Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4206. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, stran 13355.

Na podlagi 117., 118., 121., 121.a in 121.b člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
1. člen
V Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) se v prvem odstavku 1. člena pika črta in doda besedilo »ter subvencije k plačilu tržne najemnine.«.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki izpolnjujejo dohodkovne cenzuse iz prvega odstavka 121. člena zakona in ostale premoženjske pogoje, če so:
– najemniki neprofitnih stanovanj,
– najemniki namenskih najemnih stanovanj do višine neprofitnih najemnin,
– najemniki bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb,
– najemniki tržnega stanovanja, ki plačujejo najemnino, višjo od priznane neprofitne najemnine, in izpolnjujejo pogoje iz 121.a člena Stanovanjskega zakona, ali
– hišniki, ki še prebivajo v hišniških stanovanjih na podlagi ustreznega akta in glede hišniških opravil izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 40. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08).
Organ občinske uprave, pristojen za stanovanjske zadeve (v nadaljevanju: organ občinske uprave), lahko skladno z občinskim stanovanjskim programom dodeli subvencijo najemnikom tržnih stanovanj tudi po devetem odstavku 121. člena zakona.«.
3. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Subvencija k plačilu tržne najemnine za najemnike iz četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe predstavlja razliko med priznano tržno najemnino v skladu s pravilnikom iz 26.i člena Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 96/07 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma med dejansko tržno najemnino, kadar je ta nižja od priznane tržne najemnine, in sicer za primerno velikost stanovanja v skladu s tretjim odstavkom 121. člena zakona, in priznano neprofitno najemnino v skladu s tretjim odstavkom 121.b člena zakona.«.
4. člen
Prvi in tretji odstavek 14. člena se spremenita tako, da se glasita:
»O upravičenosti najemnika do subvencionirane najemnine odloči organ občinske uprave z odločbo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge. Vloga je popolna, ko vlagatelj odda izpolnjen obrazec iz Priloge št. 1 in vse listine, ki jih mora priložiti vlagatelj sam. Po en izvod odločbe prejmejo najemnik, lastnik stanovanja in pristojni občinski organ.
Upravičencem iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe lastnik stanovanja zniža najemnino za znesek subvencije, naveden v odločbi, organ občinske uprave pa lastniku stanovanja mesečno nakazuje izračunani znesek subvencije. Upravičencem iz četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe pa organ občinske uprave mesečno nakazuje sredstva na njihov osebni račun.«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnik je upravičen do subvencionirane najemnine za obdobje enega leta, ki začne teči z naslednjim mesecem, ko je bila odločba o upravičenosti izdana. Če se pozitivna odločba o upravičenosti do subvencije izda po roku, navedenem v prvem odstavku prejšnjega člena, se najemniku prizna plačilo subvencije, kot da bi bila odločba izdana v predpisanem roku.
Ne glede na prejšnji odstavek pripada subvencija upravičencem iz četrte in pete alinee prvega odstavka 11. člena te uredbe najdalj do izteka najemne pogodbe, če se le-ta izteče pred potekom enoletnega roka.«.
6. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnik lahko ponovno vloži vlogo za subvencijo dva meseca pred potekom dobe, za katero je bila izdana odločba o upravičenosti do subvencije, zaradi nepretrganega prejemanja subvencije.«.
7. člen
Priloga št. 1 »Vloga za subvencijo« se nadomesti z novo Prilogo št. 1, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 00719-57/2008/20
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina