ni mogel nadaljevati oziroma dokončati izobraževanja oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja ali drugih pogodbenih obveznosti, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Če sklad odobri mirovanje iz razlogov iz tega člena, se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
(4) Po poteku mirovanja štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik oziroma zaključek izobraževanja, sicer štipendijsko razmerje preneha.
29. člen
Štipendijsko razmerje preneha zlasti, če štipendist:
– po svoji krivdi prekine izobraževanje oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpisa v višji letnik oziroma zaključek izobraževanja v skladu s 27. oziroma 28. členom oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– spremeni izobraževalni program, smer ali stopnjo izobraževanja brez predhodnega soglasja sklada;
– v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o štipendiranju.
30. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je štipendist dolžan vrniti vrednost prejete štipendije, preračunano skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin.
(2) Štipendist mora štipendijo vrniti v roku 30 dni od prejema poziva sklada k vračilu štipendije.
31. člen
(1) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za enako ali krajšo dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz utemeljenih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.
(2) Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se štejejo bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca, starševstvo ali socialna ogroženost štipendista.
32. člen
Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije oziroma postane trajno nezmožen za delo;
– če štipendist tudi po odobrenem odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti ne more vrniti štipendije;
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom;
– če štipendist umre.
33. člen
(1) Če javni razpis tako določa, mora štipendist po zaključku izobraževanja, za katero je prejel štipendijo, skleniti delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Štipendist mora skleniti delovno razmerje s polnim delovnim časom vsaj za toliko let, kolikor šolskih oziroma študijskih let je trajalo štipendijsko razmerje, oziroma za obdobje, ki je določeno v javnem razpisu, pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
(3) Če štipendist sklene delovno razmerje z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
(4) Če štipendist delovno razmerje sklene za čas, ki je krajši od tistega, ki ga določa pogodba o štipendiranju, je štipendist dolžan vrniti štipendijo v sorazmernem deležu, preračunanem skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin in ki ustreza obdobju, ko ni bil zaposlen.
(5) Štipendist je dolžan skladu v 30 dneh po zaključku izobraževanja predložiti eno od naslednjih dokazil:
– kopijo sklepa o izbiri na delovno mesto;
– kopijo pogodbe o zaposlitvi;
– potrdilo delodajalca z navedbo nastopa dela in trajanja delovnega razmerja;
– izjavo o vpisu v register brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(6) Po poteku obdobja, določenega v drugem odstavku tega člena, mora štipendist skladu predložiti potrdilo delodajalca o ustreznem trajanju delovnega razmerja.
(7) Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti obveznosti iz tega člena, če štipendist med izobraževanjem ali po zaključku izobraževanja postane trajno nezmožen za delo.
(8) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena, če štipendist nadaljuje izobraževanje na višji stopnji, in sicer za čas trajanja tega izobraževanja, vendar največ za dobo petih let od zaključka izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(9) Obveznost iz prvega odstavka tega člena velja le za štipendiste, ki so državljani Republike Slovenije.
34. člen
Če javni razpis ne določa drugače, se šteje, da je štipendist izpolnil svojo obveznost iz prejšnjega člena, če se za dobo, določeno v prejšnjem členu, samozaposli v Republiki Sloveniji.
35. člen
Če štipendist zadnji letnik izobraževanja na stopnji, za katero je pridobil štipendijo, zaključi uspešno in pred rokom, predvidenim za zaključek izobraževanja, ni dolžan vrniti sorazmernega deleža štipendije za življenjske stroške za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.
2. Sofinanciranje srednješolskega izobraževanja tujih državljanov v Republiki Sloveniji
36. člen
(1) Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene srednje šole v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javnoveljavni program (v nadaljevanju: prijavitelj), in sicer za naslednje osebe:
– dijake, ki so tuji državljani, za vključitev v program mednarodne mature v Republiki Sloveniji;
– dijake, ki so tuji državljani, za vključitev v srednješolske programe tehničnega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
(2) Če javni razpis ne določa drugače, lahko prijavitelj pridobi sredstva za sofinanciranje izobraževanja tistih dijakov, ki:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– v Republiki Sloveniji ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih;
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini.
(3) Pogoje iz tega člena morajo dijaki izpolnjevati celoten čas izobraževanja, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, sicer pogodbeno razmerje preneha.
(4) Obvezna sestavina javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje izobraževanja je obrazec izjave dijaka oziroma njegovega zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da se prijavitelj prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja.
37. člen
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno spričevalo.
38. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za pokritje stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov za srednješolsko raven izobraževanja in pridobitev javnoveljavnega spričevala.
(2) Šolnino, do sofinanciranja katere je prijavitelj upravičen, določi ministrstvo, pristojno za šolstvo, in ta šolnina ne vključuje vpisnih ali drugih stroškov.
39. člen
Pogodbo o sofinanciranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijaki, za sofinanciranje izobraževanja katerih je prejel sredstva, izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje izobraževanja in so se vpisali v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi.
40. člen
(1) Če kateri od dijakov ne napreduje v višji letnik, pogodbeno razmerje v delu, ki se nanaša na sofinanciranje izobraževanja tega dijaka, miruje in se sredstva za sofinanciranje za tekoče šolsko leto za tega dijaka ne izplačajo.
(2) Po enoletnem mirovanju pogodbenega razmerja iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja dijaka in njegov vpis v višji letnik, sicer pogodbeno razmerje v delu, ki se nanaša na sofinanciranje izobraževanja tega dijaka, preneha.
(3) Če prijavitelj po poteku mirovanja pogodbenega razmerja izkaže izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis dijaka v višji letnik, se pogodbeno razmerje za tega dijaka nadaljuje, prijavitelj pa ni upravičen do sofinanciranja izobraževanja dijaka za čas mirovanja pogodbenega razmerja.
(4) Mirovanje pogodbenega razmerja iz tega člena je za posameznega dijaka mogoče le enkrat v celotnem obdobju sofinanciranega izobraževanja.
(5) V primeru mirovanja pogodbenega razmerja iz razlogov iz tega člena se za dijaka podaljša rok za zaključek izobraževanja za eno leto, o čemer se sklene dodatek k pogodbi o sofinanciranju.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar dijak ne zaključi s šolskim programom predpisanega zadnjega letnika izobraževanja in ne pridobi javnoveljavnega spričevala v roku, določenem v pogodbi o štipendiranju.
41. člen
(1) Če dijak iz opravičljivih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja, pogodbeno razmerje v delu, ki se nanaša na sofinanciranje izobraževanja tega dijaka, miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta.
(2) Za opravičljive razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar dijak dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar dijak dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar dijak dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani prijavitelja, zaradi katerih dijak ni mogel nadaljevati oziroma dokončati izobraževanja oziroma zaradi katerih ni mogel predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja ali drugih pogodbenih obveznosti, kar dijak oziroma prijavitelj dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Če sklad odobri mirovanje iz razlogov iz tega člena, se za sofinanciranje izobraževanja takega dijaka sklene dodatek k pogodbi o sofinanciranju.
(4) Po poteku mirovanja pogodbenega razmerja mora prijavitelj izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja dijaka in njegov vpis v višji letnik oziroma izkazati uspešen zaključek izobraževanja, sicer pogodbeno razmerje v delu, ki se nanaša na sofinanciranje izobraževanja tega dijaka, preneha.
42. člen
Pogodbeno razmerje preneha v celoti oziroma v delu, ki se nanaša na sofinanciranje izobraževanja posameznega dijaka, zlasti če:
– dijak po svoji krivdi prekine izobraževanje oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– prijavitelj za posameznega dijaka ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpisa v višji letnik oziroma zaključek izobraževanja v skladu s 40. oziroma 41. členom teh splošnih pogojev poslovanja;
– dijak spremeni izobraževalni program, smer, stopnjo ali izobraževalno institucijo brez predhodnega soglasja sklada;
– prijavitelj ali dijak v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– prijavitelj v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju.
43. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je prijavitelj dolžan skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(2) Prijavitelj mora sredstva vrniti v roku 8 dni od prejema poziva sklada k vračilu sredstev.
44. člen
Sklad lahko prijavitelja na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila sredstev sofinanciranja izobraževanja dijaka in mu obveznost odpiše:
– če dijak opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije oziroma postane trajno nezmožen za delo;
– če dijak umre.
3. Štipendije za kratkoročno mednarodno mobilnost za namen izobraževanja in usposabljanja dijakov in študentov, ki so državljani Republike Slovenije
45. člen
(1) Do štipendij za kratkoročno mednarodno mobilnost za namen izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: študijski obisk) so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so vpisani na javnoveljavne izobraževalne programe na javnoveljavnih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji, in sicer:
– dijaki na srednješolskih programih;
– študenti na višješolskih ali visokošolskih programih.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo štipendijo, če:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, oziroma smejo tako štipendijo prejemati le, če je tako določeno z javnim razpisom sklada;
– niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– niso vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Če oseba iz prejšnjega odstavka prejema drugo štipendijo za študijske obiske, se štipendija podeli največ v višini razlike do štipendije, določene z javnim razpisom iz prejšnjega odstavka.
(4) Pogoje iz tega člena mora štipendist izpolnjevati celoten čas trajanja študijskega obiska, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha.
46. člen
Štipendija se dodeli za študijski obisk, ki ga izobraževalna ustanova, na kateri je štipendist v Republiki Sloveniji vpisan, vrednoti kot del izobraževalnega programa.
47. člen
(1) Štipendija se dodeli za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, kot so šolnina, stroški nastanitve in prehrane, zavarovanja za tujino za čas trajanja obiska, potni, administrativni in drugi stroški.
(2) Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik plača tuji izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa v času študijskega obiska, če gostujoča izobraževalna ustanova zahteva plačilo šolnine.
48. člen
(1) Štipendistu s posebnimi potrebami se štipendija lahko zviša za poseben dodatek, če tako določa javni razpis.
(2) Višina tega dodatka se določi z vsakokratnim javnim razpisom.
(3) Za določitev upravičencev do dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja štipendiranje, in podzakonskih predpisov.
49. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del štipendije, pri čemer se temu prijavitelju dodeli štipendija v celotnem zaprošenem znesku.
50. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o štipendiranju sklad nakaže štipendijo v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Sklad praviloma izvrši plačilo v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
51. člen
(1) Štipendist je dolžan v roku enega meseca po zaključku študijskega obiska skladu predložiti poročilo o študijskem obisku.
(2) Štipendist je dolžan v roku 30 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je prejel štipendijo za študijski obisk, skladu predložiti potrdilo o priznanju obveznosti, opravljenih v okviru študijskega obiska.
52. člen
(1) Če štipendist iz opravičljivih razlogov ne odide na študijski obisk oziroma ga prekine, štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi.
(2) Za opravičljive razloge iz tega člena se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar štipendist dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– višja sila, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani izobraževalne ustanove, zaradi katerih štipendist ni mogel nadaljevati oziroma dokončati študijskega obiska oziroma predložiti dokazil o zaključku študijskega obiska ali drugih pogodbenih obveznosti, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, mora štipendist oditi na študijski obisk v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, sicer štipendijsko razmerje preneha.
53. člen
Štipendijsko razmerje preneha zlasti, če štipendist:
– po svoji krivdi prekine študijski obisk oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– prekine izobraževanje na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji;
– sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma se samozaposli;
– spremeni program, področje ali izobraževalno ustanovo, na kateri je na študijskem obisku, brez predhodnega soglasja sklada;
– v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o štipendiranju.
54. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je štipendist dolžan vrniti vrednost prejete štipendije, preračunano skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin.
(2) Štipendist mora štipendijo vrniti v roku 30 dni od prejema poziva sklada k vračilu štipendije.
55. člen
(1) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za enako ali krajšo dobo, kot je trajala upravičenost do štipendije, če štipendist iz opravičljivih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.
(2) Kot opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka se štejejo bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca, starševstvo ali socialna ogroženost štipendista.
56. člen
Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije oziroma postane trajno nezmožen za delo;
– če štipendist tudi po odobrenem odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti ne more vrniti štipendije;
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom;
– če štipendist umre.
57. člen
(1) Če javni razpis tako določa, mora upravičenec po zaključku izobraževanja, v času trajanja katerega so bile priznane obveznosti, opravljene v okviru študijskega obiska, skleniti delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 33. in 34. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
4. Sofinanciranje usposabljanja državljanov Republike Slovenije v tujini
58. člen
(1) Do sofinanciranja za usposabljanje v tujini so upravičeni državljani Republike Slovenije, če:
– hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje;
– v Republiki Sloveniji ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje na podlagi drugih predpisov.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci izpolnjevati celoten čas usposabljanja, za katerega jim je bilo odobreno sofinanciranje, sicer pogodbeno razmerje preneha.
59. člen
Za usposabljanje se štejeta zlasti poklicno oziroma strokovno usposabljanje in usposabljanje za pridobitev znanj ali spretnosti, potrebnih za opravljanje dela, po zaključku katerega udeleženec ne pridobi formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe.
60. člen
Sredstva za sofinanciranje usposabljanja se dodelijo za pokritje stroškov usposabljanja oziroma življenjskih stroškov upravičenca.
61. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del sredstev za sofinanciranje usposabljanja, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva v celotnem zaprošenem znesku, razen če javni razpis določa drugače.
62. člen
(1) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju sklad praviloma nakaže:
– sredstva za stroške usposabljanja na poslovni račun institucije usposabljanja, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki se glasi na sklad in v katerem je navedeno osebno ime upravičenca;
– sredstva za življenjske stroške v enkratnem znesku na osebni račun upravičenca, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Sklad praviloma izvrši plačilo za stroške usposabljanja v roku 8 dni od prejema računa institucije usposabljanja, plačilo za življenjske stroške pa v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju.
(3) Račun za plačilo stroškov usposabljanja iz prvega odstavka tega člena pridobi sklad.
63. člen
(1) Če je upravičenec stroške usposabljanja delno ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa institucije usposabljanja, ki se glasi na osebno ime upravičenca, in potrdila o izvršenem plačilu stroškov usposabljanja povrne znesek plačanih stroškov usposabljanja.
(2) Če je upravičenec stroške usposabljanja plačal v tuji valuti, se mu znesek plačanih stroškov usposabljanja povrne v evrih, pri čemer se znesek preračuna po referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan odobritve povračila plačanih stroškov usposabljanja.
(3) Sklad izvrši plačilo iz prvega odstavka tega člena praviloma v roku 8 dni od vložitve popolnega zahtevka za povračilo plačanih stroškov usposabljanja.
(4) Če je upravičenec sam plačal le del stroškov usposabljanja, začne rok iz prejšnjega odstavka teči od dne, ko sklad izvrši plačilo razlike stroškov usposabljanja na poslovni račun institucije usposabljanja.
64. člen
(1) Če se upravičenec iz opravičljivih razlogov ne udeleži usposabljanja oziroma ga prekine, pogodbeno razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta.
(2) Za opravičljive razloge iz tega člena se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje sposobnosti za sodelovanje na usposabljanju, kar upravičenec dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar upravičenec dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar upravičenec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani institucije usposabljanja, zaradi katerih upravičenec ni mogel začeti, nadaljevati oziroma dokončati usposabljanja oziroma predložiti dokazila o zaključku usposabljanja ali drugih pogodbenih obveznosti, kar upravičenec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Če sklad odobri mirovanje iz razlogov iz tega člena, se sklene dodatek k pogodbi o sofinanciranju.
(4) Po poteku mirovanja pogodbenega razmerja mora upravičenec izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek usposabljanja, sicer pogodbeno razmerje preneha.
65. člen
Pogodbeno razmerje preneha zlasti, če upravičenec:
– po svoji krivdi prekine usposabljanje oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– spremeni program ali institucijo usposabljanja brez predhodnega soglasja sklada;
– v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju.
66. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je upravičenec dolžan vrniti vrednost prejetih sredstev, preračunano skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin.
(2) Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 30 dni od prejema poziva sklada k vračilu sredstev.
67. člen
(1) Sklad lahko na prošnjo upravičenca odloži vračilo prejetih sredstev ali dovoli obročno vračanje za enako ali krajšo dobo, kot je trajalo sofinanciranje usposabljanja, če upravičenec iz opravičljivih razlogov zneska ne more vrniti v enkratnem znesku.
(2) Kot opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka se štejejo bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca, starševstvo ali socialna ogroženost upravičenca.
68. člen
Sklad lahko upravičenca na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila sredstev in mu ta znesek odpiše:
– če upravičenec postane trajno nezmožen za delo;
– če upravičenec tudi po odobrenem odlogu vračila zaradi socialne ogroženosti ne more vrniti dolgovanega zneska;
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom;
– če upravičenec umre.
69. člen
(1) Če javni razpis tako določa, mora upravičenec po zaključku usposabljanja skleniti ali nadaljevati delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenec mora skleniti delovno razmerje s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo pogodbeno razmerje, oziroma za obdobje, ki je določeno v javnem razpisu, pri čemer ni nujno, da je upravičenec v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
(3) Če upravičenec sklene delovno razmerje z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
(4) Če upravičenec delovno razmerje sklene za čas, ki je krajši od tistega, ki ga določa pogodba o sofinanciranju, je upravičenec dolžan vrniti znesek prejetih sredstev v sorazmernem deležu, preračunanem skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin in ki ustreza obdobju, ko ni bil zaposlen.
(5) Upravičenec je dolžan skladu v 30 dneh po zaključku usposabljanja predložiti poročilo o opravljenem usposabljanju in eno izmed naslednjih dokazil:
– kopijo sklepa o izbiri na delovno mesto;
– kopijo pogodbe o zaposlitvi;
– potrdilo delodajalca z navedbo nastopa dela in trajanja delovnega razmerja;
– izjavo o vpisu v register brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
(6) Po poteku obdobja, določenega v drugem odstavku tega člena, mora upravičenec skladu predložiti potrdilo delodajalca o ustreznem trajanju delovnega razmerja.
(7) Sklad lahko upravičenca na njegovo pisno prošnjo oprosti obveznosti iz tega člena, če upravičenec med usposabljanjem ali po zaključku usposabljanja postane trajno nezmožen za delo.
(8) Sklad lahko na prošnjo upravičenca odloži izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena, če upravičenec nadaljuje izobraževanje, ki ga je prekinil zaradi usposabljanja, ali če izobraževanje nadaljuje na višji ravni od zadnje zaključene ravni izobraževanja, za čas trajanja tega izobraževanja, vendar največ za dobo petih let od zaključka usposabljanja, za katero je upravičenec pridobil sofinanciranje.
70. člen
Če javni razpis ne določa drugače, se šteje, da je upravičenec izpolnil svojo obveznost iz prejšnjega člena, če se pod pogoji iz prejšnjega člena samozaposli v Republiki Sloveniji.
5. Sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini
71. člen
(1) Do sofinanciranja sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini so upravičene tiste organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvajajo pripravo tekmovalca ali tekmovalne skupine na tekmovanje v tujini, in sicer:
– javnoveljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javnoveljavne izobraževalne in študijske programe;
– raziskovalne institucije;
– strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.
(2) Prijavitelj lahko pridobi sredstva za sofinanciranje sodelovanja tistega tekmovalca, ki je:
– redno vpisan na srednješolski oziroma visokošolski izobraževalni program v Republiki Sloveniji,
– kot posameznik ali v okviru tekmovalne skupine že sprejet na tekmovanje.
(3) Obvezna sestavina javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini je obrazec izjave tekmovalca, s katero soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis.
72. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini se praviloma objavi kot javni razpis z odprtim rokom prijave.
73. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za posamezni javni razpis.
74. člen
Sredstva za sofinanciranje sodelovanja posameznega dijaka oziroma študenta na istem tekmovanju lahko pridobi le en prijavitelj in največ enkrat.
75. člen
Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja dijakov in študentov na tekmovanjih v tujini na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila prijavitelja o odhodu dijakov oziroma študentov na tekmovanje.
76. člen
Prijavitelj je dolžan v roku enega meseca po zaključku tekmovanja skladu predložiti poročilo o sodelovanju dijakov in študentov na tekmovanju v tujini.
77. člen
(1) Pogodbeno razmerje preneha zlasti, če:
– se tekmovalec ali tekmovalna skupina ne udeležita tekmovanja, za sodelovanje na katerem je prijavitelj prejel sredstva;
– prijavitelj ali tekmovalec v kateri koli vlogi navedeta napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– prijavitelj v roku 8 dni ne obvesti sklada o okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju;
– prijavitelj ne dostavi poročila iz prejšnjega člena;
– prijavitelj dodeljenih sredstev ne porabi za namen, za katerega so bila dodeljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je prijavitelj dolžan vrniti skladu prejeta sredstva skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(3) Prijavitelj mora sredstva vrniti v roku 8 dni po prejemu poziva sklada k vračilu sredstev.
6. Sofinanciranje pedagoškega, raziskovalnega oziroma strokovnega sodelovanja državljanov Republike Slovenije v tujini, tujih državljanov v Republiki Sloveniji ali državljanov Republike Slovenije iz tujine v Republiki Sloveniji
78. člen
(1) Do sofinanciranja pedagoškega, raziskovalnega oziroma strokovnega sodelovanja (v nadaljevanju: sodelovanje) so upravičene izobraževalne in raziskovalne ustanove ter gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki povabijo k sodelovanju ali napotijo nanj:
– raziskovalce, ki so državljani Republike Slovenije, na raziskovalno delo v tujini;
– učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce, ki so državljani Republike Slovenije, na pedagoško delo v tujini;
– tuje gostujoče raziskovalce na pedagoško, raziskovalno ali strokovno delo v Republiki Sloveniji;
– raziskovalce oziroma učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce, ki so državljani Republike Slovenije in prebivajo v tujini, na pedagoško oziroma raziskovalno delo v Republiki Sloveniji.
(2) Pogoje iz tega člena mora raziskovalec, učitelj, znanstveni oziroma visokošolski sodelavec (v nadaljevanju: raziskovalec) izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja, sicer pogodbeno razmerje preneha.
(3) Obvezna sestavina javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje sodelovanja je obrazec izjave raziskovalca, s katero soglaša, da se prijavitelj prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega sodelovanja.
79. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje sodelovanja se objavi praviloma kot javni razpis z odprtim rokom prijave.
80. člen
(1) Če tako določa javni razpis, sklad v postopku dodelitve sredstev pridobi mnenje posebnega ocenjevalca, ki da oceno o primernosti raziskovalca.
(2) Posebne ocenjevalce imenuje direktor z odločbo.
(3) Posebni ocenjevalci za opravljeno delo prejmejo plačilo, katerega višino določi direktor.
81. člen
(1) Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje sodelovanja na poslovni račun prijavitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila o odhodu oziroma prihodu raziskovalca.
(2) V obvestilu o prihodu raziskovalca mora prijavitelj navesti številko in datum izdaje dovoljenja za začasno prebivanje raziskovalca v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja raziskovalnega dela oziroma številko in datum izdaje dovoljenja za začasno prebivanje raziskovalca v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela v skladu z zakonom, ki ureja prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(3) Če je raziskovalec državljan države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, mora prijavitelj v obvestilu o prihodu navesti datum in številko potrdila o prijavi prebivanja, ki ga je izdal pristojni organ.
82. člen
Prijavitelj je dolžan v roku enega meseca po zaključku sodelovanja skladu predložiti poročilo o opravljenem sodelovanju.
83. člen
(1) Če se raziskovalec iz opravičljivih razlogov ne udeleži dela oziroma ga ne zaključi v okviru sodelovanja v skladu s pogodbo o sofinanciranju, pogodbeno razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot eno leto.
(2) Pogodbeno razmerje miruje tudi, kadar raziskovalec iz opravičljivih razlogov začasno prekine sodelovanje.
(3) Za opravičljive razloge iz tega člena se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje študijskih oziroma raziskovalnih sposobnosti, kar raziskovalec dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar raziskovalec dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar raziskovalec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani ustanove, kjer poteka sodelovanje, zaradi katerih raziskovalec ni mogel nadaljevati oziroma dokončati nalog v okviru sodelovanja, kar raziskovalec dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(4) Če sklad odobri mirovanje pogodbenega razmerja iz razlogov iz tega člena, se sklene dodatek k pogodbi o sofinanciranju.
(5) Po poteku mirovanja pogodbenega razmerja mora prijavitelj izkazati nadaljevanje sodelovanja, sicer pogodbeno razmerje preneha.
84. člen
(1) Pogodbeno razmerje preneha zlasti, če:
– raziskovalec po svoji krivdi prekine sodelovanje oziroma dela ne dokonča v pogodbenem roku;
– prijavitelj ne izkaže nadaljevanja sodelovanja v skladu s prejšnjim členom;
– prijavitelj ali raziskovalec v kateri koli vlogi navedeta napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– prijavitelj v roku 8 dni ne obvesti sklada o okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju;
– prijavitelj ne dostavi poročila iz 82. člena teh splošnih pogojev poslovanja;
– prijavitelj dodeljenih sredstev ne porabi za namen, za katerega so bila dodeljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je prijavitelj dolžan vrniti skladu prejeta sredstva skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(3) Prijavitelj mora sredstva vrniti v roku 8 dni po prejemu poziva sklada k vračilu sredstev.
7. Sofinanciranje strokovnih in znanstvenih obiskov državljanov Republike Slovenije v tujini
85. člen
(1) Do sofinanciranja za strokovne in znanstvene obiske v tujini so upravičeni državljani Republike Slovenije.
(2) Če javni razpis tako določa, je prijavitelj lahko tudi pravna oseba s sedežem ali stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri kateri je udeleženec strokovnega oziroma znanstvenega obiska (v nadaljevanju: udeleženec) iz prejšnjega odstavka zaposlen.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina javnega razpisa obrazec izjave udeleženca, s katero ta soglaša, da se prijavitelj prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega obiska.
86. člen
Za strokovni oziroma znanstveni obisk se štejeta zlasti udeležba na strokovnem ali znanstvenem srečanju in obisk v raziskovalnih ali drugih organizacijah z namenom, da se udeleženec seznani z razvojem, inovacijami in drugim znanjem s področja študija, dela ali raziskovanja udeleženca ali jih predstavi.
87. člen
Sredstva se dodelijo za pokritje stroškov, ki so neposredno povezani s strokovnim oziroma znanstvenim obiskom v tujini.
88. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih obiskov se objavi praviloma kot javni razpis z odprtim rokom prijave.
89. člen
Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za posamezni javni razpis.
90. člen
Sklad izvrši plačilo sredstev za sofinanciranje strokovnega oziroma znanstvenega obiska na osebni oziroma poslovni račun udeleženca oziroma prijavitelja praviloma v roku 8 dni od sklenitve pogodbe o sofinanciranju in prejema obvestila prijavitelja o odhodu udeleženca na strokovni oziroma znanstveni obisk.
91. člen
(1) Pogodbeno razmerje preneha zlasti, če:
– se udeleženec ne udeleži strokovnega oziroma znanstvenega obiska;
– udeleženec po svoji krivdi prekine strokovni oziroma znanstveni obisk oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– prijavitelj ali udeleženec v kateri koli vlogi navedeta napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– prijavitelj v roku 8 dni ne obvesti sklada o okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na izvrševanje pogodbe o sofinanciranju;
– prijavitelj dodeljenih sredstev ne porabi za namen, za katerega so bila dodeljena.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je prijavitelj dolžan vrniti skladu prejeta sredstva skupaj z obrestmi v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(3) Prijavitelj mora sredstva vrniti v roku 8 dni po prejemu poziva sklada k vračilu sredstev.
92. člen
(1) Če javni razpis tako določa, mora udeleženec po zaključku strokovnega oziroma znanstvenega obiska skleniti ali nadaljevati delovno razmerje z delodajalcem s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 33. in 34. člena teh splošnih pogojev poslovanja.
IV. ZOISOVE ŠTIPENDIJE
93. člen
Sklad izvaja postopke v zvezi s podelitvijo Zoisovih štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
V. ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU
94. člen
Sklad izvaja postopke v zvezi s podelitvijo štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
95. člen
(1) Do štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so upravičene naslednje osebe:
– Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije, ki imajo status Slovenca brez slovenskega državljanstva;
– Slovenci s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije brez državljanstva in brez statusa.
(2) Pogoje iz tega člena in pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja štipendiranje, mora štipendist izpolnjevati celoten čas izobraževanja, za katerega mu je bila dodeljena štipendija, sicer štipendijsko razmerje preneha.
96. člen
Štipendija se dodeli za dodiplomski študij na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji, za katero štipendist prejme javnoveljavno spričevalo.
97. člen
(1) O dodelitvi štipendije se odloči za obdobje od začetka študijskega leta, v katerem upravičenec uveljavlja štipendijo, do konca izobraževalnega programa.
(2) O višini štipendije odloči sklad vsako študijsko leto z odločbo.
98. člen
(1) Štipendist lahko prejema štipendijo le za en dodiplomski študij in eno leto za posamezen letnik.
(2) Štipendija se izplačuje mesečno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
(3) Štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le za eno študijsko leto.
99. člen
(1) Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan skladu v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako tako spremembo.
(2) Sklad v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je bilo odločeno o štipendiji, in ponovno odloči o štipendiji na podlagi spremenjenih okoliščin od prvega dne naslednjega meseca po nastanku spremembe.
100. člen
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem študijskem letu, če štipendist izpolnjuje pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se vpiše v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi.
101. člen
(1) Če štipendist ne napreduje v višji letnik, štipendijsko razmerje miruje in se štipendija za tekoče študijsko leto štipendistu ne izplača.
(2) Po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, sicer štipendijsko razmerje preneha.
(3) Če štipendist po poteku mirovanja štipendijskega razmerja izkaže izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik, se štipendijsko razmerje nadaljuje, štipendist pa ni upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja.
(4) Mirovanje štipendijskega razmerja iz tega člena je mogoče le enkrat v celotnem obdobju izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(5) V primeru mirovanja štipendijskega razmerja iz razlogov iz tega člena se rok za zaključek izobraževanja podaljša za eno leto, o čemer se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi, kadar štipendist ne zaključi s študijskim programom predpisanega zadnjega letnika izobraževanja in ne pridobi javnoveljavnega spričevala.
102. člen
(1) Če štipendist iz opravičljivih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja, štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta na stopnji izobraževanja, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(2) Za opravičljive razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo:
– bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca in je vplivala na zmanjšanje učnih oziroma študijskih sposobnosti, kar štipendist dokazuje z mnenjem zdravnika specialista;
– starševstvo, kar štipendist dokazuje z rojstnim listom otroka;
– višja sila, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili;
– razlogi na strani izobraževalne ustanove, zaradi katerih štipendist ni mogel nadaljevati oziroma dokončati izobraževanja oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje oziroma zaključek izobraževanja ali drugih pogodbenih obveznosti, kar štipendist dokazuje z ustreznimi pisnimi dokazili.
(3) Če sklad odobri mirovanje iz razlogov iz tega člena, se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
(4) Po poteku mirovanja štipendijskega razmerja mora štipendist izkazati izpolnjevanje pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpis v višji letnik oziroma zaključek izobraževanja, sicer štipendijsko razmerje preneha.
103. člen
Štipendijsko razmerje preneha zlasti, če štipendist:
– po svoji krivdi prekine izobraževanje oziroma ga ne dokonča v pogodbenem roku;
– ne izkaže izpolnjevanja pogojev za nadaljevanje izobraževanja in vpisa v višji letnik oziroma zaključek izobraževanja v skladu s 101. oziroma 102. členom teh splošnih pogojev poslovanja oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije;
– spremeni izobraževalni program, smer ali stopnjo izobraževanja brez predhodnega soglasja sklada;
– v kateri koli vlogi navede napačne, neresnične ali zavajajoče podatke;
– v roku 8 dni sklada ne obvesti o vsaki okoliščini oziroma spremembi, ki vpliva oziroma bi utegnila vplivati na štipendijsko razmerje.
104. člen
(1) V primerih iz prejšnjega člena je štipendist dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil, skupaj z obrestmi, v skladu z zakonom, ki predpisuje obrestno mero zamudnih obresti.
(2) Štipendist mora štipendijo vrniti v roku 30 dni od prejema poziva sklada k vračilu štipendije.
105. člen
(1) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži vračilo štipendije ali dovoli obročno vračanje štipendije za enako ali krajšo dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, če štipendist iz opravičljivih razlogov štipendije ne more vrniti v enkratnem znesku.
(2) Kot opravičljiv razlog iz prejšnjega odstavka se štejejo bolezen ali poškodba, ki je trajala neprekinjeno najmanj dva meseca, starševstvo ali socialna ogroženost štipendista.
106. člen
Sklad lahko štipendista na njegovo pisno prošnjo oprosti vračila štipendije in mu štipendijo odpiše:
– če štipendist opusti izobraževanje zaradi dalj časa trajajoče bolezni oziroma poškodbe ali invalidnosti I. kategorije oziroma postane trajno nezmožen za delo;
– če štipendist tudi po odobrenem odlogu vračila štipendije zaradi socialne ogroženosti ne more vrniti štipendije;
– če bi bili stroški izterjave nesorazmerni z dolgovanim zneskom;
– če štipendist umre.
VI. SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
107. člen
(1) Sklad izvaja neposredno in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
(2) Za izvedbo postopkov javnih razpisov za neposredno in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij iz sredstev Evropskega socialnega sklada se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
108. člen
(1) Štipendist, ki ga sofinancira sklad, mora po zaključku izobraževanja, za katero je prejel štipendijo, skleniti pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, za potrebe katerega je bil sofinanciran.
(2) Štipendist mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas.
(3) Če se delovno razmerje iz prejšnjega odstavka sklene za čas, ki je krajši od obdobja trajanja štipendijskega razmerja, mora delodajalec skladu vrniti sorazmeren del sredstev, preračunan skladno z gibanjem indeksa cen življenjskih potrebščin in ki ustreza obdobju, ko štipendist pri njem ni bil zaposlen.
VII. POSOJILA ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN TUJINI
109. člen
Do posojil za izobraževanje in usposabljanje v Republiki Sloveniji in tujini (v nadaljevanju: posojila) so upravičeni državljani Republike Slovenije za:
– dodiplomski in podiplomski študij na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji ali tujini;
– študentsko izmenjavo med slovenskimi in tujimi visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami;
– strokovno usposabljanje po zaključenem visokošolskem izobraževanju.
110. člen
Sredstva za posojila se zagotovijo z oddajo javnega naročila pravni osebi, ki je registrirana za dejavnost bank (v nadaljevanju: banka).
111. člen
(1) Sredstva za posojila se razpišejo z vsakoletnim javnim pozivom z odprtim rokom prijave.
(2) Posojilo se dodeli za pokritje stroškov šolnine oziroma življenjskih stroškov.
112. člen
Javni poziv poleg sestavin iz 4. člena teh splošnih pogojev poslovanja vsebuje še:
– obrestno mero;
– (najdaljšo) dobo odplačevanja posojila in morebitni odlog začetka odplačevanja posojila;
– način porabe in način odplačevanja posojila;
– vrsto zavarovanja posojila;
– rok, v katerem bo posojilo dodeljeno.
113. člen
(1) Sklad preveri formalno popolnost vlog in ugotovi, ali prijavitelj izpolnjuje razpisne pogoje, ter vlogo po potrebi oceni v skladu z merili, določenimi v javnem pozivu.
(2) Če sklad ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku oziroma jo pomanjkljivo dopolni, sklad njegovo vlogo zavrne, o čemer obvesti prijavitelja.
(3) Sklad formalno popolno in ocenjeno vlogo posreduje banki, o čemer obvesti prijavitelja.
114. člen
O odobritvi posojila odloči banka.
115. člen
(1) Na podlagi pogodbe, ki jo skleneta banka in upravičenec, se izvrši nakazilo posojila.
(2) Banka nakaže posojilo na osebni račun, ki ga odpre na osebno ime upravičenca do posojila.
116. člen
Upravičenec do posojila je dolžan v roku enega meseca po zaključku izobraževanja oziroma usposabljanja, za katero je bilo posojilo odobreno, skladu predložiti potrdilo o zaključku izobraževanja oziroma usposabljanja.
VIII. NAGRADE ZA PRISPEVEK K TRAJNOSTNEMU RAZVOJU DRUŽBE
117. člen
(1) Sklad izvaja postopek javnega razpisa za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe (v nadaljevanju: nagrade) v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, podzakonskimi predpisi in temi splošnimi pogoji poslovanja.
(2) Če se nagrade sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se za izvedbo postopka javnega razpisa uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
IX. IZVAJANJE PROGRAMOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
118. člen
Za izvajanje programov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se uporabljajo predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v posameznem programskem obdobju.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
119. člen
Postopki javnih razpisov, začeti pred dnevom uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja, se nadaljujejo in dokončajo po določbah predpisov, ki so veljali do dneva uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja.
120. člen
Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08 in 73/08).
121. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem, ko da nanje soglasje Vlada Republike Slovenije, in se objavijo na spletnih straneh sklada in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2009
Ljubljana, dne 24. septembra 2009
EVA 2009-2611-0077
dr. Ivan Svetlik l.r.
predsednik nadzornega sveta

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti