Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1779. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, stran 5228.

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa:
– vrste energetskih tehnologij v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki po tej uredbi lahko prejemajo podpore,
– razvrstitev proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave SPTE), ki lahko prejemajo podpore po tej uredbi, v velikostne razrede in skupine glede na letne obratovalne ure proizvodnih naprav,
– podrobnejšo opredelitev podpor,
– način določanja referenčnih stroškov za proizvodnjo električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter vpliv referenčnih stroškov in referenčnih tržnih cen električne energije na višino podpor,
– način določanja cen za zagotovljeni odkup električne energije iz proizvodnih naprav SPTE,
– način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje,
– pogoje za pridobitev podpore,
– način pridobitve podpore,
– način prejemanja podpor ter druga vprašanja, povezana s podporami električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
(2) Na podlagi te uredbe se lahko dodelijo podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi SPTE na fosilno gorivo ali lesno biomaso, pri katerih nazivna električna moč proizvodne naprave ne presega 200 MW.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo še naslednji pomen:
– bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah generatorja ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– enočrtna shema je shema proizvodne naprave, ki povezuje večfazne povezave z eno črto;
– fosilno gorivo je gorivo, ki je pridobljeno iz rudninskih zalog, ne glede na to, ali se uporabi v prvotni sestavi ali predelano;
– koristna izraba toplote je toplota, ki bi se, če je ne bi izkoriščali iz proizvodne naprave SPTE za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po ogrevanju, hlajenju ali tehnologiji, zagotavljala z drugimi viri. Ekonomsko opravičljivo povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po ogrevanju, hladu ali tehnologiji;
– lastna raba proizvodne naprave je električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajalnih črpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje proizvodne naprave;
– lastni odjem je neto proizvedena električna energija, ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne naprave;
– lesna biomasa je les, uporabljen v energetske namene;
– nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo električne energije in koristne toplote je najvišja trajna neto električna moč naprave v proizvodnji, ko proizvodna naprava ne izpušča v okolje neizrabljene odpadne toplote (toplota dimnih plinov, sevalne izgube in druge toplotne izgube, povezane z normalnim delovanjem proizvodne naprave, se ne štejejo kot neizrabljena odpadna toplota);
– nazivna moč proizvodne naprave je najvišja trajna neto električna, mehanska oziroma toplotna moč, s katero lahko naprava brez časovnih omejitev normalno obratuje. Nazivno moč določa proizvajalec naprave ali je določena s prevzemnimi meritvami naprave po dokončani gradnji. Pri nazivni električni moči proizvodne naprave se upošteva neto električna moč;
– neto proizvedena električna energija je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na izstopu iz proizvodne naprave, ne glede na to, ali gre za lastni odjem ali za električno energijo, oddano v javno omrežje. Pri neto proizvedeni električni energiji se lastna raba proizvodne naprave odšteje od proizvedene električne energije na sponkah generatorjev ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo;
– nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, ki je začela redno proizvajati električno energijo po 12. 7. 2008;
– obdobje poročanja je obdobje obratovanja SPTE proizvodne naprave s soproizvodnjo, v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero so prejeta potrdila o izvoru. Obdobje poročanja za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki prejemajo podpore po tej uredbi, je eno leto;
– osnovno gorivo je gorivo proizvodne naprave SPTE, ki v celotni porabi goriva na letni ravni dosega najmanj 90-odstotni delež;
– obratovalne ure proizvodne naprave s soproizvodnjo je razmerje med proizvedeno neto električno energijo v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v enem letu oziroma obdobju poročanja in nazivno električno močjo proizvodne naprave SPTE;
– odločba o dodelitvi podpore je odločba, ki jo v upravnem postopku izda Agencija za energijo proizvodnim napravam SPTE, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpor;
– prejemnik podpore je imetnik odločbe o dodelitvi podpore, ki na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore prejema za proizvedeno električno energijo podporo po tej uredbi;
– pretežno nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, pri kateri od začetka redne proizvodnje električne energije do vložitve vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore ni minilo več kot 10 let;
– proizvedena električna energija, oddana v javno omrežje, je neto proizvedena električna energija, ki je oddana v javno omrežje na ustreznem prevzemno - predajnem mestu;
– proizvodna naprava je sklop opreme in napeljav, ki pretvarja druge vrste energije v električno energijo in lahko samostojno obratuje. Če je proizvodna naprava sestavljena iz več omenjenih sklopov in če je odjem proizvedene električne energije skupen za vse sklope, se taki sklopi štejejo za eno proizvodno napravo. O tem, kaj se šteje za proizvodno napravo, ob nejasnostih, upoštevajoč tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje in obratovanje proizvodne naprave, odloči Agencija za energijo pri izdaji deklaracije ali odločbe o dodelitvi podpore;
– referenčna tržna cena energije je napoved cene električne energije in drugih energentov na energetskem trgu, ki jo na podlagi dvanajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona objavlja Agencija za energijo;
– subvencije po tej uredbi so prejete državne pomoči, kot so opredeljene v 2. členu Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04);
– upravičenec do podpore je proizvajalec električne energije v proizvodni napravi SPTE, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore.
3. člen
(energetske tehnologije proizvodnih naprav SPTE)
(1) Določbe ta uredbe se nanašajo na proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na teh energetskih tehnologijah:
a) kombiniranem ciklu s plinsko turbino z rekuperacijo odpadne toplote,
b) protitlačni parni turbini,
c) odjemni kondenzacijski parni turbini,
d) plinski turbini z rekuperacijo odpadne toplote,
e) motorju z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote,
f) mikroturbini z rekuperacijo odpadne toplote,
g) parnih motorjih.
(2) Med tehnologijami iz prejšnjega odstavka se glede na zastopanost posameznih energetskih tehnologij v dejanski oskrbi ali v nacionalnih zmogljivostih določijo reprezentativne tehnologije za določitev referenčnih stroškov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so do podpor upravičene tudi proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah, kot so:
a) Stirlingovi motorji,
b) gorivne celice,
c) turbine z organskim Rankinovim procesom in
d) druge vrste tehnologij ali njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje, pri čemer jim Agencija za energijo dodeli podporo po določbah te uredbe na podlagi podatkov iz vlog za odločbe o dodelitvi podpor za vsak primer posebej.
(4) Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz 23. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se obravnavajo posebej.
4. člen
(velikostni razredi proizvodnih naprav SPTE)
Glede na nazivno električno moč proizvodne naprave SPTE se proizvodne naprave po tej uredbi delijo na te velikostne razrede:
1. mikro: nazivne električne moči manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči manjše od 1 MW,
3. srednje – nižje: nazivne električne moči od 1 MW do vključno 5 MW,
4. srednje – višje: nazivne električne moči nad 5 MW do vključno 25 MW,
5. velike – nižje: nazivne električne moči nad 25 MW do vključno 50 MW,
6. velike – višje: nazivne električne nad 50 MW do 200 MW,
7. proizvodne naprave nazivne električne moči 200 MW in več.
5. člen
(razvrstitev v skupine glede na število obratovalnih ur proizvodnih naprav SPTE)
(1) Za določanje podpor se proizvodne naprave SPTE glede na število obratovalnih ur v obdobju poročanja oziroma koledarskem letu po tej uredbi razvrstijo v dve skupini:
– prva skupina: proizvodne naprave, ki v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom obratujejo do 4000 ur,
– druga skupina: proizvodne naprave, ki v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom obratujejo več kot 4000 ur.
(2) V prvo skupino se uvrščajo proizvodne naprave SPTE, pri katerih je obratovanje sezonsko (kurilna sezona), v drugo skupino pa proizvodne naprave SPTE, pri katerih obratovanje ni povezano s kurilno sezono in presega obratovalne ure iz prve skupine.
(3) Razvrstitev v prvo ali drugo skupino se določi v odločbi o dodelitvi podpore.
(4) Proizvodne naprave SPTE, ki so razvrščene v prvo skupino iz prvega odstavka tega člena, lahko pridobijo podpore po tej uredbi le za letno količino električne energije, proizvedeno v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero so prejele potrdila o izvoru in ki ne presega zmnožka: nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo električne energije in koristne toplote x 4000 ur.
6. člen
(energenti in izpusti toplogrednih plinov pri soproizvodnji toplote in električne energije)
(1) Za tehnologije iz 3. člena te uredbe se pri določitvi referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz 8. člena te uredbe kot referenčno gorivo upoštevata energenta, ki pri soproizvodnji električne energije in toplote ustvarjata najnižje izpuste toplogrednih plinov, in sicer:
– za tehnologije, ki uporabljajo fosilne energente, se pri določanju referenčnih stroškov upoštevajo najpogostejše energetske tehnologije, ki uporabljajo energent zemeljski plin,
– za energetske tehnologije, ki uporabljajo lesno biomaso, se pri določanju referenčnih stroškov upoštevajo najpogostejše energetske tehnologije in energent lesna biomasa.
(2) Dodeljevanje podpor električni energiji, proizvedeni v proizvodnih napravah SPTE z uporabo drugih vrst obnovljivih virov energije, se obravnava po uredbi, ki ureja zagotavljanje podpor električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.
(3) Proizvodne naprave SPTE, ki pri proizvodnji električne energije skladno z metodologijo iz 23. člena te uredbe dosegajo specifične izpuste CO(2) več kot 600 kg CO(2)/MWh, ne morejo prejeti podpor po tej uredbi.
7. člen
(opredelitev podpor)
(1) Podpore so finančna pomoč proizvodnji električne energije v proizvodnih napravah SPTE, če stroški proizvodnje te električne energije presegajo ceno, ki jo je zanjo mogoče doseči na trgu z električno energijo.
(2) Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav s SPTE se izvajajo kot:
– zagotovljeni odkup električne energije (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni odkup). Na podlagi te podpore center za podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi vso prevzeto neto električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi SPTE, za katero je proizvodna naprava SPTE prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah, določenih s to uredbo;
– finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalna podpora), ki se dodeli neto proizvedeni električni energiji, ki jo proizvajalci v proizvodnih napravah SPTE prodajo sami na trgu ali jo porabijo kot lastni odjem, pod pogojem, da so stroški proizvodnje te električne energije v proizvodni napravi SPTE višji od cene, ki jo je za to električno energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo.
(3) Na način iz prve alinee prejšnjega odstavka lahko prejemajo podpore le mikro in male proizvodne naprave SPTE. Za te proizvodne naprave med trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center za podpore uredi prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.
(4) Mikro in male proizvodne naprave SPTE se lahko odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa samostojno prodajajo električno energijo na trgu in obratovalno podporo po drugi alinei drugega odstavka tega člena, pri čemer si morajo same urediti prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.
