Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2009 z dne 29. 9. 2009

Kazalo

3326. Pravilnik o polharski dovolilnici, stran 10264.

Na podlagi drugega odstavka 43.a člena ter v zvezi s 46. členom Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl.US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o polharski dovolilnici
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izdaje, obliko in vsebino polharske dovolilnice, postopek izpolnjevanja polharske dovolilnice, evidentiranje polhanja ter stroške izdaje polharske dovolilnice.
2. člen
(način izdaje)
(1) Polharsko dovolilnico izdaja na pisno zahtevo posameznika upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: LPN). Posameznik mora v zahtevi za izdajo dovolilnice navesti svoje ime in priimek, naslov, številko osebnega dokumenta in navesti predel lovišča, v katerem želi polhati.
(2) Upravljavec lovišča ali LPN prav tako lahko izda polharske dovolilnice takrat, ko prejme od registriranega polharskega društva oziroma zveze polharskih društev za svoje člane izpolnjene polharske dovolilnice v skladu s drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(3) Upravljavec lovišča ali LPN lahko izda polharsko dovolilnico posamezniku ali registriranemu polharskemu društvu oziroma zvezi polharskih društev za svoje člane v roku 8 dni po pisni zahtevi za izdajo oziroma po prejemu izpolnjenih polharskih dovolilnic v skladu s drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(4) Upravljavec lovišča ali LPN mora svojim članom, ki želijo polhati, prav tako izdati polharsko dovolilnico na osnovi pisne ali ustne zahteve za izdajo.
3. člen
(polharska dovolilnica)
(1) Polharska dovolilnica je formata A4, kjer je sprednja stran razdeljena na štiri enake dele, ki vsebujejo naslednje podatke:
1. Levo zgoraj:
– napis Republika Slovenija;
– grb Republike Slovenije;
– navedba, da gre za polharsko dovolilnico;
– čas veljavnosti;
– upravljavec lovišča ali LPN;
– naziv lovišča ali LPN;
– šifra lovišča ali LPN;
– zaporedna številka dovolilnice;
– ime in priimek imetnika polharske dovolilnice;
– ulica in hišna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– naziv pošte in poštna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– številka osebnega dokumenta imetnika polharske dovolilnice;
– naziv polharskega društva;
– datum izdaje dovolilnice;
– datum vračila dovolilnice.
2. Desno zgoraj:
– navedba, da se vpisujejo v prazne rubrike predeli lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– prazne rubrike za vpis predelov lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– žig in podpis odgovorne osebe lovišča ali LPN.
3. Levo spodaj:
– upravljavec lovišča ali LPN;
– navedba, da gre za kopijo polharske dovolilnice;
– čas veljavnosti;
– naziv lovišča ali LPN;
– šifra lovišča ali LPN;
– zaporedna številka dovolilnice;
– ime in priimek imetnika polharske dovolilnice;
– ulica in hišna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– naziv pošte in poštna številka, kjer ima imetnik polharske dovolilnice stalno bivališče;
– številka osebnega dokumenta imetnika polharske dovolilnice;
– naziv polharskega društva;
– datum izdaje dovolilnice;
– datum vračila dovolilnice.
4. Desno spodaj:
– navedba, da se vpisujejo v prazne rubrike predeli lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– prazne rubrike za vpis predelov lovišča ali LPN, kjer se polhanje lahko izvaja;
– žig in podpis odgovorne osebe lovišča ali LPN.
(2) Zadnja stran polharske dovolilnice je po dolžini razdeljena na dva enaka dela, ki vsebujeta naslednje podatke:
1. Zgoraj:
– navedba, da gre za dnevnik polhanja;
– tabela z rubrikami o datumu lova, krajevnem imenu kraja lova, številu ujetih navadnih polhov, številu nastavljenih pasti ter rubrika za morebitne opombe;
– določilo, da je pred pričetkom lova potrebno vpisati datum lova in takoj po zaključku lova vse ostale podatke. Izpolnjeno polharsko dovolilnico je potrebno vrniti upravljavcu lovišča do 31. decembra tekočega leta, saj bo v nasprotnem primeru pravna oseba oziroma posameznik kaznovan za prekršek v skladu z določili predpisov s področja divjadi in lova;
– podpis imetnika polharske dovolilnice.
2. Spodaj:
– prazne rubrike za morebitne pripombe upravljavca lovišča ali LPN;
– določilo, da bo upravljavec lovišča ali LPN vse osebne podatke o imetniku polharske dovolilnice brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(3) Ob izdaji polharske dovolilnice je potrebno le-to razdeliti na dva enaka dela, kjer imetnik polharske dovolilnice prejme zgornji del polharske dovolilnice, medtem ko spodnji del obdrži upravljavec lovišča ali LPN.
(4) Polharska dovolilnica je veljavna, če vsebuje vse izpolnjene rubrike, z vpisanimi ustreznimi vsebinami, potrebnimi za njeno veljavnost.
(5) Polharska dovolilnica ni prenosljiva na drugo osebo.
(6) Imetnik polharske dovolilnice mora imeti polharsko dovolilnico med lovom pri sebi in jo dati na vpogled lovskemu inšpektorju, lovskemu čuvaju in drugim uradnim osebam, ki vršijo nadzor v lovišču.
(7) Imetnik polharske dovolilnice mora pred začetkom polhanja v dnevnik polhanja vpisati datum izvajanja polhanja.
(8) Obrazec polharske dovolilnice je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(postopek izpolnjevanja polharske dovolilnice)
(1) Polharsko dovolilnico, vsak v svojem delu, izpolnijo:
– registrirano polharsko društvo oziroma zveza polharskih društev,
– upravljavec lovišča ali LPN,
– imetnik polharske dovolilnice.
(2) Registrirano polharsko društvo oziroma zveza polharskih društev izpolni rubrike na polharski dovolilnici določene v četrti, peti, šesti, sedmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti alinei 1. točke in prvi, tretji, četrti, peti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti alinei 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Upravljavec lovišča ali LPN izpolni rubrike na polharski dovolilnici določene v osmi, štirinajsti in petnajsti alinei 1. točke, drugi in tretji alinei 2. točke, šesti, dvanajsti in trinajsti alinei 3. točke in drugi in tretji alinei 4. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Imetnik polharske dovolilnice sproti, po vsakem polhanju, izpolni dnevnik polhanja. Po končani sezoni polhanja se imetnik polharske dovolilnice podpiše v rubriko na polharski dovolilnici določeno v četrti alinei 1. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(5) Polharske dovolilnice za svoje člane natisne, in kot je določeno v drugem odstavku tega člena, izpolni registrirano polharsko društvo oziroma zveza polharskih društev ter jih delno izpolnjene posreduje upravljavcu lovišča ali LPN. Upravljavec lovišča ali LPN potrdi in izpolni polharske dovolilnice kot je določeno v tretjem odstavku tega člena in obdrži kopijo polharske dovolilnice. Imetnik polharske dovolilnice po vsakem polhanju in ob koncu polharske sezone izpolni polharsko dovolilnico kot je določeno v četrtem odstavku tega člena.
(6) V primeru, ko poda posameznik pisno zahtevo za izdajo polharske dovolilnice, pa upravljavec lovišča ali LPN poleg rubrik na polharski dovolilnici določenih v tretjem odstavku, izpolni še rubrike na polharski dovolilnici določene v drugem odstavku tega člena.
5. člen
(evidentiranje polhanja)
(1) Upravljavec lovišča ali LPN je dolžan za obdobje zadnjih treh let hraniti kopijo polharske dovolilnice in vrnjene polharske dovolilnice zaradi evidentiranja odstrela in izgub navadnih polhov.
(2) Do 31. decembra tekočega leta upravljavec lovišča ali LPN zbere vse podatke iz vrnjenih polharskih dovolilnic ter v Evidenčni knjigi odstrela in izgub male divjadi, kakor je določena v prilogi 1 Pravilnika o evidentiranju odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju (Uradni list RS, št. 120/05), izpolniti le rubrike vrsta divjadi, skupno število odstreljene divjadi v celotnem lovišču, vzrok odvzema in opiše morebitne pripombe.
6. člen
(stroški)
(1) Upravljavec lovišča posamezniku ali polharskemu društvu oziroma zvezi polharskih društev za izdajo polharske dovolilnice ne sme zaračunavati drugih stroškov kot je strošek priprave in izdaje kopije dovolilnice.
(2) Polharsko društvo svojemu članu za izdajo polharske dovolilnice ne sme zaračunavati stroškov.
(3) Upravljavec lovišča mora pri zaračunavanju materialnih stroškov za izdajo polharske dovolilnice izstaviti račun ali blagajniški prejemek.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-281/2009
Ljubljana, dne 24. septembra 2009
EVA 2008-2311-0174
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost