Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2009 z dne 5. 6. 2009

Kazalo

2038. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-D), stran 5889.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-24
Ljubljana, dne 3. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-D)
1. člen
V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) se deveti odstavek 11.a člena spremeni tako, da se glasi:
»(9) Cestnina iz prejšnjega odstavka se plača za uporabo cestninskih cest za obdobje, določeno v 11.c členu tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 11.c člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Vinjete se izdajo za različne cestninske razrede in za obdobje posameznega koledarskega leta, šest zaporednih mesecev, en mesec ali sedem zaporednih dni (v nadaljnjem besedilu: letna, polletna, mesečna in tedenska vinjeta).«.
V četrtem odstavku se točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) mesečna vinjeta: od dneva nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko en mesec po dnevu nakupa vinjete, oziroma do preteka zadnjega dneva v mesecu, če v naslednjem mesecu takšnega dneva ni;«.
Za točko b) se doda nova točka c), ki se glasi:
»c) tedenska vinjeta: sedem zaporednih dni od vključno dneva, ki ga določi cestninski zavezanec ob nakupu vinjete.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je vožnja enoslednega motornega vozila s priklopnim vozilom ali brez njega po cestninskih cestah iz petega odstavka 11.a člena tega zakona mogoča tudi s polletno vinjeto, in sicer v obdobju od dneva nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko šest mesecev po dnevu nakupa vinjete, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni. Za vozilo iz prejšnjega stavka se ne uporablja mesečna vinjeta.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(razmejitev obveznosti med različnimi investitorji gospodarske javne infrastrukture)
(1) Investitor občinske ceste ali objekta oziroma naprave druge gospodarske javne infrastrukture, ki se gradi ali obnavlja v okviru projekta gradnje ali rekonstrukcije državne ceste, v celoti zagotovi financiranje takšne gradnje ali obnove, če zakon ne določa drugače.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, ko se v okviru projekta gradnje ali rekonstrukcije avtoceste ali hitre ceste, katere investitor je posebna gospodarska družba iz 20. člena tega zakona, gradi ali obnavlja druga državna cesta.
(3) Infrastrukturo, ki se v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena gradi v okviru projekta gradnje ali rekonstrukcije državne ceste, mora pristojni upravljavec po njeni končani izgradnji prevzeti v upravljanje.
(4) Minister, pristojen za promet, podrobneje določi način načrtovanja projektov in razmejitve obveznosti med investitorji iz prvega in drugega odstavka tega člena ter način prenosa infrastrukture iz prejšnjega odstavka v upravljanje pristojnemu upravljavcu.
(5) Razmejitev obveznosti med investitorji iz prvega in drugega odstavka tega člena se podrobneje uredi s posebno pogodbo.
(6) Določbe pogodbe iz prejšnjega odstavka, ki so v nasprotju z določbami tega zakona ali predpisa iz četrtega odstavka tega člena, nimajo pravnega učinka.
(7) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če je gradnja ali obnova gospodarske javne infrastrukture nujna posledica gradnje ali rekonstrukcije državne ceste (npr. odprava škode, nastale na infrastrukturi zaradi gradnje ali rekonstrukcije državne ceste, prestavitev infrastrukture zaradi gradnje državne ceste, ipd.).«.
4. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(rok za določitev projektnih pogojev in za izdajo soglasij)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja graditev objektov, Direkcija za ceste, občina ali gospodarska družba iz prvega odstavka 20. člena tega zakona kot pristojni soglasodajalec določi projektne pogoje in jih pošlje vlagatelju pri manj zahtevnem objektu v 30 dneh, pri zahtevnem objektu pa v 60 dneh od prejema popolne vloge.
(2) Direkcija za ceste ali gospodarska družba iz prvega odstavka 20. člena tega zakona pošlje svoje soglasje v 60 dneh, občina pa v 30 dneh od prejema popolne vloge.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(1) Uredbo o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08, 64/08, 70/08, 78/08 in 103/08) je treba uskladiti z določbami tega zakona najkasneje do 15. junija 2009.
(2) Minister, pristojen za promet, sprejme predpis iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
(1) Plačevanje cestnine z vinjetami iz 2. člena tega zakona za motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila, se začne 1. julija 2009. Do navedenega datuma se cestninjenje teh vozil izvaja na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP in 69/08 – ZCestV) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
(2) Polletna vinjeta, ki je bila kupljena pred uveljavitvijo tega zakona za vožnjo dvoslednega motornega vozila po cestninskih cestah iz petega odstavka 11.a člena zakona, velja šest mesecev od dneva nakupa vinjete do preteka dneva, ki ima isto številko šest mesecev po dnevu nakupa vinjete, oziroma do preteka zadnjega dneva v šestem mesecu, če v šestem mesecu takšnega dneva ni.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-39/21
Ljubljana, dne 26. maja 2009
EPA 362-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti