Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

2156. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije, stran 6140.

Na podlagi 4. člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o izvajanju Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/09) se v 2. členu za besedo »avkcije« doda besedilo »in ob podpisu pogodbe o jamstvu«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znesek državne pomoči iz tretjega odstavka 7. člena Zakona se lahko za iste upravičene stroške sešteva:
– z že prejeto državno pomočjo pod pogojem, da je upoštevana najvišja intenzivnost pomoči, določena v obstoječih shemah ali individualnih pomočeh,
– z že prejeto de minimis pomočjo, prejeto po 1. januarju 2008, ki se odšteje od državne pomoči po Zakonu.
(2) Upravičeni stroški so tisti del celotnih stroškov projekta, ki jih predpisi, ki urejajo državne pomoči, opredeljujejo kot upravičene do sofinanciranja z državno pomočjo.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »najeti« doda besedilo »po 1. juliju 2008«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se za besedo »delali« doda besedilo »v prostorih kreditojemalca«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za izračun letne mase plač se uporabi višina bruto plač, povečane za prispevke in davke.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V novem četrtem odstavku se beseda »izplačanih« nadomesti z besedo »obračunanih«.
5. člen
V drugem odstavku 6. člena se črta beseda »drugih«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za potrebe primerjave bonitetnih razredov po metodologiji iz prvega odstavka tega člena z metodologijo, ki jo uporabljajo svetovne rating agencije, ministrstvo, pristojno za finance, objavi prevajalno tabelo.«.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se v tretji alinei za besedo »obveznost« dodata besedi »banke za«.
7. člen
V 17. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– o načinu zavarovanja terjatev, ko to izhaja iz 13. člena Zakona,«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kvalitetno zavarovanje je tisto zavarovanje, pri katerem banka razpolaga z vso potrebno dokumentacijo in so izpolnjeni ostali pogoji, ki zagotavljajo, da je zavarovanje učinkovito sredstvo sekundarnega poplačila zavarovane izpostavljenosti.«.
8. člen
V 18. členu se v drugi alinei za besedo »pomoči« doda besedilo »ali pomoči de minimis«.
Na koncu četrte alinee se črta beseda »in«.
Na koncu pete alinee se vejica nadomesti z besedo »in« in doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»– da kreditojemalec na dan 1. julija 2008 ni izpolnjeval pogojev za opredelitev podjetja v težavah skladno z 8. členom Zakona.«.
9. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(rok za odpravo nepravilnosti)
Če SID banka, ministrstvo, pristojno za finance, ali druga za nadzor pristojna institucija ugotovijo, da je prišlo pri dejanjih v postopku pridobivanja ali času trajanja jamstva po Zakonu in tej uredbi do kršitev te uredbe, ki ne pomenijo hkrati razloga ničnosti kreditne pogodbe po Zakonu, pozovejo banko, da v razumnem roku kršitve odpravi.«.
10. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(sankcije za kršitve)
(1) Če kršitev uredbe ni mogoče odpraviti ali jih ni mogoče odpraviti v roku, določenem v prejšnjem členu, pa so kršitve na strani kreditojemalca, je banka na zahtevo SID banke dolžna zahtevati takojšnje vračilo celotnega kredita.
(2) Pogodba o jamstvu lahko določa tudi druge sankcije za kršitev obveznosti.«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-32/2009/6
Ljubljana, dne 8. junija 2009
EVA 2009-1611-0117
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina