Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4204. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., stran 13339.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 in 68/08) in 2. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V Uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01, 76/01, 13/02, 98/02, 74/05 in 27/07), se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti podjetja so:
01.290      Gojenje drugih trajnih nasadov
01.610      Storitve za rastlinsko pridelavo
01.630      Priprava pridelkov
02.100      Gojenje gozdov in druge gozdarske
         dejavnosti
02.200      Sečnja
02.300      Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400      Storitve za gozdarstvo
05.200      Pridobivanje rjavega premoga in lignita
08.120      Pridobivanje gramoza, peska, gline
09.900      Storitve za drugo rudarjenje
16.100      Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
19.200      Proizvodnja naftnih derivatov
24.330      Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110      Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
         njihovih delov
25.620      Mehanska obdelava kovin
33.110      Popravila kovinskih izdelkov
33.200      Montaža industrijskih strojev in naprav
38.110      Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120      Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210      Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220      Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310      Demontaža odpadnih naprav
38.320      Pridobivanje sekundarnih surovin
         iz ostankov in odpadkov
41.100      Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200      Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
         stavb
42.110      Gradnja cest
42.120      Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130      Gradnja mostov in predorov
42.210      Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
         za tekočine in pline
42.220      Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
         za elektriko in telekomunikacije
42.910      Gradnja vodnih objektov
42.990      Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110      Rušenje objektov
43.120      Zemeljska pripravljalna dela
43.130      Testno vrtanje in sondiranje
43.210      Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220      Inštaliranje vodovodnih, plinskih,
         ogrevalnih napeljav in naprav
43.290      Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990      Druga specializirana gradbena dela
46.120      Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
         tehničnih kemikalij
46.130      Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
         materiala
46.710      Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
         in plinastimi gorivi
46.720      Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730      Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
         materialom in sanitarno opremo
46.750      Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760      Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770      Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900      Nespecializirana trgovina na debelo
47.190      Druga trgovina na drobno
         v nespecializiranih prodajalnah
47.789      Druga trgovina na drobno v drugih
         specializiranih prodajalnah
52.100      Skladiščenje
59.200      Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
         in muzikalij
62.030      Upravljanje računalniških naprav
         in sistemov
62.090      Druge z informacijsko tehnologijo
         in računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti
63.110      Obdelava podatkov in s tem povezane
         dejavnosti
63.990      Drugo informiranje
68.200      Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
68.310      Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320      Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi
69.200      Računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti; davčno svetovanje
70.210      Dejavnost stikov z javnostjo
70.220      Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.11      Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.12      Tehnično projektiranje in s tem povezano
         svetovanje
71.129      Tehnično projektiranje in s tem povezano
         svetovanje
71.200      Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110      Raziskovalna in razvojna dejavnost na
         področju biotehnologije
72.190      Raziskovalna in razvojna dejavnost na
         drugih področjih naravoslovja
         in tehnologije
72.200      Raziskovalna in razvojna dejavnost na
         področju družboslovja in humanistike
74.200      Fotografska dejavnost
74.300      Prevajanje in tolmačenje
74.900      Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
         dejavnosti
77.310      Dajanje kmetijskih strojev in opreme
         v najem in zakup
77.320      Dajanje gradbenih strojev in opreme
         v najem in zakup
77.350      Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390      Dajanje drugih strojev, naprav
         in opredmetenih sredstev v najem
         in zakup
77.400      Dajanje pravic uporabe intelektualne
         lastnine v zakup, razen avtorsko
         zaščitenih del
80.200      Nadzorovanje delovanja varovalnih
         sistemov
81.100      Vzdrževanje objektov in hišniška
         dejavnost
81.300      Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice
82.110      Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190      Fotokopiranje, priprava dokumentov
         in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.910      Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
         sposobnosti
82.990      Drugje nerazvrščene spremljajoče
         dejavnosti za poslovanje
84.250      Zaščita in reševanje pri požarih
         in nesrečah
85.320      Srednješolsko poklicno in strokovno
         izobraževanje
85.510      Izobraževanje, izpopolnjevanje in
         usposabljanje na področju športa in
         rekreacije
85.590      Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600      Pomožne dejavnosti za izobraževanje.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36100-10/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-2111-0088
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost