Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2009 z dne 30. 9. 2009

Kazalo

3328. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, stran 10270.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09 in 68/09) se črtata drugi in tretji odstavek 3. člena.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(energetske tehnologije proizvodnih naprav OVE, ki se obravnavajo za vsak primer posebej)
»(1) Ne glede na prejšnji člen so do podpor lahko upravičene tudi proizvodne naprave OVE, ki uporabljajo druge vire, ki ustrezajo opredelitvi obnovljivih virov energije iz Energetskega zakona in niso zajeti s prejšnjim členom, pri čemer o dodelitvi podpore odloča Agencija za energijo na podlagi podatkov iz vloge za vsak primer posebej.
(2) Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz 25. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se obravnavajo posebej.
(3) Proizvodne naprave OVE iz prvega odstavka tega člena niso upravičene do podpor, če referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodni napravi presegajo referenčne stroške iz točke 3.1. Priloge I., ki veljajo za leto, v katerem proizvodna naprava prične z obratovanjem.
(4) Proizvodne naprave, ki se obravnavajo kot vsak primer posebej, so upravičene do podpore, dokler količina električne energije proizvedene v teh napravah ne preseže 10 GWh na leto.
(5) Proizvodna naprava OVE, ki proizvaja električno energijo iz pogonskih biogoriv, ali drugih tekočih biogoriv in ki se obravnava kot primer posebej, je upravičena do podpor, če:
– izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka tega člena,
– ni presežena količina proizvedene energije iz četrtega odstavka tega člena in
– dokaže, da uporabljeno gorivo izpolnjuje trajnostna merila za pogonska biogoriva ali druga tekoča biogoriva, ki jih določa Priloga VI, ki je sestavni del te uredbe, ter da proizvodna naprava v obdobju poročanja oziroma v enem letu dosega vsaj 70% celotnega izkoristka pretvorbe energije, dovedene s tekočimi biogorivi ali pogonskimi biogorivi, v električno energijo in/ali mehansko energijo in koristno toploto.«.
3. člen
Za petim odstavkom 6. člena se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Za obnovljene proizvodne naprave OVE v skladu s 17. členom te uredbe se v odločbi o dodelitvi podpore, glede na delež obnove, določi tudi zmanjšanje nespremenljivega dela referenčnih stroškov obnovljene proizvodne naprave OVE za naslednji znesek [EUR/MWh]:
(Stroški obnove [EUR] x (1/R – 1) x A) / (nazivna električna moč [MW] x H [h])
kjer je:
R delež vloženih sredstev v obnovo glede na vrednost nove proizvodne naprave OVE, določen skladno s 17. členom te uredbe,
A anuitetni faktor pri 15-letni ekonomski dobi naložbe in 12% diskontni stopnji. Za proizvodne naprave OVE iz točke c) prvega odstavka 3. člena te uredbe je diskontna stopnja 6,4%,
H letne obratovalne ure enote iz objavljene metodologije določanja referenčnih stroškov.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V zadnjem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda »sedmi« nadomesti z besedo »osmi«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Če prejme Agencija za energijo več vlog za odločbo o dodelitvi podpore za fotovoltaične proizvodne naprave iz prejšnjega odstavka in njihova skupna moč presega skupni nazivno moč iz prejšnjega odstavka, izdaja Agencija za energijo odločbe o dodelitvi podpore do izpolnitve skupnega letnega obsega nazivne moči 5 MW po enakem vrstnem redu, kot so bile vložene popolne vloge za izdajo odločbe o dodelitvi podpore.
(5) Sistemski operater distribucijskega omrežja do 15. dne v mesecu sporoči Agenciji za energijo podatke za pretekli mesec:
– o številu prejetih vlog za izdajo soglasja za priključitev fotovoltaičnih proizvodnih naprav,
– o številu in skupni moči fotovoltaičnih proizvodnih naprav OVE, postavljenih na prostem (elektrarne iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov), ki so predvidene za postavitev na prostem in ki jim je bilo izdano soglasje za priključitev.
(6) Agencija za energijo na svoji spletni strani enkrat na mesec objavlja podatke:
– o skupni moči fotovoltaičnih proizvodnih naprav, postavljenih na prostem (elektrarne iz razreda 2302), ki jim je bilo v tekočem letu izdano soglasje za priključitev,
– o skupni moči teh proizvodnih naprav, ki jim je že bila izdana odločba o dodelitvi podpore,
– o skupni nazivni moči teh elektrarn, za katere je Agencija za energijo prejela popolne vloge za izdajo odločb o dodelitvi podpor.«.
6. člen
V tretjem odstavku 15. člena se za besedilom »iz izračuna referenčnih stroškov« vejica nadomesti s podpičjem in se doda novi stavek, ki se glasi: »če sta obe diskontni stopnji nižji od referenčne diskontne stopnje za izračune državne pomoči v kreditih ali drugih finančnih inštrumentih, ki se izplačujejo v obrokih, se uporabi referenčna diskontna stopnja, ki je za Republiko Slovenijo objavljena v uradnem listu EU.«.
7. člen
V prvem odstavku 26. člena se v naslovu in prvem odstavku 27. člena, 28. členu ter 29. členu se besedilo »1. oktobra 2009« nadomesti z besedilom »1. novembra 2009«.
8. člen
Za Prilogo V se doda nova Priloga VI, ki je sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-40/2009/5
Ljubljana, dne 29. septembra 2009
EVA 2009-2111-0271
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti