Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2009 z dne 18. 5. 2009

Kazalo

1778. Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase, stran 5226.

Na podlagi 64.e člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in za izvrševanje četrte alinee tretjega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se predpisuje:
– način izračunavanja količine električne energije, proizvedene v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave SPTE),
– način določanja izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom,
– način izračunavanja prihranka primarne energije,
– način izračunavanja celotnega izkoristka pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v električno energijo in koristno toploto.
S to uredbo se za določanje referenčnih vrednosti izkoristkov ločene proizvodnje električne energije in koristne toplote, ki se namerava nadomestiti s soproizvodnjo, ureja izvajanje Odločbe Komisije z dne 21. decembra 2006 o vzpostavitvi harmoniziranih referenčnih vrednosti za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote za izvajanje Direktive 2004/8/ES (UL L št. 32 z dne 21. 12. 2006, str. 50; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2007/74/ES), za določanje izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom, količine električne energije iz soproizvodnje in doseženih prihrankov primarne energije pa se ureja izvajanje Odločbe Komisije z dne 19. novembra 2008 o določitvi podrobnih smernic za izvajanje in uporabo Priloge II k Direktivi 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 338 z dne 17. 12. 2008, str. 55; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2008/952/ES).
(2) S to uredbo se v slovenski pravni red prenaša 3. in 5. člen ter Priloge 1, 2 in 3 Direktive 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004, str. 33; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/8/ES).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi v Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še naslednji pomen:
– biomasa: biomasa, na katero se nanaša ta uredba, je lesna biomasa, kot jo določa uredba, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije;
– bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave: je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja merjena na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
– celotni izkoristek: je vsota proizvedene električne in mehanske energije ter koristne toplote v obdobju poročanja, deljena z vložkom goriva, ki se porabi za proizvodnjo koristne toplote, ter bruto proizvodnjo električne energije in mehanske energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in proizvodnih napravah na biomaso v obdobju poročanja;
– deklaracija za proizvodno napravo: je javna listina, ki je opredeljena s 64.f členom Energetskega zakona in ki jo v upravnem postopku podeli Javna agencija Republike Slovenije za energijo proizvodnim napravam, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev potrdil o izvoru;
– ekonomsko opravičljivo povpraševanje: je povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu in ki bi jih sicer zadovoljili po pogojih na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu, različnimi od soproizvodnje;
– električna energija iz SPTE: je električna energija, proizvedena v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na način, ki ga določa ta uredba;
– energija iz SPTE: je vsota električne in/ali mehanske energije ter koristne toplote, ki so pridobljene v soproizvodnji z visokim izkoristkom;
– izkoristek: je izkoristek, izračunan na podlagi neto kurilnih vrednosti goriv imenovane tudi »spodnje kurilne vrednosti«;
– koristna toplota: je toplota, proizvedena v postopku soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju;
– ločena proizvodnja: je proizvodnja električne energije in toplote v samostojnih ločenih postrojih. V ločeni proizvodnji je za primere, ki jih obravnava ta uredba, možno pridobiti električno energijo v termoelektrarni in toploto v kotlovnici;
– meje proizvodne naprave SPTE: so meje proizvodne naprave, za katero se določa izkoristek, prihranek primarne energije ter električna energija, proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, znotraj katerih se štejejo samo tisti deli proizvodne naprave, ki so namenjeni soproizvodnji. Proizvodni deli, ki so namenjeni samo proizvodnji električne energije, ali naprave, ki so namenjene samo proizvodnji toplote, so izven mej proizvodne naprave;
– naprava SPTE: je naprava, ki obratuje po postopku soproizvodnje z visokim izkoristkom;
– obdobje poročanja: je obdobje obratovanja proizvodne naprave, v katerem se, na podlagi poročanja, ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Za proizvodne naprave s soproizvodnjo in za proizvodne naprave na biomaso, ki prejemajo podpore, je obdobje poročanja eno leto;
– prihranek primarne energije (PPE): je pokazatelj, ki izraža odstotek prihranjenega goriva v soproizvodnji glede na porabo goriva v ločeni proizvodnji enake količine električne energije in enake količine koristne toplote;
– proizvedena električna energija v soproizvodnji: je električna energija, izmerjena na sponkah generatorja, ko se istočasno proizvaja tudi koristna toplota;
– proizvodna naprava: je sklop opreme in instalacij, ki pretvarjajo druge vrste energij v električno energijo, in lahko samostojno obratuje;
– referenčni izkoristek za ločeno proizvodnjo: je izkoristek nadomestne ločene proizvodnje koristne toplote in električne energije, ki se ju namerava nadomestiti s soproizvodnjo;
– soproizvodnja z visokim izkoristkom: je soproizvodnja toplote in električne in/ali mehanske energije, ki izpolnjuje merila glede izkoristkov in prihrankov primarne energije po tej uredbi.
3. člen
(vrste podatkov, ki se lahko uporabljajo)
(1) Podatki za določanje količine električne energije, proizvedene v SPTE, in izkoristka pretvorbe biomase v električno energijo in koristno toploto morajo biti izmerjeni in registrirani podatki na mejah proizvodne naprave o obratovanju proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije in/ali mehanske energije z visokim izkoristkom.
(2) Za proizvodne naprave SPTE z električno močjo, manjšo od 50 kW, se lahko uporabljajo tudi podatki proizvajalca proizvodne naprave SPTE pod pogojem da jih je potrdil organ, ki je izdal deklaracijo za proizvodno napravo SPTE.
4. člen
(izkoristek SPTE)
(1) Izkoristek soproizvodnje z visokim izkoristkom se določi tako, da se energije iz SPTE v obdobju poročanja delijo z dovedeno energijo goriva v obdobju poročanja na naslednji način:
Izkoristek SPTE = energije iz SPTE / energija dovedenega goriva
(2) Kot energija iz SPTE se šteje:
– bruto proizvedena električna energija;
– mehanska energija, če se proizvaja, pri čemer se upošteva, da je energetska vrednost mehanske energije enaka, s faktorjem 1, električni energiji;
– koristna toplota, proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Količina koristne toplote v SPTE je vsa proizvedena koristna toplota, ki se ji odšteje eventualna koristna toplota, proizvedena v ločenih kotlovskih napravah, in/ali koristna toplota, ki se proizvede iz pare pred vstopom v parno turbino.
(3) Energija dovedenega goriva je celotna količina dovedenega goriva oziroma dovedenih goriv, pomnoženih z neto kurilno vrednostjo goriv.
(4) Izkoristek SPTE, dosežen v obdobju poročanja enega leta, je celotni izkoristek SPTE.
5. člen
(določanje količine električne energije iz SPTE, če je celotni izkoristek SPTE 75% oziroma 80%)
(1) Če je celotni izkoristek SPTE, ki temelji na energetskih tehnologijah I. skupine iz Priloge I te uredbe, ki je njen sestavni del, 75% ali več, se vsa bruto električna energija, proizvedena v obdobju poročanja, šteje za električno energijo, proizvedeno v SPTE z visokim izkoristkom.
(2) Če je celotni izkoristek SPTE, ki temelji na energetskih tehnologijah II. skupine iz Priloge I te uredbe, 80% ali več, se vsa bruto električna energija, proizvedena v obdobju poročanja, šteje za električno energijo, proizvedeno v SPTE z visokim izkoristkom.
6. člen
(določanje količine električne energije iz SPTE, če je celotni izkoristek SPTE manjši od 75% oziroma 80%)
(1) Če celotni izkoristek SPTE ne doseže predpisanih vrednosti celotnega izkoristka SPTE iz prejšnjega člena, je lahko del električne energije v obdobju poročanja proizveden v obratovanju, ko proizvodna naprava SPTE ne obratuje s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. V tem primeru se količina električne energije, proizvedene v SPTE v obdobju poročanja, določi na podlagi naslednje enačbe:
E(SPTE) = H(SPTE) x C
pri čemer je:
E(SPTE)  količina električne energije, proizvedene v
     soproizvodnji z visokim izkoristkom v
     obdobju poročanja,
H(SPTE)  količina koristne toplote, proizvedene v
     soproizvodnji z visokim izkoristkom v
     obdobju poročanja,
C     razmerje med električno in/ali mehansko
     energijo oziroma močjo in koristno toplotno
     energijo oziroma močjo iz soproizvodnje, v
     časovnem obdobju, ko proizvodna naprava SPTE
     obratuje v polni soproizvodnji z visokim
     izkoristkom.
(2) Polna soproizvodnja z visokim izkoristkom pomeni obratovanje proizvodne naprave SPTE, ko se vsa soproizvedena toplota izkoristi kot koristna toplota oziroma se ne odvaja neizkoriščena v okolico.
(3) Določitev razmerja C med električno energijo in/ali mehansko energijo in koristno toploto mora temeljiti na dejanskih izmerjenih podatkih bruto električne energije, mehanske energije in koristne toplote. Če dejanskega razmerja ni mogoče izmeriti, se lahko uporabijo vrednosti iz tehnične dokumentacije, na osnovi katere je proizvodna naprava SPTE dobila uporabno dovoljenje, za naprave, ki ne potrebujejo uporabnega dovoljenja, pa vrednosti iz soglasja za priključitev.
(4) Poraba goriva za proizvodnjo preostale električne energije, ki ni bila proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, se določi kot preostala električna energija, deljena z izkoristkom proizvodne naprave pri proizvodnji električne energije brez koristne izrabe toplote. Če ta izkoristek ni znan, se uporabi referenčna vrednost izkoristka ločene proizvodnje električne energije iz Priloge I Odločbe 2007/74/ES.
7. člen
(doseženi prihranki primarne energije)
(1) Proizvodna naprava SPTE mora v obdobju poročanja pri soproizvodnji z visokim izkoristkom ustvarjati prihranek primarne energije. Električna energija se šteje za električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom, če je pri soproizvodnji bruto električne energije in/ali mehanske energije ter koristne toplote dosežen prihranek primarne energije najmanj 10%. Pri soproizvodnji z visokim izkoristkom v proizvodnih napravah SPTE z električno močjo, manjšo od 1 MW, zadošča, da je prihranek primarne energije večji od 0%.
(2) Prihranek primarne energije se izračuna na podlagi dejanskih obratovalnih podatkov v normalnem načinu obratovanja proizvodne naprave SPTE po naslednji enačbi:
pri čemer je:
PPE     prihranek primarne energije,
eta(SPTE,q) celotni toplotni izkoristek SPTE, določen
       kot letna proizvodnja koristne toplote,
       proizvedene v soproizvodnji z visokim
       izkoristkom, deljena z dovedenim gorivom,
       potrebnim za proizvodnjo te koristne toplote
       in električne energije,
eta(Ref,q)  referenčna vrednost izkoristka ločene
       proizvodnje toplote,
eta(SPTE,p) celotni električni izkoristek SPTE, določen
       kot letna količina električne energije,
       proizvedene v soproizvodnji z visokim
       izkoristkom, deljena z dovedenim gorivom,
       potrebnim za proizvodnjo te električne
       energije in koristne toplote,
eta(Ref,p)  referenčna vrednost izkoristka ločene
       proizvodnje električne energije.
(3) Za proizvodne naprave SPTE, ki pričenjajo z obratovanjem, se lahko za določitev pričakovanega PPE uporabijo podatki o načrtovanem obratovanju iz energetskega dovoljenja ali soglasja za priključitev, vendar morajo za obdobje poročanja izkazati doseganje PPE na podlagi dejanskih obratovalnih podatkov.
(4) V primeru, da se v soproizvodnji z visokim izkoristkom proizvaja mehanska energija ali poleg električne energije tudi mehanska energija, se za izračun izkoristkov letna količina proizvedene električne energije poveča za ekvivalenten znesek mehanske energije. Na ta način določena dodatna količina električne energije ni upravičena do potrdil o izvoru.
(5) Za določitev PPE za mikro proizvodne naprave SPTE se lahko uporabijo potrjeni podatki proizvajalcev proizvodnih naprav SPTE, ki jih mora potrditi izdajatelj potrdil o izvoru.
(6) Kot referenčne vrednosti izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne energije in toplote se upoštevajo vrednosti iz Prilog I in II Odločbe 2007/74/ES.
(7) Pri korekciji temperature okolja po postopku iz Priloge III Odločbe 2007/74/ES se upošteva, da je celotna Republika Slovenija znotraj enega podnebnega območja s povprečno letno temperaturo okolja 11 °C.
8. člen
(uporaba smernic pri izračunih)
Pri izračunih izkoristkov soproizvodnje z visokim izkoristkom iz 4. člena, določanju količine električne energije iz SPTE iz 5. in 6. člena ter izračunih prihrankov primarne energije iz 7. člena se uporabljajo smernice iz Priloge k Odločbi 2008/952/ES.
9. člen
(izkoristek pretvorbe energije biomase)
(1) Pri proizvodnih napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki proizvajajo električno energijo iz biomase in morajo na podlagi predpisov, ki urejajo prejemanje podpor, dosegati predpisani celotni izkoristek, se izkoristek pretvorbe energije, dovedene z biomaso, v druge oblike končne energije določi tako, da se druge oblike končne energije v obdobju enega leta delijo z dovedeno energijo biomase v teku enega leta na naslednji način:
Izkoristek pretvorbe energije biomase = druge oblike končne energije/energija, dovedena z biomaso goriva
(2) Kot druge oblike končne energije se upošteva bruto proizvedena električna energija in/ali mehanska energija, če se proizvaja, pod pogojem, da je ta energija enaka, s faktorjem 1, električni energiji ter koristna toplota.
(3) Kot koristna toplota se lahko upošteva tudi toplota, porabljena za pripravo biomase na sami lokaciji proizvodne naprave, vendar ne sme preseči 25% toplote, ki jo odda proizvodna naprava.
(4) Energija dovedene biomase je vsa količina dovedene biomase oziroma dovedenih vrst biomase v proizvodno napravo, pomnožena z neto kurilno vrednostjo teh goriv.
(5) Izkoristek pretvorbe biomase, dosežen v obdobju poročanja enega leta, je celotni izkoristek pretvorbe energije biomase.
(6) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki prejemajo podpore za električno energijo z dodatki zaradi sočasne proizvodnje koristne toplote.
10. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-21/2009/4
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2008-2111-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
                            PRILOGA I

  Razdelitev energetskih tehnologij SPTE, ki temeljijo na:
  I. skupina
   a. parni protitlačni turbini,
   b. plinski turbini z izkoriščanjem odpadne toplote,
   c. motorju z notranjim zgorevanjem,
   d. mikroturbini,
   e. Stirlingovem motorju,
   f. gorivni celici;
  II. skupina
   a. kombiniranem ciklu s plinsko turbino z izkoriščanjem
    odpadne toplote,
   b. parni odjemno kondenzacijski turbini.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti