Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3339. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs, stran 10293.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ZBDVs
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Strokovne podlage s področja urejanja voda na območju mesta Nova Gorica, ki so bile pripravljene za potrebe urbanističnega načrta mesta in za potrebe občinskega prostorskega načrta, so v predlogu nujnih ukrepov svetovale tudi izgradnjo odvodnika meteornih voda ZBDVs vzdolž zahodnega roba mesta proti severu, z iztekom v reko Sočo v bližini državne meje. Mestni svet je v juniju 2006 z odlokom sprejel lokacijski načrt za Športni park Solkan (Uradni list RS, št. 65/06), ki ureja tudi območje zadnje etape poteka in območje iztoka odvodnika. Lokacijski načrt izsledkov študije odvodnje mesta še ni poznal in jih zato ni mogel upoštevati. Za umestitev odvodnika v prostor je zato potrebno v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt izdelati občinski podrobni prostorski načrt, ki bo v tem delu dopolnil in nadgradil urejevalna določila lokacijskega načrta.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema zemljišča na južnem delu območja športnega centra, vzdolž državne meje, od železniške proge do levega brega Soče. Zaradi celovite ureditve vseh infrastrukturnih elementov na mestu vstopa na območje bo OPPN zajel še območje križanja Poti na Breg z železniško progo in ureditev Poti na Breg ter odcepa do območja urejanja OPPN Soške vile. Območje OPPN je natančno razvidno iz grafične priloge in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1163, 1164, 1165, 1166, 1327/6, 1327/7, 1328/1, 1328/2, 1349/1, 1349/2 del, 1350/1 del, 1350/2, 1350/3, 1350/4, 1351/3 del, 1360/3, 1360/4, 1370/1, 1370/2 del, 2256/2 del, 2256/4, 2257/1 del, 2258/1, 2258/3, 2327/6 del, 2327/7 del, 2327/11, 2328 del, 2330/2, 2351, 2352, 2659, 2660, 2662, 2663 in 2664, vse k.o. Solkan.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN so podane z idejno rešitvijo odvodnika ZBDVs v Sočo ter idejno rešitvijo ureditve Poti na Breg z vsemi priključki in spremljajočimi infrastrukturnimi napravami.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava osnutka načrta           |90 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev smernic in sklepa MOP o      |40 dni     |
|potrebnosti CPVO               |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|dopolnjen osnutek načrta           |60 dni (s CPVO |
|                       |120 dni)    |
+---------------------------------------------+----------------+
|javna razgrnitev in obravnava        |40 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|priprava predloga načrta           |60 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MOP o      |40 dni (s CPVO |
|sprejemljivosti vplivov na okolje      |60 dni)     |
+---------------------------------------------+----------------+
|predložitev načrta Mestnem svetu v sprejem z |30 dni     |
|odlokom                   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Policijska uprava Nova Gorica, Sedejeva 11, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v okviru proračuna MONG za leti 2009 in 2010 v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-12/2009
Nova Gorica, dne 23. septembra 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost