Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

748. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, stran 2599.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
1. člen
V Uredbi o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(oblika spodbud)
Spodbude po tej uredbi se dodelijo kot regionalne državne pomoči v obliki subvencij v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 800/2008 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES) in 3. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– investicija je investicija v osnovna opredmetena oziroma neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju,«.
Za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– velik investicijski projekt je začetna investicija v osnovna sredstva z upravičenimi stroški nad 50 milijonov eurov, preračunano na osnovi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči. Za velik investicijski projekt se šteje tudi skupina posameznih projektov, ki posamezno ne dosegajo vrednosti 50 milijonov eurov, če podjetje ali podjetja v treh letih začno posamezne investicije v osnovna sredstva, ki se lahko združena obravnavajo na ekonomsko nedeljiv način ali pomenijo ekonomsko celoto, v skupni vrednosti 50 milijonov eurov,«.
Dosedanje sedma do dvanajsta alinea postanejo osma do trinajsta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za razvrščanje gospodarskih družb in podjetij po velikosti na majhna, srednje velika in velika se po tej uredbi uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Priloga I Uredbe 800/2008/ES.«.
3. člen
V 5. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja kmetijskih izdelkov iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvodov, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki),
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek spodbude določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je spodbuda pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za dejavnosti, povezane z izvozom, ki je neposredno povezan z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo. Prav tako se spodbude ne dodeljujejo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajala prednost pred uporabo uvoženega blaga.
(4) Ta uredba se ne uporablja za podjetja, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– je projektno podjetje v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 7. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Ob dodelitvi spodbude malim in srednje velikim podjetjem mora upravičenec vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden je začelo projektno podjetje izvajati investicijski projekt.
(2) Ob dodelitvi spodbude velikim podjetjem mora upravičenec izpolnjevati pogoje iz prejšnjega odstavka. Agencija pred dodelitvijo zadevne individualne spodbude preveri, ali dokumentacija, ki jo je pripravil upravičenec, izpolnjuje enega ali več naslednjih meril:
– bistvena razširitev velikosti podjetja ali dejavnosti zaradi spodbude;
– bistvena razširitev obsega projekta ali dejavnosti zaradi spodbude;
– bistveno povečanje skupnega zneska, ki ga je upravičenec porabil za projekt ali dejavnost zaradi pomoči;
– bistveno povečanje hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti;
– če spodbuda ne bi bila dodeljena, projekt kot tak v zadevni regiji ne bi bil izveden.«.
Črta se tretji odstavek.
6. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri investicijah v mala in srednje velika podjetja so lahko upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanja, povezani z investicijo, v višini do 50 odstotkov dejanskih nastalih stroškov. Upravičeni so le stroški svetovalnih storitev, ki jih izvedejo zunanji svetovalci. Če znesek spodbude za svetovalne storitve v korist malih in srednjih podjetij iz vseh virov preseže 2 milijona eurov na podjetje in na projekt, je potrebna predhodna individualna priglasitev spodbude.«.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prejemnik spodbud mora iz lastnih virov ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki ni povezana z javnimi sredstvi, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij.«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(najmanjše število novih delovnih mest)
Spodbuda je lahko dodeljena le projektnemu podjetju, ki bo najpozneje v treh letih po zaključku investicije zagotovilo najmanj naslednje število novih delovnih mest:
– 25 v predelovalni dejavnosti,
– 10 v storitveni dejavnosti,
– 5 v razvojno-raziskovalni dejavnosti.«.
9. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(višina spodbud za velik investicijski projekt)
(1) Najvišja dovoljena višina spodbude za velik investicijski projekt se določi na naslednji način:
– za del do 50 milijonov eurov vrednosti upravičenih stroškov se upošteva 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije,
– za del med 50 milijonov eurov in 100 milijonov eurov upravičenih stroškov se upošteva 15 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije,
– za del nad 100 milijonov eurov vrednosti upravičenih stroškov se upošteva 10,2 odstotka vrednosti upravičenih stroškov investicije.
(2) Veliki investicijski projekti niso upravičeni do dodatkov za mala in srednja podjetja, določenih v drugem odstavku 11. člena te uredbe.
(3) Če celotni znesek spodbude iz vseh virov presega 75 odstotkov najvišjega zneska spodbude, ki bi ga lahko prejela investicija z upravičenimi stroški v višini 100 milijonov eurov ob uporabi standardne zgornje meje pomoči v veljavi za velika podjetja na odobreni karti regionalne pomoči na dan, ko naj bi bila spodbuda dodeljena, je potrebna predhodna individualna priglasitev spodbude za velike investicijske projekte Evropski komisiji.
(4) Spodbuda do zneska, določenega v tretjem odstavku tega člena, in dodeljena na podlagi sheme državne pomoči, je izvzeta iz obveznosti priglasitve Evropski komisiji. Upravljavec sheme državne pomoči je dolžan v desetih dneh po dodelitvi takšne spodbude velikemu investicijskemu projektu ministrstvu, pristojnemu za finance, poročati podatke, kot so opredeljeni v Prilogi II Uredbe 800/2008/ES.«.
10. člen
V prvem in drugem odstavku 12. člena se za številko »11.« doda besedilo »in 11.a«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala in v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tej uredbi, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo za velika podjetja. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za osem odstotnih točk in za mala podjetja za 16 odstotnih točk. Za svetovalne storitve malim in srednjim podjetjem znaša v tem primeru najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 40 odstotkov stroškov svetovanja. Kadar bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči, po 11. členu te uredbe in tem odstavkom, presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tej uredbi, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala.«.
11. člen
V drugem odstavku 21. člena se za prvo alineo dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
»– navedbo sheme pomoči, ki je podlaga za dodelitev spodbude,
– intenzivnost spodbude,«.
Dosedanje druga do šesta alinea postanejo četrta do osma alinea.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(spremljanje učinkovitosti dodeljenih spodbud)
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje agencija, enkrat na leto poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o realizaciji pogodb o dodelitvi spodbud in učinkovitosti dodeljevanja spodbud v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07).«.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-7/2009/5
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2008-2111-0087
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost