Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009

Kazalo

4378. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, stran 13438.

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
1. člen
V Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 55/09 – odl. US) se v drugem odstavku 1. člena črta beseda »države«.
2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravljavec nepremičnin, namenjenih za opravljanje diplomatskih in konzularnih nalog Republike Slovenije v tujini, je ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Upravljavci drugih nepremičnin države v tujini so tisti državni organi ali osebe javnega prava, ki jih s sklepom določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).«.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(določitev upravljavca)
(1) Pri nakupu ali drugačnem načinu pridobitve nepremičnine vlada po predhodnem predlogu pripravljavca vladnega gradiva s sklepom določi upravljavca te nepremičnine.
(2) Državni organ ali oseba javnega prava mora v primeru, ko nepremičnino že uporablja brez sklepa vlade, vladi predlagati, da jo skladno s postopkom iz prejšnjega odstavka določi za upravljavca.
(3) Če državni organ za potrebe drugega državnega organa ali osebe javnega prava vodi postopke pridobivanja stvarnega premoženja in ima za ta namen zagotovljena sredstva v svojem finančnem načrtu, praviloma postane upravljavec tega premoženja tisti organ, za katerega se vodi postopek.
(4) Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti, kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega za upravo.
(5) Od trenutka, ko se ugotovi, da nepremičnina nima upravljavca, pa do izdaje sklepa iz prejšnjega odstavka izvršuje nujne pravice in obveznosti upravljavca te nepremičnine ministrstvo, pristojno za upravo.
(6) Kadar dva ali več državnih organov meni, da so upravljavci iste nepremičnine, določi upravljavca nepremičnine vlada s sklepom po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za upravo.
(7) Vlada pošlje sklep iz prvega, četrtega in šestega odstavka tega člena v sedmih dneh od njegovega sprejema Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) po elektronski poti.«.
4. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za obveznosti iz drugega odstavka tega člena pravosodni organi kot uporabniki nepremičnega premoženja samostojno sklepajo pogodbe in prevzemajo druge obveznosti.«.
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja ni treba vključiti nepremičnin, ki se pridobivajo z menjalno pogodbo.«.
6. člen
V petem odstavku 7. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za druge državne organe)
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za druge državne organe se v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(vsebina letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države)
(1) V letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so vključena zemljišča, stavbe ter zemljišča s stavbami.
(2) Zemljišča se v letni načrt iz prvega odstavka tega člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– šifri in imenu katastrske občine,
– parcelni številki,
– velikosti parcele,
– vrsti dejanske rabe zemljišča,
– orientacijski vrednosti,
– solastniškem deležu,
– stavbni pravici ter
– opombe – morebitni drugi podatki o zemljišču.
(3) Stavbe ali stavbe z deli stavb se v letni načrt iz prvega odstavka tega člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki,
– šifri in imenu katastrske občine,
– številki stavbe,
– številki dela stavbe,
– vrsti rabe in velikosti,
– solastniškem deležu,
– orientacijski vrednosti ter
– morebitnih drugih podatkih.
(4) Zemljišča s stavbo se v letni načrt iz prvega odstavka tega člena vpisujejo s podatki o:
– upravljavcu,
– občini, naselju, ulici, hišni številki, dodatku k hišni številki,
– šifri in imenu katastrske občine,
– parcelni številki,
– velikosti parcele,
– številki stavbe,
– številki dela stavbe,
– vrsti rabe in velikosti stavbe ali dela stavbe,
– vrsti dejanske rabe zemljišča,
– solastniškemu deležu,
– orientacijski vrednosti in
– morebitnih drugih podatkih.
(5) V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države so nepremičnine razvrščene po:
– upravljavcih in
– po vrsti nepremičnine.«.
9. člen
V 11. členu se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Nepremičnina, s katero se razpolaga na podlagi metode javne dražbe ali na podlagi metode javnega zbiranja ponudb, ni treba uvrstiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za tekoče proračunsko leto, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– nepremičnina je bila uvrščena v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za predhodno leto in
– sta bili javna dražba oziroma javno zbiranje ponudb objavljeni do 31. decembra predhodnega leta.
(8) Pravni posel iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen najpozneje do 1. maja tekočega leta.
(9) Nepremičnina, s katero se razpolaga na podlagi metode neposredne pogodbe, in nepremičnina, s katero se razpolaga na podlagi menjalne pogodbe, ni treba uvrstiti v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za tekoče proračunsko leto, če je bila uvrščena v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države za predhodno leto. Kadar gre za pravni posel, o katerem odloča vlada, mora biti popolno vladno gradivo poslano ministrstvu, pristojnemu za upravo, najpozneje do 31. decembra predhodnega leta.
(10) Pravni posel iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen najpozneje do 1. marca tekočega leta.«.
10. člen
V tretjem odstavku 13. člena se doda novi tretji stavek, ki se glasi: »Letni načrt nabav namenske opreme in specialne operativne tehnike pripravi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Vlada v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna letni načrt pridobivanja premičnega premoženja uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
V petem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Letni načrt pridobivanja se v 30 dneh od uveljavitve proračuna oziroma spremembe ali rebalansa proračuna uskladi s sprejetim proračunom, spremembo ali rebalansom proračuna.«.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja se lahko med letom spremeni ali dopolni.«.
11. člen
V četrtem odstavku 14. člena se beseda »javna« nadomesti z besedo »javne«.
12. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 11. člena te uredbe veljajo tudi za samoupravne lokalne skupnosti.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Naslov podpoglavja III. 2. se spremeni tako, da se glasi: »2. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem«.
14. člen
V 17. členu se za besedilom »sprejetega posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem« črta besedilo »države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti«.
15. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »države«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem v samoupravni lokalni skupnosti sprejme organ, pristojen za izvajanje proračuna v samoupravni lokalni skupnosti, oziroma predstojnik upravljavca.«.
16. člen
V 19. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejme tudi za vse anekse k pravnim poslom, predmet katerih je stvarno premoženje iz prvega odstavka tega člena, pri čemer je vsebina posamičnega programa v tem primeru prilagojena vsebini aneksa.«.
17. člen
V 20. členu se črta osma alinea.
18. člen
V drugem odstavku 25. člena se črta besedilo »oziroma vladi, kadar odloča o sklenitvi pravnega posla«.
19. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlada odloča o naslednjih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem:
– o pravnih poslih pridobivanja nepremičnega premoženja v predvideni pogodbeni vrednosti nad 500.000 eurov;
– o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem države v predvideni pogodbeni vrednosti oziroma v ocenjeni vrednosti nad 200.000 eurov;
– o neodplačnih prenosih lastninske pravice na stvarnem premoženju države;
– o pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem države, ki se sklepajo na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07);
– o pravnih poslih oddajanja nepremičnega premoženja v lasti države v brezplačno uporabo;
– o pravnih poslih ustanovitve stavbne pravice na nepremičnem premoženju;
– o pravnih poslih ustanovitve drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremičnem premoženju v lasti države, če bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju enega leta presegla 100.000 eurov;
– o pravnih poslih ustanovitve obligacijske pravice na premičnem premoženju v lasti države, če bi višina nadomestila za ustanovitev take pravice v obdobju enega leta presegla 10.000 eurov;
– o pravnih poslih iz tretjega odstavka 56. člena te uredbe.«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vlada odloča tudi o vseh aneksih k pravnim poslom iz prejšnjega odstavka.«.
V dosedanjem drugem odstavku se črta beseda »države«. Besedilo »treh delovnih dni od prejema vladnega gradiva« se spremeni tako, da se glasi: »petih delovnih dni od prejema popolnega vladnega gradiva«.
V dosedanjem tretjem odstavku se črta besedilo »države v upravljanju organov državne uprave«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
20. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »V. Ravnanje s stvarnim premoženjem«.
21. člen
V prvem odstavku 37. člena se beseda »osem« nadomesti s številko »30«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača v več obrokih, če je tako predvideno že v posamičnem programu razpolaganja. V tem primeru mora pridobitelj stvarnega premoženja neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo izplačljivo na prvi poziv brez ugovora.
(3) Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo lahko upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine, pri obročnem odplačevanju pa po plačilu prvega obroka kupnine.«.
22. člen
V prvem odstavku 40. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi: »Javna dražba se praviloma izvaja v elektronski obliki.«.
23. člen
V 41. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zapisnik podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za vodenje javne dražbe pooblasti predstojnik upravljavca.«.
24. člen
V 44. členu se za enajsto alineo dodata novi dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
»– navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne;
– navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob več najugodnejših ponudbah;«.
Dosedanje dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea postanejo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea.
25. člen
V 45. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»(1) Javno zbiranje ponudb se praviloma izvaja v elektronski obliki.
(2) Odpiranje ponudb je javno. Naročnik sme zaradi varovanja uradne, vojaške ali državne tajnosti določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.«.
Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
26. člen
V prvem odstavku 46. člena se doda novi tretji stavek, ki se glasi: »Zapisnik podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb pooblasti predstojnik upravljavca.«.
27. člen
V prvem odstavku 47. člena se beseda »izbori« nadomesti z besedo »izbiri«.
28. člen
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »zainteresirano osebo« nadomesti z besedilom »zainteresiranimi osebami«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za pogajanja se šteje tudi dopisovanje z namenom usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših pogojev razpolaganja.
(4) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi na enotnem spletnem portalu najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe.«.
29. člen
V prvem odstavku 49. člena se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
30. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi: »Upravljavci skrbijo za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja v skladu s predpisi o graditvi objektov.«.
31. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(prenos pravice upravljanja na nepremičninah)
(1) Prenos pravice upravljanja na nepremičninah je mogoč izključno z namenom, da nepremično premoženje neposredno uporablja novi upravljavec, razen če se upravljavca izrecno ne dogovorita drugače.
(2) O prenosu pravice upravljanja na nepremičninah z upravljavca na novega upravljavca odloča vlada s soglasjem obeh upravljavcev (starega in novega).
(3) Izjemoma lahko vlada prenese pravico upravljanja na novega upravljavca, tudi če ni dano soglasje iz prejšnjega odstavka, pri tem pa upošteva zlasti prostorske potrebe, ki so izkazane v aktih, ki jih je v zvezi z reševanjem prostorske problematike sprejela vlada, ter druge namene in cilje, ki so opredeljeni v splošnih aktih vlade.
(4) Vlada odloči o prenosu pravice upravljanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za upravo.
(5) Sklep o prenosu pravice upravljanja (in določitvi novega upravljavca) pošlje vlada po elektronski poti geodetski upravi.«.
32. člen
Naslov 53. člena se spremeni tako, da se glasi: »(pogoji za prenos pravice upravljanja na nepremičninah)«.
Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Prenos pravice upravljanja na nepremičninah ni dovoljen, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:«.
33. člen
Za 53. členom se doda novi 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(prenos pravice upravljanja na premičninah)
(1) O prenosu pravice upravljanja na premičninah odloča vlada s soglasjem obeh upravljavcev.
(2) Na posebej obrazložen predlog odloči o prenosu pravice upravljanja vlada tudi, če ni soglasja enega od upravljavcev iz prejšnjega odstavka.
(3) Kadar je vrednost posamezne premičnine, ki je predmet prenosa, izkustveno višja kot 10.000 eurov, vlada odloči o prenosu pravice upravljanja iz prvega in drugega odstavka tega člena po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega za upravo.
(4) Prenos pravice upravljanja na premičninah morata upravljavca ustrezno evidentirati.«.
34. člen
V drugem odstavku 55. člena se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če se javna komunalna infrastruktura odda v najem izvajalcu gospodarske javne službe;«.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
35. člen
V drugem odstavku 56. člena se za besedo »podaljša« doda besedilo »ponovno za določen čas nadaljnjih petih let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 54. člena te uredbe ter prvega in drugega odstavka tega člena se nepremično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti lahko izjemoma odda v najem za daljši čas v primerih, ko se nepremično premoženje oddaja v najem osebam javnega prava za uresničevanje javnih nalog, ki so določene z zakonom.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) O pravnem poslu iz prejšnjega odstavka tega člena odloča vlada oziroma svet samoupravne lokalne skupnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
36. člen
V drugem odstavku 60. člena se številka »10« nadomesti s številko »20«.
37. člen
Za 64. členom se dodata nova 64.a in 64.b člen, ki se glasita:
»64.a člen
(izdaja zemljiškoknjižnega dovolila)
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti oziroma stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo lahko upravljavec nepremičnine izroči šele po prejemu celotnega plačila, pri obročnem odplačevanju pa po plačilu prvega obroka nadomestila.
64.b člen
(ustanavljanje stavbne pravice in služnosti v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti)
Kadar se v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja služnost ali stavbna pravica na stvarnem premoženju, se smiselno uporabljajo določbe 65.a člena te uredbe.«.
38. člen
Na koncu V. poglavja se dodata novi oddelek z naslovom »3.7 Najemanje stvarnega premoženja« in novi 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
(najemanje stvarnega premoženja)
(1) Stvarno premoženje se lahko najema le, če ga upravljavec nujno potrebuje za izvrševanje svojih nalog, na internem trgu pa ni na voljo primernega premoženja. Pred sklenitvijo pogodbe se preverijo ponudbe na zunanjem trgu in izvedejo pogajanja z najugodnejšimi ponudniki.
(2) Stvarno premoženje se lahko najame za čas, ko ga upravljavec nujno potrebuje.
(3) Upravljavec sklene najemno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.«.
39. člen
V 66. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delovanje internega trga je namenjeno izključno reševanju dejanskih prostorskih potreb udeležencev internega trga z neposredno uporabo nepremičnin v lasti Republike Slovenije, ki jih upravljavec, ki je nepremičnine uvrstil na interni trg, več ne potrebuje. Stari upravljavec in ministrstvo, pristojno za upravo, morata poročati vladi o vsaki kršitvi pravil internega trga. V primeru ugotovljene kršitve vlada s sklepom vzpostavi prejšnje stanje, in sicer tako da za upravljavca nepremičnine določi starega upravljavca.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
40. člen
V 70. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za upravo, vzpostavi neposredno računalniško povezavo med centralno evidenco nepremičnin, zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
41. člen
V četrtem odstavku 71. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob kršitvi določb prejšnjih odstavkov lahko upravljavcu do uskladitve evidence vlada na predlog upravljavca centralne evidence nepremičnin ali tistega upravljavca, ki ima v konkretni zadevi neposredni interes, izreče naslednje sankcije:«.
Črta se tretja alinea četrtega odstavka.
42. člen
Za 71. členom se doda novi 71.a člen, ki se glasi:
»71.a člen
(evidenca nepremičnega premoženja države v tujini)
(1) V okviru centralne evidence nepremičnin v lasti države se ločeno vodi evidenca nepremičnega premoženja države v tujini.
(2) Določbe, ki se nanašajo na centralno evidenco nepremičnin v lasti države, se smiselno uporabljajo tudi za evidenco nepremičnega premoženja države v tujini.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(enotni spletni portal)
Do vzpostavitve enotnega spletnega portala se razpisi javnih dražb, javnih zbiranj ponudb in namere o sklenitvi neposrednih pogodb v zvezi z razpolaganjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljajo na svetovnem spletu.
44. člen
(vključitev samoupravnih lokalnih skupnosti v enotni spletni portal)
Vključitev samoupravnih lokalnih skupnosti v enotni spletni portal se zagotovi v skladu z dinamiko uvajanja enotnega spletnega portala.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2009/6
Ljubljana, dne 26. novembra 2009
EVA 2009-3111-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost