Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

747. Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, stran 2599.

Na podlagi desetega odstavka 15. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo način, postopek, pogoji in merila za izvedbo javnega razpisa, vrste in ravni upravičenih stroškov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije v letu 2009.
2. člen
(javni razpis)
(1) Postopek javnega razpisa izvede ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za izbiro proizvajalcev električne energije, ki bodo prevzeli obvezo uporabe domačih primarnih virov energije, objavi ministrstvo razpis, na katerem izbere tistega ponudnika ali ponudnike, ki prevzamejo obveznost proizvodnje električne energije iz domačih virov primarne energije z najnižjim pokritjem upravičenih stroškov.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo na javni razpis je najmanj osem in največ 15 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če prispe veljavna prijava vsaj enega prijavitelja. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Ministrstvo lahko prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge.
(5) Merila za izbor ponudnika so uporaba v razpisu določene količine domačih virov primarne energije z najnižjimi upravičenimi stroški iz 3. člena te uredbe.
(6) Postopek izbire ponudnikov in sklep o izbiri oziroma v primeru neuspešnega javnega razpisa sklep o zaključku razpisa mora biti izdan najkasneje v osmih dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
3. člen
(določitev vrste in ravni upravičenih stroškov)
(1) Če cena proizvedene električne energije iz domačega vira primarne energije na pragu proizvodne naprave preseže tržno ceno iz primerljivih proizvodnih naprav, ki te primarne energije ne uporabljajo, so proizvajalci upravičeni do pokritja upravičenih stroškov do ravni njihovega običajnega poslovanja. Upravičeni stroški lahko pokrivajo tudi del dobička, ki bi ga sicer proizvajalci dosegali brez uporabe domačih primarnih virov energije.
(2) Upravičeni stroški so lahko:
– višji stroški domačega vira primarne energije, dostavljenega proizvajalcu, od primerljivega primarnega vira energije iz uvoza, dostavljenega do energetskega objekta proizvajalca, ki bi ga lahko proizvajalec uporabljal;
– ostali proizvodni stroški, ki so povezani z uporabo domačega vira primarne energije, ki vključujejo tudi amortizacijo naprav, ki so potrebne ali jih je potrebno vgraditi za koriščenje domačega vira primarne energije, in ki za koriščenje primarnih virov iz uvoza ne bi bili potrebni.
(3) Če primerjava stroškov med domačim virom primarne energije in virom primarne energije iz uvoza zaradi narave primarnega vira ni mogoča, se kot upravičeni strošek upošteva ponujena lastna proizvodna cena električne energije z uporabo domačega vira primarne energije, zmanjšana za lastno proizvodno ceno električne energije z uporabo primarnih virov energije, ki jih proizvodna naprava uporablja.
(4) Upravičeni stroški po prejšnjem odstavku se upoštevajo samo v primeru izbire proizvajalca na javnem razpisu, na katerem sta pravilni ponudbi oddala vsaj dva ponudnika.
4. člen
(izbira proizvajalca z odločbo)
(1) Če je javni razpis neuspešen ali če ni mogoče izbrati nobenega ponudnika, lahko Vlada Republike Slovenije z odločbo naloži proizvajalcem, ki lahko uporabljajo domače vire primarne energije za proizvodnjo električne energije, da glede na svoj obseg proizvodnje uporabijo sorazmerni delež te energije, in jim določi ustrezno pokritje upravičenih stroškov. Zoper to odločbo ni pritožbe.
(2) Na podlagi odločbe Vlade Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka sta izbrani proizvajalec in center za podpore dolžna skleniti pogodbo o izvajanju zanesljive oskrbe z energijo z uporabo domačega vira primarne energije najkasneje v osmih dneh od dokončnosti odločbe.
5. člen
(prehodna določba)
Obvezno količino domačega vira primarne energije za proizvodnjo električne energije v energetski bilanci za leto 2009 določa 2. člen Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi katerega je Rudnik Trbovlje - Hrastnik dolžan pridobiti za energetske potrebe količine premoga, ki jih določa Program zapiranja RTH II faza, ki za leto 2009 znaša 450.000 ton rjavega premoga.
6. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-8/2009/4
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2009-2111-0052
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik