Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 14070.

Na podlagi 25., 35., 36. in 37. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1. člen
V Pravilniku o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 31/04, 142/04 in 66/07) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na območju Republike Slovenije kot dela Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost); sezname škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, na katere se ti ukrepi nanašajo; postopke ob uvozu, izvozu in tranzitu ter način uradnega pregleda; obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz; vsebino vloge, pogoje za izdajo fitosanitarnih spričeval in ukrepe v primeru neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev v skladu z:
– Direktivo Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/118/ES z dne 9. septembra 2009 o spremembi prilog II do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 239 z dne 10. 9. 2009, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2000/29/ES),
– Direktivo Sveta 2006/91/ES z dne 7. novembra 2006 o obvladovanju ameriškega kaparja – kodificirano besedilo (UL L št. 312 z dne 11. 11. 2006, str. 42) in
– Direktivo Sveta 74/647/EGS z dne 9. decembra 1974 o obvladovanju nageljnovih listnih zavijalcev (UL L št. 352 z dne 28. 12. 1974, str. 41).«.
2. člen
V 3., 4. in 5. členu se besedilo »Direktiva Sveta št. 2000/29/ES« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Direktiva 2000/29/ES« v ustreznih sklonih.
3. člen
V 6., 8., 9., 10., 13., 14., 17., 18., 19. in 27. členu se besedilo »Direktiva Sveta 2000/29/ES« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Direktiva 2000/29/ES« v ustreznih sklonih.
4. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ob vsaki spremembi seznamov iz prejšnjega odstavka predstojnik uprave določi njihovo neuradno prečiščeno besedilo, ki je dostopno pri upravi in na njeni spletni strani: http://www.furs.si/.«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 6. člena se beseda »zavijačem« nadomesti z besedo »zavijalcem«.
6. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določbe prve alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za pošiljke, ki se uvažajo v netržne namene s strani fizičnih oseb, kar presodi fitosanitarni inšpektor na podlagi priročnika iz prejšnjega člena.«.
7. člen
Na koncu tretje alineje drugega odstavka 22. člena se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »če sta znani;«.
Na koncu pete alineje se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »če je znano;«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če izvoznik nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora prijava poleg podatkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena vsebovati tudi firmo in sedež njegovega zastopnika v Republiki Sloveniji.«.
8. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »z odločbo«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko fitosanitarni inšpektor izda fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz pošiljke brez zdravstvenega pregleda, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da fitosanitarno spričevalo države izvoznice potrjuje fitosanitarne zahteve države uvoznice,
– da pošiljka ni bila prepakirana in
– da ni bilo nevarnosti za okužbo med skladiščenjem v Republiki Sloveniji.«.
9. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz se izda za pošiljke, ki se ponovno izvozijo, ali za tranzitne pošiljke, ki se razdelijo, združijo z drugimi pošiljkami ali prepakirajo. Tako spričevalo se izda na obrazcu rjave barve iz Priloge 2 tega pravilnika.«.
10. člen
Za 24. členom se doda 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(neoporečnost pošiljke)
(1) Izvozniki morajo po izdaji fitosanitarnega spričevala zagotoviti, da pošiljka do izstopa s carinskega območja Skupnosti ostane neoporečna, kar pomeni, da se ne sme spremeniti opremljenost z dokumenti, istovetnost in zdravstveno stanje pošiljke.
(2) Izvoznik zagotavlja neoporečnost pošiljke iz prejšnjega odstavka tako, da:
– pošiljko loči od ostalega blaga in je prepoznavna kot celota;
– pošiljko označi tako, da omogoča identifikacijo; oznake se pritrdijo na vsako pakiranje, razsut tovor pa nosi skupno oznako, ki je lahko registrska številka prevoznega sredstva;
– pošiljko pakira oziroma transportira tako, da ni nevarnosti za okužbo, infestacijo ali kontaminacijo med prevozom.
(3) Označevanje iz druge alineje prejšnjega odstavka fitosanitarni inšpektor navede v fitosanitarnem spričevalu. Nobena menjava sestave pošiljke oziroma označevanja ni dovoljena brez odobritve fitosanitarnega inšpektorja.«.
11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(tranzit pošiljk)
(1) Pošiljke iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika, ki so v tranzitu, se ob vstopu na ozemlje Republike Slovenije ne prijavljajo fitosanitarni inšpekciji in zanje uradni pregled ni obvezen.
(2) Pošiljka iz prejšnjega odstavka mora biti pakirana in transportirana tako, da onemogoča širjenje škodljivih organizmov (npr. izletanje insektov ali nošenje spor z vetrom ali padavinami) iz pošiljke in ne sme biti prepakirana na carinskem območju Skupnosti. Embalaža mora biti iz primernega materiala glede trpežnosti, tako da posamezna pakiranja ostanejo zaprta. Razsut tovor na cestnem ali železniškem prevoznem sredstvu mora biti pokrit s ponjavo, ki onemogoča širjenje škodljivih organizmov.
(3) Če carinski organ ali prevoznik ugotovi, da pošiljka iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, mora o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. Taka pošiljka se šteje za uvozno in je zanjo obvezen uradni pregled, ki obsega:
– pregled dokumentacije, s katerim se ugotavlja, kateri dokumenti oziroma oznake na embalaži in pakiranjih spremljajo pošiljko,
– pregled istovetnosti, s katerim se ugotavlja, ali se vsebina pošiljke ujema s podatki iz dokumentov oziroma z oznakami iz prejšnje alineje,
– zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja neokuženost pošiljke s škodljivimi organizmi s seznamov I.A in II.A Direktive 2000/29/ES.
(4) Zdravstveni pregled pošiljke iz tretje alineje prejšnjega odstavka ni potreben, če se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. Oceno tveganja pripravi uprava oziroma njeno pripravo po nalogu uprave opravi pravna oseba javnega in zasebnega prava na podlagi javnega pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin.
(5) Če se med uradnim pregledom ugotovi, da pošiljka ne izpolnjuje predpisanih fitosanitarnih zahtev, fitosanitarni inšpektor zadrži pošiljko in odredi ukrepe v skladu s 27. členom tega pravilnika.
(6) Če pride do pretovarjanja v notranjosti države zaradi nesreče med prevozom tranzitne pošiljke, mora prevoznik ali policija o tem obvestiti najbližjo enoto fitosanitarne inšpekcije.«.
12. člen
V napovednem stavku 28. člena se besedi »fitosanitarni inšpektor« nadomestita z besedilom »pristojni inšpektor ali uradna oseba z javnim pooblastilom po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uradna pooblaščena oseba),«, v drugi in tretji alineji pa se besedi »fitosanitarnega inšpektorja« nadomestita z besedilom »pristojnega inšpektorja ali uradne pooblaščene osebe«.
13. člen
V 28.a členu se besedi »fitosanitarni inšpektor« nadomestita z besedilom »pristojni inšpektor ali uradna pooblaščena oseba«.
14. člen
V četrtem odstavku 31. člena se besedilo »pristojni fitosanitarni inšpektor« nadomesti z besedilom »pristojni inšpektor ali uradna pooblaščena oseba«.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-225/2009
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
EVA 2009-2311-0009
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost