Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2009 z dne 13. 11. 2009

Kazalo

3971. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L), stran 12109.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. septembra 2009.
Št. 003-02-8/2009-9
Ljubljana, dne 13. novembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-L)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 48/09) se v 14. točki 2. člena črtata besedi »in funkcionar«.
2. člen
Četrti in peti odstavek 5. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Vrednosti plačnih razredov se usklajujejo praviloma enkrat letno. Višina uskladitve mora biti enaka za javne uslužbence in funkcionarje.
(5) Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za funkcionarje pa se, po predhodnem usklajevanju s funkcionarji, določi s tem zakonom.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Pogajanja in usklajevanja iz prejšnjega odstavka se pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zaključijo 30 dni pred rokom, določenim za predložitev predloga državnega proračuna Državnemu zboru.«.
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedo »razrede« doda besedilo »in razponi možnih napredovanj v višji plačni razred«.
4. člen
V petem odstavku 16. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki v skladu z zakoni, ki urejajo njihov položaj, lahko napredujejo v višji plačni razred v razponu plačnih razredov, določenih v prilogi 3 tega zakona.«.
5. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »sektor« vejica nadomesti s piko, besedilo do konca stavka pa črta.
Tretji odstavek se črta.
7. člen
22.b, 22.c in 22.č člen se črtajo.
8. člen
Besedilo 22.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporabniki proračuna lahko v primerih, ko to določa ta zakon, izplačujejo sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo iz 22. člena tega zakona, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte.
(2) Posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, se za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu.«.
9. člen
22.f, 22.g in 22.h člen se črtajo.
10. člen
V prvem odstavku 23. člena se v šesti in sedmi alineji črtata besedi »oziroma funkcije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.«.
11. člen
V prvem odstavku 25. člena se za besedo »funkcionarja« doda besedilo »v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti oziroma poklicnega opravljanja funkcije doma ali v tujini.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Funkcionarjem pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Dodatek za delovno dobo se funkcionarkam poveča za 0,10% za vsako zaključeno leto delovne dobe nad 25 let.«.
12. člen
V prvem odstavku 29. člena se črta besedilo »in funkcionarjem iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona«.
13. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedama »javnim uslužbencem« črtata besedi »in funkcionarjem«.
14. člen
32.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»32.a člen
(Dodatki sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev za delo v manj ugodnem delovnem času in za pripravljenost)
(1) Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo naslednji dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času:
– za delo preko polnega delovnega časa,
– za čas dežurstva, ki presega polni delovni čas,
– za delo ponoči,
– za delo v nedeljo in
– za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan.
(2) Dodatki iz prejšnjega odstavka in dodatek za pripravljenost se določijo v naslednjih višinah:
– za delo preko polnega delovnega časa in za čas dežurstva, ki presega polni delovni čas, v višini 30% urne postavke osnovne plače,
– za delo ponoči v višini 30% urne postavke osnovne plače,
– za delo v nedeljo v višini 75% urne postavke osnovne plače,
– za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, v višini 90% urne postavke osnovne plače in
– za ure pripravljenosti v višini 20% urne postavke osnovne plače.
(3) Dodatka iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka se med seboj izključujeta.
(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena pripadajo le za čas dela v manj ugodnem delovnem času.«.
15. člen
Besedilo 32.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu, ki vodi organizacijsko enoto (v nadaljevanju oddelek), pripada položajni dodatek v odstotku od njegove osnovne plače, in sicer:
– 10%, če vodi oddelek z najmanj 40 zaposlenimi oziroma 20 na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 9%, če vodi oddelek z najmanj 30 zaposlenimi oziroma 15 na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 8%, če vodi oddelek z najmanj 20 zaposlenimi oziroma desetimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 5%, če vodi oddelek z najmanj desetimi zaposlenimi oziroma petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci,
– 4%, če vodi oddelek na Vrhovnem sodišču, Upravnem sodišču, Vrhovnem državnem tožilstvu, če vodi zunanji oddelek, ki se oblikuje v skladu z zakonom, ali oddelek z manj kot petimi na ta oddelek razporejenimi sodniki, državnimi tožilci oziroma državnimi pravobranilci.
(2) Sodniku oziroma državnemu tožilcu, dodeljenemu na pristojno ministrstvo, pripada dodatek za čas dodelitve v višini 10% njegove osnovne plače.
(3) Spremembe števila zaposlenih se upoštevajo dvakrat letno, in sicer 1. januarja in 1. julija.
(4) Predsedniki in podpredsedniki sodišč, vodje državnih tožilstev in njihovi namestniki, generalni državni pravobranilec in njegovi namestniki niso upravičeni do položajnega dodatka iz tega člena.«.
16. člen
(1) V Prilogi 3 iz drugega odstavka 10. člena zakona se tabeli »c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3« in »d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4« spremenita tako, da se glasita:
»c) Plačni razredi funkcij sodne oblasti – A3
Funkcije v plačni podskupini A3 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 47. do 65. plačnega razreda:
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| Šifra |   Funkcija   |  Število zaposlenih  |Plačni|
|funkcije|          | pri uporabniku proračuna|razred|
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037101|predsednik vrhovnega|             | 65 |
|    |sodišča       |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037105|podpredsednik    |             | 62 |
|    |vrhovnega sodišča  |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037301|predsednik višjega |nad 100 zaposlenih    | 61 |
|    |sodišča I      |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037401|predsednik okrožnega|nad 300 zaposlenih    | 58 |
|    |sodišča I      |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037302|predsednik višjega |do 100 zaposlenih    | 60 |
|    |sodišča II     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037311|podpredsednik    |nad 100 zaposlenih    | 60 |
|    |višjega sodišča I  |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037501|predsednik okrajnega|nad 300 zaposlenih    | 56 |
|    |sodišča I      |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037110|vrhovni sodnik   |             | 61 |
|    |svetnik       |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037402|predsednik okrožnega|od 101 do 300 zaposlenih | 57 |
|    |sodišča II     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037411|podpredsednik    |nad 300 zaposlenih    | 57 |
|    |okrožnega sodišča I |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037312|podpredsednik    |do 100 zaposlenih    | 59 |
|    |višjega sodišča II |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037403|predsednik okrožnega|do 100 zaposlenih    | 56 |
|    |sodišča III     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037502|predsednik okrajnega|od 101 do 300 zaposlenih | 55 |
|    |sodišča II     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037511|podpredsednik    |nad 300 zaposlenih    | 54 |
|    |okrajnega sodišča I |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037111|vrhovni sodnik   |             | 60 |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037503|predsednik okrajnega|od 51 do 100 zaposlenih | 54 |
|    |sodišča III     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037412|podpredsednik    |od 101 do 300 zaposlenih | 56 |
|    |okrožnega sodišča II|             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037107|generalni sekretar |             | 57 |
|    |vrhovnega sodišča  |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037330|višji sodnik svetnik|             | 58 |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037504|predsednik okrajnega|do 50 zaposlenih     | 53 |
|    |sodišča IV     |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037413|podpredsednik    |do 100 zaposlenih    | 55 |
|    |okrožnega sodišča  |             |   |
|    |III         |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037460|okrožni sodnik   |             | 54 |
|    |svetnik       |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037550|okrajni sodnik   |             | 52 |
|    |svetnik       |             |   |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037331|višji sodnik    |             |55–57 |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037461|okrožni sodnik   |             |50–53 |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
| A037551|okrajni sodnik   |             |47–51 |
+--------+--------------------+-------------------------+------+
d) Plačni razredi funkcij v drugih državnih organih – A4
Funkcije v plačni podskupini A4 so uvrščene v plačne razrede v razponu od 47. do 65. plačnega razreda:
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| Šifra |   Funkcija   | Število zaposlenih | Plačilni |
|funkcije|          |  pri uporabniku  | razred |
|    |          |   proračuna   |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047101|predsednik ustavnega|           |  65  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047201|predsednik     |           |  64  |
|    |računskega sodišča |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047401|generalni državni  |           |  64  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047301|varuh človekovih  |           |  63  |
|    |pravic       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047110|sodnik ustavnega  |           |  64  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047203|namestnik      |           |  59  |
|    |predsednika     |           |     |
|    |računskega sodišča |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047701|predsednik državne |           |  59  |
|    |revizijske komisije |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047405|namestnik      |           |  61  |
|    |generalnega     |           |     |
|    |državnega tožilca  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047901|informacijski    |           |  58  |
|    |pooblaščenec    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047451|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  58  |
|    |državnega tožilstva |sodišča I      |     |
|    |I          |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047501|generalni državni  |           |  59  |
|    |pravobranilec    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047105|generalni sekretar |           |  60  |
|    |ustavnega sodišča  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047452|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  57  |
|    |državnega tožilstva |sodišča II      |     |
|    |II         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047453|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  56  |
|    |državnega tožilstva |sodišča III     |     |
|    |III         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047420|vrhovni državni   |           |  61  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047220|vrhovni državni   |           |  56  |
|    |revizor       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047710|član državne    |           |  56  |
|    |revizijske komisije |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047425|vrhovni državni   |           |  60  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047305|namestnik varuha  |           |  55  |
|    |človekovih pravic  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047505|namestnik      |           |  58  |
|    |generalnega     |           |     |
|    |državnega      |           |     |
|    |pravobranilca    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047456|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  57  |
|    |okrožnega državnega |sodišča I      |     |
|    |tožilstva I     |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047801|predsednik komisije |           |  54  |
|    |za preprečevanje  |           |     |
|    |korupcije      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047205|sekretar računskega |           |  54  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047310|generalni sekretar |           |  54  |
|    |varuha       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047440|višji državni    |           |  58  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047460|okrožni državni   |           |  54  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047457|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  56  |
|    |okrožnega državnega |sodišča II      |     |
|    |tožilstva II    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047805|namestnik      |           |  51  |
|    |predsednika komisije|           |     |
|    |za preprečevanje  |           |     |
|    |korupcije      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047810|član komisije za  |           |  50  |
|    |preprečevanje    |           |     |
|    |korupcije      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047458|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  55  |
|    |okrožnega državnega |sodišča III     |     |
|    |tožilstva III    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047445|višji državni    |           | 55–57  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047520|državni       |           | 55–57  |
|    |pravobranilec    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047465|okrožni državni   |           | 50–53  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047468|pomočnik okrožnega |           | 47–51  |
|    |državnega tožilca  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047535|pomočnik državnega |           | 47–51  |
|    |pravobranilca    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(1) Ne glede na 16. člen tega zakona se sodnikom ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem ter generalnemu sekretarju vrhovnega sodišča v obdobju od 1. julija 2009 do 1. decembra 2010 določijo osnovne plače z naslednjimi plačnimi razredi:
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| Šifra |   Funkcija   | Število zaposlenih | Plačni |
|funkcije|          |  pri uporabniku  | razred |
|    |          |   proračuna   |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037101|predsednik vrhovnega|           |  65  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037105|podpredsednik    |           |  60  |
|    |vrhovnega sodišča  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037301|predsednik višjega |nad 100 zaposlenih  |  60  |
|    |sodišča I      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037401|predsednik okrožnega|nad 300 zaposlenih  |  57  |
|    |sodišča I      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037302|predsednik višjega |do 100 zaposlenih  |  59  |
|    |sodišča II     |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037311|podpredsednik    |nad 100 zaposlenih  |  58  |
|    |višjega sodišča I  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037501|predsednik okrajnega|nad 300 zaposlenih  |  55  |
|    |sodišča I      |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037110|vrhovni sodnik   |           |  58  |
|    |svetnik       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037402|predsednik okrožnega|od 101 do 300    |  56  |
|    |sodišča II     |zaposlenih      |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037411|podpredsednik    |nad 300 zaposlenih  |  55  |
|    |okrožnega sodišča I |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037312|podpredsednik    |do 100 zaposlenih  |  57  |
|    |višjega sodišča II |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037403|predsednik okrožnega|do 100 zaposlenih  |  55  |
|    |sodišča III     |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037502|predsednik okrajnega|od 101 do 300    |  54  |
|    |sodišča II     |zaposlenih      |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037511|podpredsednik    |nad 300 zaposlenih  |  53  |
|    |okrajnega sodišča I |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037111|vrhovni sodnik   |           |  57  |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037503|predsednik okrajnega|od 51 do 100     |  53  |
|    |sodišča III     |zaposlenih      |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037412|podpredsednik    |od 101 do 300    |  54  |
|    |okrožnega sodišča II|zaposlenih      |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037107|generalni sekretar |           |  55  |
|    |vrhovnega sodišča  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037330|višji sodnik svetnik|           |  56  |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037504|predsednik okrajnega|do 50 zaposlenih   |  52  |
|    |sodišča IV     |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037413|podpredsednik    |do 100 zaposlenih  |  53  |
|    |okrožnega sodišča  |           |     |
|    |III         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037450|okrožni kazenski  |           |  54  |
|    |sodnik svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037460|okrožni sodnik   |           |  53  |
|    |svetnik       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037550|okrajni sodnik   |           |  51  |
|    |svetnik       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037512|podpredsednik    |od 101do 300     |  52  |
|    |okrajnega sodišča II|zaposlenih      |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037513|podpredsednik    |od 51do 100     |  51  |
|    |okrajnega sodišča  |zaposlenih      |     |
|    |III         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037514|podpredsednik    |do 50 zaposlenih   |  50  |
|    |okrajnega sodišča IV|           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037331|višji sodnik    |           |  51–55 |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037451|okrožni kazenski  |           |  47–53 |
|    |sodnik       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037461|okrožni sodnik   |           |  46–52 |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A037551|okrajni sodnik   |           |  43–50 |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| Šifra |   Funkcija   | Število zaposlenih | Plačni |
|funkcije|          |  pri uporabniku  | razred |
|    |          |   proračuna   |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047101|predsednik ustavnega|           |  65  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047401|generalni državni  |           |  64  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047110|sodnik ustavnega  |           |  63  |
|    |sodišča       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047405|namestnik      |           |  59  |
|    |generalnega     |           |     |
|    |državnega tožilca  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047451|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  57  |
|    |državnega tožilstva |sodišča I      |     |
|    |I          |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047501|generalni državni  |           |  58  |
|    |pravobranilec    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047105|generalni sekretar |           |  58  |
|    |ustavnega sodišča  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047452|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  56  |
|    |državnega tožilstva |sodišča II      |     |
|    |II         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047453|vodja okrožnega   |območje okrožnega  |  55  |
|    |državnega tožilstva |sodišča III     |     |
|    |III         |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047420|vrhovni državni   |           |  58  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047425|vrhovni državni   |           |  57  |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047505|namestnik      |           |  57  |
|    |generalnega     |           |     |
|    |državnega      |           |     |
|    |pravobranilca    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047456|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  55  |
|    |okrožnega državnega |sodišča I      |     |
|    |tožilstva I     |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047440|višji državni    |           |  56  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047460|okrožni državni   |           |  54  |
|    |tožilec svetnik   |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047457|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  54  |
|    |okrožnega državnega |sodišča II      |     |
|    |tožilstva II    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047458|namestnik vodje   |območje okrožnega  |  53  |
|    |okrožnega državnega |sodišča III     |     |
|    |tožilstva III    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047445|višji državni    |           |  51–55 |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047520|državni       |           |  51–55 |
|    |pravobranilec    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047465|okrožni državni   |           |  47–53 |
|    |tožilec       |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047468|pomočnik okrožnega |           |  43–50 |
|    |državnega tožilca  |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
| A047535|pomočnik državnega |           |  43–50 |
|    |pravobranilca    |           |     |
+--------+--------------------+---------------------+----------+
(2) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, generalni sekretar vrhovnega sodišča ter sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki ne more napredovati v višji plačni razred, se s 1. julijem 2009 uvrsti v plačni razred, v katerega je v skladu s prejšnjim odstavkom uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi.
(3) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki lahko napreduje v višji plačni razred, se s 1. julijem 2009 uvrsti v plačni razred, v katerega je v skladu s prvim odstavkom tega člena uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi. Če je ta plačni razred že dosegel ali ga je presegel, se uvrsti za en plačni razred višje od doseženega plačnega razreda, vendar ne višje, kot znaša najvišji plačni razred, ki ga lahko doseže z napredovanjem v višji plačni razred.
(4) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki lahko napreduje v višji plačni razred, je lahko z napredovanjem v višji plačni razred do 1. decembra 2010 uvrščen v razponu plačnih razredov, ki so za posamezne funkcije določeni v prvem odstavku tega člena.
(5) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec ter generalni sekretar vrhovnega sodišča, ki nastopi funkcijo v obdobju od 1. julija 2009 do 1. decembra 2010, se uvrsti v plačni razred, v katerega je v skladu s prvim odstavkom tega člena uvrščena funkcija, ki jo zasede.
18. člen
(1) Sodnik ustavnega sodišča, generalni sekretar ustavnega sodišča, generalni sekretar vrhovnega sodišča ter sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki ne more napredovati v višji plačni razred, se s 1. decembrom 2010 uvrsti v plačni razred, v katerega je v skladu s 16. členom tega zakona uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi.
(2) Sodnik, državni tožilec in državni pravobranilec, ki lahko napreduje v višji plačni razred se s 1. decembrom 2010 uvrsti v plačni razred v katerega je v skladu s 16. členom tega zakona uvrščena funkcija, ki jo bo zasedal ob uvrstitvi. Če je ta plačni razred že dosegel ali ga je presegel, se uvrsti za en plačni razred višje od doseženega plačnega razreda, vendar ne višje, kot znaša najvišji plačni razred, ki ga lahko doseže z napredovanjem v višji plačni razred.
19. člen
(1) Ne glede na določbe 8. in 9. člena tega zakona se lahko sodnikom ustavnega sodišča in generalnemu sekretarju ustavnega sodišča do 1. decembra 2010, izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela.
(2) Za izplačilo delovne uspešnosti iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi in drugi akti, ki so veljali za sodnike ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča do uveljavitve tega zakona, razen določb, ki določajo višino dodatka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.
(3) V obdobju od uveljavitve tega zakona do 1. decembra 2010 se lahko sodniku ustavnega sodišča in generalnemu sekretarju ustavnega sodišča izplača delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela največ v višini 25% njegove osnovne plače.
20. člen
(1) Ne glede na določbo 10. člena tega zakona, sodnikom državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo do 1. decembra 2010 poleg dodatkov iz 10. člena tega zakona tudi dodatki:
– za mentorstvo, za vsako s programom določeno mentorsko uro v višini 20% urne postavke osnovne plače mentorja, ki se obračunava le za čas, ko opravlja delo mentorja,
– za specializacijo v višini 45 eurov, za magisterij v višini 70 eurov in za doktorat znanosti v višini 115 eurov, če specializacija, magisterij oziroma doktorat znanosti ni določen kot pogoj za opravljanje funkcije,
– preiskovalnemu sodniku in državnemu tožilcu za čas dela na ogledih krajev kaznivih dejanj v višini 10% urne postavke osnovne plače funkcionarja.
(2) Pri dodelitvi dodatka iz druge alineje prejšnjega odstavka se upoštevajo znanstveni naslovi; specializacija, magisterij in doktorat znanosti, kot so opredeljeni v tretjem odstavku 8. člena zakona.
(3) Dodatek iz druge alineje prvega odstavka tega člena se usklajuje na enak način kot osnovne plače.
21. člen
Pri določanju osnovnih plač sodnikom ustavnega sodišča in generalnemu sekretarju ustavnega sodišča v skladu s tem zakonom, se uporablja tudi Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Uradni list RS, št. 20/09).
22. člen
(1) Ob uvrstitvi sodnikov ustavnega sodišča in generalnega sekretarja ustavnega sodišča sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev v plačne razrede, se ne upošteva določba 49.č člena zakona.
(2) Če bi ustavni sodnik, sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec po določitvi plače v skladu s tem zakonom prejel plačo v nižjem znesku, kot je znesek plače, ki jo je prejemal po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, ali kot je znesek plače, ki ga je prejemal po predpisih, ki so veljali do začetka obračuna plač v skladu s tem zakonom, se mu do izenačitve obeh zneskov izplačuje razlika med primerljivima zneskoma.
(3) Primerljivi znesek plače po predpisih, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, je znesek, določen v skladu s petim odstavkom 49.f člena zakona. Primerljivi znesek plače po predpisih, ki so veljali do začetka obračuna plač v skladu s tem zakonom, je znesek, določen v skladu s šestim odstavkom 49.f člena zakona.
(4) Primerljivi znesek plače, določen v skladu s tem zakonom, je plača, obračunana za polni delovni čas (174 delovnih ur). Pri izračunu se upošteva osnovna plača, položajni dodatek, dodatek za delovno dobo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat in dodatek za dvojezičnost.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati peti in šesti odstavek 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS-I (Uradni list RS, št. 58/08).
24. člen
(1) Sodniku ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu ter generalnemu sekretarju vrhovnega sodišča se prične obračunavati plača v skladu s tem zakonom od prvega dne v mesecu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Za obdobje od 1. julija 2009 do pričetka obračunavanja plač v skladu s tem zakonom se sodniku ustavnega sodišča, generalnemu sekretarju ustavnega sodišča, sodniku, državnemu tožilcu in državnemu pravobranilcu ter generalnemu sekretarju vrhovnega sodišča poračuna razlika med osnovno plačo, določeno v skladu s tem zakonom, in osnovno plačo, ki mu je bila določena za mesec pred pričetkom obračunavanja plač v skladu s tem zakonom.
25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/09-25/35
Ljubljana, dne 22. septembra 2009
EPA 469-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost