Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2009 z dne 11. 9. 2009

Kazalo

3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda, stran 9610.

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZzdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za označevanje vodovarstvenega območja za javno oskrbo s pitno vodo.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
oznake vodovarstvenega območja
(1) Vodovarstveno območje se označi s prometnim znakom za obvestila III-77 in dopolnilnima tablama IV-2 in IV-5 v skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
(2) Območje zajetja se označi s tablo za označevanje območja zajetja v obliki in velikosti ter za namen, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Tehnični in oblikovni elementi ter način izvedbe tabel za označevanje območja zajetja so razvidni iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
pojasnila na dopolnilnih tablah IV-2 in IV-5
(1) Z dopolnilno tablo IV-2 se označi dolžino cestnega odseka, ki poteka preko notranjega vodovarstvenega območja.
(2) Na dopolnilni tabli IV-5 mora biti navedena telefonska številka za primer nevarnosti za vodno telo in besedilo, ki se glasi: »112 – Razlitje sporočite takoj«.
(3) Na dopolnilno tablo IV-5 se lahko doda tudi pojasnilo o vrsti notranjega vodovarstvenega območja, ki je v primeru najožjega vodovarstvenega območja: »najožje vodovarstveno območje«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: »ožje vodovarstveno območje«, ali v primeru širšega vodovarstvenega območja: »širše vodovarstveno območje.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
besedilo na tabli za označevanje območja zajetja
(1) Besedilo na tabli za označevanje območja zajetja mora biti v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita narodnostni manjšini, mora biti besedilo tudi v madžarskem oziroma italijanskem jeziku.
(2) Besedilo na tabli za označevanje območja zajetja mora vsebovati:
– napis, s katerim se označuje zajetje: »območje zajetja«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa,
– napis: »upravljavec vodovodnega sistema:«,
– znak upravljavca (logo), če ta obstaja,
– uradno ime upravljavca vodovodnega sistema,
– naslov,
– telefonska številka,
– naslov elektronske pošte,
– internet naslov, če ta obstaja,
– napis: »razlitje sporočite takoj!«,
– telefonska številka: »112« za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.
(3) Besedilu na tabli za označevanje območja zajetja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi madžarska narodnostna manjšina, doda besedilo v madžarskem jeziku, ki se glasi:
– napis, s katerim se označuje zajetje: »vízgyűjtő terület«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa v madžarskem jeziku,
– napis: »vízművek üzemeltetője:«,
– naslov v madžarskem jeziku,
– napis: »a veszélyes anyag kiömlése esetén értesítse az illetékes hatóságot!«.
(4) Besedilu na tabli za označevanje območja zajetja v slovenskem jeziku se na območju, kjer živi italijanska narodnostna manjšina, doda besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:
– napis, s katerim se označuje zajetje: »area di captazione dell' acqua«,
– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s podatki o objavi tega predpisa v italijanskem jeziku,
– napis: »gestore acquedotti:«,
– naslov v italijanskem jeziku,
– napis: »fuoriuscite o perdite comunicare immediatamente!«.
5. člen
V drugem in tretjem odstavku 5. člena se beseda »table« nadomesti z besedami »prometne znake iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
načrt za označevanje vodovarstvenega območja
(1) Označevanje vodovarstvenega območja se izvede na podlagi načrta postavitve prometnih znakov in tabel za označevanje območja zajetja ob upoštevanju določb iz prejšnjega člena tako, da se zagotovi smotrno opozarjanje ljudi na vodovarstveni režim.
(2) Načrt za označevanje vodovarstvenega območja pripravi izvajalec obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno vodo (v nadaljevanju: upravljavec vodovodnega sistema).
(3) Z načrtom za označevanje vodovarstvenega območja se določi mesta postavitve prometnih znakov in tabel za označevanje območja zajetja ob strokovni pomoči upravljavca ceste.«.
7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
obveznost označevanja vodovarstvenega območja
(1) Upravljavec vodovodnega sistema na podlagi načrta iz prejšnjega člena zagotovi izvedbo postavitve oznak za označevanje vodovarstvenega območja, s katerim se zavaruje vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo.
(2) Upravljavec vodovodnega sistema mora table za označevanje območja zajetja vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
(3) Upravljavec vodovodnega sistema je dolžan skrbeti, da so na tablah za označevanje območja zajetja podatki o predpisu, ki določa vodovarstveno območje in podatki o objavi tega predpisa, posodobljeni ob vsaki morebitni spremembi. Če so spremembe tako obsežne, da je tabla za označevanje območja zajetja zaradi popravkov nečitljiva, je treba ustrezen modul te table zamenjati v celoti.
(4) Postavitev prometnih znakov iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika na javnih cestah zagotovi upravljavec vodovodnega sistema in se izvede v skladu z zakonom o javnih cestah.«.
8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(1) Priloge PRILOGA 1A, PRILOGA 1E in PRILOGA 1Ee se črtajo.
(2) V prilogi PRILOGA 1C se črta tabla »OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO II«.
(3) V prilogi PRILOGA 1G se črta tabla »OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO II SZÜKEBB VÍZVÉDŐ TERÜLET«.
(4) V prilogi PRILOGA 1Gg se črta tabla »OŽJE VODOVARSTVENO OBMOČJE VVOII AREA DI PROTEZIONE SECONDARIA DELLE AQUE.«
10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-207/2008
Ljubljana, dne 24. avgusta 2009
EVA 2008-2511-0178
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga:

»PRILOGA 1

1. Oblika in vrste tabel za označevanje območja zajetja
 Oblika table za označevanje območja zajetja je modul
 velikosti 40 x 40 cm, ki se uporablja na vseh vodovarstvenih
 območjih v Sloveniji razen na območjih, kjer živita
 narodnostni manjšini (v nadaljnjem besedilu: dvojezičnih
 območjih), kjer se uporablja modul velikosti 80 x 40 cm.

2. Sestavljivost table za označevanje območja zajetja
 Vsaka tabla za označevanje območja zajetja je sestavljena iz
 dveh modulov. Glede na lokacijo postavitve table oziroma
 glede rabe jezika, v katerem je napisano besedilo na tablah,
 se moduli sestavljajo na naslednji način:
 2.1 Table z napisi v slovenskem jeziku
 Zgornja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, označuje
 območje zajetja in navaja pravni akt, s katerim je
 vodovarstveno območje določeno.
 Spodnja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, vsebuje
 informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko
 številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.

 2.2 Table z napisi v slovenskem jeziku in jeziku narodnostnih
 manjšin
 Zgornja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, označuje
 območje zajetja z dvojezičnimi napisi v slovenskem jeziku in
 v jeziku narodnostne manjšine in navaja pravni akt, s katerim
 je vodovarstveno območje določeno, v slovenskem jeziku in
 jeziku narodnostne manjšine.
 Spodnja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, vsebuje
 informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko
 številko za klic v primeru nevarnosti za vodno telo. Napisi
 »Upravljavec vodovodnega sistema« in »Razlitje sporočite
 takoj« so napisani v slovenskem jeziku in v jeziku
 narodnostne manjšine.
 Posodobljene podatke o predpisu, ki določa vodovarstvena
 območja in podatke o objavi tega predpisa, se na tablo lahko
 namesti v obliki nalepke, s katero se prekrije prejšnje
 podatke.

3. Grafični elementi in postavitve besedila
 3.1 Barve
 Za območje zajetja se uporabi naslednja modra barva:
 100% cyan, 90% magenta,
 5% back (black) ali
 Pantone Blue 072 U

 3.2 Pozicija in opis tipografije
 Pozicija in opis tipografije sta razvidni iz naslednjih
 prilog: PRILOGA 1C, PRILOGA 1G in PRILOGA 1Gg.
 3.3 Način izdelave tabel za označevanje območja zajetja
 Moduli se izdelajo iz kateregakoli materiala, ki pa mora biti
 površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in
 poškodbe (na primer iz aluminijaste pločevine in ima zavihke
 ter objemke za namestitev na drog). Osnovne mere so razvidne
 iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.
 Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglani).
 Zaobljenost je razvidna iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in
 PRILOGA 1F.

 3.4 Material in oblika količka
 Količek je kovinski drog, s premerom najmanj 6 cm, vroče
 cinkan. Višina droga, na katerega so pritrjeni posamezni
 moduli, je odvisna od tipa table za označevanje območja
 zajetja:
+----+----------------------------+----------------------------+
|  |     Tip table     |    Višina količka    |
+----+----------------------------+----------------------------+
| 1 |Table z napisi v slovenskem |65 cm zabetonirano v tleh in|
|  |jeziku z dvema moduloma 40 x|230 nad zemljo; višina   |
|  |40 cm            |celotnega droga je 295 cm  |
+----+----------------------------+----------------------------+
| 2 |Table z napisi v slovenskem |75 cm zabetonirano v tleh  |
|  |in jeziku narodnostne    |230 cm nad zemljo; višina  |
|  |manjšine z dvema moduloma 80|celotnega droga je 305 cm  |
|  |x 40 cm           |              |
+----+----------------------------+----------------------------+


 3.5. Način postavitve
 Tabla se lahko pritrdi na ograjo, s katero je praviloma
 ograjeno območje zajetja, ali na količek s pomočjo objemke,
 ki je vgrajena na zadnji strani table. Moduli velikosti 40 x
 40 cm se postavijo na samostojnem količku, moduli 80 x 40 cm
 pa se pritrdijo na dva količka. Drog je zabetoniran v tla.
 Izmere betonskega temelja pri enojnem drogu so 65 x 40 x 40
 cm, pri dvojnem drogu pa 75 x 70 x 45. Tabla se pritrdi na
 ograjo ali na količek tako, da je spodnji rob spodnje table
 150 cm nad tlemi.
 Način postavitve je razviden iz naslednjih prilog: PRILOGA 1D
 in PRILOGA 1H.«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti