Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5140. Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih, stran 15433.

Na podlagi petega odstavka 76. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa postopek odpustitve in znižanja globe storilcem prekrškov, ki so udeleženi v kartelih.
(2) O odpustitvi in znižanju globe po tej uredbi odloča Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad) kot prekrškovni organ v hitrem postopku o prekršku.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– kršitev je kršitev 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 in 40/09; v nadaljnjem besedilu: zakon) in/ali 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 325 z dne 24. decembra 2002; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o Evropski skupnosti);
– preiskava je preiskava, ki jo pooblaščene osebe urada izvedejo v skladu z določbami zakona, ali preiskava, izvedena v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kakor ga imajo v zakonu.
II. POSTOPEK S PRIJAVO
3. člen
(1) Storilec mora za odpustitev oziroma znižanje globe izpolnjevati pogoje, določene v 76. členu zakona, in vložiti pri uradu prijavo na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z določbami te uredbe. Prijava za odpustitev globe se lahko v primerih, ki jih določa ta uredba, vloži pri uradu tudi na obrazcih iz priloge 2, 3 ali 4, ki so sestavni del te uredbe, v skladu z določbami te uredbe.
(2) Prijava, ki jo vloži pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) oziroma posameznik ali posameznica, ki samostojno opravlja dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost), se nanaša tudi na njihove odgovorne osebe, razen če iz prijave ne izhaja drugače.
(3) Prijava, ki jo vloži odgovorna oseba, se ne nanaša tudi na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, razen če iz prijave ne izhaja drugače.
4. člen
(1) Storilec vloži prijavo tako, da:
– jo pošlje v zaprti ovojnici in označeno z oznako »Ne odpiraj, poslovna skrivnost, za program prizanesljivosti.« po pošti na naslov urada,
– jo vloži pisno, osebno na uradu,
– jo vloži ustno, osebno na uradu na zapisnik, če ta uredba ne določa drugače,
– jo pošlje po telefaksu na posebno številko, ki je objavljena na spletni strani urada.
(2) Če storilec vloži prijavo ustno, osebno na uradu, mora utemeljiti tako vložitev in predložiti uradu vse dokaze.
(3) Storilec lahko vloži prijavo tudi tako, da obvesti pooblaščene osebe, ki opravljajo preiskavo, da želi vložiti prijavo v zvezi s kršitvijo, ki je predmet preiskave, in v 15 dneh vloži prijavo na enega izmed načinov iz prvega odstavka tega člena.
(4) Sestavni deli prijave so seznam prilog in seznam dokazov, ki so kot priloga 7, 8 oziroma 9 sestavni del te uredbe, ter dokazi, priloženi k prijavi.
(5) Storilec vloži pri uradu prijavo in dve kopiji prijave. Na eno kopijo prijave urad potrdi prejem in jo vrne storilcu oziroma osebi za stike pri hipotetični prijavi. Prijava je del spisa v prekrškovnem postopku, kopija prijave pa del spisa v upravnem postopku.
5. člen
(1) Urad prijavo in kopijo prijave označi z datumom, uro in minuto prejema ter posreduje storilcu oziroma osebi za stike pri hipotetični prijavi na njuno zahtevo potrdilo o prejemu iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za dan vložitve prijave se šteje tudi dan, ko storilec med opravljanjem preiskave obvesti pooblaščene osebe, ki opravljajo preiskavo, da želi vložiti prijavo v zvezi s kršitvijo, ki je predmet preiskave, če v 15 dneh vloži pri uradu prijavo na obrazcu iz priloge 1. Pooblaščena oseba izroči storilcu na njegovo zahtevo potrdilo o obvestitvi iz priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Prijave, ki se nanašajo na isto kršitev, se obravnavajo po vrstnem redu prejema prijav. Prijave za odpustitev globe in prijave za znižanje globe se obravnavajo ločeno. Prijave za znižanje globe se obravnavajo po tem, ko je odločeno o prijavah za odpustitev globe.
(4) Če prijava izpolnjuje pogoje za odpustitev globe, se prijave preostalih storilcev za znižanje globe upoštevajo v vrstnem redu prejema prijav. Če se prijava za odpustitev globe, ki ne izpolnjuje pogojev za odpustitev globe, ne nanaša tudi na znižanje globe, urad o tem storilca pisno obvesti in mu vrne prijavo. Če prijava za znižanje globe ne izpolnjuje pogojev za znižanje globe, urad o tem storilca pisno obvesti in mu vrne prijavo.
6. člen
(1) Prijava se šteje za poslovno skrivnost. Urad lahko razkrije podatke in dokaze iz prijave zgolj podjetju, zoper katerega se vodi postopek ugotavljanja kršitve, po izdaji povzetka relevantnih dejstev v upravnem postopku in v skladu s sedmim odstavkom 18. člena zakona.
(2) Prijava se posreduje organom držav članic, pristojnim za varstvo konkurence, v skladu z 12. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L št. 1 z dne 4. januarja 2003; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2003/ES),
– če storilec privoli v posredovanje informacij ali
– če je storilec vložil prijavo za odpustitev ali znižanje globe za isto kršitev tudi pri organu države članice, pristojnem za varstvo konkurence, ki je zahteval podatke, ali če je organ države članice, pristojen za varstvo konkurence, ki je zahteval podatke, dal pisno izjavo, kopijo katere urad posreduje storilcu, da se pridobljeni podatki ne bodo uporabili za izrek sankcije storilcu, osebam, na katere se prijava nanaša, zaposlenim ali prejšnjim zaposlenim pri storilcu ali pri osebah, na katere se prijava nanaša, in
– če je v državi članici, ki se ji posreduje prijava, zagotovljeno enako varstvo dostopa do prijave kakor v Republiki Sloveniji.
(3) Podatkov o prijavah za odpustitev ali znižanje globe ali podatkov iz teh prijav, ki jih urad pridobi od organov držav članic, pristojnih za varstvo konkurence, v skladu z 11. členom Uredbe 1/2003/ES, urad ne more uporabiti za uvedbo postopka v zvezi s to kršitvijo.
7. člen
(1) Storilec mora od vložitve prijave sodelovati z uradom med celotnim upravnim in prekrškovnim postopkom, zlasti:
– mora nemudoma zagotoviti uradu vse pomembne informacije in dokaze v zvezi z domnevnim kartelom, ki jih pridobi v posest ali so mu na razpolago;
– mora dati uradu vse informacije, ki bi lahko prispevale k ugotavljanju dejstev;
– mora zagotoviti sodelovanje sedanjih in, če je to mogoče, tudi prejšnjih delavcev in članov organov vodenja ali nadzora z uradom;
– ne sme uničiti, poneverjati ali prikrivati informacij ali dokazov, povezanih z domnevnim kartelom, in
– ne sme razkriti dejstva vložitve ali vsebine prijave, dokler urad ne izda povzetka relevantnih dejstev v upravnem postopku, brez pisnega dovoljenja urada.
(2) Storilec pred vložitvijo prijave ne sme:
– uničiti, poneveriti ali skriti dokazov o domnevnem kartelu, na katerega se prijava nanaša,
– neposredno ali posredno razkriti dejstva, da namerava vložiti prijavo pri uradu, oziroma razkriti vsebine načrtovane prijave, razen organom drugih držav članic, pristojnim za varstvo konkurence, in Evropski komisiji.
8. člen
(1) Če urad ugotovi, da prijava za odpustitev globe izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 76. člena zakona, storilca o tem pisno obvesti in ga opozori na dolžnost sodelovanja v skladu s prejšnjim členom te uredbe.
(2) Če urad ugotovi, da prijava za znižanje globe izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 76. člena zakona, storilca pisno obvesti o razponu znižanja globe, do katerega je lahko upravičen, in ga opozori na dolžnost sodelovanja v skladu s prejšnjim členom te uredbe.
9. člen
(1) Urad odpusti ali zniža globo storilcu, če ta ob izdaji odločbe o prekršku izpolnjuje vse pogoje iz 76. člena zakona in te uredbe.
(2) Urad odloči o odpustitvi ali znižanju globe z odločbo o prekršku. V odločbi o prekršku urad navede višino globe, ki bi jo izrekel storilcu prekrška, če ta ne bi bila odpuščena ali znižana, višino globe, ki jo je izrekel, in odstotek znižanja globe.
III. ODPUSTITEV GLOBE
10. člen
Storilcu se globa lahko odpusti, če:
– kot prvi predloži dokaze, ki po mnenju urada omogočijo izvedbo preiskave v upravnem ali prekrškovnem postopku v zvezi z domnevnim kartelom, ali
– kot prvi predloži dokaze, ki po mnenju urada omogočijo ugotovitev kršitve v upravnem in prekrškovnem postopku, in
– izpolni druge pogoje, določene v prvem odstavku 76. člena zakona in v tej uredbi.
11. člen
(1) Storilec, ki vloži prijavo in kot prvi predloži dokaze, ki po mnenju urada omogočijo izvedbo preiskave v upravnem ali prekrškovnem postopku v zvezi z domnevnim kartelom, mora v prijavi navesti tudi podatke, ki se nanašajo na preiskavo.
(2) Uspešnost ali dejanska izvedba preiskave ne vpliva na možnost odpustitve globe storilcu.
(3) Če urad že razpolaga s podatki, potrebnimi za izvedbo preiskave, ali če je urad že izvedel preiskavo, storilec pa je vložil prijavo za odpustitev globe po prvem odstavku tega člena, urad storilca o tem pisno obvesti in mu vrne prijavo.
(4) Storilec, ki vloži prijavo po tem, ko je urad že izvedel preiskavo, in kot prvi predloži dokaze, ki po mnenju urada omogočijo ugotovitev kršitve v upravnem in prekrškovnem postopku, mora ob vložitvi prijave predložiti uradu dokaze, ki jih urad v postopku še ni pridobil in zadostujejo za ugotovitev kršitve. Prijava storilca se obravnava zgolj, če nihče izmed storilcev ni izpolnil pogojev za odpustitev globe.
(5) Urad oceni, ali predloženi dokazi zadostujejo za ugotovitev kršitve glede na dokaze in dejstva, s katerimi razpolaga v trenutku odločanja o prijavi.
12. člen
(1) Če storilec ne razpolaga s podatki, ki omogočajo vložitev popolne prijave za odpustitev globe, lahko vloži zahtevo za zaznambo vrstnega reda na obrazcu iz priloge 4. Zahteve za zaznambo vrstnega reda ni mogoče vložiti ustno, osebno na uradu.
(2) Za zaznambo vrstnega reda mora storilec utemeljiti vložitev zahteve za zaznambo vrstnega reda.
(3) Urad lahko ugodi zahtevi za zaznambo vrstnega reda, če oceni, da je utemeljena, in določi rok, v katerem mora storilec prijavo dopolniti. Če urad zahtevi za zaznambo vrstnega reda ne ugodi, o tem pisno obvesti storilca in mu vrne zahtevo za zaznambo vrstnega reda.
(4) Zaznamba vrstnega reda v vmesnem času storilcu varuje vrstni red v vrsti prijav.
(5) Storilec, ki mu je odobrena zaznamba vrstnega reda, ne more dopolniti prijave s hipotetično prijavo.
(6) Če storilec ne dopolni prijave v roku, ki ga določi urad, se zaznamba vrstnega reda izbriše iz vrstnega reda prijav, zahteva za zaznambo vrstnega reda pa se vrne storilcu.
(7) Če storilec dopolni prijavo v roku, ki ga določi urad, se prijava obravnava v vrstnem redu, v kakršnem je bil zaznamovan. Šteje se, da je bila prijava vložena z dnem vložitve zahteve za zaznambo vrstnega reda.
13. člen
(1) Storilec lahko vloži hipotetično prijavo na obrazcu iz priloge 2, v kateri se ne navede identiteta storilca in drugih udeležencev kartela ali natančni opis kršitve, navedejo pa se podatki o osebi za stike. Hipotetične prijave ni mogoče vložiti ustno, osebno na uradu.
(2) Sestavni del hipotetične prijave je seznam dokazov iz priloge 9.
(3) Urad hipotetično prijavo nemudoma pregleda in osebo za stike pisno obvesti, ali vsebina dokazov izpolnjuje pogoje za odpustitev globe, določene v prvem odstavku 76. člena zakona. Če storilec pozneje vloži prijavo, ki se nanaša na kršitev, ki je predmet hipotetične prijave, se šteje, da je bila prijava vložena v trenutku vložitve hipotetične prijave.
14. člen
(1) Skrajšana prijava se nanaša na prijavo domnevnega kartela, ki pomeni kršitev 81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti, za odločanje o kateri je primerna Evropska komisija. Šteje se, da je Evropska komisija primerna za odločanje o domnevni kršitvi, če ima domnevna kršitev vpliv na konkurenco v več kakor treh državah članicah.
(2) Storilec, ki je v postopku vložitve prijave oziroma je vložil prijavo za odpustitev globe pri Evropski komisiji, lahko vloži skrajšano prijavo pri uradu na obrazcu iz priloge 3, če:
– domnevna kršitev ima ali bi lahko imela znaten učinek na konkurenco na ozemlju Republike Slovenije ali je izvršena na ali izhaja iz ozemlja Republike Slovenije,
– urad lahko učinkovito odpravi ugotovljeno kršitev in
– urad lahko pridobi vse dokaze, tudi s sodelovanjem drugih organov, ki so potrebni, da se ugotovi kršitev.
(3) Po prejemu skrajšane prijave urad potrdi storilcu prejem prijave in da je prvi, ki je vložil prijavo za odpustitev globe v zvezi s kršitvijo 81. člena Pogodbe o Evropski skupnosti, ki je predmet prijave, na obrazcu iz priloge 6.
(4) Storilec mora uradu na njegovo zahtevo nemudoma posredovati še dodatne podatke.
(5) Če urad uvede postopek ugotavljanja kršitve na podlagi skrajšane prijave, določi rok, v katerem mora storilec vložiti prijavo na obrazcu iz priloge 1. Če storilec vloži prijavo, se šteje, da je bila vložena v trenutku vložitve skrajšane prijave.
(6) Skrajšano prijavo lahko urad brez privolitve storilca v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 6. člena te uredbe posreduje organom držav članic, pristojnim za varstvo konkurence.
IV. ZNIŽANJE GLOBE
15. člen
Storilcu, ki ne izpolni pogojev za odpustitev globe oziroma vloži prijavo uradu po tem, ko je drugi storilec že izpolnil pogoje za odpustitev globe, se globa lahko zniža, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 76. člena zakona in te uredbe.
16. člen
Znatno dodano vrednost predstavljajo dokazi o obstoju kršitve, ki jih predloži storilec, v obsegu, v katerem po svoji naravi in/ali stopnji podrobnosti povečajo možnost, da urad ugotovi kršitev glede na dokaze, ki jih že ima. Šteje se, da imajo večjo vrednost:
– pisni dokazi, ki izhajajo iz obdobja izvršitve dejanja, ki pomeni kršitev, od dokazov, ki izhajajo iz obdobja po izvršitvi dejanja, ki pomeni kršitev, in se nanašajo na to dejanje;
– obremenilni dokazi, ki se neposredno nanašajo na kršitev, od dokazov, ki so zgolj posredno povezani s kršitvijo;
– dokazi, ki jih ni treba dopolniti, da bi se lahko uporabili zoper druge storilce, udeležene pri kršitvi.
17. člen
(1) Pri določanju stopnje znižanja globe urad upošteva čas predložitve dokazov uradu, vrstni red prijav in prispevek predloženih dokazov k ugotovitvi kršitve.
(2) Če storilec, ki vloži prijavo za znižanje globe, kot prvi predloži samostojne dokaze, na podlagi katerih lahko urad ugotovi dodatna dejstva, ki povečajo težo ali trajanje kršitve, urad ne upošteva teh dejstev pri odmeri globe, ki bo izrečena storilcu, ki je predložil te dokaze.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 00713-46/2009/4
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2111-0232
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost