Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2009 z dne 8. 12. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4376. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4377. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4378. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin

BANKA SLOVENIJE

4379. Sklep o spremembi Sklepa o kreditnih zavarovanjih

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4408. Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-avstrijski meji za leto 2010
4409. Akt o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2010

OBČINE

Ajdovščina

4380. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda
4381. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
4382. Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4383. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2010

Bistrica ob Sotli

4384. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Bistrica ob Sotli
4385. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
4386. Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica ob Sotli
4387. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bistrica ob Sotli
4388. Pravilnik o spremembah Pravilnika o znižanju plačil staršev za cene programov predšolske vzgoje
4389. Sklep o spremembi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010

Braslovče

4390. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2010
4391. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4392. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče

Brežice

4393. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2010

Črnomelj

4394. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4395. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljubljana

4396. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Ljutomer

4397. Sklep št. 468 o ukinitvi javnega dobra

Miren-Kostanjevica

4398. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Moravske Toplice

4399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2009

Oplotnica

4400. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010

Radeče

4401. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 12. 2009

Slovenj Gradec

4402. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009

Škocjan

4403. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan
4404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
4405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan

Šmarješke Toplice

4406. Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarješke Toplice
4407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

86. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zatiranju dejanj jedrskega terorizma (MKZJT)
87. Zakon o ratifikaciji Konvencije o preprečevanju večjih industrijskih nesreč (Konvencija MOD št. 174) (MKPVIN)
88. Zakon o ratifikaciji Konvencije o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 (Konvencija MOD št. 183) (MKSKVM)
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BALCP)
90. Zakon o ratifikaciji Dogovora o programu delovnih počitnic med Vlado Republike Slovenije in Vlado Nove Zelandije (BNZPDP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

91. Obvestilo o začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti s sklepno listino
AAA Zlata odličnost