Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2009 z dne 30. 4. 2009

Kazalo

1515. Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije, stran 4669.

Na podlagi šestega odstavka 64.i člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem aktom se določajo način in pravila za vodenje registra potrdil o izvoru, pogoji za odprtje računa v registru, vodenje računa in zaprtje računa v registru ter način in oblika sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem aktu, imajo naslednji pomen:
– Register potrdil o izvoru (v nadaljnjem besedilu: Register PoI): centralna podatkovna baza potrdil o izvoru, kot jo določa Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08; v nadaljnjem besedilu: EZ);
– račun: je del registra potrdil o izvoru, v katerem so vneseni uporabnikovi podatki o njegovih potrdilih o izvoru ter omogoča uporabniku izdajo in upravljanje potrdil o izvoru;
– transakcija: izdaja, prenos, unovčenje, uvoz, pretvorba ali izvoz potrdil o izvoru;
– potrdilo o izvozu potrdil o izvoru: elektronsko ali pisno dokazilo o številu izvoženih potrdil o izvoru;
– potrdilo o unovčenju potrdil o izvoru: elektronsko ali pisno dokazilo o številu uveljavljenih potrdil o izvoru.
II. NAČIN IN PRAVILA ZA VODENJE REGISTRA POTRDIL O IZVORU
3. člen
(1) Register PoI je centralna podatkovna baza, ki je podpora sistemu izdajanja in upravljanja potrdil o izvoru, in se vodi v elektronski obliki.
(2) Register PoI je dostopen vsak dan od 0. do 24. ure na spletnem naslovu https://poi.borzen.si.
(3) Za delo z registrom potrdil o izvoru mora imeti uporabnik osebni računalnik z dostopom do svetovnega spleta in nameščenim spletnim brskalnikom Microsoft Internet Explorer 6.0 ali Mozzila Firefox 2.0 oziroma novejšo verzijo omenjenih brskalnikov.
4. člen
(1) Uporabnikom, ki ne izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 3. člena, vsako zahtevano transakcijo in operacijo, povezano z računom, izvede Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija). V tem primeru morajo uporabniki za vsako transakcijo, ki jo želijo opraviti, poslati pisno zahtevo po pošti na naslov agencije.
(2) Agencija transakcije iz prejšnjega odstavka izvede najpozneje v dvajsetih delovnih dneh po prejemu zahteve.
5. člen
(1) V javnem delu Registra PoI je objavljen seznam registriranih proizvodnih naprav, ki so registrirane v sistem izdajanja potrdil o izvoru, in splošne informacije o sistemu izdajanja potrdil o izvoru ter kontaktni podatki o osebah, odgovornih za izdajo potrdil o izvoru.
(2) Uporabnik Registra PoI ima poleg vpogleda v javni del vpogled še v podatke, ki se nanašajo na njegove proizvodne naprave, in potrdila o izvoru.
(3) Register PoI mora vsebovati vsaj naslednje:
– seznam naprav za proizvodnjo električne energije z veljavno deklaracijo za proizvodno napravo, ki so registrirane v sistem izdajanja potrdil o izvoru, ki vključuje ime proizvodne naprave, nazivno električno moč in energetski vir, ločeno za obnovljive vire in soproizvodnjo;
– količine proizvedene električne energije po posameznih proizvodnih napravah na mesečni ravni;
– seznam imetnikov potrdil o izvoru s podatki o vseh potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključno s podatkom o državi, v kateri je bilo izdano posamezno potrdilo;
– podatke o vseh prenosih lastništva posameznega potrdila o izvoru;
– seznam unovčenih potrdil o izvoru z vsemi podatki o posameznem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega potrdila;
– seznam potrdil o izvoru, ki so bila pridobljena iz tujine in vnesena v register (uvoženih), in seznam potrdil o izvoru, prenesenih v tujino (izvoženih).
(4) Register PoI mora biti izveden tako, da preprečuje morebitno dvojno ali večkratno izdajo potrdil o izvoru za določeno količino električne energije.
6. člen
Med opravljanjem vzdrževalnih del register ni dostopen. Upravljavec registra mora uporabnike o načrtovanih vzdrževalnih delih obvestiti z novico na začetni strani Registra PoI vsaj en delovni dan pred začetkom le-teh.
7. člen
(1) Če informacijski sistem Registra PoI neha delovati zaradi okvare ali napake strojne opreme upravljavca registra, zaradi okvare ali napake aplikacije ali zaradi drugih vzrokov, ki so v domeni upravljavca registra, mora biti ponovno delovanje sistema zagotovljeno najpozneje v desetih delovnih dneh od izpada delovanja sistema, razen v primerih višje sile.
(2) Upravljavec registra mora o izpadu delovanja in o ponovni vzpostavitvi registra obvestiti uporabnike registra takoj, ko je to mogoče.
(3) Uporabnike registra o okvari iz prvega odstavka tega člena obvesti z objavo obvestila na začetni strani Registra PoI takoj, ko je to mogoče.
(4) Upravljavec registra ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe Registra PoI.
III. POGOJI IN NAČIN ODPRTJA, VODENJA IN ZAPRTJA RAČUNA
8. člen
Račun v registru je del registra, v katerega so vneseni uporabnikovi podatki in podatki o vseh potrdilih o izvoru, s katerimi je uporabnik opravljal transakcije.
9. člen
V registru PoI je mogoče odpreti naslednje vrste računov:
– račun proizvajalca,
– račun trgovca,
– račun centra za podpore,
– posebne račune agencije.
10. člen
(1) Račun v registru proizvajalcu omogoča registracijo njegovih proizvodnih naprav na ta račun. Potrdila o izvoru za proizvodno napravo, registrirano na določenem računu, se izdajo na ta račun.
(2) Račun trgovca v registru imajo lahko vsi potencialni imetniki potrdil o izvoru.
(3) Račun centra za podpore je namenjen upravljanju s potrdili o izvoru, ki so na Center za podpore prenesena v skladu z zakonodajnimi obvezami sistema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom.
(4) Agencija lahko za potrebe izvajanja z zakonodajo določenih nalog odpre posebne račune zase in za druge osebe.
(5) Agencija upravlja s potrdili o izvoru na osnovi izjave iz Priloge III, ki je kot priloga sestavni del tega akta, če proizvajalec za določeno proizvodno napravo prejema podporo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnji električne energije in toplote z visokim izkoristkom.
11. člen
(1) Račun v registru potrdil o izvoru imajo lahko vsi potencialni imetniki potrdil o izvoru, ki vložijo zahtevo za odprtje računa.
(2) Za odprtje računa proizvajalca mora proizvajalec upravljati vsaj eno proizvodno napravo z veljavno deklaracijo za proizvodno napravo.
(3) Proizvajalci, ki želijo odpreti račun proizvajalca in prejemati potrdila o izvoru za prejemanje podpor proizvodnji električni energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: SPTE), lahko podajo zahtevo za odprtje računa in izdajo potrdil o izvoru po enostavnem postopku skladno z 12. členom tega akta.
(4) Proizvajalci, ki želijo na svoj račun registrirati in prejemati potrdila o izvoru za proizvodnjo iz proizvodnih naprav, za katere ne prejemajo podpore, in nameravajo s potrdili o izvoru opravljati transakcije, podajo zahtevo za izdajo potrdil o izvoru skladno s 13. členom tega akta.
(5) Vsaka pravna ali fizična oseba ima lahko odprt samo en račun za opravljanje transakcij s potrdili o izvoru.
(6) Zahteva za zaprtje računa se poda na obrazcu iz Priloge I, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
Postopek odprtja računa za proizvajalce, ki želijo prejemati potrdila o izvoru izključno za prejemanje podpore
12. člen
Vloga za odprtje računa in izdajo potrdil o izvoru se poda na obrazcu iz Priloge II, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
Postopek odprtja računa za proizvajalce, ki želijo opravljati transakcije s potrdili o izvoru in postopek odprtja računa trgovca
13. člen
(1) Zahteva za odprtje računa se vloži v elektronski obliki, in sicer tako, da vlagatelj zahteve izpolni spletni obrazec za registracijo v Registru PoI, ki se nahaja na spletnem naslovu registra potrdil o izvoru in je dostopen po kliku na gumb »Registracija«. Po pošti mora uporabnik, ki je izpolnil spletni obrazec, poslati še vlogo iz Priloge III.
(2) Vsebina spletnega obrazca iz prejšnjega odstavka je prikazana v tabeli 1.
+-------------+------------------------------------------------+
|Ime in    |Ime in priimek odgovorne osebe         |
|priimek   |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Podjetje/s. |Ime podjetja ali samostojnega podjetnika (pri  |
|p.      |registraciji fizične osebe, ki ni s. p., tega  |
|       |polja ni)                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Naslov    |Naslov podjetja ali fizične osebe        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Poštna    |Poštna številka podjetja ali fizične osebe   |
|številka   |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Poštni predal|Poštni predal podjetja ali fizične osebe    |
+-------------+------------------------------------------------+
|Kraj     |Ime kraja, kjer ima podjetje sedež, oziroma   |
|       |naslov fizične osebe.              |
+-------------+------------------------------------------------+
|Država    |Ime države, v kateri ima podjetje sedež,    |
|       |oziroma država, v kateri ima stalno       |
|       |prebivališče fizična oseba.           |
+-------------+------------------------------------------------+
|Vrsta računa |Če boste opravljali transakcije s potrdili o  |
|       |izvoru in nimate proizvodnih naprav, za katere |
|       |bi lahko prejemali potrdila o izvoru, izberite |
|       |»Trgovec«.                   |
|       |Če boste registrirali svoje proizvodne naprave |
|       |za izdajo potrdil o izvoru in opravljali    |
|       |transakcije s potrdili o izvoru, izberite    |
|       |»Proizvajalec«.                 |
+-------------+------------------------------------------------+
|Davčna    |Davčna številka podjetja s črkovno predpono   |
|številka   |države (npr. SI za Slovenijo)          |
+-------------+------------------------------------------------+
|Matična   |Matična številka podjetja            |
|številka   |                        |
+-------------+------------------------------------------------+
|Telefonska  |Telefonska številka osebe, ki bo dostopala do  |
|številka   |računa.                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|Faks     |Številka faksa osebe, ki bo dostopala do    |
|       |računa.                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|E-naslov   |Naslov elektronske pošte osebe, ki bo dostopala |
|       |do računa.                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|URL     |Naslov spletne strani podjetja ali fizične   |
|       |osebe                      |
+-------------+------------------------------------------------+
|Opomba    |Prostor za morebitne opombe           |
+-------------+------------------------------------------------+
Tabela 1: Opis vnosnih polj registracije uporabnika
Če so vsa polja ustrezno izpolnjena, se prikaže okno za potrditev podatkov.
Če je uporabnik izbral profil trgovca s klikom na gumb »Pošlji«, potrdi ustreznost podatkov in pošlje podatke agenciji. S tem je postopek registracije za račun trgovca končan.
Uporabnik, ki odpira račun kot proizvajalec, s klikom na gumb »Naprej« potrdi vnesene podatke. Postopek lahko nadaljuje z registracijo proizvodnih naprav, lahko pa ga konča s klikom na gumb »Končaj« in proizvodne naprave registrira pozneje, ko bo imel dostop do svojega računa v Registru PoI.
Če je uporabnik izbral gumb »Naprej«, se mu odpre spletni obrazec z vsebino iz tabele 2.
+----------------+---------------------------------------------+
|Število     |Število naprav, za katere je uporabnik že  |
|vnesenih    |vnesel zahtevek za registracijo.       |
|naprav     |                       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Ime       |Ime naprave                 |
+----------------+---------------------------------------------+
|Naslov     |Naslov (lokacija) proizvodne naprave     |
+----------------+---------------------------------------------+
|Poštna številka |Poštna številka naslova proizvodne      |
|        |naprave                   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Kraj      |Kraj naslova proizvodne naprave       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Država     |Privzeto je izbrano Slovenija        |
+----------------+---------------------------------------------+
|Nazivna moč   |Moč elektrarne na sponkah generatorja kW   |
|naprave [kW]  |                       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Številka    |Številka prevzemno-predajnega mesta     |
|merilnega mesta |(9-mestno število). Številke merilnih mest  |
|        |proizvodnih naprav so objavljene na spletni |
|        |strani registra potrdil o izvoru. Za ogled  |
|        |seznama je treba na prvi strani klikniti   |
|        |gumb »Dokumentacija«.            |
+----------------+---------------------------------------------+
|Številka    |Številka deklaracije za proizvodno napravo  |
|deklaracije za |                       |
|proizvodno   |                       |
|napravo     |                       |
+----------------+---------------------------------------------+
|Veljavnost do  |Veljavnost deklaracije za proizvodno     |
|        |napravo                   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Podpora     |Brez: izberite, če proizvodna naprava ne   |
|        |prejema ali ni prejela javne podpore.    |
|        |OVE-P  = subvencija za investiranje v    |
|        |proizvodne naprave. Izberite, če ste kdaj  |
|        |prejeli investicijsko podporo za proizvodno |
|        |napravo.                   |
|        |OVE-C = subvencija za proizvodnjo energije. |
|        |Izberite, če trenutno prejemate podporo   |
|        |(zagotovljen odkup, obratovalna podpora) za |
|        |proizvedeno električno energijo.       |
|        |OVE-I = subvencija za oboje, za investiranje |
|        |v proizvodne naprave in za proizvodnjo.   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Tehnološka koda |OVE – obnovljivi vir energije        |
|        |SPTE – soproizvodnja toplote in električne  |
|        |energije                   |
|        |OVE kombi  – kombinirana OVE proizvodna  |
|        |naprava                   |
+----------------+---------------------------------------------+
|Vir energije  |Vrsta primarnega vira za proizvodnjo     |
|        |električne energije             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Operater    |Izberite omrežje, na katero je priključena  |
|        |proizvodna naprava.             |
+----------------+---------------------------------------------+
|Način      |Izberite način proizvodnje električne    |
|proizvodnje   |energije:                  |
|        |– proizvodnja iz OVE ali           |
|        |– SPTE (soproizvodnja).           |
+----------------+---------------------------------------------+
|Številka    |18-mestna številka proizvodne naprave    |
|proizvodne   |Izberete lahko, da vam Register PoI     |
|naprave     |samodejno dodeli številko proizvodne     |
|        |naprave, ali pa vpišete svojo številko GSRN. |
|        |Če pustite polje prazno, vam Register PoI  |
|        |samodejno dodeli številko računa proizvodne |
|        |naprave.                   |
+----------------+---------------------------------------------+
Tabela 2: Opis vnosnih polj registracije proizvodne naprave
(3) Na podlagi pravilno izpolnjenega spletnega obrazca za registracijo in izpolnjenega obrazca iz Priloge III agencija vlagatelju zahteve odpre račun v registru.
14. člen
(1) Agencija najpozneje v petnajstih delovnih dneh po uspešno izvedeni registraciji (izpolnitvi spletnega obrazca) in prejemu pravilno izpolnjenega obrazca iz Priloge III potrdi registracijo uporabnika.
(2) Po potrditvi registracije prejme uporabnik oziroma njegov pooblaščenec na svoj elektronski naslov geslo za vstop v Register PoI in spletni naslov, na katerem lahko prevzame svoj digitalni certifikat (v nadaljnjem besedilu: certifikat). Po navadni pošti prejme uporabnik v treh delovnih dneh po potrditvi registracije še geslo za prevzem certifikata, ki ga potrebuje ob namestitvi certifikata na svoj računalnik. Po namestitvi certifikata uporabnik uporablja za dostop do registra potrdil o izvoru še geslo za vstop v sistem. Svoje geslo za vstop v sistem si lahko v registru potrdil o izvoru uporabnik tudi kadarkoli spremeni.
(3) Uporabnik Registra PoI mora za varnost poslovanja poskrbeti tudi sam. Uporabnik oziroma njegov pooblaščenec mora poskrbeti, da nezaželena oseba nima dostopa do njegovega certifikata in zasebnega ključa ali osebnega gesla, ki jih prejme ob odprtju računa. S pomočjo didgitalnega certifikata in zasebnega ključa ter osebnega gesla uporabnika se lahko nepooblaščena oseba identificira v njegovem imenu in v njegovem imenu opravlja transakcije v registru. Zato mora vsak uporabnik oziroma njegov pooblaščenec svoje osebno geslo in certifikat ter zasebni ključ skrbno varovati.
15. člen
Proizvajalci lahko zahtevajo izdajo potrdil o izvoru po prijavi v svoj račun s klikom na gumb »Potrdila o izvoru«, kjer izberejo »Izdaja«. Agencija v dvajsetih delovnih dneh po prejemu zahteve potrdila o izvoru izda skladno z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije.
16. člen
(1) Če so proizvodne naprave določenega proizvajalca vključene v sistem podpor, celoten račun tega proizvajalca upravlja agencija.
(2) Agencija za proizvodne naprave, ki prejemajo podporo in za katere je proizvajalec zahteval izdajo potrdil o izvoru in je do njih tudi upravičen glede na predpise, ki urejajo njihovo izdajo, zagotovi prenos potrdil o izvoru na Center za podpore, kar proizvajalcu omogoča nemoteno prejemanje podpore skladno s predpisi, ki urejajo področje podpor.
17. člen
Račun lahko agencija zapre v naslednjih primerih:
– če je to zahteval uporabnik,
– če je od zadnje prijave ali izdaje potrdil o izvoru na račun minilo več kot pet let,
– če je uporabnik računa kršil določila zakonskih aktov, ki urejajo sistem potrdil o izvoru.
18. člen
(1) Uporabnik, ki ne razpolaga z ustreznimi tehničnimi možnostmi, lahko za upravljanje njegovega računa in potrdil o izvoru pooblasti agencijo s pisnim pooblastilom.
(2) Do preklica pooblastila vsako želeno operacijo v zvezi z njegovim računom opravi agencija najpozneje v dvajsetih delovnih dneh po prejemu pisnega zahtevka uporabnika.
19. člen
Uporabnik lahko od agencije pisno zahteva izpis količine potrdil o izvoru na njegovem računu in drugih podatkov z njegovega računa.
20. člen
Uporabnik računa lahko upravlja le potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu in so bila izdana za električno energijo, proizvedeno v proizvodnih napravah, ki ne prejemajo podpor.
21. člen
Za vse operacije so uporabniku na voljo priročniki, do katerih lahko dostopa po prijavi na račun s klikom na gumb »Pomoč«. Priročniki vsebujejo opis izvedbe vseh operacij po korakih s pripadajočimi zaslonskimi slikami.
IV. TRANSAKCIJE S POTRDILI O IZVORU
22. člen
(1) V Registru PoI je mogoče opraviti naslednje transakcije:
– izdajo potrdil o izvoru (izdajo lahko izvede samo agencija na račun proizvajalca, ki je zahteval izdajo),
– prenos potrdil o izvoru na drug račun v registru potrdil o izvoru,
– prenos (izvoz) potrdil o izvoru v druge države,
– unovčenje potrdil o izvoru,
– pridobitev (uvoz) potrdil o izvoru iz drugih držav.
(2) Na vsakem računu je razviden seznam izdanih, prenesenih, uvoženih, izvoženih in unovčenih potrdil o izvoru.
(3) Uporabnik računa mora transakcije izvajati posebno pazljivo, saj je izvedena transakcija dokončna in je ni mogoče popraviti oziroma spremeniti.
(4) Za prenos v tujino (izvoz) in unovčenje si lahko uporabnik izpiše potrdilo o izvozu oziroma potrdilo o unovčenju potrdil o izvoru.
(5) Uporabnik lahko zaprosi agencijo za žigosanje in podpis potrdil iz prejšnjega odstavka. Agencija najpozneje v petih delovnih dneh od uporabnikove zahteve navedena potrdila žigosa in po pošti pošlje uporabniku. Uporabnik lahko zahtevo za žigosanje potrdil pošlje agenciji pisno po pošti. V zahtevi je treba navesti serijske številke potrdil, ki jih želi imeti žigosane, pri čemer se za vsako serijsko številko potrdilo o izvoru žigosa samo enkrat.
23. člen
(1) Uporabniki so odgovorni za vsako transakcijo, ki jo izvedejo v Registru PoI.
(2) Če uporabnik meni, da je stanje na njegovem računu napačno zaradi napake v sistemu, lahko agenciji poda ugovor z opisom napake in predloži ustrezna dokazila.
(3) Agencija v 15 delovnih dneh ugotovi, ali je dejansko prišlo do spremembe zaradi napake v delovanju registra potrdil o izvoru, in odpravi morebitno nepravilnost.
Prenos na drug račun v Registru PoI
24. člen
(1) Uporabnik lahko potrdila o izvoru s svojega računa prenese na račun drugega uporabnika v Registru PoI.
(2) S potrdili o izvoru iz prvega odstavka tega člena uporabnik po prenosu ne more več opravljati transakcij. Količina in druge informacije o prenosu so razvidne iz uporabnikovega seznama prenesenih potrdil o izvoru.
Unovčenje potrdil o izvoru
25. člen
(1) Uporabnik lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, unovči na svoje ime ali na ime končnega kupca potrdil o izvoru.
(2) Pri unovčenju potrdil o izvoru na ime kupca zunaj območja Republike Slovenije Register PoI pošlje sporočilo o unovčenju agenciji. Po pregledu poslanega sporočila o unovčenju s strani agencije se unovčenje dokončno izvede. Agencija je zavezana sporočilo o unovčenju pregledati najpozneje v desetih delovnih dneh po prejemu.
(3) S potrdili o izvoru iz prvega odstavka tega člena uporabnik po unovčenju ne more več opravljati transakcij. Količina in druge informacije o unovčenju so razvidne iz uporabnikovega seznama unovčenih potrdil o izvoru.
(4) Ko je transakcija končana, se v Registru PoI sestavi dokument s podatki o unovčenih potrdilih o izvoru, ki ga uporabnik lahko shrani na računalnik oziroma natisne.
Izvoz potrdil o izvoru
26. člen
(1) Uporabnik lahko potrdila o izvoru, ki so na njegovem računu, izvozi na ime pravne ali fizične osebe v tujini.
(2) Pri izvozu potrdil o izvoru na ime kupca zunaj območja Republike Slovenije Register PoI pošlje sporočilo o izvozu agenciji. Ko agencija sporočilo o izvozu pregleda, se izvoz dokončno izvede. Agencija je zavezana sporočilo o izvozu pregledati najpozneje v desetih delovnih dneh po njegovem prejemu.
(3) S potrdili o izvoru iz prvega odstavka tega člena uporabnik po izvozu ne more več opravljati transakcij. Količina in druge informacije o izvozu so razvidne iz uporabnikovega seznama izvoženih potrdil o izvoru.
(4) Ko je transakcija končana, se sestavi dokument s podatki o izvoženih potrdilih o izvoru, ki ga uporabnik lahko shrani na svoj računalnik oziroma natisne.
Uvoz potrdil o izvoru v Register PoI
27. člen
(1) Za uvoz potrdil o izvoru v Register PoI je treba po prijavi v račun v Registru PoI v spletni obrazec vnesti vse zahtevane podatke o potrdilih o izvoru, ki jih uporabnik želi uvoziti, in izvirnike poslati agenciji skupaj s pisno prošnjo za uvoz.
(2) Uvoz potrdil o izvoru v Register PoI agencija potrdi ali zavrne v dvajsetih delovnih dneh in o tem obvesti uporabnika.
(3) Zavrnitev uvoza pomeni izključno zavrnitev vnosa potrdil o izvoru v Register PoI in ne vpliva na priznavanje potrdil o izvoru.
V. SPOROČANJE PODATKOV O PROIZVODNJI
28. člen
(1) Proizvajalci so zavezani posredovati agenciji izmerjene količine na vseh merilnih mestih (napravah), ki so navedena v odločbi o deklaraciji za proizvodno napravo.
(2) Proizvajalci posredujejo podatke po spletu s pomočjo uporabniškega imena in gesla na spletni naslov, ki ga prejmejo skupaj z deklaracijo za proizvodno napravo.
(3) Na naslovu iz prejšnjega odstavka morajo proizvajalci vpisati mesečne količine za vse merilne naprave, navedene v odločbi o deklaraciji za proizvodno napravo, in druge podatke, ki so navedeni v odločbi o deklaraciji za proizvodno napravo.
(4) Podatke morajo posredovati najpozneje do petega delovnega dne tekočega meseca za prejšnji mesec. Proizvajalci, ki ne prejemajo podpore, lahko mesečne podatke o proizvodnji vpišejo najpozneje do petega delovnega dne tekočega koledarskega leta za prejšnje leto.
(5) Proizvajalci, ki proizvajajo električno energijo v proizvodnih napravah OVE in proizvodnih napravah SPTE z nazivno električno močjo, manjšo od 1 MW, lahko s podpisom izjave iz Priloge IV, ki je kot priloga sestavni del tega akta, pristanejo, da se kot podatek o izmerjeni količini električne energije za določeno merilno mesto uporabi podatek iz 30. člena tega akta.
29. člen
Proizvajalci, ki nimajo ustreznih tehničnih možnosti, posredujejo podatke iz prejšnjega člena v pisni obliki s podpisom proizvajalca oziroma odgovorne osebe v rokih, navedenih v prejšnjem členu.
30. člen
(1) Sistemski operaterji so zavezani v Register PoI vnašati podatke o mesečni proizvodnji električne energije v vseh proizvodnih napravah.
(2) Sistemski operaterji so zavezani sporočati podatke o mesečni proizvodnji proizvodne naprave (zaokroženo na 1 kWh) za vse proizvodne naprave, ki so priključene na njihovo omrežje ali ki obratujejo znotraj zaokroženih gospodarskih kompleksov, povezanih na njihovo omrežje.
(3) Sistemski operaterji dodelijo merilnemu mestu, ki meri proizvedeno električno energijo iz proizvodne naprave, devetmestno številko merilnega mesta, ki enoznačno označuje proizvodno napravo.
(4) Sistemski operaterji morajo agenciji posredovati naslednje podatke:
– ime in priimek odgovorne osebe, ki bo posredovala podatke,
– elektronski naslov odgovorne osebe,
– telefonsko številko odgovorne osebe,
– številko faksa odgovorne osebe.
(5) Podatke morajo sistemski operaterji vnesti najpozneje dvanajsti delovni dan v mesecu za prejšnji mesec. Vpis je mogoč prek datoteke XML, katere vsebino, obliko in obseg določi agencija.
(6) Če sistemski operater vnese napačne podatke, lahko s ponovnim vnosom popravljene datoteke XML stanje meritev proizvedene električne energije popravi. Velja zadnji uspešen vnos datoteke XML. Če ponovni vnos ne vsebuje podatkov za določeno merilno mesto, veljajo podatki prejšnjega vnosa. Popravki so mogoči do vključno petnajstega delovnega dne v mesecu (časovno okno za vnos meritev) za meritve prejšnjega meseca. Po poteku tega roka popravki niso več mogoči. O tem, pri katerih merilnih mestih je bil narejen popravek in za kolikšno količino, mora oseba, ki v imenu sistemskega operaterja vpisuje podatke o proizvodnji, po elektronski pošti obvestiti agencijo na naslov: poi@agen-rs.si.
(7) Sistemski operaterji so zavezani pošiljati seznam proizvodnih naprav (elektrarn) s pripadajočimi številkami merilnih mest agenciji ob vsaki spremembi seznama na naslov: poi@agen-rs.si. Vsaka številka merilnega mesta enoznačno določa posamezno proizvodno napravo (elektrarno) in se ne sme spreminjati.
(8) Sistemski operaterji so odgovorni za točnost in ažurnost vnesenih podatkov.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Proizvajalci, ki že imajo odprt račun v registru in registrirane naprave, za katere prejemajo potrdila o izvoru, morajo za potrebe prejemanja podpor poslati izpolnjen obrazec iz Priloge II. Za proizvodne naprave, za katere proizvajalci prejemajo podpore, slednji več ne morejo razpolagati s potrdili o izvoru za proizvodnjo od vključno koledarskega leta 2009 naprej, ker jih agencija za čas, ko prejemajo podpore, prenese na Center za podpore.
32. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 133-2/2009/EE-31
Maribor, dne 3. aprila 2009
EVA 2009-2111-0214
Predsednik sveta
Javne agencije
Republike Slovenije za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.

AAA Zlata odličnost