(5) Proizvodne naprave SPTE z nazivno električno močjo 1 MW in več lahko prejemajo podpore le na način iz druge alinee drugega odstavka tega člena.
(6) Trajanje zagotavljanja podpor se določi v odločbi o dodelitvi podpore.
(7) Upravičenci do podpore, ki lahko izbirajo način zagotavljanja podpore, sporočijo svojo odločitev o načinu zagotavljanja podpore v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore poslani Agenciji za energijo.
8. člen
(referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE)
(1) Referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE so indikativni skupni stroški proizvodnje električne energije in toplote za posamezne skupine in velikosti proizvodnih naprav SPTE, ki temeljijo na objavljenih strokovnih podatkih o investicijskih in obratovalnih stroških za posamezne energetske reprezentativne tehnologije proizvodnih naprav SPTE, ekonomskih in finančnih parametrih vlaganja in obratovanja, cenah goriva ter drugih stroških, povezanih s proizvodnjo električne energije in toplote v Republiki Sloveniji in zmanjšanih za vse koristi, ki jih je proizvajalec lahko pridobil s sočasno proizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
(2) Referenčni stroški se določijo v EUR/MWh neto proizvedene električne energije.
(3) Referenčni stroški se določijo za velikostne razrede proizvodnih naprav SPTE za obe skupini iz 5. člena te uredbe ter za oba energenta iz 6. člena te uredbe.
(4) Za proizvodne naprave SPTE na fosilno gorivo se pri določitvi referenčnih stroškov upošteva zemeljski plin, lesna biomasa pa pri proizvodnih napravah SPTE na lesno biomaso.
(5) Referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE se izkazujejo kot nespremenljivi del referenčnih stroškov in kot spremenljivi del referenčnih stroškov. Nespremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja na vsakih pet (5) let oziroma tudi prej, če se bistveno spremenijo investicijski stroški in drugi parametri vlaganja, ki so bili podlaga za določitev referenčnih stroškov.
(6) Spremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja letno oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah energije.
(7) Referenčni stroški so podlaga za določanje cen v pogodbah za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju obratovalne podpore. Referenčne stroške za obdobje od 2009 do 2013 z upoštevanjem višine spremenljivih stroškov za leto 2009 prikazuje priloga I, ki je sestavni del uredbe.
(8) Za določanje cene za zagotovljeni odkup oziroma višine obratovalne podpore v pogodbi se ves čas trajanja pogodbe o zagotavljanju podpore uporablja nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki je veljal, ko je proizvodna naprava SPTE prejela prvo odločbo o dodelitvi podpore in je sklenila pogodbo o zagotavljanju podpore.
(9) Za obnovljene proizvodne naprave SPTE v skladu s 15. členom te uredbe se v odločbi o dodelitvi podpore po obnovi določi tudi razmerje med stroški, vloženimi v obnovo, izraženimi v EUR/MW, in specifičnimi investicijskimi stroški skupine, v katero je proizvodna naprava razvrščena, izraženimi v EUR/MW, iz metodologije iz 23. člena te uredbe. V skladu s tem razmerjem se skrajša čas prejemanja podpore.
(10) Če se med gradnjo proizvodne naprave SPTE določijo nove vrednosti nespremenljivega dela referenčnih stroškov iz priloge I, se v odločbi o dodelitvi podpore določi za proizvodno napravo SPTE nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki je veljal, ko je proizvodna naprava SPTE prejela gradbeno dovoljenje, če je to zanjo ugodnejše. Med prejetim gradbenim dovoljenjem in odločbo o dodelitvi podpore ne sme preteči več kot tri (3) leta.
9. člen
(določanje cen električne energije za zagotovljeni odkup)
(1) Za električno energijo, za katero se prejemajo podpore kot zagotovljeni odkup, veljajo cene za zagotovljeni odkup, navedene v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Cene za zagotovljeni odkup so po višini enake referenčnim stroškom električne energije po posameznih velikostnih razredih in skupinah glede na obratovalne ure proizvodnih naprav SPTE za oba energenta.
(3) Cena, določena v pogodbi za zagotovljeni odkupu, je sestavljena iz nespremenljivega in spremenljivega dela v enakem razmerju, kot sta nespremenljivi in spremenljivi del referenčnih stroškov.
(4) Cena za zagotovljeni odkup iz priloge II, ki velja za električno energijo iz posamezne proizvodne naprave SPTE, se določi v pogodbi za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov iz odločbe o dodelitvi podpore.
10. člen
(določanje višine obratovalnih podpor)
(1) Obratovalne podpore so razlika med referenčnimi stroški proizvodnje električne energije v posameznih velikostnih razredih proizvodnih naprav SPTE, upoštevaje skupino obratovalnih ur in uporabljeni energent iz priloge I te uredbe, ter referenčno tržno ceno električne energije.
(2) Če se na podlagi napovedi o referenčnih tržnih cenah električne energije ugotovi, da je cena električne energije na trgu, pri kateri se upoštevajo tudi značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav SPTE, višja od referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz priloge I, ki veljajo za obravnavano časovno obdobje, se obratovalna podpora za električno energijo za obravnavano časovno obdobje ne izplačuje.
(3) Obratovalne podpore za posamezne velikostne razrede proizvodnih naprav SPTE za obe skupini obratovalnih ur ter z upoštevanjem obeh referenčnih energentov so določene v prilogi III, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Obratovalne podpore za naslednja leta so razlika med referenčnimi stroški, ki veljajo v obravnavanem letu, ter referenčno tržno ceno električne energije za obravnavano leto. Referenčni stroški za obravnavano leto so sestavljeni iz nespremenljivega dela referenčnih stroškov iz priloge I ter spremenljivega dela referenčnih stroškov, ki veljajo za obravnavano leto.
(5) Obratovalna podpora iz priloge III za električno energijo iz posamezne proizvodne naprave SPTE se določi v pogodbi za zagotavljanje podpor na podlagi podatkov iz odločbe o dodelitvi podpore.
11. člen
(upravičenost do podpor)
(1) Do pridobitve podpor so upravičene nove in pretežno nove proizvodne naprave SPTE, ki imajo veljavno deklaracijo za proizvodno napravo in izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 14. člena te uredbe.
(2) Podpore se zagotavljajo deset (10) let oziroma pri pretežno novih proizvodnih napravah tudi krajši čas, ki pomeni razliko med desetimi (10) leti in dejansko starostjo proizvodne naprave SPTE. Trajanje zagotavljanja podpore se določi v odločbi o dodelitvi podpore.
(3) Za določitev starosti proizvodne naprave SPTE se kot začetek redne proizvodnje električne energije v proizvodni napravi šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje proizvodne naprave SPTE, oziroma če gre za proizvodno napravo SPTE, za katero se ne izda uporabno dovoljenje, datum opravljenega priklopa na elektroenergetsko omrežje sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za proizvodne naprave SPTE, ki so obratovale že pred izdajo uporabnega dovoljenja, rok začetka redne proizvodnje za ugotovitev starosti proizvodne naprave določi Agencija za energijo.
(4) Podpore so vezane na količino proizvedene električne energije in se podeljujejo le za neto proizvedeno električno energijo, ki jo je proizvodna naprava SPTE predala centru za podpore oziroma samostojno prodala na trgu ali jo porabila kot lastni odjem.
(5) Prosilcu, ki želi pridobiti eno od podpor po tej uredbi, njegov tržni delež proizvodnje električne energije v Republiki Sloveniji pa je večji od 25% in njegov Herfindhal-Hirschmanov indeks (HH-indeks) koncentracije na trgu večji od 2000 oziroma bi z električno energijo iz proizvodnih naprav SPTE, za katere prosi za podpore, to postal, lahko Agencija za energijo izda odločbo o dodelitvi podpore le, če se s prejeto podporo ne povečujeta njegov tržni delež in koncentracija na trgu.
(6) Pri izdaji odločbe Agencija za energijo poleg tržnega deleža in HH-indeksa upošteva tudi obseg električne energije, za katero se zagotavlja podpora, vrsto energetske tehnologije, vpliv zagotavljanja podpor na ceno električne energije na trgu ter negativne vplive zagotavljanja podpor v odnosu do drugih udeležencev na trgu z električno energijo.
(7) Pogoj iz šestega odstavka tega člena se ne uporablja za prosilce, ki želijo pridobiti podpore za električno energijo iz mikro in malih proizvodnih naprav SPTE oziroma iz proizvodnih naprav SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe.
12. člen
(trajnostna in druga merila za določitev podpor proizvodnim napravam SPTE na lesno biomaso)
(1) Za električno energijo, proizvedeno iz lesne biomase, ki ima certifikat FSC (Forest Stewardship Council) ali PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification) o trajnostni pridelavi biomase oziroma druge ustrezne certifikate o trajnostni pridelavi, se uporabljajo za 10% višji spremenljivi referenčni stroški.
(2) Spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz lesne biomase je odvisen od klasifikacije uporabljene lesne biomase iz priloge V, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vrste lesne biomase, ki jih bo proizvodna naprava SPTE uporabljala, je treba navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. Strukturo oziroma količine posameznih vrst lesne biomase iz odločbe proizvajalci električne energije navedejo v dodatku k pogodbam o zagotavljanju podpor, s katerim se določi načrtovana količina električne energije, za katero bo prejeta podpora.
(4) Proizvajalci električne energije, ki so prejeli višjo podporo na podlagi prvega odstavka tega člena, morajo hraniti certifikate iz tega člena vsaj tri (3) leta od izplačila podpore.
13. člen
(usklajevanje podpor z drugimi vrstami pomoči proizvodnim napravam SPTE)
(1) Če je proizvodna naprava SPTE prejela ali bo prejela kakršno koli pomoč, ki bi se lahko štela za subvencijo, mora prosilec to navesti v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore. Prosilec mora vlogi priložiti kopije dokumentov o prejemu subvencije, iz katerih so razvidni višina in drugi pogoji v zvezi s subvencijo.
(2) Če po sklenitvi pogodbe o zagotavljanju podpor proizvodna naprava prejme kakršno koli pomoč, ki se lahko šteje za subvencijo, mora imetnik odločbe to nemudoma sporočiti Agenciji za energijo in predložiti dokumente iz prejšnjega odstavka.
(3) Nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki je podlaga za določanje višine podpore, se v odločbi o dodelitvi podpore zaradi prejetih subvencij zmanjša za naslednji znesek (EUR/MWh):
– za enote z do 4000 obratovalnih ur letno:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A/(nazivna električna moč [MW] x 3500 h);
– za enote z več kot 4000 obratovalnih ur letno:
(znesek prejete pomoči [EUR] x A)/(nazivna električna moč [MW] x 5500 h).
(4) Uporabljeni koeficient A pomeni anuitetni faktor pri 10-letni ekonomski dobi naložbe in splošni diskontni stopnji objavljeni v proračunskem memorandumu Republike Slovenije. Če je splošna diskontna stopnja višja od uporabljene diskontne stopnje v izračunu referenčnih stroškov, se uporabi diskontna stopnja iz izračuna referenčnih stroškov.
14. člen
(vloga za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Lastnik ali s soglasjem lastnika upravljavec proizvodne naprave SPTE vloži vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi SPTE, na Agencijo za energijo.
(2) Agencija za energijo odloči o dodelitvi podpore z odločbo v upravnem postopku.
(3) Vlagatelj je upravičen do podpore, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je vloga popolna,
– da ima proizvodna naprava SPTE veljavno deklaracijo za proizvodno napravo SPTE in je kot taka uvrščena v register deklaracij,
– da gre za novo ali pretežno novo proizvodno napravo SPTE,
– da je prosilec v vlogi navedel, da ni prejel subvencij, oziroma če jih je, da je vlogi priložil kopije dokumentov s podatki o subvenciji,
– da je iz vloge razvidno, da je vlagatelj na proizvodni napravi SPTE vgradil merilne in registrirne naprave, ki jih predpisuje uredba o pogojih za merilne in registrirne naprave, ki jih morajo imeti proizvodne naprave, ki prejemajo potrdila o izvoru, ter meritvah, ki jih morajo izvajati te naprave za merjenje neto proizvedene električne energije,
– da je prosilec v vlogi navedel vrsto podpore.
(4) Če imetnik odločbe o dodelitvi podpore za proizvodno napravo SPTE v predpisanem roku pred potekom veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo deklaracije ne obnovi, odločba o dodelitvi podpore preneha veljati z dnem poteka veljavnosti deklaracije za proizvodno napravo. Če po prenehanju veljavnosti deklaracije proizvodna naprava pridobi novo deklaracijo, mora upravičenec do podpore vložiti novo vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore.
(5) Za proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe, mora prosilec v vlogi navesti tudi podatke o višini vlaganja v proizvodno napravo SPTE ter druge predpisane tehnične in obratovalne podatke, na podlagi katerih bo Agencija za energijo določila razred referenčnih stroškov, ki se bodo uporabljali za določitev zagotovljene cene ali obratovalne podpore v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(6) Za mikro proizvodne naprave SPTE iz prejšnjega odstavka zadoščajo kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo proizvodne naprave. Če je Agencija za energijo v dvomu, lahko zahteva, da jih potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(7) Za male proizvodne naprave SPTE iz petega odstavka tega člena mora podatke o višini vlaganja v proizvodno napravo potrditi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(8) Za druge velikostne razrede proizvodnih naprav SPTE se morajo predložiti podatki o višini vlaganja v proizvodno napravo, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(9) Obrazec vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore je določen v prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.
15. člen
(obnovljene proizvodne naprave SPTE)
(1) Kot nove ali pretežno nove proizvodne naprave SPTE se v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi podpore obravnavajo tudi obnovljene oziroma rekonstruirane proizvodne naprave SPTE, če so jim z rekonstrukcijami obnovili ali zamenjali vsaj enega od osnovnih sklopov proizvodnih naprav in je bilo v obnovo vloženih vsaj 50% vrednosti nove proizvodne naprave ter je z obnovo ali rekonstrukcijo doseženo povečanje nazivne moči električne proizvodne naprave SPTE za najmanj 10% ali se je izboljšal električni izkoristek soproizvodnje najmanj za eno odstotno točko.
(2) Med rekonstruirane osnovne sklope proizvodnih naprav SPTE iz prvega odstavka spadajo kotli in kurilne naprave ter pogonski stroji in elektroenergetske naprave oziroma drugi sklopi, namenjeni za pretvarjanje vhodne energije v električno energijo in toploto.
(3) Vrednost nove proizvodne naprave SPTE se določi na podlagi investicijskih stroškov iz metodologije iz 23. člena te uredbe glede na vrsto in velikostni razred, v katerega je proizvodna naprava SPTE iz prvega odstavka tega člena uvrščena. Če gre za proizvodne naprave SPTE iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe, je treba vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore priložiti strokovno oceno investicijske vrednosti nove naprave, ki jo potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(4) Povečanje nazivne električne moči ali izboljšanje električnega izkoristka proizvodne naprave SPTE iz prvega odstavka tega člena se dokazuje z uporabnim dovoljenjem obnovljene ali rekonstruirane proizvodne naprave SPTE. Za proizvodne naprave SPTE, za katere ni potrebno uporabno dovoljenje, se navedeni podatki dokazujejo s podatki o opravljenem priklopu na elektroenergetsko omrežje. Če na podlagi teh podatkov ni mogoče ugotoviti povečanja nazivne električne moči ali izboljšanja električnega izkoristka, je to treba dokazati s prevzemnimi meritvami, ki jih opravi pooblaščena institucija.
(5) Za dokazovanje vlaganja v obnovo mikro proizvodne naprave SPTE zadoščajo kopije pogodb in računov, iz katerih so razvidna dela in višina vložka. Če je Agencija za energijo v dvomu, lahko zahteva, da prosilec na svoje stroške predloži mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme.
(6) Za dokazovanje vlaganja v obnovo male proizvodne naprave SPTE je treba priložiti podatke, ki jih potrdi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme.
(7) Za druge velikosti proizvodnih naprav SPTE je treba priložiti podatke o investicijskih vlaganjih v obnovo oziroma rekonstrukcijo, ki jih potrdi pooblaščeni revizor.
(8) V odločbi o dodelitvi podpore za proizvodno napravo SPTE iz prvega odstavka tega člena se pri določitvi trajanja prejemanja podpore uporabljajo določbe devetega odstavka 8. člena te uredbe.
16. člen
(odločba o dodelitvi podpore)
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz 14. člena te uredbe, izda Agencija za energijo odločbo o dodelitvi podpore.
(2) V odločbi o dodelitvi podpore se na podlagi vloge določijo:
– vrsta podpore;
– elementi, na podlagi katerih se bo v pogodbah o zagotavljanju podpore določala cena za zagotovljeni odkup oziroma višina obratovalne podpore:
– velikostni razred referenčnih stroškov, vključno z dodatki iz prve točke priloge I,
– skupina obratovalnih ur,
– vrsta energenta, vključno z vrstami lesne biomase, ter upravičenost do dodatkov;
– način spreminjanja zagotavljanja podpore;
– merilno mesto ali mesta za neto proizvedeno električno energijo, ki bodo namenjena za obračun prevzete električne energije ali električne energije, ki je upravičena do obratovalne podpore;
– trajanje zagotavljanja podpore.
(3) Na podlagi podatkov iz odločbe center za podpore določi ceno za zagotovljeni odkup oziroma obratovalno podporo v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(4) V odločbi o dodelitvi podpore mora biti naveden tudi pogoj, da odločba o dodelitvi podpore preneha veljati, če imetniku odločbe preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo.
(5) Kopijo dokončne odločbe o dodelitvi podpore pošlje Agencija za energijo centru za podpore. Najpozneje v 15 dneh od datuma dokončnosti odločbe na podlagi podatkov iz odločbe imetnik odločbe in center za podpore skleneta pogodbo o zagotavljanju podpore. Če prejemnik podpore želi spremeniti način zagotavljanja podpore, mora z novo vlogo zaprositi za izdajo nove odločbe pod pogojem, da ima upravičenec možnost izbire načina prejemanja podpore.
(6) Prejemnik podpore lahko zahteva spremembo odločbe v delu, ki določa način prejemanja podpor, najprej po dveh (2) letih, nadaljnje spremembe pa vsaka tri (3) leta prejemanja podpore. Pri spremembi načina podpore mora prejemnik podpore ravnati v skladu s pravili za delovanje centra za podpore.
(7) Zoper odločbo Agencije za energijo o dodelitvi podpore je mogoča pritožba na ministrstvo, pristojno za energijo.
17. člen
(veljavnost odločbe o dodelitvi podpore)
(1) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ves čas prejemanja podpore preverja, ali prejemnik podpore izpolnjuje vse pogoje za pridobitev podpore.
(2) Agencija za energijo po uradni dolžnosti ali na predlog centra za podpore spremeni ali razveljavi odločbo o dodelitvi podpore v naslednjih primerih:
– če ugotovi, da prejemnik podpore ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev podpore v skladu s to uredbo,
– če pogodba o zagotavljanju podpore preneha veljati z dnem prenehanja veljavnosti pogodbe,
– če tako določa zakon.
(3) Če sprememba zakonodaje Evropske unije ali akti Evropske komisije povzročijo spremembo te uredbe tako, da to vpliva na že izdano odločbo, Agencija za energijo spremeni oziroma razveljavi odločbo o dodelitvi podpore in izda novo odločbo o dodelitvi podpore.
(4) Če prejemnik podpore s svojim namernim ravnanjem, da bi si pridobil finančna sredstva, do katerih ni upravičen, povzroči razdrtje pogodbe o zagotavljanju podpore, se razveljavi tudi odločba o dodelitvi podpore. Tak upravičenec do podpore ne more več pridobiti podpore v skladu s to uredbo.
18. člen
(pogodba o zagotavljanju podpore)
(1) Pogodba o zagotavljanju podpore temelji na podatkih iz odločbe o dodelitvi podpore. Ob neskladnosti med odločbo o dodelitvi podpore in pogodbo o zagotavljanju podpore velja odločba.
(2) Pogodba o zagotavljanju podpore se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi SPTE odvzame deklaracijo za proizvodno napravo ali razveljavi odločbo o dodelitvi podpore. Agencija za energijo mora o razlogu za razdrtje pogodbe nemudoma obvestiti center za podpore.
(3) Če na podlagi napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah energije nastopijo razlogi za spremembo spremenljivega dela cen v pogodbah o zagotovljenem odkupu oziroma obratovalnih podpor v pogodbah o zagotavljanju obratovalne podpore, center za podpore pozove prejemnika podpore k sklenitvi dodatka k pogodbi o zagotavljanju podpore zaradi uskladitve spremenljivega dela cene ali obratovalne podpore najpozneje v enem mesecu. Če prejemnik podpore v enem mesecu ne sklene dodatka, ga center za podpore še enkrat pisno pozove. Če prejemnik podpore kljub ponovnemu pisnemu pozivu v petih (5) delovnih dneh ne sklene dodatka, se pogodba o zagotavljanju podpor takoj razdre.
(4) O prenehanju veljavnosti pogodbe o zagotavljanju podpor center za podpore nemudoma obvesti Agencijo za energijo.
(5) Upravičenec do podpore, ki po razdrtju pogodbe zaradi razlogov iz tretjega odstavka tega člena želi še naprej prejemati eno od podpor, mora z vlogo zahtevati izdajo nove odločbe o dodelitvi podpore. Do pridobitve nove odločbe ni upravičen do prejemanja kakršnih koli podpor po tej uredbi.
(6) Prejemnik podpore, ki se zagotavlja s pogodbo o zagotovljenem odkup, mora vso neto proizvedeno električno energijo prodati izključno centru za podpore.
(7) V pogodbi o zagotavljanju podpore mora biti določeno, da mora center za podpore odkupiti oziroma zagotoviti obratovalno podporo le za količino električne energije, ki je bila na začetku leta načrtovana in določena z dodatkom k pogodbi. Dovoljena odstopanja pri načrtovanju se določijo s pravili za delovanje centra za podpore.
(8) V pogodbah o zagotavljanju podpore mora biti določeno, da lahko center za podpore za električno energijo s potrdili o izvoru, ki presega načrtovano količino iz prejšnjega odstavka, zagotovi obratovalno podporo le, če ima zadostna finančna sredstva.
(9) Če center za podpore nima zadostnih finančnih sredstev za zagotavljanje podpore presežnim količinam električne energije s potrdili o izvoru iz zagotovljenega odkupa, lahko za to električno energijo plača le tržno ceno, po kateri prodaja vso električno energijo iz svoje bilančne skupine na organiziranem trgu z električno energijo.
(10) Pogodba o zagotavljanju podpore mora vsebovati določbo, da center za podpore in prejemnik podpore skleneta dodatek k pogodbi na podlagi nove odločbe o dodelitvi podpore, ki se izda zaradi sprememb zakonodaje Evropske unije ali aktov Evropske komisije.
(11) Pogodbe o zagotavljanju podpore se določijo s pravili za delovanje centra za podpore.
19. člen
(potrdila o izvoru in zagotavljanje podpor)
(1) Podpore po tej uredbi se lahko zagotavljajo le za neto proizvedeno električno energijo, za katero so bila izdana potrdila o izvoru (v nadaljnjem besedilu: PoI). Proizvodne naprave SPTE, ki prejemajo podpore, morajo imeti vgrajene merilne in registrirne naprave za merjenje in registriranje neto proizvedene električne energije.
(2) Proizvodne naprave SPTE, ki za proizvedeno električno energijo prejemajo podporo po tej uredbi, prejemajo PoI za enoletna obdobje poročanja.
(3) Pri zagotavljanju podpor se za proizvodne naprave SPTE uporabljajo tudi enomesečna začasna obdobja poročanja.
(4) Prejemnik PoI za začasno obdobje poročanja ne prejme PoI, temveč le obvestilo izdajatelja PoI o akontativni količini potrdil o izvoru, ki mu na podlagi sporočenih podatkov pripada. Vsota vseh mesečnih akontativnih količin v enem letu ne sme preseči količine PoI, ki prejemniku pripada za obdobje poročanja.
20. člen
(prenos potrdil o izvoru na center za podpore)
S sklenitvijo pogodbe o zagotavljanju podpore električni energiji iz proizvodne naprave SPTE prejemnik podpore pooblasti izdajatelja PoI, da vsa prejemnikova PoI, ki jih ta prejme za bruto proizvedeno električno energijo, prenese na center za podpore.
21. člen
(način prejemanja podpor)
(1) Prejemnik podpore za vsako obdobje začasnega poročanja na način, določen z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju PoI podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo, ki so podlaga za izdajo PoI, in podatke o meritvah neto proizvedene električne energije z merilnih mest, določenih v odločbi o dodelitvi podpore. Izdajatelj PoI v rokih, določenih z akti izdajatelja PoI, sporoči prejemniku podpore in centru za podpore podatke o akontativni količini električne energije, ki je upravičena do PoI, ter akontativni količini električne energije, ki je upravičena do podpore.
(2) Prejemnik podpore ob koncu obdobja poročanja v rokih, določenih z akti izdajatelja PoI, pošlje izdajatelju PoI podatke o meritvah z vseh merilnih mest, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo, ki so podlaga za izdajo PoI, in podatke z merilnih mest, določenih v odločbi o dodelitvi podpore, ki so podlaga za prejemanje podpore. Izdajatelj PoI v rokih, določenih z akti izdajatelja, izda količino PoI za proizvedeno električno energijo, do katere je proizvodna naprava SPTE v obdobju poročanja upravičena, ter določi količino neto proizvedene električne energije, ki je v obdobju poročanja upravičena do podpore. Te podatke takoj sporoči prejemniku podpore in centru za podpore ter hkrati prenese izdana PoI na center za podpore.
(3) Količina električne energije, ki je upravičena do podpore na podlagi akontativnih PoI, ne sme preseči količino neto proizvedene električne energije, za katero se izda PoI ob koncu obdobja poročanja.
(4) Obdobje poročanja za PoI je enako končnemu obračunskemu obdobju za podpore, začasno obdobje poročanja pa se šteje kot začasni obračun v pogodbah o zagotavljanju podpore.
(5) Prejemnik podpore, ki se izvaja kot zagotovljeni odkup električne energije, izda račun za neto proizvedeno električno energijo, ki je dobavljena centru za podpore na podlagi začasnih obračunov in akontativnih količin PoI iz prvega odstavka tega člena, ter končni obračun neto proizvedene električne energije, ki ustreza količini bruto proizvedene električne energije, za katero se izdajo pripadajoči PoI iz obdobja poročanja, oziroma je sorazmeren z njo.
(6) Prejemnik podpore, ki se izvaja kot zagotavljanje obratovalne podpore, izda račun za obratovalno podporo za neto proizvedeno električno energijo na podlagi začasnih obračunov in končni obračun na enak način, kot je to določeno v prejšnjem odstavku.
(7) Če je prejemnik podpore na podlagi akontativnih PoI in začasnih obračunov prejel več sredstev, kot mu pripadajo, mora presežek poravnati s končnim obračunom oziroma ga mora v največ tridesetih (30) dneh skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti centru za podpore.
(8) Če je prejemnik podpore center za podpore in Agencijo za energijo s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov neposredno ali posredno privedel v zmoto ter pri tem prejel finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi nemudoma vrniti centru za podpore. V tem primeru se pogodba o zagotavljanju podpore takoj razdre.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija za energijo razveljavi odločbo o dodelitvi podpore.
(10) Način prejemanja podpor in izdajanja računov je podrobneje opredeljen s pravili za delovanje centra za podpore.
(11) Sistemski operater elektroenergetskega omrežja, na katero je priključena proizvodna naprava SPTE, ki prejema podpore, mora na način in v rokih, ki jih določita izdajatelj PoI in center za podpore, poslati izdajatelju PoI in centru za podpore podatke o meritvah, ki jih opravlja sistemski operater.
(12) Prejemnik podpor mora hraniti vse registracije meritev, na podlagi katerih je prejemal podpore, najmanj tri (3) leta.
22. člen
(dostop do elektroenergetskega omrežja, bilančna skupina in obratovanje)
(1) Prejemnik podpore mora spoštovati pravila za delovanje centra za podpore in ga redno obveščati o morebitnih spremembah pri proizvodnji električne energije, zlasti ob nenačrtovanih izpadih in načrtovanih ustavitvah.
(2) Prejemnik podpore mora o kakršni koli spremembi na merilnih mestih, določenih v deklaraciji za proizvodno napravo in odločbi o dodelitvi podpore, takoj obvestiti izdajatelja PoI in center za podpore.
(3) Prejemnik podpore mora sam storiti vse potrebno za veljavno priključitev proizvodne naprave SPTE na elektroenergetsko omrežje in za zagotovitev dostopa do njega.
(4) Center za podpore je za prejemnika podpore, ki je uvrščen v bilančno skupino centra za podporo, odgovoren za izravnavo razlik med napovedano in realizirano neto proizvodnjo električne energije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(metodologija za določanje referenčnih stroškov)
Metodologijo, ki je podlaga za določanje referenčnih stroškov, in referenčne stroške za posamezne reprezentativne skupine proizvodnih naprav SPTE objavi ministrstvo, pristojno za energijo, na svojih spletnih straneh najpozneje v osmih (8) dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
24. člen
(začasna omejitev prejemanja podpor za nekatere proizvodne naprave SPTE)
Proizvodne naprave SPTE – toplarne za daljinsko ogrevanje, pri katerih nazivna električna moč presega 10 MW, in industrijske toplarne, pri katerih nazivna električna moč presega 1 MW, do 12. julija 2009 niso upravičene do prejemanja podpor po tej uredbi.
25. člen
(izdajanje začasnih odločb o dodelitvi podpor do 12. julija 2009)
(1) Do 12. julija 2009 izdaja Agencija za energijo novim in pretežno novim proizvodnim napravam SPTE, če pretežno nove naprave niso zajete z določbami 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), v skladu s to uredbo začasne odločbe o dodelitvi podpore z veljavnostjo do 12. julija 2009.
(2) Novim proizvodnim napravam SPTE, ki so začele obratovati po 12. juliju 2008 in do uveljavitve te uredbe niso pridobile statusa kvalificiranega proizvajalca, začne teči 10-letni čas trajanja podpore z dnem izdaje začasne odločbe o dodelitvi podpore.
(3) Cene za zagotovljeni odkup in obratovalne podpore v začasnih odločbah o dodelitvi podpore ne smejo presegati enotnih letnih cen za zagotovljeni odkup električne energije in enotnih letnih premij za toplarne za daljinsko ogrevanje in industrijske toplarne, določenih s Sklepom o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 65/08, 98/08 in 105/08).
(4) Po datumu iz prvega odstavka tega člena izdaja Agencija za energijo odločbe o dodelitvi podpore skladno s to uredbo. Imetnikom začasnih odločb Agencija za energijo razveljavi začasne odločbe in jim izda nove odločbe na podlagi te uredbe.
26. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo te uredbe preneha veljati Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije (Uradni list RS, št. 25/02), razen določb 9. do 14. člena, ki se uporabljajo za določanje cen za zagotovljeni odkup in določanje obratovalnih podpor v odločbah o dodelitvi podpore do 12. julija 2009.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije razen določb 9., 10., 12., 13., 15. ter druge in tretje alinee drugega odstavka 16. člena, ki se začnejo uporabljati 12. julija 2009.
Št. 00713-20/2009/6
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2008-2111-0140
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti