Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2009 z dne 1. 6. 2009

Kazalo

1981. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H), stran 5734.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-17
Ljubljana, dne 29. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-H)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 25/09) se v tretjem odstavku 53. člena v deveti alineji številka »3824 90 99« nadomesti z besedilom »3824 90 91 in 3824 90 97«.
V šestem odstavku se številka »3824 90 99« nadomesti s številko »3824 90 91«.
2. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v 7. točki besedilo »2710 19 41 do 2710 19 49« nadomesti z besedilom »2710 19 61 do 2710 19 69«.
V devetem odstavku se številka »50« nadomesti s številko »70«.
Za devetnajstim odstavkom se dodajo novi dvajseti do štiriindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(20) Za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, imajo kupci – osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v Evropski skupnosti ali državah članicah Efte – pravico do vračila dela plačane trošarine. Vračilo se določi v višini razlike med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister, pristojen za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom, ki ga določa 7. člen Direktive Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), vendar največ 130 eurov za tisoč litrov.
(21) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je plinsko olje porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen, če je porabljeno za:
– prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun z lastnimi ali najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in z največjo dovoljeno maso, ki ni manjša od 7,5 tone, ali
– prevoz potnikov, linijski ali izredni, z motornimi vozili kategorije M2 ali M3, kakor jih določa Pravilnik o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06 in 82/07).
(22) Upravičenec iz dvajsetega odstavka tega člena je dolžan voditi evidence o nakupu in porabi plinskega olja. Vračilo plačane trošarine uveljavlja na podlagi pisnega zahtevka, ki ga vloži pri carinskem organu, in dokazil o registraciji vozila, za pogon katerega je bilo plinsko olje porabljeno, ter računov o nakupu plinskega olja, ki vključujejo registrsko oznako za zadevno vozilo, carinski organ pa glede na okoliščine primera lahko zahteva predložitev še drugih dokazil. V imenu in za račun upravičenca lahko vloži vlogo tudi njegov pooblaščenec, ki se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom. Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži za nakup plinskega olja za pogon v posameznem koledarskem mesecu ali v posameznem koledarske letu. Vračila ni mogoče zahtevati za gorivo, kupljeno z gotovino.
(23) Pristojni carinski organ odloči o zahtevku v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka in izvede vračilo plačane trošarine v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu.
(24) Podrobnejši način vračila trošarine, carinske urade, pristojne za vračilo, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz dvaindvajsetega odstavka, vsebino zahtevka za vračilo in prilog k zahtevku, rok za vračilo trošarine in evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega olja iz dvajsetega odstavka tega člena, predpiše minister, pristojen za finance.«.
3. člen
V prvem odstavku 57.b člena se v osmi alineji številka »3824 90 99« nadomesti s številko »3824 90 91«.
4. člen
V 60. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Upravičenec do vračila trošarine iz sedmega, devetega, enajstega in dvajsetega odstavka 54. člena tega zakona mora hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, deset let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.«.
5. člen
V 64.a členu se v četrti alineji beseda »in« nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– evidenco oseb, ki jim je bila vrnjena trošarina v skladu s 54. členom tega zakona in«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
6. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 18. točki beseda »ter« nadomesti z besedo »oziroma«, besedilo v oklepaju pa se nadomesti z besedilom »dvaindvajseti odstavek 54. člena in 59. člen«.
V 20. točki se za besedo »enajstem« veznik »in« nadomesti z vejico ter za besedo »dvanajstem« doda »in dvajsetem«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) Vračilo trošarine v skladu z dvajsetim odstavkom 54. člena zakona se prvič izvede za julij leta 2009.
(2) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz štiriindvajsetega odstavka 54. člena zakona v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-03/09-3/20
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EPA 325-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost