Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4205. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, stran 13341.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 – odl. US in 64/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 132/04, 72/04, 4/06 in 132/06; v nadaljnjem besedilu: uredba) se spremeni naslov uredbe, tako da se glasi: »Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009«.
2. člen
V 1. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»V tej uredbi se izraz visokošolski zavod uporablja za univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod.«.
Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost se vsako leto realno povečajo najmanj za rast bruto domačega proizvoda in ne za manj kakor 2,5 odstotka glede na proračun za preteklo leto za študijsko dejavnost po tej uredbi.
Poleg povečanj sredstev iz prejšnjega odstavka se letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost povečajo tudi za obseg sredstev, potrebnih za odpravo plačnih nesorazmerij.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna letna sredstva (OLS) visokošolskega zavoda v letu 2009 znašajo 60 odstotkov letnih sredstev iz leta 2008, povečanih za k.
Ne glede na prejšnji odstavek se Univerzi v Ljubljani za določitev osnovnih letnih sredstev za leto 2009 za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo upošteva 90 odstotkov letnih sredstev iz leta 2008, povečanih za k.
Vrednost k je enaka letni stopnji inflacije v preteklem letu.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Normativna letna sredstva (NLS) visokošolskega zavoda se določijo ob upoštevanju letne izhodiščne vrednosti (LIV), vsote števila študentov (Š) in z utežjo (Ud) pomnoženega števila diplomantov (D) ter faktorja študijske skupine f((s)), v katero spada študijski program.
             NLS = LIV * vsota ((Š + D * Ud) * f((s)))«.
6. člen
V 7. členu se besedilo »visokošolski zavod« nadomesti z besedilom »študijski program«.
7. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Š) je število študentov rednega študija brez absolventov po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ter študijskih programih prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu v tekočem študijskem letu.«.
8. člen
V drugem odstavku 9. člena se za prvim stavkom doda novi stavek, ki se glasi:
»Za diplomante študijskih programov za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, in za diplomante enovitih študijskih programov, sprejetih po 11. 6. 2004, je utež za diplomanta število semestrov polovic, za diplomante študijskih programov prve stopnje pa je utež za diplomanta 4.«.
9. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V študijske skupine (s) se združujejo študijski programi po študijskih področjih oziroma podpodročjih. Seznam študijskih programov z uvrstitvami v študijske skupine je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
10. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja so poimenovana v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) (Uradni list RS, št. 46/06), in sicer: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (21) umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede, (42) vede o živi naravi, (44) fizikalne in kemijske vede, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehnika, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, (64) veterinarstvo, (72) zdravstvo, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve, (85) varstvo okolja, (86) varovanje.«.
11. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijskih skupin je šest:
1. (31) družbene vede, (32) novinarstvo in obveščanje, (34) poslovne in upravne vede ter (38) pravne vede: f = 1,0;
2. (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (22) humanistika, (72) zdravstvo, podpodročji 725 – zdravstvena tehnologija in 726 – terapija in rehabilitacija, (76) socialno delo, (81) osebne storitve, (84) transportne storitve in (86) varovanje: f = 1,75;
3. (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72) zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter (85) varstvo okolja: f = 2,50;
4. (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo: f = 3,00;
5. (44) fizikalne in kemijske vede, (52) tehnika, podpodročje 524 – kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ter (72) zdravstvo, podpodročje 727 – farmacija in lekarništvo: f = 3,50;
6. (21) umetnost, (64) veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 724 – zobozdravstvo: f = 4,50.«.
12. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »oziroma visokošolskih zavodov« nadomesti z besedilom »oziroma študijskih programov«.
13. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za začetek dela novih javnih visokošolskih zavodov in novih članic univerz ter osnovna letna sredstva za nov visokošolski zavod in novo članico univerze se za prvo leto določijo z aktom o ustanovitvi.«.
14. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za začetek dela novega visokošolskega zavoda in nove članice univerze ter njegova osnovna letna sredstva za trajanje študija prve vpisane generacije se določijo ob upoštevanju ocene finančnih sredstev, izdelane po metodologiji ministra, pristojnega za visoko šolstvo.«.
15. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri določanju normativnih letnih sredstev za nov visokošolski zavod oziroma novo članico univerze se ob upoštevanju 6. in 7. člena te uredbe število študentov izračuna tako, da se za prvih deset mesecev v letu upošteva dejansko število vpisanih študentov, ki se mu se prišteje za zadnja dva meseca za prvi letnik število razpisanih mest, ki se pomnoži z 2 in deli z 12. Število se zaokroži navzgor.
Število diplomantov se izračuna ob upoštevanju povprečnega števila diplom na študenta v zadnjih treh letih v posamezni študijski skupini. Pomnoži se s številom študentov, izračunanim po prejšnjem odstavku, ali številom študentov zadnjega letnika, ki se izvaja. Tako dobljeni rezultat se pomnoži z utežjo za diplomanta. Število se zaokroži navzgor.
Normativna letna sredstva za nov visokošolski zavod oziroma novo članico univerze se izračunavajo po prejšnjih odstavkih toliko časa, kot traja študij druge vpisane generacije.«.
16. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob statusnih spremembah univerza osnovna letna sredstva prerazporedi v skladu s pravili iz 25. člena te uredbe.«.
17. člen
V 20. členu se črta beseda »praviloma«.
18. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod razporeja letna sredstva za študijsko dejavnost po pravilih, ki jih sprejme pristojni organ visokošolskega zavoda, in z njimi seznani ministrstvo.
S pravili iz prvega odstavka tega člena se določijo tudi delež sredstev za skupne naloge visokošolskega zavoda, delež sredstev za študijsko dejavnost in razdelitev tega deleža.«.
19. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi tretje stopnje ter študijski programi za pridobitev magisterija znanosti in doktorata znanosti, sprejeti pred 11. 6. 2004, se lahko sofinancirajo tudi iz sredstev državnega proračuna na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi ministrstvo. V javnem razpisu se opredelijo:
– ime in sedež ministrstva;
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje;
– okvirna sredstva;
– normirana šolnina;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena, oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje;
– rok, v katerem bodo izbrani prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ministrstvo lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na predmet javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
Znesek sofinancirane šolnine za zadnja dva letnika je do 1.564,00 EUR, za predhodne letnike pa do 1.177,00 EUR. Dodatna sredstva na študenta, ki sodeluje z gospodarstvom, so 392,00 EUR. Končni znesek sofinancirane šolnine se določi v pogodbi o sofinanciranju, ki jo visokošolski zavod sklene z ministrstvom.«.
20. člen
V drugem odstavku 41. člena se besedilo »visokošolsko izobraževanje« nadomesti z besedilom »študijsko dejavnost«.
21. člen
60. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ne glede na 4. člen uredbe se v letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda za leto 2008 vštejejo tudi dodatna sredstva za izvajanje novega študijskega programa, izvajanje rednega dodiplomskega študija za izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede ter izvajanje rednega dodiplomskega študija po programih na področju zdravstvene nege in oskrbe, dodeljena z javnim razpisom za dodelitev sredstev za razvojne naloge v letu 2008, in sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2008.
Ne glede na 4. člen uredbe se v letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda za leto 2009 vštejejo tudi dodatna sredstva, dodeljena visokošolskim zavodom na podlagi drugega odstavka 23. člena in 24. člena te uredbe, in sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009.
23. člen
V letu 2009 se dodatno upošteva, da dodeljena letna sredstva visokošolskega zavoda ne smejo biti nižja od letnih sredstev visokošolskega zavoda, dodeljenih visokošolskemu zavodu za leto 2008, povečanih za delež povečanja letnih sredstev za študijsko dejavnost za leto 2009, in sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009.
V letu 2009 se morebitna negativna razlika med višino normativnih letnih sredstev, ki članicam univerze pripadajo po tej uredbi, in višino normativnih letnih sredstev, izračunanih po veljavni uredbi za leto 2008, dodeli univerzi za članico univerze kot dodatna sredstva.
Ne glede na 41., 42. in 43. člen uredbe se sredstva za razvojne naloge v letu 2009 dodelijo za odpravo negativne razlike iz prejšnjega odstavka. V letu 2009 se z javnim razpisom dodelijo samo sredstva za druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva, v skupni vrednosti do 500.000,00 EUR.
24. člen
V letu 2009 se letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda dodatno povečajo za dodatna osnovna letna sredstva, in sicer:
Univerzi na Primorskem za 2.165.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani novi študijski programi, sprememba kadrovske strukture in Pedagoška fakulteta Koper Univerze na Primorskem.
Univerzi v Ljubljani za 120.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani stroški Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani.
Univerzi v Mariboru za 180.000,00 EUR.
Pri določitvi dodatnih osnovnih letnih sredstev so upoštevani novi študijski programi nove članice, Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.
25. člen
V letu 2008 se zagotovi 86.371,00 EUR za ustanovitev in začetek dela Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.
Ob začetku izvajanja študijskih programov Fakultete za informacijske študije v Novem mestu se sredstva določijo v skladu s 16. in 17. členom uredbe.
Pogodbo, s katero se natančneje opredelita poraba in višina sredstev, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu sklene z ministrstvom.
26. člen
Letna sredstva za študijsko dejavnost za samostojni visokošolski zavod, ki pridobi dodatno koncesijo za nov študijski program prve stopnje, se za ta študijski program določijo v skladu s 16. in 17. členom uredbe.
27. člen
Ne glede na 6., 7., 8. in 9. člen uredbe se sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih druge stopnje v letu 2009 za visokošolski zavod izračunajo tako, da se število vpisanih študentov rednega študija druge stopnje brez absolventov pomnoži:
– v prvi študijski skupini z 2.500,00 EUR,
– v drugi študijski skupini s 3.250,00 EUR,
– v tretji študijski skupini s 4.000,00 EUR,
– v četrti študijski skupini s 4.500,00 EUR,
– v peti študijski skupini s 5.000,00 EUR in
– v šesti študijski skupini s 6.000,00 EUR.
K številu študentov rednega študija iz prejšnjega odstavka se ne prištevajo študenti z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji.
Študenti in diplomanti druge stopnje se pri določanju normativnih letnih sredstev iz 6. člena uredbe v letu 2009 ne upoštevajo.
28. člen
Visokošolski zavodi s pravili iz 25. člena uredbe seznanijo ministrstvo do 1. 3. 2009.
29. člen
Če Univerza na Primorskem v letu 2009 ustanovi univerzitetno knjižnico, se sredstva za njeno delovanje določijo, kot je določeno v 46. do 51. členu uredbe. Sredstva se nakažejo Univerzi na Primorskem.
30. člen
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 7/04) preneha veljati za študijsko leto 2009/2010.
31. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009, razen 25. člena te uredbe, ki se začne uporabljati z dnem veljavnosti te uredbe.
Št. 00723-3/2008/10
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3211-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik