Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2868. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A), stran 8138.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-3
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRUŠTVIH (ZDru-1A)
1. člen
V Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) se v prvem odstavku 10. člena drugi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Če ima društvo sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, je ime društva v obeh uradnih jezikih.«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »V imenu društva mora biti označba, ki nakazuje na dejavnost društva.«. Zadnji stavek se črta.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ime društva ima lahko tudi dodatno sestavino, ki društvo podrobneje označuje. Za dodatno sestavino imena ne velja določba prvega odstavka tega člena, ki se nanaša na uporabo jezika, če:
– je v slovenščini ali jeziku narodne skupnosti;
– gre za ime ali del imena mednarodne zveze društev, katere član je društvo, oziroma tujega društva, ki je ustanovitelj podružnice tujega društva v Republiki Sloveniji;
– gre za osebno ime osebe iz petega odstavka tega člena;
– gre za tuje besede, ki označujejo dejavnost društva, pa slovenski jezik zanje nima ustreznega izraza;
– gre za domišljijsko poimenovanje, ali
– gre za mrtvi jezik.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
2. člen
V tretjem odstavku 26. člena se v drugi alineji besedilo »5 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »30.000 eurov«.
V tretji alineji se besedilo »10 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »50.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »2 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »10.000 eurov«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »200 milijonov tolarjev« nadomesti z besedilom »1 milijon eurov«.
4. člen
V drugem odstavku 32. člena se črtata prva in četrta alineja.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »ter kopijo veljavnega temeljnega akta društva, ki je v zbirki listin registra društev, od AJPES pa letni poročili društva za zadnji dve leti, za društvo iz 27. člena tega zakona pa tudi oceno revizorja.«.
5. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »poročili iz tretje in četrte alineje prvega odstavka« nadomesti z besedilom »poročilo iz druge alineje drugega odstavka«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojno ministrstvo si od AJPES po uradni dolžnosti pridobi letno poročilo društva za preteklo leto, za društvo iz 27. člena tega zakona pa tudi oceno revizorja.«.
6. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je društvo trajnejše nelikvidno ali postane dolgoročno plačilno nesposobno, se nad njim lahko opravi stečajni postopek po predpisih, ki urejajo insolventnost in prisilno prenehanje.«.
V drugem odstavku se črta besedilo »ter med njim«.
7. člen
V 43. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(prisilna likvidacija)«.
V prvem odstavku se besedilo »likvidacije, skladno s predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji« nadomesti z besedilom »prisilne likvidacije, skladno s predpisi, ki urejajo insolventnost in prisilno prenehanje«.
V drugem odstavku se pred besedo »likvidacije« doda beseda »prisilne«.
8. člen
V 46. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo neposredno od društva in iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
9. člen
V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe registra se osebni in drugi podatki zbirajo neposredno od podružnice tujega društva in iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
10. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za potrebe evidence se osebni in drugi podatki zbirajo neposredno iz centralnega registra društev in centralnega registra podružnic tujih društev.«.
11. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka veljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, za:
– podatek o EMŠO zastopnika društva oziroma podružnice tujega društva, vpisan v centralni register društev, centralni register podružnic tujih društev oziroma evidenco društev v javnem interesu;
– druge osebne podatke zastopnika, vpisane v evidenco društev v javnem interesu, razen podatka o osebnem imenu;
– podatke zbirk listin.«.
12. člen
V prvem odstavku 52. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 420 do 16.500 eurov se za prekršek kaznuje društvo, ki:«.
V drugem odstavku se besedilo »10.000 do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »42 do 1.000 eurov«.
13. člen
V prvem odstavku 53. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo 420 eurov se za prekršek kaznuje društvo, ki:«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v pravnem prometu ne uporablja registriranega imena (prvi in šesti odstavek 10. člena);«.
V 5. točki se besedi »revizorjevega poročila« nadomestita z besedama »oceno revizorja«.
V drugem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »125 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(1) Društva, ki imajo sedež na območju, kjer živita narodni skupnosti, morajo temeljni akt uskladiti z določbami prvega odstavka 1. člena tega zakona v roku pet let od uveljavitve tega zakona.
(2) Slovenski inštitut za revizijo uskladi računovodski standard za društva z določbami 2. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Do objave sprememb računovodskega standarda v Uradnem listu Republike Slovenije se za društva uporabljajo določbe slovenskega računovodskega standarda 33, če niso v nasprotju s tem zakonom.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/09-4/35
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 365-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti