Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2009 z dne 17. 4. 2009

Kazalo

1323. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, stran 4216.

Na podlagi sedmega odstavka 8. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V Pravilniku o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03 in 5/07) se šesta alinea 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»– čebelam nevarna FFS so FFS, ki so zaradi svojih lastnosti označena kot čebelam nevarna;«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »strupena« nadomesti z besedo »nevarna«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »strupenih« nadomesti z besedo »nevarnih«.
Četrti in peti odstavek se črtata.
3. člen
Za 7. členom se dodata 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(dobra kmetijska praksa pri tretiranju semena s FFS)
(1) Seme se sme tretirati s FFS le v napravah za razkuževanje semenskega materiala, skladnih s pravilnikom, ki ureja pridobitev certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Seme smejo v skladu s prejšnjim odstavkom tretirati le fizične in pravne osebe, ki so vpisane v register dobaviteljev v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in sicer za opravljanje dejavnosti »priprava za trg semena poljščin in zelenjadnic«.
(3) Dodelano seme, ki je že tretirano z insekticidi, se ne sme ponovno tretirati z istimi ali dodatnimi FFS.
7.b člen
(dobra kmetijska praksa pri rokovanju in setvi tretiranega semena)
(1) Pri rokovanju s tretiranim semenom v vrečah je treba ravnati na način, da se preprečijo mehanske poškodbe semena in embalaže ter odpadanje obloge s tretiranega semena.
(2) Pri polnjenju nasipnice sejalnice se iz vreče ne sme stresti prahu, ki je odpadel s tretiranega semena.
(3) Izpraznjene vreče in odpadli prah v vrečah je treba odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.
(4) Neporabljeno tretirano seme je treba do naslednje setve shraniti skupaj z etiketo v dobro zaprtih vrečah in ločeno od ostalega netretiranega semena ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke.
(5) Pred setvijo tretiranega semena je treba natančno prebrati opozorila in obvestila na etiketi o osebni zaščiti, varovanju okolja in živali ter jih pri setvi dosledno upoštevati. Za setev je treba uporabiti tehnično brezhibne naprave.
(6) Setev semena koruze, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna, se sme izvajati s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so opremljene z napravo, ki zmanjša odnašanje prašnih delcev v toku izstopajočega zraka v okolico.
(7) Pri setvi semena, tretiranega s FFS, ki so označena kot pticam nevarna, je treba:
– poskrbeti, da je posejano seme popolnoma prekrito z zemljo;
– morebitno raztreseno seme takoj pobrati in odstraniti.«.
4. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Evidenco iz prejšnjega odstavka mora voditi tudi uporabnik, ki seje tretirano seme, pri čemer se v stolpcu 8 (opombe) vpiše količina tretiranega semena na parcelo.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/2009
Ljubljana, dne 2. aprila 2009
EVA 2009-2311-0012
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost