Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5085. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči, stran 15264.

Na podlagi petega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 53. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo), četrtega odstavka 29. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 65. člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
1. člen
V Uredbi o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči (Uradni list RS, št. 92/03) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba ureja nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne dolžnosti, dolžnosti služenja v rezervni sestavi Slovenske vojske ter postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči v primeru smrti, poškodbe ali bolezni, ki jo utrpi državljan pri opravljanju obrambnih dolžnosti v skladu s pogoji iz 18. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in opravljanju nalog ali izvrševanju drugih dolžnosti v Civilni zaščiti v skladu s pogoji iz 29. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske in prostovoljno služenje vojaškega roka, če s posebnimi predpisi posamezno vprašanje ni drugače urejeno.«.
2. člen
Na koncu prvega odstavka 5. člena se črta pika in doda besedilo:
»in ne kasneje kot v treh letih po zaključku aktivnosti iz 1. člena te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Postopki za priznanje pravice do enkratne denarne pomoči, pričeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo po predpisih, ki so veljali na dan pričetka postopkov.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-6/2009/5
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost