Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008

Kazalo

4197. Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, stran 13252.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa pogoje in postopek za dodelitev posebne trajne priznavalnine (v nadaljnjem besedilu: priznavalnina) učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka v tujini, ki za poučevanje niso prejemali plačila.
2. člen
(upravičenci)
(1) Do priznavalnine so upravičene tiste osebe, ki:
– so dopolnile 70 let starosti in
– so najmanj 15 let dokazano brezplačno poučevale slovenski jezik med Slovenci zunaj Republike Slovenije.
(2) Državljanstvo Republike Slovenije ni pogoj za pridobitev priznavalnine.
3. člen
(vloga)
(1) Vlogo za pridobitev priznavalnine vloži oseba iz prejšnjega člena ali njen pooblaščenec na Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– dokazila o dolžini brezplačnega poučevanja slovenskega jezika;
– listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču v času poučevanja.
4. člen
(odločanje o dodelitvi priznavalnine)
(1) Urad odloča o vlogi za dodelitev priznavalnine z odločbo v upravnem postopku.
(2) Urad odloča na podlagi mnenja posebne strokovne komisije, ki jo imenuje predstojnik urada.
5. člen
(višina priznavalnine)
(1) Priznavalnina se odmeri v višini 60 do 90 odstotkov zneska osnove za odmero dodatnih pravic po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(2) Višina priznavalnine je odvisna od dobe brezplačnega poučevanja in se odmeri, kot je navedeno:
---------------------------------------------------
  doba poučevanja:          višina
                  priznavalnine:
---------------------------------------------------
  15 do 20 let            60%
  20 do 25 let            70%
  25 do 30 let            80%
  nad 30 let             90%
---------------------------------------------------
6. člen
(zagotavljanje sredstev in izplačevanje priznavalnine)
(1) Sredstva za izplačevanje priznavalnine zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.
(2) Priznavalnine po tej uredbi mesečno izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(3) Prejemnikom priznavalnine, ki ne živijo v Republiki Sloveniji, nakazuje zavod priznavalnino na bančne račune v državi njihovega bivanja.
7. člen
(evidenca)
Evidenco prejemnikov priznavalnine vodi urad.
8. člen
(vsebina evidence)
V evidenco iz prejšnjega člena se vpisujejo:
– zaporedna številka vpisa;
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila priznana pravica do priznavalnine;
– osebno ime prejemnika;
– datum in kraj rojstva prejemnika;
– podatki o stalnem in začasnem prebivališču prejemnika;
– kraji in država delovanja;
– davčna številka, če jo prejemnik ima;
– trajanje poučevanja;
– višina priznavalnine;
– datum prenehanja pravice.
9. člen
(vpis v evidenco)
Vpis v evidenco se opravi po dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do priznavalnine.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 00701-12/2008/6
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-1812-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost