Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-A), stran 8147.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-2
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MEDNARODNI ZAŠČITI (ZMZ-A)
1. člen
V Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki se nahaja izven države, kjer je imela prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne more ali noče vrniti v to državo.«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »prosilcem v zvezi s postopkom mednarodne zaščite« nadomesti z besedilom »v zvezi s postopki po tem zakonu«.
3. člen
V drugem odstavku 26. člena se na koncu napovednega stavka pred dvopičjem doda beseda »predvsem«.
4. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »da izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu« nadomesti z besedilom »da so se zanj okoliščine po vložitvi predhodne prošnje bistveno spremenile«.
5. člen
Za 73. členom se doda novi 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
(delitev bremen med državami članicami Evropske unije)
(1) Ne glede na določbe tega poglavja, lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva določi število oseb, ki jih bo Republika Slovenija sprejela zaradi delitve bremen med državami članicami Evropske unije.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti priznan status begunca v drugi državi članici Evropske unije in morajo izpolnjevati pogoje za priznanje statusa begunca po tem zakonu.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka pristojni organ dejansko stanje ugotavlja individualno na podlagi dokumentacije begunca, pridobljene s strani države članice iz prejšnjega odstavka, in na podlagi prošnje iz 43. člena tega zakona.
(4) Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega in drugega odstavka tega člena, ravna v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 52. člena tega zakona, in osebam iz prvega odstavka tega člena prizna status begunca v Republiki Sloveniji.«.
6. člen
V prvem odstavku 78. člena se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– finančne pomoči v primeru razselitve izven azilnega doma;«.
7. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»83. člen
(razselitev izven azilnega doma)
(1) Pristojni organ lahko po vložitvi prošnje v primeru izjemnih osebnih okoliščin prosilca razseli v druge primerne institucije, če mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi.
(2) Pristojni organ lahko odobri prosilcu razselitev na zasebni naslov, če so izpolnjeni pogoji:
– da je njegova istovetnost ugotovljena na podlagi drugega odstavka 43. člena tega zakona,
– da so mu na zasebnem naslovu zagotovljeni ustrezni pogoji za bivanje in
– da je bil z njim opravljen osebni razgovor.
(3) Ne glede na pogoja iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka lahko pristojni organ odobri razselitev na zasebni naslov prosilcu, pri katerem obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi ali drugi utemeljeni razlogi, ki jih ugotovi pristojni organ. Utemeljenost razlogov ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister.
(4) Prosilcu, ki je razseljen v skladu s prvim in tretjim odstavkom tega člena ter v drugi primerni instituciji oziroma na zasebnem naslovu nima zagotovljene brezplačne nastanitve ali oskrbe ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se dodeli finančna pomoč v višini, določeni s predpisom iz tretjega odstavka 78. člena tega zakona. Prosilcu, ki mu je odobrena razselitev na podlagi drugega odstavka tega člena in se mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi ter nima lastnih sredstev za preživljanje, se dodeli finančna pomoč v višini, določeni s predpisom iz tretjega odstavka 78. člena tega zakona.
(5) Če prosilec samovoljno zapusti zasebni naslov, kjer je nastanjen, mora stanodajalec o tem nemudoma obvestiti pristojni organ.
(6) V primeru povečanega števila prosilcev lahko Vlada Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim določi načine in pogoje nastanitve in oskrbe prosilcev.
(7) Pristojni organ lahko razveljavi odločitev, s katero je bila prosilcu odobrena razselitev na zasebni naslov na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena, če:
– je na podlagi drugih postopkov v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da prosilec krši javni red Republike Slovenije, kar vključuje tudi delo in zaposlovanje na črno, ali
– pogoji bivanja na zasebnem naslovu zaradi spremenjenih okoliščin niso več ustrezni.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 67/08) in Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 34/09), z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/09-6/16
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 341-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti