Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1516. Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, stran 4677.

Na podlagi določil tretjega odstavka 89. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije za energijo izdaja
A K T
o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt določa vrsto in postopek posredovanja podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo, ki jih Javna agencija RS za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) potrebuje za izvajanje regulacije s kakovostjo oskrbe z električno energijo in nadzora nad delovanjem trga z električno energijo.
Podatki o kakovosti oskrbe z električno energijo so podatki, ki obsegajo parametre o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti in so namenjeni za podporo izvajanja regulatornih nalog agencije.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– časovni interval je v naprej določen časovni interval v
obiska:      katerem je uporabniku zagotovljen osebni
          obisk predstavnika izvajalca (npr. zaradi
          zamenjave varovalke ipd.);
– informacijski  je infrastruktura namenjena osebnemu
center (center za sprejemu uporabnikov s strani uslužbencev
odjemalce):    izvajalca dejavnosti, v kateri izvajalec
          opravlja storitve informiranja,
          svetovanja in urejanja zadev v zvezi s
          storitvami, ter razmerji med izvajalcem
          in uporabniki. Obratovalni čas
          informacijskega centra je običajno
          omejen;
– knjiga pritožb: je pisni ali elektronski zbir mnenj in
          pritožb zaradi predolgih čakalnih dob za
          sprejem in neprimerne obravnave
          odjemalcev pri osebnem obisku;
– kompenzacija:  je nadomestilo, ki jo mora plačati SODO
          ali lastnik infrastrukture na zahtevo
          odjemalca, če storitev ni bila opravljena
          v skladu z zajamčenim standardom
          komercialne kakovosti (angl.
          compensation);
– klicni center:  je telekomunikacijski sistem oziroma
          storitev, ki omogoča sprejem več dohodnih
          klicev. Ti se razvrščajo glede na
          razpoložljivost in število operaterjev,
          ki v okviru storitve podajajo želene
          informacije. Čas delovanja klicnega
          centra je lahko omejen ali neomejen;
– lastnik     je pravna oseba s katero je koncesionar
infrastrukture:  (SODO) za dejavnost sistemskega
          operaterja distribucijskega omrežja
          sklenil pogodbo glede uporabe omrežja za
          opravljanje nalog sistemskega operaterja;
– meteorološko-  so meteorološki in drugi podatki
korelacijski    (atmosferske razelektritve itd.), ki jih
podatki:      izvajalec zbira in z njimi dokazuje
          povezavo med dogodkom in vzrokom
          prekinitev (višja sila);
– minimalni    so eden izmed kriterijev za ugotavljanje
standardi kakovostiupravičenosti nadzorovanih stroškov
oskrbe:      delovanja in vzdrževanja reguliranih
          podjetij v regulaciji s kakovostjo oskrbe
          z električno energijo. Minimalni
          standardi kakovosti se izražajo z
          zajamčenimi standardi ali s sistemskimi
          standardi kakovosti;
– napredni nivo  je nivo spremljanja parametrov
spremljanja    neprekinjenosti napajanja, ki omogoča
parametrov     razvrstitev vrednosti kazalnikov glede na
neprekinjenosti  vzroke prekinitev, območje omrežja in
napajanja:     povzročitelja izpada napajanja;
– nivo       je nivo izračunavanja, pri katerem se
izračunavanja   kazalniki neprekinjenosti napajanja
kazalnikov     določajo za sklenjeno strukturo, območje
neprekinjenosti  ali kategorijo odjemalcev in lahko zajema
napajanja:     odjemalce na NN izvodu, SN izvodu, RTP,
          vse odjemalce v podjetju ali v
          zaključenem gospodarskem kompleksu,
          gospodinjske ali negospodinjske
          odjemalce;
– normalno     so razmere, v katerih ni okvar ali
obratovalno stanje:začasno vzpostavljenih stanj med
          vzdrževalnimi deli ali izgradnjo omrežja;
– obratovalna   so zgodovinski podatki, zajeti v procesih
statistika:    zbiranja, shranjevanja in obdelave
          podatkov o dogodkih ter stanjih v
          elektroenergetskem sistemu;
– odgovorna oseba je oseba, zadolžena za poročanje podatkov
za poročanje:   o kakovosti oskrbe;
– ogrodje za    so tehnični standardi, direktive EU,
spremljanje    priporočila CEER in ERGEG, podzakonski
kakovosti oskrbe: akti, tehnična dokumentacija in
          storitvena platforma z ustreznimi
          spletnimi aplikacijami ter bazo podatkov,
          ki jo agencija nudi zavezancem za
          poročanje  (angl.  quality of  service
          framework);
– osnovni nivo   je nivo spremljanja parametrov
spremljanja    neprekinjenosti napajanja, ki zagotavlja
parametrov     informacijo o vrednosti kazalnikov na
neprekinjenosti  neki ravni opazovanja;
napajanja:
– pritožba     je dejanje odjemalca, ko se ne strinja z
odjemalca:     delom izvajalca ali kakovostjo njegove
          storitve, le-tega o tem pisno obvesti
          (angl. complaint);
– prehodno obdobje:je obdobje, v katerem izvajalec izvede
          potrebne prilagoditve internih procesov
          za potrebe vodenja obratovalne statistike
          v skladu z zahtevami agencije za
          spremljanje kakovosti oskrbe. Prehodno
          obdobje agencija določi v prehodnih
          določbah tega akta;
– SCADA:      je sistem za nadzor, krmiljenje in
          zajemanje podatkov o stanju oddaljene
          opreme, katerega delovanje temelji na
          kodiranih signalih, ki se prenašajo preko
          komunikacijskih kanalov (angl.
          Supervisory   Control   and   Data
          Acquisition);
– skrbnik sistema je odgovorna oseba agencije, ki ureja
za poročanje:   dostop do e-storitev za poročanje in
          skrbi za njihovo razpoložljivost;
– stanje tehnike: je v danem trenutku dosežena stopnja
          razvoja tehnične zmogljivosti proizvodov,
          procesov in storitev, ki temelji na
          relevantnih priznanih izsledkih znanosti,
          tehnike in izkušenj;
– statistika    so podatki o dogodkih, ki so nastopili v
dogodkov:     elektroenergetskem omrežju pod nadzorom
          sistemskega operaterja ali lastnika
          infrastrukture in proizvodnje;
– stik z      je vsak stik (osebno, po telefonu, po
izvajalcem:    faksu, z elektronskim sporočilom ali z
          dopisom) v katerem odjemalec izvajalca
          obvesti o napaki, pritožbi ali čemerkoli
          drugem. (angl. Contact with Licensee);
– sistemski    določa povprečno raven kakovosti, ki jo
standard:     je sistemski operater oziroma lastnik
          infrastrukture zavezan zagotavljati v
          sistemu. Sistem obsega različne dele
          omrežja v upravljanju sistemskega
          operaterja oziroma lastnika
          infrastrukture;
– število     je število odjemalcev, ki so priključeni
odjemalcev     na javno električno omrežje v točki
(celotno, na    opazovanja. Število odjemalcev se
izvodu):      spreminja v skladu z načrtovanimi in
          izvedenimi trajnimi spremembami
          konfiguracije omrežja (normalno
          obratovalno stanje);
– zahteva:     je izvajalcu namenjena pisna ali ustna
          izjava odjemalca, ki ima namen rešitve
          individualne (neupravičene ali
          upravičene) reklamacije. (angl. claim);
– zajamčeni    določa raven kakovosti, ki jo sistemski
standard:     operater oziroma lastnik infrastrukture
          zagotavlja v določeni točki omrežja v
          kateri poteka merjenje.
3. člen
(namen)
Namen tega akta je:
– zagotoviti pravilno in poenoteno (standardizirano) registracijo časov potrebnih za izvajanje storitev, beleženje prekinitev oskrbe in spremljanje kakovosti napetosti v prenosnem in v distribucijskih omrežjih;
– zagotoviti primerljivo, zanesljivo in preverljivo poročanje o parametrih kakovosti oskrbe z električno energijo, ki bodo na voljo SODO, SOPO, lastniku elektroenergetske infrastrukture, agenciji, dobaviteljem in odjemalcem;
– ohranjati ali izboljšati kakovost oskrbe na državni ravni in zmanjšati razlike v kakovosti oskrbe med lastniki elektroenergetske infrastrukture na primerljivih območjih;
– podpreti regulacijo s kakovostjo, ki ga izvaja agencija;
– podpirati enako obravnavo kakovosti oskrbe odjemalcev v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih kot v javnih omrežjih.
4. člen
(posredovanje podatkov)
Subjekti, ki so skladno z določili tega akta dolžni agenciji posredovati podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) so:
a) izvajalci gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (v nadaljnjem besedilu: SODO),
b) izvajalci gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije (v nadaljnjem besedilu: SOPO),
c) lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki imajo s sistemskim operaterjem pogodbeno urejeno uporabo elektroenergetskega omrežja oziroma njegovega dela (v nadaljnjem besedilu: lastnik infrastrukture) in
d) dobavitelj električne energije (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj), ki ima v povprečju več kot 5% tržni delež dobave v obdobju zadnjih dveh koledarskih let, za katera obstajajo razpoložljivi podatki, na vsaj enem od naslednjih trgov:
– gospodinjski odjemalci,
– ostali negospodinjski odjemalci z letno porabo do 20 MWh,
– odjemalci z letno porabo nad 20 MWh,
– vsi odjemalci.
Agencija določi tržne deleže dobaviteljev na posameznih tržnih segmentih in najkasneje do 1. decembra pisno obvesti tiste dobavitelje, ki so zavezani za posredovanje podatkov.
V dogovoru z agencijo lahko upravljalci v obstoječih zaokroženih gospodarskih kompleksih uporabljajo spletne storitve za poročanje, pri čemer agencija določi zahteve glede poročanja.
5. člen
(obseg posredovanja podatkov)
Posamezni izvajalci posredujejo agenciji podatke o kakovosti oskrbe z električno energijo glede na dejavnost, ki jo opravljajo.
Podatke o neprekinjenosti napajanja posredujejo agenciji
– SODO oziroma lastniki infrastrukture,
– SOPO.
Podatke o kakovosti napetosti posredujejo agenciji:
– SODO oziroma lastniki infrastrukture,
– SOPO.
Podatke o komercialni kakovosti posredujejo agenciji:
– SODO oziroma lastniki infrastrukture,
– dobavitelji električne energije,
– SODO oziroma lastniki infrastrukture kot dobavitelji električne energije ranljivim odjemalcem in izvajalec zasilne oskrbe.
6. člen
(način posredovanja podatkov)
Vsi izvajalci po tem aktu posredujejo podatke o kakovosti oskrbe agenciji z avtomatiziranim ali ročnim vnosom podatkov v uporabniški vmesnik spletne aplikacije za kakovost.
SODO ali lastnik infrastrukture in SOPO poročata o kakovosti oskrbe v obliki letnega poročila enkrat letno skladno z aktom, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega oziroma prenosnega omrežja električne energije. Poročanje se izvaja na podlagi predlog, ki temeljijo na podatkih iz spletne aplikacije in jih objavi agencija na svojih spletnih straneh.
7. člen
(spletna aplikacija za poročanje)
Spletna aplikacija omogoča izvajalcem posredovanje podatkov o kakovosti na usklajen način in je sestavni element ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na državni ravni. S spletno aplikacijo se podpira proces nadzora kakovosti, ki ga izvajajo izvajalci in agencija.
Spletna aplikacija omogoča poročanje o neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti ter kakovosti napetosti. Spletna aplikacija je dostopna preko spletnih strani agencije.
8. člen
(registracija za uporabo spletne aplikacije)
Izvajalci morajo za uporabo spletne aplikacije izvesti postopek registracije, ki ga objavi agencija na svojih spletnih straneh. Agencija v postopku registracije zagotovi odgovorni osebi izvajalca iz 11. člena tega akta naslednje podatke:
– hiperpovezavo do spletne aplikacije za poročanje,
– uporabniško ime,
– uporabniško geslo.
Izvajalec je v postopku registracije obveščen o vseh ukrepih s katerimi si zagotovi ustrezno raven varnosti podatkov (zamenjava uporabniškega gesla itd.).
9. člen
(dostopnost podatkov)
Posredovani podatki se hranijo v podatkovni bazi, ki jo upravlja agencija in ima do nje popolni dostop.
SODO je omogočen vpogled v svoje podatke in v podatke lastnikov infrastrukture. Ostali izvajalci imajo vpogled samo v svoje podatke.
Agencija lahko odobri dostop do podatkov tudi drugim institucijam, če je njihova zahteva v skladu z zakonodajo.
10. člen
(pogodba o uporabi storitev in dostopu do podatkov)
SODO lahko sklene z agencijo pogodbo o uporabi storitev in podatkov iz podatkovne baze o kakovosti storitev z električno energijo, ki ureja dostop do podatkov lastnikov infrastrukture in uporabo analitičnih funkcij ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na državni ravni.
SODO lahko objavi analitične podatke o kakovosti oskrbe, ki jih je pridobil z uporabo storitev agencije v poljubnih medijih, vendar mora pri tem navesti vir podatkov.
11. člen
(odgovorna oseba)
Izvajalci imenujejo odgovorne osebe za izvajanje mesečnega in letnega poročanja podatkov o kakovosti oskrbe in jih sporočijo agenciji. Odgovorna oseba se prijavlja v spletno aplikacijo s svojimi avtorizacijskimi podatki ali digitalnim potrdilom.
Agencija odgovornim osebam trajno zagotavlja dostop do spletne aplikacije za poročanje in jih obvešča o vseh spremembah in novostih v procesu poročanja na način kot ga določa 12. člen tega akta.
Imenovanje odgovorne osebe velja do preklica.
12. člen
(obveščanje odgovornih oseb izvajalcev)
Agencija obvešča odgovorne osebe o procesu poročanja z uporabo elektronske pošte, pri tem pa uporablja:
– obveščanje o stanju poročil in rokih oddaje posameznih poročil iz programskega dela ogrodja za spremljanje kakovosti oskrbe na podlagi avtomatsko ustvarjenih sporočil,
– tradicionalno obveščanje po elektronski pošti s strani odgovornih oseb agencije.
II. NEPREKINJENOST NAPAJANJA
13. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o ravni neprekinjenosti z objavo določenih podatkov.
SODO ali lastnik infrastrukture:
– enkrat letno obvesti vse uporabnike električnega omrežja, na katerem SN izvodu so priključeni glede na poselitev (mestno, mešano ali podeželsko). V tem obvestilu uporabnike obvesti o minimalnih standardih neprekinjenosti napajanja za načrtovane in nenačrtovane prekinitve neposredno priključene na SN izvode in uporabnike na NN, ki so na SN izvod priključeni posredno preko TP (na NN izvodu),
– enkrat letno objavi na svojih spletnih straneh vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI (lastni vzroki, višja sila in tuji vzroki) in MAIFI na pripadajočem SN izvodu v preteklem letu.
SOPO:
– na svojih spletnih straneh objavi dejanske podatke o številu in trajanju vseh nenačrtovanih in načrtovanih prekinitvah za vse VN vode.
14. člen
(spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja)
Spletna aplikacija za neprekinjenost napajanja omogoča poročanje SODO ali lastnika infrastrukture o:
– splošnih podatkih omrežja,
– konfiguraciji omrežja (razvrstitev izvodov RTP/RP po tipu (mestni, mešani, podeželski)),
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, MAIFI itd. po različnih nivojih,
– statistiki dogodkov,
– kazalnikih neprekinjenosti najslabše napajanih izvodov RTP/RP,
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki).
SOPO poroča o:
– splošnih podatkih omrežja,
– konfiguraciji omrežja (šifrant prevzemno-predajnih mest),
– kazalnikih neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS,
– statistiki dogodkov,
– dogodkih izven vpliva podjetja (višja sila in tuji vzroki).
15. člen
(splošni podatki)
V spletno aplikacijo SODO ali lastnik infrastrukture posreduje naslednje splošne podatke:
1. število priključenih uporabnikov na:
a) VN omrežju,
b) SN omrežju,
c) NN omrežju;
2. dolžina vodov na:
a) VN omrežju,
b) SN omrežju,
c) NN omrežju;
3. lastnosti omrežja:
a) delež omrežja po vrsti ozemljitve nevtralnih točk SN omrežja:
– direktna (neposredno ozemljeno) [%],
– shunt (posredno ozemljeno preko nizke oziroma visoke impedance) [%],
– ostalo [%].
b) delež omrežja po vrsti vodov:
– delež kabelskega – podzemnega omrežja [%],
– delež kabelskega – nadzemnega omrežja [%],
– delež omrežja z golimi oziroma polizoliranimi vodniki [%].
c) delež omrežja, ki ustreza stanju tehnike [%],
d) delež SN omrežja pod nadzorom SCADA [%],
e) možnost podvojenega napajanja (na SN omrežju glede na delež odjemalcev) [%];
4. meteorološko-korelacijske podatke:
a) povprečna gostota strel [udarov/km2/leto];
SOPO posreduje naslednje splošne podatke:
a) število uporabnikov priključenih na omrežje SOPO,
b) število vseh prevzemno-predajnih mest,
c) dolžine vodov,
d) lastnosti omrežja:
– delež omrežja, ki ustreza stanju tehnike,
e) meteorološko-korelacijske podatke:
– povprečna gostota strel [udarov /km2/leto].
Definicije parametrov so določene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega akta.
16. člen
(razvrstitev izvodov RTP oziroma RP po tipu)
Če razvrščanje izvoda RTP oziroma RP po definicijah tipov izvodov zaradi specifičnosti konfiguracije omrežja privede do nelogične razvrstitve, SODO ali lastnik infrastrukture to opravi v korist odjemalca.
O izjemi se poroča agenciji na naslov kakovost.ee@agen-rs.si.
17. člen
(konfiguracija omrežja)
Podatki o konfiguraciji omrežja so pogoj za izvajanje poročanja o neprekinjenosti napajanja. SODO ali lastnik infrastrukture in SOPO jih je dolžan vnesti do 15. januarja v letu začetka poročanja, če se izvaja mesečno poročanje, če pa se izvaja le letno poročanje pa najkasneje do 15. novembra v koledarskem letu začetka poročanja. Če omenjena dneva nista delovna, se konfiguracija omrežja odda prvi delovni dan, ki sledi tema datumoma.
18. člen
(spremembe podatkov konfiguracije omrežja)
Podatki o konfiguraciji omrežja se med letom lahko spreminjajo na zahtevo odgovorne osebe izvajalca, pri čemer mora uporabnik spremembo najaviti in jo argumentirati.
Med letom je omogočeno SODO ali lastniku infrastrukture spreminjati naslednje podatke:
– dodajanje elementov omrežja (RTP/RP, izvodi),
– spreminjanje lastnosti elementov (npr. število odjemalcev itd.).
Med letom lahko SOPO spreminja naslednje podatke:
– dodaja prevzemno-predajna mesta (RTP, TP),
– spreminja določene lastnosti elementov.
Podatkov o elementih omrežja ni mogoče brisati. Če je določen element izključen iz obratovanja ali ukinjen, so kazalniki na njegovih izvodih enaki nič, iz podatkovne baze pa se odstrani, ko preteče obdobje hrambe podatkov, določeno v 20. členu tega akta.
Za vse podatke o elementih omrežja, za katere so znane njihove lastnosti, a bodo vključeni v uporabo šele med letom poročanja, velja:
– v začetku leta se v spletno aplikacijo za konfiguracijo omrežja vpišejo vsi znani elementi in njihove lastnosti,
– kazalniki kakovosti se izračunajo takrat, ko so na izvod priključeni odjemalci, torej po prenovljeni konfiguraciji, ki se izvede med letom,
– do vključitve novih izvodov je vrednost kazalnikov kakovosti nič.
19. člen
(načrtovanje in vodenje obratovalne statistike)
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture mora po veljavnih podzakonskih aktih voditi obratovanje elektroenergetskega omrežja, nadzirati kakovost oskrbe z električno energijo in izvajati analizo izpadov, okvar in izdelovati ter trajno hraniti obratovalno statistiko. Obratovalna statistika mora zagotavljati spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja agencije na način, da zadosti osnovnemu in naprednemu nivoju opazovanja, ki sta določena v 21. členu tega akta.
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture v obratovalni statistiki zajamejo tako nenačrtovane kakor tudi načrtovane prekinitve oskrbe. Spremljajo se vse vrste dogodkov in prekinitev, torej tudi kratkotrajne prekinitve.
20. člen
(podatki o neprekinjenosti napajanja)
Podatki iz obratovalne statistike, ki jih izvajalci spremljajo in neposredno ali posredno posredujejo (preko izračunanih parametrov oziroma kazalnikov) so:
a) element omrežja v okvari,
b) izvod, odvodno polje ali podsklop sekundarnega dela, ki je v okvari,
c) vzrok: lastni vzrok, višja sila ali tuji vzrok,
d) datum, čas začetka in konca prekinitve,
e) tip prekinitve:
– načrtovana ali nenačrtovana,
– dolgotrajna ali kratkotrajna,
f) število prekinitev po posameznemu tipu,
g) število prizadetih odjemalcev in/ali število prizadetih prevzemno predajnih mest,
h) nedobavljeno energijo (velja le za SOPO),
i) povprečna moč elektroenergetskega sistema (velja le za SOPO),
j) mesto dogodka:
– proizvodnja,
– prenos,
– distribucija (VN, SN, NN omrežje).
Podatke podrobneje opredeljuje Priloga 1.
Podatke o obratovalni statistiki distribucijskega in prenosnega omrežja izvajalci hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirjev oziroma najmanj 10 let.
21. člen
(nivoji spremljanja parametrov)
Izvajalci, ki agenciji poročajo o neprekinjenosti napajanja so dolžni zagotoviti spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na osnovnem in naprednem nivoju.
Ravni opazovanja za SODO oziroma lastnike infrastrukture so podjetje, RTP oziroma RP in izvod RTP oziroma RP.
Ravni opazovanja za SOPO so podjetje, prevzemno-predajna mesta (raven RTP in TR).
22. člen
(izračunavanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI in MAIFI za distribucijsko omrežje se izračunavajo po ustreznih območjih in nivojih za obdobje enega meseca in se posredujejo za vsak mesec koledarskega leta.
Vrednosti kazalnikov iz prejšnjega odstavka se po ustreznih območjih in nivojih izračunavajo tudi za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
Letne vrednosti kazalnikov preračunane na nivo podjetja se morajo ujemati z agregiranimi mesečnimi vrednostmi kazalnikov za vseh 12 mesecev koledarskega leta preračunanih na isti nivo.
Za prenosno omrežje se izračunavajo vrednosti kazalnikov SAIDI, SAIFI, MAIFI, AIT, AIF, AID in ENS za obdobje enega leta in se posredujejo za vsako posamezno leto.
23. člen
(kazalniki neprekinjenosti napajanja najslabše napajanih izvodov)
SODO ali lastnik infrastrukture razvrsti izvode po doseženi ravni neprekinjenosti napajanja, in tri najslabše napajane izvode poroča agenciji vsak mesec. Razvrščanje izvede na način, da upošteva vrednost kazalnika SAIDI, izračunan na podlagi prekinitev, ki so posledica lastnih vzrokov.
24. člen
(podatki o pritožbah)
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture enkrat letno agenciji posreduje podatke o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev glede neskladnosti ravni neprekinjenosti napajanja, kot jih določajo minimalni standardi neprekinjenosti napajanja.
25. člen
(dinamika poročanja)
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture posredujejo podatke vsak mesec za pretekli mesec in meseca januarja za preteklo koledarsko leto, odvisno od vrste podatkov.
26. člen
(mesečno poročanje)
SODO ali lastnik infrastrukture poroča enkrat mesečno kazalnike neprekinjenosti napajanja za dolgotrajne načrtovane in nenačrtovane prekinitve po tipih izvodov (mestni, mešani, podeželski) na nivoju RTP in podjetja. Prav tako se mesečno poroča o treh najslabših napajalnih SN izvodih na nivoju SN izvoda in RTP za nenačrtovane in načrtovane prekinitve. Mesečno se poroča tudi o statistiki dogodkov in dogodkih izven vpliva podjetja.
27. člen
(letno poročanje)
V januarju SODO ali lastnik infrastrukture poroča o kazalnikih kakovosti na nivoju posameznih SN izvodov RTP. Enkrat letno posreduje splošne podatke o podjetju, značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijskih podatkih na letni ravni za preteklo koledarsko leto.
V januarju SOPO posreduje kazalnike kakovosti in splošne podatke, podatke o značilnostih omrežja in meteorološko-korelacijske podatke na letni ravni za preteklo koledarsko leto na način, da podatke uvozi ali ročno vnese v spletno aplikacijo agencije.
Navedeni kazalniki in podatki se izračunajo oziroma pripravijo za preteklo koledarsko leto.
28. člen
(roki za oddajo poročil)
Mesečna poročila se oddajo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec, če je to delovni dan, sicer prvi delovni dan, ki sledi. Spreminjanje ali dopolnjevanje ter verzioniranje poročil je omogočeno do roka oddaje.
Letno poročilo se odda najkasneje do 15. februarja za preteklo koledarsko leto, če je to delovni dan, sicer prvi delovni dan, ki sledi. Poročilo se lahko odda tudi prej, spreminja ali dopolnjuje se pa lahko do prej zapisanega roka.
Oddajo posameznega poročila omogoči skrbnik sistema za poročanje in o tem obvesti odgovorne osebe za poročanje.
29. člen
(časovno razvrščanje prekinitev – mejni primeri)
Dolgotrajne in kratkotrajne prekinitve, ki se začnejo v nekem mesecu in končajo v enem izmed naslednjih mesecev, se prištevajo kazalnikom neprekinjenosti v mesecu prenehanja prekinitve.
30. člen
(lokacije spremljanja kazalnikov neprekinjenosti napajanja)
Kazalnike neprekinjenosti napajanja lastnik infrastrukture spremlja na nivoju tistih postaj, ki imajo na svojih izvodih nameščeno zaščito in naprave za daljinsko vodenje (SCADA).
Na postajah, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje, se spremljajo kazalniki neprekinjenosti napajanja ločeno z upoštevanjem pravil 31. člena tega akta. Pri poročanju o kazalnikih na elementih oziroma izvodih, ki nimajo nameščenih naprav za daljinsko vodenje se taki izvodi v spletni aplikaciji ustrezno označijo (lastnost SCADA).
31. člen
(pravila za ročno beleženje dogodkov)
Na postajah, kjer ni nameščenih naprav za daljinsko vodenje se prekinitve beležijo lokalno na način, da se shranjujejo v registre lokalno nameščenih naprav ali lokalne podatkovne baze. Podatki se redno prenašajo v center in upoštevajo pri izračunih kazalnikov. Omenjene postaje so v spletni aplikaciji za poročanje agencije ustrezno označene.
Če omenjene tehnološke rešitve na postajah ne obstajajo, pa se beleži obratovalna statistika ročno s strani vzdrževalnega osebja. Zapise je treba hraniti kot to določa 20. člen tega akta in so prav tako predmet presoje agencije.
32. člen
(spremljanje kazalnikov neprekinjenosti napajanja na izvodih RTP, ki napajajo odjemalce različnih distribucij)
V primeru, da izvod RTP ali RP nekega distribucijskega podjetja napaja tudi odjemalce drugih distribucijskih podjetij in se hkrati ne napaja tudi iz drugega RTP oziroma RP, ki je v lasti teh podjetij (dvostransko napajanje), slednja spremljajo kazalnike neprekinjenosti napajanja na tem izvodu na način, da v svojo konfiguracijo omrežja dodajo »virtualni« RTP oziroma RP ter ustrezen »virtualni« izvod, kazalnike pa spremljajo le za svoj delež odjemalcev. Distribucijsko podjetje, ki ima v lasti omenjen RTP oziroma RP spremlja kazalnike prav tako samo za svoj delež odjemalcev.
Če se takšen izvod stalno napaja tudi s strani RTP oziroma RP v lasti drugih distribucijskih podjetij se kazalniki spremljajo za delež odjemalcev naravno, torej na ustreznem izvodu RTP oziroma RP določenega distribucijskega podjetja po definicijah, ki jih določa ta akt.
33. člen
(spremljanje kazalnikov na nivoju razdelilnih postaj)
Kazalnike neprekinjenosti napajanja SODO ali lastnik infrastrukture spremlja na razdelilnih postajah (RP) na enak način kot za razdelilne transformatorske postaje (RTP), pri čemer se vrednosti kazalnikov na posameznih tipih izvodov RP ne prištevajo k vrednostim tipov izvoda RTP, ki ta RP napaja. Na povezovalno-napajalnem SN izvodu RTP (posebni SN izvodi) se torej spremljajo le kazalniki neprekinjenosti napajanja le za tiste odjemalce, ki so na ta napajalni vod priključeni pred RP-jem.
Pri tem se napajalni SN izvod (izvod iz RTP) razvršča v skladu z veljavnimi definicijami za tipe SN izvodov, enako pa velja tudi za izvode iz RP.
34. člen
(dogodki izven vpliva – višja sila)
Za vse prekinitve, ki jih SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture opredeli kot »višja sila«, mora voditi dokumentacijo, s katero lahko dokaže da:
a) so nastopili okoljski parametri izven mej, določenih:
– s stanjem tehnike ali
– s projektnimi pogoji,
b) so bile razglašene krizne razmere.
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navede vzroke in navede dokumente, ki mu služijo kot dokaz.
35. člen
(dogodki izven vpliva – tuji vzroki)
Za vse prekinitve, ki jih SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture opredeli kot »tuji vzrok«, mora voditi dokumentacijo, s katero lahko dokaže, da jih je povzročilo dejanje tretje osebe, kot so:
– posek drevja,
– zemeljska dela,
– napačen priklop pri uporabniku,
– izklop na zahtevo uporabnika,
– in drugo.
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekinitev navede vzroke in navede dokumente, ki mu služijo kot dokaz.
III. KOMERCIALNA KAKOVOST
36. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o ravni komercialne kakovosti na način, da objavijo določene podatke.
Izvajalci:
– enkrat letno objavijo na svojih spletnih straneh vrednosti parametrov za zajamčene in sistemske standarde za komercialno kakovost, ki jih določa agencija ali so zapisani v njihovih splošnih pogojih za dobavo in odjem in obvestijo uporabnike o morebitni izbiri strožjih minimalnih standardov za svojo komercialno kakovost, kot jih določa agencija;
– enkrat letno objavijo na svojih spletnih straneh ali na drug način dejansko dosežene vrednosti parametrov za sistemske standarde komercialne kakovosti;
– izvajalci dejavnosti zasilne in nujne oskrbe enkrat letno objavijo na svojih spletnih straneh ali na drug način število odjemalcev, katerim dobavljajo energijo v posamezni od navedenih oblik oskrbe in ustrezne količine dobavljene energije za te skupine odjemalcev.
37. člen
(spletne aplikacije za komercialno kakovost)
Spletna aplikacija za komercialno kakovost omogoča poročanje o splošnih podatkih glede na posamezne izvajalce storitev.
Podatki, ki se posredujejo, obsegajo:
a) število priključenih uporabnikov na:
– VN omrežju,
– SN omrežju,
– NN omrežju.
b) število priključenih uporabnikov po kategorijah:
– gospodinjski odjemalci na NN omrežju,
– drugi odjemalci na NN omrežju.
c) število novo priključenih uporabnikov;
d) število odklopljenih odjemalcev na:
– VN omrežju,
– SN omrežju,
– NN omrežju.
e) število odjemalcev, katerim izvajalec dobavlja energijo s storitvijo zasilne oskrbe:
– skupno trajanje izvajanja storitve zasilne oskrbe,
– povprečno trajanje izvajanja storitve zasilne oskrbe na odjemalca;
f) število odjemalcev na nujni oskrbi in čas trajanja oskrbe:
– skupno trajanje izvajanja storitve nujne oskrbe,
– povprečno trajanje izvajanja storitve nujne oskrbe na odjemalca,
– število pridobljenih novih odjemalcev,
– število prestopov odjemalcev.
Izvajalci posredujejo tudi vrednosti določenih parametrov komercialne kakovosti, ki so določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega akta in ki določa, katere parametre komercialne kakovosti poroča vsak izmed izvajalcev.
38. člen
(vodenje podatkov o komercialni kakovosti)
Izvajalci so dolžni voditi in hraniti vse potrebne podatke za izračun parametrov komercialne kakovosti za obdobje treh regulativnih okvirjev oziroma najmanj 10 let.
Izvajalci so dolžni voditi in hraniti tudi vse pritožbe, ki jih odjemalci navedejo v knjigi pritožb.
39. člen
(spremljanje in beleženje časov)
Čas prejetja pisnega vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnika je datum prejema elektronske pošte, oziroma datum prispetja v elektronski predal javnega elektronskega naslova izvajalca ali datum štampiljke vhodne pošte.
Čas odgovora na pisno vprašanje, pritožbo ali zahtevo uporabnika je datum odpošiljanja elektronske pošte na elektronski naslov prejemnika oziroma datum štampiljke izhodne pošte.
40. člen
(parametri komercialne kakovosti)
V spletno aplikacijo za komercialno kakovost SODO ali lastniki infrastrukture posredujejo naslednje parametre komercialne kakovosti:
– povprečen čas, potreben za odgovor na zahtevo novega uporabnika za priključitev na omrežje;
– povprečen čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela;
– povprečen čas, potreben za priključitev novega uporabnika na NN omrežje;
– povprečen čas, potreben za aktiviranje priključka na električno omrežje;
– povprečen čas, potreben za izdajo pogodbe o dobavi;
– delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi;
– povprečen čas, potreben za odgovor na vprašanja glede stroškov in plačil;
– povprečen čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečen čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni strežbe;
– povprečna čakalna doba ob osebnem obisku v centru za odjemalce;
– povprečen čas do pričetka izvajanja popravila v primeru napake varovalke, ki je pod nadzorom SODO;
– delež neizvedenih ali zapoznelih vnaprej dogovorjenih obiskov;
– povprečen čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti;
– povprečen čas, potreben za rešitev odstopanj napetosti;
– delež napačnih odklopov zaradi napake vzdrževalnega osebja;
– povprečen čas, potreben za pregled in odpravo okvare števca;
– delež števcev, ki jim je pretekel rok za kalibracijo števca;
– povprečen čas, potreben za popravilo predplačilnega števca;
– število rednih odčitavanj števcev na leto s strani pooblaščenega podjetja;
– povprečen čas od opomina o neplačilu do izklopa;
– povprečen čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi zapoznelega plačila.
Dobavitelji in SODO oziroma lastniki infrastrukture pri zasilni in nujni oskrbi posredujejo naslednje podatke:
– povprečen čas, potreben za izdajo pogodbe o dobavi;
– povprečen čas, potreben za odgovor na vprašanja glede stroškov in plačil;
– povprečen čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov;
– povprečen čas zadržanja klica v klicnem centru;
– kazalnik ravni strežbe;
– povprečna čakalna doba ob osebnem obisku v centru za odjemalce;
– delež napačnih odklopov zaradi napačnih obvestil;
– povprečen čas od opomina o neplačilu do izklopa;
– povprečen čas, potreben za odgovor na vprašanja glede stroškov in plačil;
– povprečen čas do vzpostavitve ponovne oskrbe po izklopu zaradi zapoznelega plačila.
41. člen
(podatki o pritožbah)
Izvajalci vsako leto poročajo agenciji o številu upravičenih in neupravičenih pritožb odjemalcev v zvezi z neskladnostjo ravni kakovosti storitev, ki jih določajo zajamčeni standardi komercialne kakovosti.
42. člen
(letno poročanje)
Izvajalci posredujejo vse parametre o komercialni kakovosti (sistemske in zajamčene), ki so bili doseženi v preteklem letu in so določeni v 40. in 41. členu tega akta. Poročanje izvedejo do 15. februarja v tekočem letu za preteklo koledarsko leto.
43. člen
(višja sila in tuji vzroki)
Za vse parametre, ki so bili preseženi v primerjavi z minimalnimi standardi in so jih izvajalci opredelili kot »višja sila« ali »tuji vzrok«, izvajalci vodijo dokumentacijo s katero lahko dokažejo:
– izjemno stanje, ki je preprečilo izvedbo storitve v skladu s predpisano ravnijo kakovosti,
– uporabnik se je strinjal s prekoračitvijo minimalnih standardov.
Izvajalci v ustreznem obrazcu v spletni aplikaciji za vsako prekoračitev navedejo vzroke in dokumente, ki jim služijo kot dokaz.
44. člen
(podatki o komercialni kakovosti)
Izvajalci posredujejo podatke o komercialni kakovosti skladno z določbami III. poglavja in Priloge 2.
IV. KAKOVOST NAPETOSTI
45. člen
(obveščanje in objava podatkov)
Izvajalci enkrat letno obvestijo uporabnike električnega omrežja o kakovosti napetosti na način, da objavijo določene podatke.
SOPO in SODO ali lastniki infrastrukture na svojih spletnih straneh uporabnike omrežja obveščajo o veljavnih standardih, podzakonskih aktih, dobavnih pogojih in drugih dokumentih, ki določajo minimalne tehnične standarde za kakovost napetosti.
46. člen
(vodenje podatkov o kakovosti napetosti)
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture so dolžni voditi podatke o kakovosti napetosti, ki so podlaga za poročanje agenciji. Podatki o kakovosti napetosti se zajemajo iz stalnega nadzora (»stalni monitoring«) kakovosti napetosti na prenosnem in distribucijskem omrežju ter s pomočjo načrtovanih sistematičnih tedenskih meritev. Podatki o motnjah v zvezi s kakovostjo napetosti se ne ločujejo po vzrokih nastankov.
47. člen
(spletna aplikacija za kakovost napetosti)
Spletna aplikacija za kakovost napetosti omogoča poročanje glavnih parametrov po slovenskem standardu SIST EN 50160:
– velikosti in odkloni napajalne napetosti;
– upadi in prehodne prenapetosti;
– hitre napetostne spremembe (velikost, jakost flikerja);
– harmonske in med-harmonske napetosti;
– neravnotežje napajalne napetosti;
– napetostni signali v omrežju;
– omrežna frekvenca.
48. člen
(splošni podatki o kakovosti napetosti)
O kakovosti napetosti SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture posredujejo naslednje splošne podatke:
1. podatki pridobljeni s pomočjo stalnega monitoringa:
a) naziv merilnih točk in lokacija stalnega monitoringa v RTP in/ali RP;
b) stanje opremljenosti omrežja s stalnim nadzorom kakovosti napetosti:
– skupno število merilnih točk VN omrežja,
– delež vzpostavitve stalnega monitoringa na VN omrežju glede na načrtovani obseg,
– skupno število merilnih točk SN omrežja,
– skupno število merilnih točk celotnega omrežja,
2. podatki pridobljeni s pomočjo občasnega monitoringa:
a) število sistematično izbranih merilnih točk;
b) rezultati procentualne analize izmerjenih vrednosti;
3. pritožbe:
a) število pritožb zaradi odstopanj kakovosti napetosti;
b) stanje pritožb uporabnikov (ugotovljena skladnost oziroma neskladnost);
4. kratko analizo stanja in komentar izsledkov vključno s primeri višje sile.
Parametri kakovosti napetosti so podani v Prilogi 3, ki je sestavni del tega akta, oziroma je navedeno sklicevanje na standarde.
49. člen
(drugi podatki o kakovosti napetosti)
Iz meritev kakovosti napetosti, ki se izvajajo v skladu s stanjem tehnike (po veljavnih tehničnih standardih) SOPO in SODO oziroma lastnik infrastrukture posreduje naslednje podatke po napetostnih nivojih, po posameznih objektih oziroma točkah omrežja, kjer je bilo vzpostavljeno stalno spremljanje kakovosti napetosti:
a) število tednov pod merilnim nadzorom;
b) število neskladnih tednov (kakršnakoli odstopanja od standarda);
c) število skladnih tednov;
d) število tednov, v katerih so bila izmerjena odstopanja od standarda pri:
– velikostih in odklonih napajalne napetosti,
– hitrih napetostnih spremembah (velikost, jakost flikerja),
– harmonskih in medharmonskih napetostih,
– neravnotežju napajalne napetosti,
– napetostnih signalih v omrežju,
– omrežni frekvenci.
50. člen
(podatki o kakovosti napetosti)
Iz meritev kakovosti napetosti SODO oziroma lastnik infrastrukture in SOPO, vsak za svoje napetostne nivoje izračunata:
– indeks stanja kakovosti napetosti na VN nivoju,
– indeks stanja kakovosti napetosti na SN nivoju,
– indeks stanja harmonskih napetosti na VN nivoju,
– indeks stanja harmonskih napetosti na SN nivoju,
– indeks stanja flikerja na VN nivoju,
– indeks stanja flikerja na SN nivoju.
Indeksi se vpišejo v ustrezen obrazec spletne aplikacije.
51. člen
(podatki o pritožbah)
SOPO in SODO ali lastniki infrastrukture posredujejo agenciji enkrat letno stanje pritožb odjemalcev glede kakovost napetosti v smislu ugotovljene skladnosti oziroma neskladnosti.
52. člen
(minimalni standardi za kakovost napetosti)
Minimalni standardi za kakovost napetosti so zapisani v tehničnih standardih oziroma v pogodbah o kakovosti napetosti, ki so sklenjene med SOPO, SODO ali lastniki infrastrukture in odjemalci.
SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture lahko predpišejo strožje minimalne standarde kakovosti napetosti.
53. člen
(letno poročanje)
V januarju SOPO in SODO ali lastnik infrastrukture posredujejo vse podatke o kakovosti napetosti, kot jih določa ta akt. Poročanje izvedejo do 15. februar v tekočem letu za preteklo koledarsko leto.
54. člen
(podatki o kakovosti napetosti, ki se poročajo)
Poroča se o vseh parametrih kakovosti napetosti, ki so definirani v Prilogi 3 in zahtevani v prejšnjih točkah.
55. člen
(hramba podatkov o kakovosti napetosti)
Podatke o kakovosti napetosti izvajalci hranijo najmanj za obdobje treh regulativnih okvirjev oziroma najmanj 10 let.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
56. člen
(dostop do spletne aplikacije)
Agencija je zagotovila izvajalcem dostop in uporabo za spletno aplikacijo za posredovanje podatkov o neprekinjenosti napajanja v distribucijskih omrežjih od 1. januarja 2008, za ostale aplikacije pa bo zagotovila najkasneje do:
– 1. junija 2009 za posredovanje podatkov o neprekinjenosti napajanja v prenosnem omrežju,
– 1. junija 2009 za posredovanje podatkov o komercialni kakovosti,
– 1. januarja 2010 za posredovanje podatkov o kakovosti napetosti.
Pred iztekom prehodnega obdobja se izvajalcem omogoči testna uporaba spletne aplikacije.
57. člen
(način in oblika poročanja)
Agencija objavi na svojih spletnih straneh predloge dokumentov v ustreznem elektronskem formatu na podlagi katerih izdelajo izvajalci letna poročila o kakovosti najkasneje do 1. januarja 2010.
58. člen
(prehodno obdobje za spremljanje neprekinjenosti napajanja)
SOPO zagotovi pogoje za spremljanje neprekinjenosti napajanja po tem aktu do 1. junija 2009.
59. člen
(prehodno obdobje za spremljanje komercialne kakovosti)
Izvajalci zagotovijo pogoje za spremljanje komercialne kakovosti po tem aktu do 1. januarja 2011.
60. člen
(podaljšanje prehodnega obdobja)
Agencija na podlagi argumentirane zahteve izvajalca temu podaljša prehodno obdobje, v katerem mora le-ta zagotoviti pogoje za posredovanje podatkov po tem aktu.
61. člen
(uporaba spletne aplikacije)
SODO oziroma lastnik infrastrukture je bilo omogočeno mesečno poročanje o neprekinjenosti napajanja z uporabo spletne aplikacije od januarja 2008, z letnim poročanjem pa od januarja 2009. SOPO začne z letnim poročanjem o neprekinjenosti napajanja od januarja 2010.
Izvajalci začnejo z letnim poročanjem o komercialni kakovosti z uporabo spletne aplikacije z januarjem 2012.
62. člen
(pisna letna poročila o kakovosti)
SODO ali lastnik infrastrukture pripravlja in oddaja pisna letna poročila o kakovosti oskrbe na enak način kot pred uveljavitvijo tega akta, vse dokler ni zagotovljeno posredovanje vseh podatkov z uporabo spletne aplikacije.
SOPO pripravlja in oddaja pisna letno poročilo o kakovosti na enak način kot pred uveljavitvijo tega akta, vse dokler ni zagotovljeno posredovanje vseh podatkov z uporabo spletne aplikacije.
63. člen
(kratkotrajne prekinitve)
SOPO in SODO oziroma lastnik infrastrukture do leta 2012 ne posredujejo agenciji vrednosti kazalnike MAIFI. Omenjeni izvajalci so zavezani najkasneje do 1. januarja 2011 vzpostaviti pogoje za nadzor kratkotrajnih prekinitev na SN in VN omrežju.
64. člen
(spremljanje kazalnikov kakovosti na NN nivoju)
SODO oziroma lastnik infrastrukture do leta 2012 ne posredujejo agenciji kazalnike neprekinjenosti napajanja na NN nivoju. Izvajalci vzpostavijo pogoje za nadzor teh kazalnikov na NN nivoju do 1. januarja 2012.
65. člen
(neobvezni podatki)
Agencija opredeli kateri vhodni podatki so obvezni in kateri ne za vsakega izvajalca in obdobje poročanja. Neobvezni vhodni podatki so v spletni aplikaciji ustrezno označeni.
Na opredelitev vpliva prehodno obdobje, ki ga določi agencija za posamezni podatek in izvajalca.
Do preklica so neobvezni podatki:
– meteorološko-korelacijski podatki
– delež omrežja, ki ustreza sedanjemu stanju tehnike
– število dolgotrajnih prekinitev na posameznem SN izvodu, ki so posledica lastnih vzrokov.
66. člen
(končna določba)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16-3/2008/EE-39
Maribor, dne 3. aprila 2009
EVA 2009-2111-0215
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

AAA Zlata odličnost