Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2008 z dne 26. 9. 2008

Kazalo

3923. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, stran 12456.

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa
1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02, 78/04, 137/06 in 115/07) se besedilo tretjega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) v imenu Ministrstva za finance – zakladnica enotnega zakladniškega računa države (v nadaljevanju: zakladnica) izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna, ki ni vključen v enotno upravljanje, prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za ta namen UJP izpolni obrazec Pregled obračunanih obresti za sredstva na podračunu, ki je Priloga 4 in sestavni del tega pravilnika in ga mesečno posreduje vsakemu proračunskemu uporabniku in zakladnici.«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP)« nadomesti z besedilom »UJP«.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za obrestovanje prostih denarnih sredstev na podračunih, vključenih v sistem EZR občine, se uporabljata prvi in drugi odstavek 3. člena tega pravilnika. UJP v imenu za finance pristojnega organa občinske uprave izvrši prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna prvi delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec. Za ta namen UJP izpolni obrazec iz Priloge 4 tega pravilnika in ga mesečno posreduje vsakemu proračunskemu uporabniku in za finance pristojnemu organu občinske uprave.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za obrestovanje vlog ter danih likvidnostnih posojil v sistemu EZR občine se uporablja 17. člen tega pravilnika.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 473-104/2007/6
Ljubljana, dne 23. septembra 2008
EVA 2008-1611-0094
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost