Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2009 z dne 8. 5. 2009

Kazalo

1692. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten, stran 5001.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in v zvezi z izvajanjem 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten (UL L št. 16 z dne 21. 1. 2009, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 41/2009/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 41/2009/ES je ministrstvo, pristojno za zdravje.
3. člen
Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji.
4. člen
(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 3. in 4. členom Uredbe 41/2009/ES.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1.000 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
5. člen
Živila, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe 41/2009/ES, so lahko v prometu od dneva uveljavitve te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
Št. 00725-3/2009/4
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2008-2711-0149
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost