Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2009 z dne 18. 9. 2009

Kazalo

3190. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, stran 9680.

Za izvrševanje Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o subvencioniranju študentske prehrane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se predpisuje način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad kakovostjo hrane in ponudbe ter delom Študentske organizacije Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) in ponudnikov subvencionirane študentske prehrane (v nadaljnjem besedilu: ponudnik).
II. NAČIN IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
2. člen
(1) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) opravi izbor ponudnikov po postopku v skladu s predpisi za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(2) Javni razpis za izbiro ponudnikov se objavi za obdobje dveh let. Ponudbe se zbirajo enkrat letno, v roku, ki je določen v javnem razpisu.
(3) Ponudniki, ki so izbrani, nudijo študentsko prehrano do konca obdobja javnega razpisa.
(4) Ponudnik, ki je bil izbran na prvem odpiranju javnega razpisa, se na drugo odpiranje istega javnega razpisa ne sme prijaviti z višjo ceno ob enakem obsegu, vsebini in kakovosti ponudbe, kot se je prijavil na prvem odpiranju.
(5) Maksimalna vrednost obroka se določi z vsakokratnim javnim razpisom. Pri tem maksimalna vrednost obroka ne sme biti višja od trikratnika subvencije za obrok študentske prehrane.
3. člen
(1) Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih obrokov dvakrat letno, in sicer 1. februarja in 1. avgusta tekočega leta, o čemer je dolžan pisno obvestiti izvajalca vsaj deset delovnih dni pred tem rokom. Izvajalec o tem obvesti ministrstvo.
(2) Ponudnik ni upravičen do znižanja cene, razen v izjemnih in utemeljenih primerih po predhodni pridobitvi soglasja izvajalca. Ob tem je ponudnik dolžan zagotavljati nespremenjene pogoje iz svoje vloge na razpis. Ponudnik in izvajalec podpišeta aneks k pogodbi, ki ga odobri ministrstvo.
(3) Usklajevanje cene posameznih obrokov iz prvega odstavka tega člena se usklajuje na način, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
III. UNOVČEVANJE IN PLAČILO SUBVENCIJE
4. člen
(1) Izvajalec in ponudniki s pogodbo uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane.
(2) V primeru dogovornega prenehanja pogodbenega razmerja med izvajalcem in ponudnikom za določen gostinski objekt lahko izvajalec za potrebe izvajanja študentske prehrane v tem gostinskem objektu sklene aneks k pogodbi z drugim, na razpisu že izbranim ponudnikom. Aneks k pogodbi velja, ko ga odobri ministrstvo.
(3) V primeru, da izbrani ponudnik preneha z delovanjem, se pravno nasledstvo določi v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
(4) Ponudnik se s podpisom tega aneksa zaveže v navedenem gostinskem objektu izvajati subvencionirano študentsko prehrano s ponudbo in cenami obrokov, ki jih je predhodno izvajal prejšnji ponudnik pod istimi pogoji.
5. člen
(1) Izvajalec zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano upravičencem iz 6. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 74/07 – uradno prečiščeno besedilo in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Upravičenci so:
1. redni študentje, ki niso zaposleni,
2. izredni študentje, ki niso zaposleni,
3. študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti. Kot študijske obveznosti se šteje tako študiranje, kot tudi opravljanje študijske prakse.
(3) Upravičenci so upravičeni do subvencij za obroke v skladu s 7. in 8. členom zakona.
(4) Izvajalec najkasneje do petega delovnega dne v mesecu izda posameznemu ponudniku poročilo o številu unovčenih subvencij za obroke v preteklem mesecu.
6. člen
(1) Vsak upravičenec, ki želi opraviti vpis v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane, unovčevati subvencije za obroke, si urediti spremembo matičnega izvajalca ali si urediti spremembo matičnega območja koriščenja subvencij mora to opraviti osebno. Izjema, razen pri unovčevanju subvencij, so upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti, ki lahko za to pooblastijo drugo osebo. Ta oseba mora predložiti pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument.
(2) Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti v postopku pridobitve pravice do subvencionirane študentske prehrane, si pridobi izvajalec sam.
(3) Ministrstvo in izvajalec določita način izmenjave podatkov med višjimi strokovnimi šolami, visokošolskimi zavodi, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ministrstvom in izvajalcem, vključujoč podatke iz 8.a člena zakona.
7. člen
Izvajalec s soglasjem ministrstva določi:
1. opredelitev matičnega izvajalca in matičnega območja upravičenca do subvencionirane študentske prehrane,
2. maksimalno število dnevnih subvencij, ki jih upravičenec lahko unovči,
3. besedila izjav in obrazcev, ki so potrebni za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (poročilo o številu unovčenih subvencij, zahtevek za izplačilo subvencije, izjava o prenehanju upravičenosti, izjava o spremembi matičnega območja, izjava o izpolnjevanju določenih pogojev, izjava o postopku preverjanja upravičenosti, izjava o dovolitvi informiranja …),
4. minimalni čas med unovčenjem dveh zaporednih dnevnih subvencij upravičenca in
5. čas oziroma upravičenost prenosa neunovčenih mesečnih subvencij preteklih mesecev.
8. člen
Upravičenec do 10. v mesecu za tekoči mesec na točkah subvencionirane študentske prehrane poda izjavo, na podlagi katere se izvede postopke za izpis iz evidence upravičencev do subvencionirane študentske prehrane. Besedilo izjave določi izvajalec.
9. člen
(1) Ponudnik je dolžan od upravičenca zahtevati predložitev identifikacijskega sredstva in evidentirati unovčeno subvencijo na ustreznem registratorju.
(2) Ponudnik je dolžan do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu predložiti v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij za pretekli mesec. Priloga zahtevku je izpis unovčenih subvencij, ki je lahko zapisan tudi kot datoteka na ustreznem elektronskem mediju.
(3) Ponudnik, ki do petega delovnega dne v mesecu ne izstavi izvajalcu zahtevka iz prejšnjega odstavka, lahko to stori le še do petega delovnega dne v naslednjem mesecu.
(4) Dnevno evidenco unovčenih subvencij sta ponudnik in izvajalec dolžna hraniti v skladu s predpisi o hrambi knjigovodskih listin.
10. člen
(1) Izvajalec je dolžan preveriti utemeljenost zahtevka za plačilo subvencij.
(2) Izvajalec zavrne zahtevek, če zahtevku ni priložena dnevna evidenca unovčenih subvencij.
11. člen
Na podlagi prejetih in preverjenih zahtevkov izvajalec najkasneje do desetega delovnega dne v mesecu posreduje ministrstvu specificiran obračun subvencije za pretekli mesec, skupaj s priloženimi zahtevki ponudnikov v skladu s pogodbo iz 2. člena zakona.
12. člen
Izvajalec do zadnjega dne v mesecu predloži ministrstvu zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane za pretekli mesec v skladu s pogodbo iz 2. člena zakona.
13. člen
(1) Ministrstvo preveri skladnost prejetih zahtevkov in zahtevkov za nadomestilo stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane.
(2) Če se pri preverjanju ugotovi napaka pri prejetih obračunih subvencije in zahtevkih za nadomestilo stroškov ali neskladje s priloženimi listinami, ministrstvo o tem nemudoma pisno obvesti izvajalca. Izvajalec napako popravi in ob naslednjem zahtevku ministrstvo opravi poračun.
(3) Ministrstvo nakaže obračunano in s strani skrbnika pogodbe odobreno subvencijo izvajalcu v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(4) Ministrstvo nakaže izvajalcu tudi s strani skrbnika pogodbe potrjen zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
14. člen
Izvajalec nakaže s strani ministrstva prejeta sredstva za subvencijo študentske prehrane posameznim ponudnikom najkasneje naslednji delovni dan v skladu z njihovimi zahtevki.
IV. SVETOVANJE IN NADZOR PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
15. člen
(1) Ponudnik je dolžan zagotavljati uresničevanje smernic zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: smernice), ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Izvajalec sproti obvešča ponudnike o spremembah oziroma dopolnitvah smernic.
16. člen
(1) Svetovanje in nadzor pri uresničevanju smernic izvajajo pristojne strokovne organizacije, ki jih za to pooblasti Ministrstvo za zdravje.
(2) Poslovnik strokovnih organizacij ureja organizacijo, sestavo in način dela pri pripravi in izobraževanju o zdravi prehrani za študente inšpektorje, člane komisije za prehrano študentskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: komisija) in ponudnike ter opravljanje nadzora nad delom ponudnikov in druga vprašanja, pomembna za njihovo delo.
17. člen
(1) Strokovne organizacije v okviru svetovanja izvajajo izobraževanja za:
1. študente inšpektorje,
2. komisijo in
3. ponudnike.
(2) Stroške izobraževanj iz prve in druge točke prejšnjega odstavka krijejo strokovne organizacije, stroške izobraževanj iz tretje točke pa krijejo ponudniki sami.
(3) Strokovna organizacija vsaj dvakrat letno vrši pregled nad uresničevanjem smernic pri ponudnikih.
(4) Strokovna organizacija je dolžna za nadzor pristojni komisiji sprotno posredovati poročila o opravljenih svetovanjih oziroma nadzorih.
(5) Če ponudnik odkloni svetovanje oziroma izobraževanje strokovne organizacije oziroma kljub opravljenem strokovnem svetovanju ne zagotavlja s smernicami zahtevane ustrezne kakovosti, strokovna organizacija o tem poroča komisiji in predlaga izrek ustreznega ukrepa, v skladu z zakonom in Poslovnikom Komisije za prehrano izvajalca.
(6) Strokovna organizacija je dolžna Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter komisiji do 30. 11. v tekočem letu posredovati končno letno poročilo.
V. VODENJE EVIDENC
18. člen
Poleg knjigovodskih evidenc in računovodskih izkazov, določenih s predpisi, vodijo posamezni ponudniki, izvajalec in ministrstvo še evidence v skladu s tem pravilnikom.
19. člen
Ponudnik vodi evidence v skladu z zakonom.
20. člen
Izvajalec vodi:
1. Evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane za tekoče študijsko leto v skladu z zakonom. Rok hrambe je konec naslednjega študijskega leta.
2. Evidenco ponudnikov v skladu z zakonom. Rok hrambe je konec naslednjega razpisnega obdobja.
3. Evidenco izdanih obračunov subvencije in izdanih zahtevkov za stroške izvajanja. Rok hrambe je pet let.
21. člen
(1) Zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc, morajo upravičenci izvajalcu ob vpisu v evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane predložiti:
1. redni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, ki jo pripravi izvajalec, da ni zaposlen.
2. izredni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, ki jo pripravi izvajalec, da ni zaposlen. Ministrstvo od izvajalca pridobi EMŠO izrednih študentov in jih posreduje na ZZZS, ta pa ministrstvu pošlje informacijo ali je posamezen izredni študent zaposlen ali ne. Komunikacija z ZZZS poteka enkrat mesečno, razen v drugi polovici septembra in v oktobru, ko komunikacija poteka dvakrat tedensko.
(2) Upravičenci iz 8. člena zakona morajo poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka dostaviti še:
1. študenti s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti: potrdilo o težki oziroma težji funkcionalni prizadetosti,
2. študenti starši: rojstni list otroka,
3. študenti, otroci žrtev, padlih v vojni za Slovenijo: potrdilo zveze veteranov.
VI. NORMATIVI ZA DOLOČANJE STROŠKOV IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
22. člen
(1) Ministrstvo določi normative stroškov izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, ki obsegajo:
– stroške strokovno-organizacijskega dela,
– stroške dela na točkah subvencionirane študentske prehrane,
– stroške za delovanje komisije za prehrano (pri izvajalcu) in
– druge stroške poslovanja.
(2) Stroški strokovno-organizacijskega dela so določeni v višini treh plač redno zaposlenih delavcev s srednjo strokovno izobrazbo za polni delovni čas, uvrščenih v 16. plačni razred, skladno s predpisi in določili kolektivne pogodbe, ki se uporablja za javne uslužbence v državni upravi.
(3) Stroški dela na točkah subvencionirane študentske prehrane so določeni v višini stroškov plačila dela na točkah subvencionirane študentske prehrane.
(4) Višina povračila stroškov za delovanje komisije za prehrano in drugih stroškov poslovanja se določi v Pogodbi o izvajanju strokovno-organizacijskih nalog pri subvencioniranju študentske prehrane.
(5) Stroški izvajanja subvencionirane študentske prehrane se valorizirajo tako, kot je določeno v tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika.
(6) Minister, pristojen za delo, podrobneje določi višino povračil stroškov iz prvega odstavka tega člena.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM SUBVENCIONIRANE PREHRANE
23. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane izvaja ministrstvo, ki za posamezna dejanja lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo.
(2) Nadzor obsega kontrolo izvajanja določb zakona, izvajanja določb tega pravilnika pri ponudniku in skladnost ponudbe s ponudbo, izbrano na javnem razpisu, kakor tudi kontrolo izvajanja določb drugih predpisov, zlasti pa zakonitost, namembnost in racionalnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
24. člen
(1) Nadzor nad delom ponudnikov izvaja izvajalec s kontrolnimi pregledi.
(2) Izvajalec imenuje komisijo za opravljanje kontrolnih pregledov. Komisija deluje po poslovniku, ki ga sprejme izvajalec in h kateremu poda ministrstvo predhodno soglasje.
25. člen
(1) Če izvajalec na podlagi zapisnika komisije iz prejšnjega člena pri ponudniku ugotovi nepravilnosti zahteva njihovo odpravo in izreče eno od sankcij, ki so navedene v zakonu. Vrsto sankcije se izreče glede na težo kršitve.
(2) Lažje kršitve so:
1. Ponudnik izvajalcu ne posreduje jedilnikov za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej do četrtka v tekočem tednu za naslednji teden.
2. Ponudnik ne odda obrazca smernic zdravega prehranjevanja v skladu z javnim razpisom.
3. Ponudnik ne odda obrazca samonadzornega kontrolnega sistema v skladu z javnim razpisom.
(3) Težje kršitve so:
1. Ponudnik ne nudi dodatnih kosil zraven treh obveznih kosil v času nudenja študentskih kosil, v kolikor se je zavezal, da bo nudil dodatna kosila v času študentskih kosil (najmanj med 11.00 in 18.00).
2. Ponudnik, ki ima stalno ponudbo, ne nudi dodatnih kosil zraven sedmih obveznih kosil v času nudenja študentskih kosil, v kolikor se je zavezal, da bo nudil dodatna stalna kosila v času študentskih kosil (najmanj med 11.00 in 18.00).
3. Ponudnik, ki ima stalno dnevno ponudbo, ne nudi vsaj sedem različnih obrokov v času nudenja študentskih kosil.
4. Ponudnik, ki nima stalne dnevne ponudbe, ne nudi vsaj petnajst različnih študentskih kosil tedensko, vsak dan je potrebno nuditi vsaj tri obvezna kosila (različna mora biti vsaj glavna jed).
5. Ponudnik ne nudi dveh obveznih hodov poleg vsake glavne jedi.
6. Ponudnik ne nudi tretjega dodatnega hoda poleg vsake glavne jedi, v kolikor se je za to zavezal.
7. Ponudnik kot hod ne nudi juhe, solate, sladice ali sadja.
8. Ponudnik ne nudi ponudbe, ki je predmet javnega razpisa za izvedbo subvencionirane študentske prehrane.
9. Ponudnik nudi ponudbo, ki ni predmet javnega razpisa za izvedbo subvencionirane študentske prehrane.
10. Ponudnik nudi dodatno ponudbo študentske prehrane, ki ni v skladu z razpisom.
11. Ponudnik, ki nudi pizze, nudi pizze, katerih premer je manjši od 27 cm oziroma površina manjša od 572 cm2.
12. Ponudnik ne zagotavlja samopostrežnega solatnega bara z najmanj osmimi različnimi izbirami, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
13. Ponudnik ne zagotavlja solate iz samopostrežnega solatnega bara v neto teži najmanj 150 g postreženo v samostojni posodici, v kolikor se je za to zavezal.
14. Ponudnik ne zagotavlja sladice ali sadja v teži najmanj 60 g, v kolikor se je za to zavezal.
15. Ponudnik ne nudi vegetarijanskih kosil v okviru dnevnih ali stalnih študentskih kosil, v kolikor se je zavezal, da bo nudil vegetarijanska kosila v dnevni ali stalni ponudbi študentskih kosil.
16. Ponudnik študentu ne nudi vsaj dveh decilitrov brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu.
17. Ponudnik ne izstavi računa.
18. Ponudnik ne nudi ponudbe v skladu z objavljenimi jedilniki.
(4) Hujše kršitve so:
1. Če se ugotovi, da je ponudnik v vlogi za javni razpis podal lažne podatke.
2. Ponudnik ne zagotavlja samopostrežnega solatnega bara, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
3. Ponudnik v času, ki je določen v pogodbi, ne nudi subvencionirane študentske prehrane, čeprav v gostinskem lokalu oziroma za dostavo na dom obratuje kuhinja.
4. Ponudnik ima zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom v času, ko se je ponudnik zavezal, da bo nudil subvencionirano študentsko prehrano.
5. Ponudnik nudi obroke, ki niso v vrednosti iz razpisa (ponudnik študentu zaračuna manj ali več kot doplačilo k subvenciji za kosilo. Ponudnik nudi manjšo količino obroka kot pri plačilu enakega kosila z gotovino).
6. Ponudnik ne preverja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane.
7. Ponudnik oziroma odgovorna oseba ne sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane pri ponudniku. Kot nesodelovanje se šteje: odgovorna oseba ne podpiše ali ne sprejme Zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu ali Dopolnilnega zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu.
8. Ponudnik ne nudi subvencionirane študentske prehrane vsem upravičencem do subvencionirane študentske prehrane.
9. Ponudnik neenako obravnava uporabnike subvencionirane študentske prehrane v gostinskem lokalu oziroma pri dostavi na dom. Kot neenako obravnavanje se šteje: ponudnik nudi manjše ali manj kvalitetne obroke kot ob plačilu, ki ne predstavlja plačila v okviru subvencionirane študentske prehrane.
10. Ponudnik ne nudi subvencionirane študentske prehrane na terasi gostinskega lokala ali na drugih mestih izven oziroma znotraj lokala, v kolikor isto ponudbo na teh mestih nudi ostalim gostom ob plačilu, ki ne predstavlja plačila v okviru subvencionirane študentske prehrane.
11. Ponudnik ne zagotavlja prehranjevanja upravičencev s celiakijo, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
12. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala, dostopa do mize in do toalete prilagojene za invalide upravičencem invalidom, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
13. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala in dostopa do mize upravičencem invalidom, v kolikor se je ponudnik zavezal, da bo to zagotavljal.
14. Ponudnik, ki nudi dostavo hrane na dom, le-te ne zagotavlja najmanj na področju celotne občine, kjer je izbran.
15. Ponudnik za subvencijo nudi tobačne izdelke ali alkoholno pijačo.
16. Ponudnik ne zagotavlja miz in stolov v lokalu, kjer se lahko zaužije hrana (izjema je dostava na dom).
17. Ponudnik ima še vedno zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom, kljub temu, da je rok iz obvestila o začasnem zaprtju že potekel oziroma ima neupravičeno zaprt gostinski lokal ali ne dostavlja hrane na dom tudi potem, ko so razlogi za to prenehali ali bi morali prenehati.
18. Ponudnik ne upošteva izrečenega ukrepa izvajalca.
19. Neodobrena oziroma neupravičena prepustitev zagotavljanja subvencionirane študentske prehrane drugi osebi.
20. Ponudnik odkloni svetovanje oziroma izobraževanje strokovne organizacije oziroma kljub opravljenem strokovnem svetovanju ne zagotavlja s smernicami zahtevane ustrezne kakovosti.
(5) O ukrepih iz prejšnjega odstavka izvajalec takoj oziroma najkasneje v treh delovnih dneh od seje komisije pisno obvesti ministrstvo.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
26. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 70/07).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 70/07) o izdaji, prodaji in unovčevanju bonov, uporabljajo za ponudnike in upravičence, ki na podlagi dogovora med izvajalcem in izbranim izvajalcem novega sistema subvencionirane študentske prehrane o postopnem prehajanju na nov sistem, s 1. oktobrom 2009 še ne bodo prešli na ta sistem, vendar najkasneje do konca študijskega leta 2009/2010.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2009.
Št. 0072-9/2009
Ljubljana, dne 1. septembra 2009
EVA 2009-2611-0007
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost