Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19. 6. 2009

Kazalo

2278. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 6331.

Na podlagi 2.a, 30., 33. člena in tretjega odstavka 41. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04, 28/06 – odl. US, in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Carinsko upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 10/07, 55/07 in 67/08) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(spremni dokumenti)
Kadar se carinska deklaracija vloži s pomočjo sistema za računalniško obdelavo podatkov, se v skladu z drugim odstavkom 77. člena Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (UL L št. 302, 19. 10. 1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu carinski zakonik) šteje, da so carinski organi dovolili, da se spremni dokumenti hranijo pri udeležencu in da jih ob vložitvi carinske deklaracije ni treba predložiti carinskim organom, razen če carinski organi ne odločijo drugače ali če ni s posebnim predpisom določeno drugače.«
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vsa elektronsko podpisana sporočila carinskih in drugih deklaracij, ki jih oseba pošilja ali prejema s pomočjo sistema za računalniško obdelavo podatkov, mora zadevna oseba arhivirati in hraniti v skladu z roki iz 16. člena carinskega zakonika.«
3. člen
Črta se 10. člen.
4. člen
V Prilogi 1, NAVODILA ZA UPORABO IN IZPOLNJEVANJE POLJ EUL, v I. DELU, SPLOŠNO, točka A. SPLOŠNI OPIS, se v prvem odstavku alineja (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) kadar pravila Skupnosti izrecno določajo njihovo uporabo, zlasti v okviru skupnostnega tranzitnega postopka za tranzitno deklaracijo za potnike in za pomožni postopek.«
V II. DELU, PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA, točka A. FORMALNOSTI OB IZVOZU / ODPREMI, CARINSKEM SKLADIŠČENJU PREDFINANCIRANEGA BLAGA ZA IZVOZ, PONOVNEM IZVOZU, PASIVNEM OPLEMENITENJU, SKUPNOSTNEM TRANZITU IN/ALI DOKAZOVANJU SKUPNOSTNEGA STATUSA BLAGA, v navodilo za izpolnjevanje polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar pošiljatelj/izvoznik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 8 (Prejemnik) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Če prejemniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše identifikacijska številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 14 (Deklarant/zastopnik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 31 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V polje se vpišejo tudi morebitne posebne oznake z ustreznimi šiframi iz priloge 2.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V navodilu za izpolnjevanje polja 50 se:
– prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Vpišejo se polno ime in naslov glavnega zavezanca ter njegova številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe.«;
– črtata drugi in tretji odstavek;
– dosedanja četrti in peti odstavek, postaneta drugi in tretji odstavek.
V navodilu za izpolnjevanje polja 54 se:
– v drugem odstavku besedilo »identifikacijsko številko« nadomesti z besedilom »številko EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe«;
– besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V II. DELU, PODATKI, KI SE VPIŠEJO V RAZLIČNA POLJA, C. FORMALNOSTI PRI SPROSTITVI BLAGA V PROST PROMET, AKTIVNEM OPLEMENITENJU, ZAČASNEM UVOZU, POSTOPKU PREDELAVE POD CARINSKIM NADZOROM, CARINSKEM SKLADIŠČENJU IN VNOSU BLAGA V PROSTE CONE KONTROLNE VRSTE II, se v navodilu za izpolnjevanje polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka, se vpiše številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Če pošiljatelju/izvozniku ni bila dodeljena številka EORI, se vpiše identifikacijska številka s strukturo, ki mora ustrezati merilom iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 8 (Prejemnik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar prejemnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 14 (Deklarant/zastopnik) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vpiše se številka EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe. Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
V navodilu za izpolnjevanje polja 54 se:
– v drugem odstavku besedilo »identifikacijsko številko« nadomesti z besedilom »številko EORI iz 16. točke 1. člena izvedbene uredbe«;
– besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Kadar deklarant/zastopnik nima številke EORI, mu carinski organ lahko dodeli ad hoc številko za zadevno deklaracijo iz nacionalnega šifranta za določene skupine oseb iz priloge 2.«
5. člen
V Prilogi 2, ŠIFRE, KI SE UPORABLJAJO PRI IZPOLNJEVANJU EUL, točka 2. ŠIFRE, se besedilo polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) pred šifrantom držav S-4_(2) spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob izvozu, se uporabi številka EORI, ki ima naslednjo strukturo:
+------+-----------------+-----------+----------+---------------+
|Polje |Vsebina     |Vrsta polja|Format  |Primer     |
|   |         |      |polja   |        |
+------+-----------------+-----------+----------+---------------+
|1   |Oznaka države  |črkovno 2 |a2    |PL       |
|   |članice, ki   |      |     |        |
|   |dodeli številko |      |     |        |
|   |(šifra države  |      |     |        |
|   |ISO alpha-2)   |      |     |        |
+------+-----------------+-----------+----------+---------------+
|2   |Edinstvena    |Črkovno - |an..15  |1234567890ABCDE|
|   |identifikacijska |številčno |     |        |
|   |oznaka v državi |15     |     |        |
|   |članici     |      |     |        |
+------+-----------------+-----------+----------+---------------+
Primer številke EORI: PL1234567890ABCDE za poljskega izvoznika (šifra države PL), ki ima edinstveno identifikacijsko oznako 1234567890ABCDE.
Šifra države: Črkovne šifre Skupnosti za države in ozemlja temeljijo na veljavnih šifrah ISO alpha-2 (a2), če so združljive z zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95, z dne 22. maja 1995, o statističnih podatkih v zvezi blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (UL L 118, 25. 5. 1995, str. 10). Komisija redno objavlja uredbe, ki zagotavljajo posodobitev šifranta držav.
Za edinstveno identifikacijsko oznako slovenske osebe se uporabi njena davčna številka iz registra davčnih zavezancev Republike Slovenije. Na podlagi te številke Carinska uprava Republike Slovenije slovenskim osebam dodeli številko EORI. Pogoji in pravila za dodelitev številke EORI ter njena struktura so objavljeni na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.
Kadar se zahteva identifikacijska številka pošiljatelja/izvoznika ob uvozu, se uporabi številka EORI. Če pošiljatelju/izvozniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo strukturo:
šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra izvoznika (an..12)
Šifra UN/EDIFACT 3055: Glede na označevanje podjetij v tretjih državah, navedenih v poljih 2 in 8, države članice uporabljajo seznam, ki ga izdaja in dopolnjuje agencija ali druga institucija, ki določa oznake zainteresiranih strank. Izbrana agencija bo navedena na seznamu agencij, ki ga izda OZN pod naslovom UN/EDIFACT 3055 (Elektronska izmenjava podatkov za administracijo, trgovino in promet) in ki zajema agencije, odgovorne za take sezname gospodarskih subjektov.
Primer: JP1511234567890 za japonskega izvoznika (šifra države: JP), katerega identifikacijska številka pri japonski carini (šifra agencije 151 iz šifranta UN/EDIFACT, podatkovni element 3055) je 1234567890.
Številko EORI osebi iz države nečlanice (tj. osebi iz tretje države oziroma tretjim osebam) lahko dodeli Carinska uprava Republike Slovenije na podlagi predhodne registracije, ki jo opravi isti organ. Pogoji in pravila za registracijo tretje osebe ter struktura dodeljene edinstvene identifikacijske oznake tretje osebe, ki skupaj s predpono SI tvori številko EORI za zadevno tretjo osebo, so objavljeni na spletni strani Carinske uprave Republike Slovenije.«
Besedilo polja 2 (Pošiljatelj/izvoznik) med šifrantom držav S-4_(2) in nacionalnim šifrantom za določene skupine oseb NS-5_(2) se črta.
Nacionalni šifrant za določene skupine oseb NS-5_(2) se nadomesti z novim šifrantom:
+------------------+-------------------------------------------+
|SIA1111111    |fizične osebe s stalnim prebivališčem v  |
|         |tretji državi               |
+------------------+-------------------------------------------+
|SIA2222222    |fizične osebe s stalnim prebivališčem v  |
|         |drugi državi članici            |
+------------------+-------------------------------------------+
|SIA3333333    |gospodarski subjekti s sedežem v tretji  |
|         |državi                   |
+------------------+-------------------------------------------+
|SIA4444444    |tuja diplomatska predstavništva      |
+------------------+-------------------------------------------+
|SIA5555555    |drugo                   |
+------------------+-------------------------------------------+
Besedilo polja 8 (Prejemnik) se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika ob uvozu, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v opisu za polje 2.
Kadar se zahteva identifikacijska številka prejemnika ob izvozu, se uporabi številka EORI. Če prejemniku številka EORI ni bila dodeljena, se vpiše identifikacijska številka z naslednjo strukturo:
šifra države (a2); šifra UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikacijska šifra uvoznika (an..12)
Uporabijo se šifre držav iz polja 2.«
V besedilu polja 14 (Deklarant/zastopnik) se točka (b) spremeni tako, da se glasi:
»Kadar se zahteva identifikacijska številka deklaranta/zastopnika, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v opisu za polje 2.«
V besedilu polja 40 (Skupna deklaracija/predlistina) se zadnji primer, naveden za šifrantom predhodnih dokumentov S-27_(40), nadomesti z naslednjim:
»Primer:
Deklaracija za postopek začasnega uvoza je vpisana v carinsko evidenco pod evidenčno številko 41234569 pri carinskem organu s šifro SI001123 leta 2009. V deklaraciji za ponovni izvoz se v polje 40 vpiše:
Z-IM-09SI00112341234569.
Razlaga:
Z (oznaka za predhodni dokument)
IM (šifra iz prvega podpolja polja 1 predhodnega dokumenta)
09SI00112341234569 (identifikacijski podatek predhodnega dokumenta)
»09« – leto vpisa predhodnega dokumenta v carinsko evidenco (n2)
»SI001123« – šifra carinskega organa (an8)
»41234569« – številka iz carinske evidence (n8)«
Za besedilom polja 49 se vstavi besedilo:
»Polje 50: Glavni zavezanec
Kadar se zahteva identifikacijska številka glavnega zavezanca, se uporabi številka EORI s strukturo, določeno v opisu za polje 2.«
V šifrantu valut (S-10_(22)) se:
– črta vrstica:
+------------------+------------------------+------------------+
|SKK        |slovaška krona     |Slovaška     |
+------------------+------------------------+------------------+
– v vrstici s šifro »EUR« se v tretjem stolpcu doda besedilo, »Slovaška«
– besedilo v vrstici s šifro »TMM« spremeni tako, da se glasi:
+------------------+------------------------+------------------+
|TMT        |novi manat       |Turkmenistan   |
+------------------+------------------------+------------------+
– besedilo v vrstici s šifro »ZWD« spremeni tako, da se glasi:
+------------------+------------------------+------------------+
|ZWR        |zimbabvejski dolar   |Zimbabve     |
+------------------+------------------------+------------------+
Šifrant slovenskih carinskih organov (NS-13_(29)) se nadomesti z novim šifrantom:
+------------------------------------------+------------------+
|Naziv                   |   Šifra    |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|GENERALNI CARINSKI URAD          |   SI000010   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD CELJE            |   SI002006   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Celje              |   SI002022   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli        |   SI002030   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI002103   |
|Imeno                   |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI002104   |
|Sedlarjevo                |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI002105   |
|Podčetrtek                |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI001213   |
|Rakovec                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI001220   |
|Orešje                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI001221   |
|Stara vas – Bizeljsko           |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Bistrica ob Sotli, mejni prehod |   SI001222   |
|Nova vas ob Sotli             |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Rogatec             |   SI002065   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rajnkovec |   SI002066   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Rogatec I |   SI002067   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod ŽP    |   SI002073   |
|Rogatec                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Rogatec, mejni prehod Dobovec  |   SI002081   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Celje        |   SI002800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD DRAVOGRAD          |   SI003002   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dravograd            |   SI003053   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Dravograd      |   SI003800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD JESENICE          |   SI005005   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Plavški travnik         |   SI005080   |
+------------------------------------------+------------------+
|Center za TARIC in kvote         |   SI005100   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Jesenice       |   SI005800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD KOPER            |   SI006001   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Koper              |   SI006036   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Luka Koper           |   SI006044   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Potniška luka Koper       |   SI006060   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Potniška luka Koper, mejni   |   SI006080   |
|prehod Izola               |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Potniška luka Koper, mejni   |   SI006090   |
|prehod Piran               |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja            |   SI006125   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, letališče Portorož  |   SI006170   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Sečovlje |   SI006117   |
|– kontrolna točka             |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Sočerga |   SI006133   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod ŽP    |   SI006137   |
|Rakitovec                 |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod     |   SI006134   |
|Brezovica pri Gradinu           |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod     |   SI006135   |
|Rakitovec                 |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Dragonja, mejni prehod Podgorje |   SI006136   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Koper        |   SI006800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD LJUBLJANA          |   SI001000   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Kranj              |   SI001026   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Letališče Brnik         |   SI001034   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika             |   SI001115   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krasinec |   SI001116   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Božakovo |   SI001117   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Krmačina |   SI001118   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Radovica |   SI001119   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Brezovica |   SI001120   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Vinica  |   SI001174   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod Žuniči  |   SI001176   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Metlika, mejni prehod ŽP    |   SI001182   |
|Metlika                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Novo mesto           |   SI001050   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petrina             |   SI001166   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Osilnica |   SI001167   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petrina, mejni prehod Sodevci  |   SI001175   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Pošta Ljubljana         |   SI001042   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Terminal Ljubljana       |   SI001913   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Ljubljana      |   SI001800   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Novo mesto      |   SI001850   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD MARIBOR           |   SI007008   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Gruškovje            |   SI007075   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Gruškovje, mejni prehod Zgornji |   SI007083   |
|Leskovec                 |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Maribor             |   SI007067   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Maribor, mejni prehod Letališče |   SI007040   |
|Maribor                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Zavrč              |   SI007091   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Drenovec  |   SI007092   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Zavrč, mejni prehod Meje    |   SI007093   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Maribor       |   SI007800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD MURSKA SOBOTA        |   SI004009   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Murska Sobota          |   SI004017   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Murska Sobota, mejni prehod ŽP |   SI004165   |
|Lendava                  |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petišovci            |   SI004157   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Gibina |   SI004149   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod     |   SI004130   |
|Razkrižje                 |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Petišovci, mejni prehod Hotiza |   SI004166   |
|(na *                   |         |
|)                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi        |   SI004106   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |   SI004122   |
|ŽP Središče ob Dravi           |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |   SI004114   |
|Ormož                   |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Središče ob Dravi, mejni prehod |   SI004107   |
|Središče ob Dravi I            |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Murska Sobota    |   SI004800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD NOVA GORICA         |   SI008004   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Vrtojba             |   SI008128   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za Intrastat           |   SI008006   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za tranzit            |   SI008005   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Nova Gorica     |   SI008800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD SEŽANA           |   SI009000   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Jelšane             |   SI009124   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Jelšane, mejni prehod      |   SI009125   |
|Novokračine                |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Starod             |   SI009132   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Starod, mejni prehod Starod I  |   SI009133   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Terminal Sežana         |   SI009043   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica       |   SI009116   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |   SI001140   |
|prehod Babno Polje            |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |   SI001141   |
|prehod Novi Kot              |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Ilirska Bistrica, mejni   |   SI001158   |
|prehod Podplanina             |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Sežana        |   SI009800   |
+------------------------------------------+------------------+
|                     |         |
+------------------------------------------+------------------+
|CARINSKI URAD BREŽICE           |   SI003000   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Obrežje             |   SI001123   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Slovenska |   SI001190   |
|vas                    |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava Obrežje, mejni prehod Planina v |   SI001191   |
|Podbočju                 |         |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Dobova            |   SI001131   |
+------------------------------------------+------------------+
|Izpostava ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce |   SI001212   |
+------------------------------------------+------------------+
|Oddelek za trošarine Brežice       |   SI003850   |
+------------------------------------------+------------------+
* Objekt mejne kontrole se nahaja na ozemlju, kjer potek meje med državama še ni sporazumno ugotovljen oziroma določen.
V nacionalnem šifrantu posebnih oznak za polje 31 (NS-15_(31)) se:
– spremeni besedilo prve vrstice tako, da se glasi:
+-------------------------------------------------------------+
|Šifre za količine, ki omogočajo uporabo izjem, predpisanih z |
|zakonodajo, in/ali vplivajo na izračun dajatev:       |
+-------------------------------------------------------------+
– za vrstico s šifro E9 doda nova vrstica:
+--------------+-----------------------------------------------+
|EB      |Evropa; kilogram monoalkilnih estrov maščobnih |
|       |kislin in/ali parafinskega plinskega olja,   |
|       |nefosilnega izvora, pridobljen s sintezo in/ali|
|       |hidrotretiranjem (t.i. biodizel), vsebovanega v|
|       |izdelku                    |
+--------------+-----------------------------------------------+
– za vrstico s šifro ED doda nova vrstica:
+--------------+-----------------------------------------------+
|EG      |Evropa; kilogram goriva v svečah, svečkah in  |
|       |podobnem, vključno s stenjem          |
+--------------+-----------------------------------------------+
V šifrantu nacionalnih dodatnih oznak (NS-16_(33)) se:
– črtajo vrstice s šiframi S052, S053, S054, S055, S056, S057;
– vrstice s šiframi S042, S043 in S051 spremenijo tako, da se glasijo:
+--------------+-----------------------------------------------+
|S042     |puške za podvodni ribolov; dekorativno orožje; |
|       |imitacija orožja; orožje, ki je trajno     |
|       |onesposobljeno za uporabo; orožje za      |
|       |signaliziranje, alarm; orožje za humano    |
|       |ubijanje živali; kratkocevno orožje za     |
|       |izstreljevanje pirotehničnih izdelkov     |
+--------------+-----------------------------------------------+
|S043     |zračno orožje, orožje s tetivo, električni   |
|       |paralizatorji in razpršilci, kadar jih uvažajo |
|       |ali izvažajo polnoletni posamezniki      |
+--------------+-----------------------------------------------+
|S051     |proizvodi, ki jih je potrebno veterinarsko   |
|       |pregledati v skladu z odločbo Komisije     |
|       |2007/275/ES                  |
+--------------+-----------------------------------------------+
V nacionalnem šifrantu dodatnih informacij (NS-30_(44-1)) se:
– črta vrstica s šifro 3S016;
– za vrstico s šifro 3G002 doda nova vrstica:
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3G004     |zavarovanje tretje |dav. št./evid. št.    |
|       |osebe        |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
– za vrstico s šifro 3O040 dodajo nove vrstice:
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3O050     |prijava pošiljke, ki|             |
|       |vsebuje lesen    |             |
|       |pakirni material  |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3O055     |prijava krme    |             |
|       |neživalskega izvora |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3O060     |vpis besedila za  |besedilo         |
|       |potrebe prepovedi  |             |
|       |oziroma omejitev  |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
– za vrstico s šifro 3S010 doda nova vrstica:
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3S011     |nepopolna      |.             |
|       |deklaracija v skladu|             |
|       |s 76/1/a členom CZ |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
V nacionalnem šifrantu listin, potrdil in dovoljenj (NS-32_(44-2)) se:
– črtata vrstici s šiframa 3O50 in 3O55;
– za vrstico 3O30 dodata dve novi vrstici:
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3O60     |potrdilo o pregledu |             |
|       |krme (Priloga A   |             |
|       |Direktive 98/68/ES) |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
|3O65     |poročilo o meritvah |             |
|       |radioaktivnosti   |             |
|       |odpadnih kovin   |             |
+--------------+--------------------+--------------------------+
V nacionalnem šifrantu vrst dajatev (NS-34_(47)) se:
– črta vrstica s šifro 430;
– vrstica s šifro 920 spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------------+---------------------+
|davek od prometa motornih vozil    |         920|
+---------------------------------------+---------------------+
6. člen
Črta se priloga 7 (Vzorec obrazca dopolnilne carinske deklaracije v obliki seznama in navodila za izpolnjevanje).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2009.
Št. 007-283/2009/9
Ljubljana, dne 3. junija 2009
EVA 2009-1611-0109
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost