Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4904. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, stran 14836.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/02 – ZJU, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Pravilniku o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 55/04) se spremeni zadnji stavek 7. člena tako, da se glasi:
»Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obveščeni o izidu razpisa.«
2. člen
Prvi stavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po preteku roka za pritožbe na sklep o dodelitvi sredstev, župan z izvajalci programov podpiše pogodbo o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti za tekoče proračunsko leto.«
3. člen
Besedilo 9. člena (kriteriji in merila) se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»1. Članstvo: število vključenih članov izvajalca programa s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane,
2. Programi: število programov, ki jih je izvajalec prijavil na javni razpis,
3. Kvaliteta in realnost izvedbe predlaganih programov,
4. Finančna konstrukcija programov.«
4. člen
Besedilo 10. člena (razčlenitev posameznih elementov) se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»1. Članstvo: število vključenih članov izvajalca programa s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas - Poljane;
Število članov izvajalca predstavljajo aktivni člani (invalidi, uporabniki programa …) in neaktivni člani (družinski člani, ne invalidi, ne uporabniki programa …).
Neaktivni člani predstavljajo 1/2 aktivnega člana.
+-------------+--------------------------+-------------------+
|  Razred  |   Število članov   |  Število točk  |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   1.   |      1–5      |     2     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   2.   |      6–10      |     4     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   3.   |      11–60     |    10     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   4.   |     61–100     |    25     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   5.   |     101–500     |    60     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   6.   |    501 in več    |    200    |
+-------------+--------------------------+-------------------+
2. Programi: število programov, ki jih je izvajalec prijavil na javni razpis;
+-------------+--------------------------+-------------------+
|  Razred  |   Število programov  |  Število točk  |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   1.   |      1–2      |     4     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   2.   |      3–5      |     6     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   3.   |     6 in več     |    10     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
3. Kvaliteta in realnost izvedbe predlaganih programov;
a) jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost s predmetom razpisa (do 5 točk),
b) nedvoumna opredelitev uporabnikov (do 5 točk),
c) vključenost prostovoljcev v izvedbo programa (do 5 točk),
+-------------+--------------------------+-------------------+
|  Razred  |  Število prostovoljcev |  Število točk  |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   1.   |      1–3      |     1     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   2.   |      4–6      |     2     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   3.   |      7–9      |     3     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   4.   |    10 do največ    |     4     |
+-------------+--------------------------+-------------------+
|   5.   | Največ izmed prijavljenih|     5     |
|       |  izvajalcev programov  |          |
+-------------+--------------------------+-------------------+
d) način preverjanja uspešnosti (do 5 točk).
4. Finančna konstrukcija programov;
a) program ima jasno opredeljene vire financiranja (do 5 točk),
b) program ima jasno opredeljene stroške (do 5 točk),
c) pričakovana višina sofinanciranja programov s strani proračuna, v sorazmerju s številom članov iz Občine Gorenja vas - Poljane (finančno ovrednoteni programi za člane iz Občine Gorenja vas - Poljane), (do 10 točk).
+------------------------------------------------------------+
|       Delež pričakovanega sofinanciranja       |
+-------------+---------------+------------------------------+
|   Od   |   Do    |     Število točk     |
+-------------+---------------+------------------------------+
|   0%   |   20%   |       10       |
+-------------+---------------+------------------------------+
|   21%   |   50%   |       6        |
+-----------------------------+------------------------------+
|    Od 51% dalje     |       4        |
+-----------------------------+------------------------------+
                               «
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo lahko izvajalcem programov, ki delujejo na območju celotne Občine Gorenja vas - Poljane in izvajajo pomembne socialno-humanitarne programe, ki so v večjem interesu občine, ki vključujejo aktivne in neaktivne člane ter programe izvajajo tudi prostovoljci, dodeli dodatne točke za izvedbo programov oziroma za delovanje društva, maksimalno do 100 točk za izvajalca programa.
Odbor lahko dodatne točke dodeli največ 5 izvajalcem programov, ki se prijavijo na razpis.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-23/2009-001
Gorenja vas, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.