Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4665. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 14225.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in prvim odstavkom 3. člena, 35. in 36. členom Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezno okoljsko dajatev, prejemnike in plačnike okoljskih dajatev za odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: odvajanje odpadne vode).
2. člen
(1) Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se okoljska dajatev ne plačuje za:
– odpadno vodo, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, uporablja za gnojilo v kmetijstvu;
– snovi v industrijski odpadni vodi, ki ne presegajo koncentracije in letne količine za snovi, določene v tabeli 1 iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe;
– strupene snovi za vodne bolhe iz tabele 1 iz Priloge 1 te uredbe, če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. posredno odvajanje odpadnih vod, učinek čiščenja čistilne naprave, odpadna voda, komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda, javna kanalizacija, čistilna naprava, komunalna čistilna naprava, mala komunalna čistilna naprava in skupna čistilna naprava imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisih, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
2. primarno, sekundarno in terciarno čiščenje imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
3. nepretočna in obstoječa greznica imata enak pomen kot izraza, uporabljena v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
4. enostanovanjska stavba, večstanovanjska stavba, stanovanjska stavba za posebne namene, nestanovanjska stavba imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja vrste stanovanjskih stavb ter predpisu o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena;
5. lastnik stavbe in upravnik stavbe imata enak pomen kot izraza, uporabljena v predpisu, ki ureja stanovanjsko področje;
6. enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je enota, določena kot podlaga za izračun osnove za obračunavanje okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve);
7. prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo;
8. prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je občina, kjer je zavezanec za industrijsko odpadno vodo povzročil onesnaževanje okolja.
4. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je seštevek enot obremenitve doseženih z odvajanjem odpadne vode.
(2) Okoljska dajatev se obračunava v določenem znesku na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode.
(3) Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Za plačevanje, obračunavanje obresti, doplačilo, postopek prisilne izterjave, pravna sredstva in za vsa druga vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve, stvarne in krajevne pristojnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek in carinsko službo.
6. člen
Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi industrijske odpadne vode ali plačnik za okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo iz drugega odstavka 11. člena te uredbe ter prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo ali prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo izvajajo finančne transakcije v zvezi z okoljsko dajatvijo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje obveznih dajatev.
II. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE
7. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi industrijske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za industrijsko odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti povzroča onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode, za katerega je v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod, določeno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod.
(2) Če pri zavezancu za industrijsko odpadno vodo nastaja tudi komunalna odpadna voda, je zavezanec za industrijsko odpadno vodo, ne glede na določbe 11. in 12. člena te uredbe, hkrati tudi zavezanec za plačilo okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.
8. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi industrijske odpadne vode je seštevek enot obremenitve, doseženih v preteklem koledarskem letu z odvajanjem industrijske odpadne vode na vseh izpustih.
(2) Količine posamezne snovi v industrijski odpadni vodi, ki je potrebna za določitev ene enote obremenitve, so določene v tabeli 1 iz Priloge 1 te uredbe.
(3) V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena mora biti seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno vodo razviden iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod iz četrtega odstavka tega člena, ki je osnova za obračun okoljske dajatve.
(4) Seštevek enot obremenitve iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi podatkov o kakovosti in količini odpadnih voda, iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje, glede na količino vsake snovi iz tabele 1 iz Priloge 1 te uredbe.
(5) Seštevek enot obremenitve iz drugega odstavka prejšnjega člena se izračuna na podlagi podatkov o količini odpadnih voda iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje, in z upoštevanjem vrednosti kemijske potrebe po kisiku (v nadaljnjem besedilu: KPK) 900 mg/l, razen če se tudi za to odpadno vodo ne izvaja obratovalni monitoring.
(6) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odpadne vode odvaja v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se pri seštevku enot obremenitve odšteje toliko enot obremenitve za KPK, kolikor jih je, v koledarskem letu za katerega se izvaja izračun, iz njegovih odpadnih voda odstranila komunalna oziroma skupna čistilna naprava.
(7) Če zavezanec za industrijsko odpadno vodo odpadne vode odvaja v javno kanalizacijo, ki je zaključena s komunalno ali skupno čistilno napravo, se pri seštevku enot obremenitve odštejejo enote obremenitve za dušik in fosfor, če je iz poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod iz komunalne ali skupne čistilne naprave razviden učinek čiščenja za ta dva parametra odpadne vode.
9. člen
(1) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo za odvajanje odpadne vode v koledarskem letu izračuna okoljsko dajatev na podlagi seštevka enot obremenitve iz podatkov iz poročila o obratovalnem monitoringu za preteklo leto, podatkov o učinku čiščenja komunalne ali skupne čistilne naprave, na kateri se čistijo odpadne vode zavezanca za preteklo leto, ter zneska za enoto obremenitve.
(2) Na podlagi letnega izračuna iz prejšnjega odstavka sestavi zavezanec za industrijsko odpadno vodo za posameznega prejemnika okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo trimesečni obračun okoljske dajatve in ga predloži carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, do 25. aprila tekočega leta za prvo trimesečje tekočega leta, do 25. julija tekočega leta za drugo trimesečje tekočega leta, do 25. oktobra tekočega leta za tretje trimesečje tekočega leta in do 25. januarja tekočega leta za zadnje trimesečje preteklega leta. Trimesečni obračuni okoljske dajatve za industrijske odpadne vode predstavljajo četrtino letnega izračuna okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka.
(3) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo plača obračunano okoljsko dajatev do zadnjega dne v mesecu, v katerem predloži obračun okoljske dajatve.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena zavezanec za industrijsko odpadno vodo, ki je skladno z določili 14. člena te uredbe prijavil pričetek dejavnosti za novo napravo, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, obračuna okoljsko dajatev v naslednjem koledarskem letu za obdobje obratovanja v preteklem in tekočem letu. Obračun za obdobje preteklega leta predloži na obrazcu iz Priloge 2 te uredbe do 20. aprila po preteku koledarskega leta, v katerem je bil prijavljen začetek dejavnosti za novo napravo in plača okoljsko dajatev do 30. aprila. Za tekoče leto se uporabijo podatki iz poročila o obratovalnem monitoringu za preteklo leto, ponderirani na letno raven. Obračuni okoljske dajatve za tekoče leto se predložijo in plačajo v rokih iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Če Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pri pregledu poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi nepravilnosti, mora zavezanec za industrijsko odpadno vodo v 15 dneh od posredovanja popravljenega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod, iz katerega izhaja sprememba enot obremenitve, ponovno izračunati okoljsko dajatev v skladu s prejšnjim členom na podlagi podatkov iz novega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod.
(2) V primeru, da je znesek okoljske dajatve, ugotovljen na podlagi prejšnjega odstavka višji od zneska iz prvotnega letnega izračuna iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora zavezanec za industrijsko odpadno vodo na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, predložiti obračun v roku iz prejšnjega odstavka, na katerem obračuna znesek premalo izračunane okoljske dajatve. Premalo izračunan znesek okoljske dajatve mora zavezanec plačati v roku 30 dni od predložitve tega obračuna.
(3) V primeru, da je znesek okoljske dajatve, ugotovljen na podlagi prvega odstavka tega člena, nižji od zneska iz prvotnega letnega izračuna iz prvega odstavka prejšnjega člena, upravičenec predloži zahtevek za vračilo preveč izračunane dajatve v roku iz prvega odstavka tega člena na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe. Preveč plačano okoljsko dajatev se upravičencu vrne najkasneje do konca februarja leta, ki sledi letu, za katero je bil zahtevek predložen na način in pod pogoji, ki jih določa za te primere 6. člen te uredbe.
(4) Agencija najkasneje do konca tekočega leta poroča carinskemu organu o številu enot obremenitve, ki izhajajo iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za posameznega zavezanca za industrijsko odpadno vodo.
III. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za komunalno odpadno vodo) je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali upravnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in s tem povzroča obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.
(2) Za zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju nastajanja komunalne odpadne vode in kjer je določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode oziroma prevzema vsebine ali blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo).
12. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve zaradi komunalne odpadne vode je seštevek enot obremenitve, ki nastanejo v tekočem koledarskem letu zaradi odvajanja komunalne odpadne vode na celotnem območju, na katerem je predpisano izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Če je območje izvajanja gospodarske javne službe posameznega plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo na območju več občin, je osnova za obračun okoljske dajatve seštevek enot obremenitve, ki v tekočem koledarskem letu nastanejo z odvajanjem komunalne odpadne vode, in sicer za vsako občino posebej.
(3) Seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske in večstanovanjske stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3 in 50 m3.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, letni seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe enak številu stalno prijavljenih prebivalcev v tej stavbi.
(5) Seštevek enot obremenitve za odvajanje komunalne odpadne vode iz stanovanjske stavbe za posebne namene in iz nestanovanjske stavbe je enak količniku med celotno letno količino porabljene pitne vode v tej stavbi, izraženo v m3 in 50 m3.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je v primeru, da se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, letni seštevek enot obremenitve v stanovanjski stavbi za posebne namene enak številu uporabnikov, ki tam prebivajo več kot šest mesecev v tekočem koledarskem letu, v nestanovanjskih stavbah pa tretjini števila uporabnikov.
(7) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje z malo komunalno, komunalno ali skupno s čistilno napravo s sekundarnim ali terciarnim čiščenjem, se pri seštevku enot obremenitve iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena upošteva učinek čiščenja čistilne naprave 90%.
(8) Če se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje s komunalno ali skupno čistilno napravo s primarnim čiščenjem, se pri seštevku enot obremenitve iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena upošteva učinek čiščenja čistilne naprave v višini 40%.
(9) V primeru izpada delovanja čistilne naprave iz sedmega in osmega odstavka tega člena, ki je daljši od enega meseca, se pri seštevku enot obremenitve upošteva 0% učinek čiščenja za čas izpada delovanja čistilne naprave.
(10) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave je plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo dolžan prijaviti morebiten izpad čistilne naprave v roku 15 dni po ugotovitvi.
(11) Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je podatke o količini porabljene pitne vode iz tretjega odstavka tega člena, številu stalno prijavljenih prebivalcev iz četrtega odstavka tega člena, številu posameznikov uporabnikov iz šestega odstavka tega člena oziroma celotni količini porabljene pitne vode iz petega odstavka tega člena dolžan na poziv izvajalca gospodarske javne službe posredovati lastnik ali upravnik stavbe.
(12) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je podatke o količini porabljene pitne vode ali številu stalno prijavljenih stanovalcev v večstanovanjskih stavbah, ki imajo upravnika, dolžan posredovati upravnik večstanovanjske stavbe.
(13) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena morajo lastniki ali upravniki stavb pisno sporočiti, da stalno prijavljeni prebivalec stavbe več kot šest mesecev v koledarskem letu ne prebiva na stalnem prebivališču, izvajalcu gospodarske javne službe v kraju stalnega prebivališča in kraju prijave začasnega prebivališča in to dokazati z ustreznimi dokazili o prijavi začasnega prebivališča na drugem naslovu. Izvajalca gospodarske javne službe morata posredovane podatke ustrezno upoštevati pri določitvi števila enot obremenitve.
(14) Lastnik ali upravljavec čistilne naprave je plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo dolžan posredovati podatke o delovanju čistilne naprave.
13. člen
(1) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračuna okoljsko dajatev zavezancem za komunalno odpadno vodo vsak mesec za pretekli mesec na podlagi seštevka enot obremenitve na podlagi prejšnjega člena.
(2) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo sestavi na podlagi podatkov iz prejšnjega člena za posameznega prejemnika sredstev mesečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta.
(3) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora podatke iz prejšnjega odstavka predložiti carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, do 25. dne v mesecu po preteku meseca, za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve. Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za obračun.
(4) Poračun premalo plačane okoljske dajatve za preteklo koledarsko leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračunati pri mesečnem obračunu za mesec marec tekočega koledarskega leta na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Poračun preveč plačane okoljske dajatve za preteklo koledarsko leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračunati pri mesečnem obračunu za mesec marec tekočega koledarskega leta na obrazcu iz Priloge 5 te uredbe. Vračilo preveč plačane okoljske dajatve se izvede tako, da do poplačila zneska plačnik okoljske dajatve ne plačuje tekočih obveznosti.
IV. PRIJAVA DEJAVNOSTI, EVIDENTIRANJE ZAVEZANCEV IN VODENJE EVIDENC
14. člen
(1) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je dolžan carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, v roku 15 dni prijaviti začetek, spremembo, prekinitev in prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev. Carinski organ o tem v roku 15 dni obvesti Agencijo.
(2) Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo iz prejšnjega odstavka morata na obrazcu iz Priloge 6 te uredbe carinskemu organu sporočiti prenehanje in prekinitev opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov.
15. člen
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi evidenco oseb v skladu s predpisom, ki ureja carinsko službo.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– firmo in sedež zavezanca za industrijsko odpadno vodo in plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti, zaradi katere mora plačati okoljsko dajatev.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvaja pristojni carinski organ.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
17. člen
(1) Z globo od 10.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za industrijsko odpadno vodo ali plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če:
1. ne obračuna okoljske dajatve v skladu s prvim odstavkom 9. člena in v skladu z določili 12. in 13. člena te uredbe;
2. ne sestavi obračuna okoljske dajatve in ga ne posreduje carinskemu organu v skladu z drugim odstavkom 9. člena, drugim odstavkom 10. člena ter tretjim, četrtim in petim odstavkom 13. člena te uredbe;
3. ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v rokih določenih v 14. členu te uredbe;
4. ne sestavi obračuna okoljske dajatve in ga ne posreduje Agenciji v skladu z 18. in 21. členom te uredbe.
(2) Z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo posreduje do 20. januarja 2010 Agenciji obračun okoljske dajatve za leto 2009, podatke o skupnem znesku že plačanih akontacij za leto 2009 in podatke o poračunu okoljske dajatve za leto 2007, ki ga je izvedel v sklopu plačila akontacij za leto 2009, na obrazcu iz Priloge 7, ki je sestavni del te uredbe.
19. člen
(1) Poračun premalo plačane okoljske dajatve za leto 2008 na podlagi odločbe Agencije o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo plačati v enkratnem znesku najkasneje do 31. marca 2010.
(2) Poračun preveč plačane okoljske dajatve za leto 2008 po odločbi Agencije o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 se izvede tako, da do poplačila zneska plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne plačuje tekočih obveznosti.
(3) Poračun premalo plačane okoljske dajatve za leto 2009 izračunane v skladu s prejšnjim členom mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo plačati v enkratnem znesku najkasneje do 30. marca 2010.
(4) Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mora ne glede na prejšnji odstavek k mesečnemu obračunu za mesec marec 2010 predložiti tudi izpolnjen obrazec iz Priloge 5 te uredbe.
(5) Agencija posreduje carinskemu organu odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 do 20. januarja 2010 in obračun iz prejšnjega člena do 1. marca 2010.
20. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 13. člena te uredbe sestavi plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo mesečni obračun za leto 2010 tako, da v njem poleg podatkov iz 12. člena te uredbe upošteva tudi morebitna preplačila iz prejšnjega člena.
21. člen
(1) Okoljsko dajatev za leto 2009 mora zavezanec za industrijsko odpadno vodo obračunati na obrazcu iz Priloge 8, ki je sestavni del te uredbe, in plačati najkasneje do 25. februarja 2010.
(2) Znesek okoljske dajatve za leto 2009 je enak znesku, ki je bil zavezancu iz prejšnjega odstavka odmerjen v odločbi o odmeri okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne voda za leto 2008.
(3) Obračun iz prvega odstavka tega člena mora zavezanec posredovati Agenciji do 25. januarja 2010. Agencija posreduje obračun carinskemu organu do 15. februarja 2010.
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08), uporablja pa se za:
– dokončanje postopkov odmere okoljske dajatve za leto 2008 in
– porabo sredstev okoljske dajatve, ki niso bila porabljena za izvedbo del v letu 2008 in za katera je v odločbi Agencije o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 odobren prenos ter poraba teh sredstev v skladu z drugim odstavkom 14.b člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06, 71/07 in 85/08).
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2009/6
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2511-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost