Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3822. Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, stran 12233.

Za izvrševanje 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
I.SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste spodbud za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, ki jih dodeljuje Ministrstvo za okolje in prostor, pogoje in merila za njihovo dodelitev in upravičence do spodbud.
2. člen
(vrste spodbud)
S pravilnikom se določajo spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, spodbude, ki se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, in ostale spodbude (v nadaljevanju subvencije).
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. državne pomoči so državne pomoči kot je navedeno v 4. členu tega pravilnika;
2. »de minimis« pomoč je pomoč, dodeljena posameznemu podjetju, ki ne presega zgornje meje 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov podjetju, ki deluje v sektorju cestnega prevoza blaga in potniškem prometu, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na inštrument ali namen pomoči, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5);
3. začetna investicija je vlaganje v opredmetena (zemljišča, stavbe, oprema in stroji) in neopredmetena (prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja) osnovna sredstva pri postavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem obratu;
4. svetovalna storitev je izvedba energetskega pregleda, izdelava študije izvedljivosti, priprava projektne dokumentacije, priprava investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, izdelava lokalnega energetskega koncepta, ki jo upravičenec do pomoči naroči pri zunanjem izvajalcu;
5. upravičeni stroški so stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tem pravilniku;
6. podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo;
7. pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08 in 76/08);
8. neodvisno podjetje je podjetje, v katerem posamezno podjetje ali povezano podjetje, ki ne ustreza pogojem za majhna in srednje velika podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%; neodvisno je tudi podjetje, ki je v lasti javnih investicijskih družb, skladov tveganega kapitala, z manj kot 1.250.000 eurov investicije v podjetju, in podjetje, ki je v lasti univerz ali neprofitnih raziskovalnih centrov;
9. majhna in srednje velika podjetja so neodvisna podjetja v skladu s Prilogo I » Opredelitev MSP« Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
II. SPODBUDE, KI SE DODELJUJEJO KOT DRŽAVNE POMOČI
4. člen
(vrsta)
(1) Državne pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, so poleg regionalnih pomoči tudi pomoči majhnim in srednjim podjetjem za svetovalne storitve.
(2) Državne pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo 800/2008/ES in Uredbo o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in 70/07).
5. člen
(vrste investicij, za katere se lahko dodelijo državne pomoči)
(1) Državne pomoči se lahko dodeli v obliki nepovratnih sredstev za začetne investicije v projekte, ki omogočajo:
– učinkovito rabo energije,
– rabo obnovljivih virov energije,
– učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije ali
– proizvodnjo, distribucijo in uporabo vodika.
(2) Bolj podrobno se projekti za katere se dodeljujejo državne pomoči, določijo pri vsakokratnem javnem razpisu.
(3) Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna kmetijska proizvodnja iz Priloge I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
6. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci za dodelitev državnih pomoči so podjetja, ki nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: investitor).
(2) Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
7. člen
(pogoj nujnosti pomoči)
Investitor mora vložiti popolno vlogo na javni razpis za dodelitev državnih pomoči pred začetkom izvajanja investicijskega projekta. Vloga mora vsebovati izjavo investitorja, da še ni začel izvajati investicijskega projekta. Če se je projekt začel izvajati pred pridobitvijo pisnega potrdila Ministrstva, da projekt ustreza določbam Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in 70/07), ni upravičen do pomoči. Začetek izvajanja investicijskega projekta pomeni začetek izvajanja gradbenih del ali zavezujoče naročilo opreme. Pisno potrdilo o ustreznosti projekta Ministrstva ne zavezuje k dodelitvi pomoči.
8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Sofinancirajo se naslednji upravičeni stroški začetnih investicij projektov, naštetih v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika:
– stroški materialnih investicij: nakup zemljišč, gradnja in nakup objektov, nakup strojev in opreme,
– stroški nematerialnih investicij: nakup patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
(2) Med upravičene stroške materialnih investicij sodijo tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za 5 let po pričakovanem datumu zaključka investicijskega projekta za velika podjetja in tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.
(3) Pri investicijah velikih podjetij lahko upravičeni stroški nematerialnih investicij znašajo največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne investicije.
(4) Pri investicijah malih in srednje velikih podjetij so lahko upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanja s strani zunanjega svetovalca, povezani z investicijo, v višini do 50 odstotkov dejanskih nastalih stroškov.
(5) V primeru prevzema podjetja se upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretje osebe pod pogojem, da je transakcija potekala po tržnih pogojih. Če pridobitev spremljajo druge začetne naložbe, se odhodki zanje prištejejo k stroškom nakupa.
(6) Razen v primeru malih in srednjih podjetij ter prevzemov, se upoštevajo stroški nakupa novih sredstev. V primeru prevzema se odštejejo osnovna sredstva, pridobljena s pomočjo, ki je bila dodeljena že pred nakupom. Pri malih in srednjih podjetjih se lahko upoštevajo tudi celotni stroški naložb v nematerialna sredstva. Za velika podjetja so takšni stroški upravičeni samo do meje 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov projekta.
(7) Stroški nadomestne gradnje in nabave nadomestne opreme niso upravičeni stroški.
9. člen
(pogoji za dodelitev državnih pomoči)
(1) Prejemnik regionalne državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov začetne investicije, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.
(2) Pri velikih podjetjih mora investicijski projekt ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije, za mala in srednje velika podjetja pa je to obdobje najmanj 3 leta.
(3) Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državnih pomoči. Obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključena morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem in srednje velikem podjetju pa najmanj 3 leta.
10. člen
(intenzivnost državnih pomoči)
(1) Dodeljene državne pomoči lahko znašajo največ 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.
(2) Pri srednje velikih podjetjih se zgornja meja višine dodeljenih državnih pomoči, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.
(3) Bolj podrobno je višina državnih pomoči v odvisnosti od upravičenih stroškov in razpoložljivih sredstev razpisa določena v razpisni dokumentaciji.
11. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Pri dodelitvi državnih pomoči veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih ukrepov ne glede na to, iz katerih javnih sredstev so pomoči dodeljene za posamezni namen in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati.
(2) Dodelitev državnih pomoči se ne sme združiti s podporo »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti pomoči.
(3) Znesek in vir vseh pomoči, ki jih je vlagatelj za projekt, ki je predmet vloge že dobil, mora biti naveden v vlogi.
12. člen
(merilo za dodelitev državnih pomoči)
Državne pomoči se do porabe razpisanih sredstev javnega razpisa dodeljuje pravočasno prispelim popolnim vlogam prijaviteljev, ki izpolnjujejo zahteve iz 5. do 9. člena tega pravilnika, v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika in merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
13. člen
(najvišja vrednost investicije)
Investicije, katerih upravičeni stroški znašajo več kot 50.000.000 eurov, so veliki naložbeni projekti, ki se obravnavajo v skladu s 15. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in 70/07).
14. člen
(vodenje evidenc in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh)
(1) Ministrstvo za okolje in prostor vodi dokumentacijo javnega razpisa, na katerem so dodeljene državne pomoči. Dokumentacija vsebuje podatke o prejemnikih, vrsti upravičenih stroškov, višini državne pomoči, pogojih in rokih izplačila državne pomoči.
(2) V skladu s pogodbo za dodelitev državnih pomoči prejemniki v obdobju 5 let po začetku obratovanja naložbe letno poročajo o izvedbi investicije, njenem obratovanju in o njenih učinkih na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
(3) V skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07; v nadaljnjem besedilu: Uredba o poročanju), Ministrstvo za okolje in prostor enkrat letno posreduje te podatke Ministrstvu za finance.
III. SPODBUDE, KI SE DODELJUJEJO PO NAČELU »DE MINIMIS«
15. člen
(oblika)
'De minimis' pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, stran 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba »de minimis«) in po postopku, ki ga za dodelitve sredstev subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja iz državnega proračuna določajo predpisi o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
16. člen
(vrste projektov, za katere se lahko dodelijo spodbude)
(1) »De minimis« pomoči se v obliki nepovratnih sredstev dodeljujejo za:
– sofinanciranje investicijskih projektov, naštetih v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, pri čemer ne gre za začetne investicije, kot so navedene v 6. členu tega pravilnika;
– sofinanciranje svetovalnih storitev na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije;
(2) V skladu s 1. členom Uredbe »de minimis« se po tem pravilniku ne dodeljuje pomoči:
1. podjetjem, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, stran 22);
2. podjetjem, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Prečiščenima različicama Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 321 E z dne 29. decembra 2006, str. 183);
3. podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Prečiščenima različicama Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C 321 E z dne 29. decembra 2006, str. 183) v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
4. podjetjem, ki delujejo v sektorju premogovništva;
5. podjetjem v težavah;
6. podjetjem za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
7. pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga;
8. za nabavo vozil za cestni prevoz tovora podjetjem, ki opravljajo cestne prevoze blaga.
17. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci za dodelitev »de minimis« pomoči so podjetja, ki nameravajo izpeljati investicijske projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika ali naročiti svetovalno storitev s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
(2) »De minimis« pomoč se ne dodeli:
– iz razlogov, navedenih v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika,
– če skupni znesek »de minimis« pomoči, ki jih je podjetje pridobilo v zadnjih treh proračunskih letih presega 200.000 eurov, za podjetja iz sektorja cestnega prevoza blaga in potniškega prometa pa 100.000 eurov.
18. člen
(upravičeni stroški)
(1) K upravičenim stroškom investicijskih projektov za dodeljevanje »de minimis« pomoči štejejo upravičeni stroški, ki so navedeni v prvih šestih odstavkih 8. člena tega pravilnika, pri čemer investicijski projekti niso začetne investicije.
(2) Upravičeni stroški svetovalnih storitev so stroški zunanjih izvajalcev.
19. člen
(pogoji za dodelitev »de minimis« pomoči)
(1) Pogoji za dodelitev »de minimis« pomoči za investicijske projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, so enaki pogojem, navedenim v 9. členu tega pravilnika.
(2) Pogoji za dodelitev spodbud za svetovalne storitve so:
– prejemnik »de minimis« pomoči za izvedbo svetovalne storitve mora sam pokriti najmanj polovico stroškov storitve,
– za svetovalno storitev izvedbe energetskega pregleda objekta na isti lokaciji se odobri »de minimis« pomoč po preteku najmanj pet let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda,
– namembnost objekta energetskega pregleda se ne sme spremeniti vsaj pet let po izvedenem pregledu,
– za svetovalno storitev priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika se odobri »de minimis« pomoč upravičencu, pri katerem je bila zadnja svetovalna storitev priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za te vrste projektov pred najmanj tremi leti.
20. člen
(intenzivnost spodbud)
(1) Dodeljena »de minimis« pomoč za investicijske projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika lahko znaša največ 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.
(2) Pri srednje velikih podjetjih se zgornja meja višine dodeljene »de minimis« pomoči, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.
(3) Zgornja meja »de minimis« pomoči je določena z zneskom 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov za podjetja iz sektorja cestnega prevoza blaga in potniškega prometa, ki ga podjetje lahko pridobi v obdobju zadnjih treh proračunskih let (vključno s spodbudo, za katero kandidira na zadnjem razpisu).
(4) Najvišji znesek »de minimis« pomoči za svetovalne storitve z upoštevanjem prejšnje točke tega člena znaša do polovice upravičenih stroškov.
(5) Bolj podrobno je višina »de minimis« pomoči, v odvisnosti od upravičenih stroškov in razpoložljivih sredstev razpisa, določena v razpisni dokumentaciji.
21. člen
(kumulacija pomoči)
Za kumulacijo pomoči se smiselno uporablja 11. člen tega pravilnika.
22. člen
(merilo za dodelitev »de minimis« pomoči)
'De minimis' pomoči se do porabe razpisanih sredstev javnega razpisa dodeljuje pravočasno prispelim popolnim vlogam prijaviteljev, ki izpolnjujejo zahteve, navedene v 16. do 19. členu tega pravilnika, v skladu z 20. in 21. členom tega pravilnika in merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
23. člen
(vodenje evidenc in poročanje o dodeljenih »de minimis« pomočeh)
(1) Ministrstvo za okolje in prostor vodi dokumentacijo javnega razpisa, na katerem so dodeljene »de minimis« pomoči. V evidenci so podatki o prejemnikih, vrsti upravičenih stroškov, višini »de minimis« pomoči, pogojih in rokih izplačila »de minimis« pomoči.
(2) Ministrstvo v sklepu o dodelitvi sredstev, prejemnika, ki mora vlogi za dodelitev »de minimis« pomoči priložiti izjavo o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške in izjavo, da znesek »de minimis« pomoči, ki jih je v zadnjih treh proračunskih letih sprejel, ne presega 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov za podjetja iz sektorja cestnega prevoza blaga in potniškega prometa potem, ko je pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance preverilo resničnost obeh izjav, obvesti, da so mu bila dodeljena sredstva po načelu »de minimis«.
(3) Ministrstvo poroča Sektorju za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance v roku 15 dni po dodelitvi sredstev v skladu z Uredbo o poročanju.
(4) V skladu s pogodbo za dodelitev »de minimis« pomoči, prejemniki v določenem obdobju letno poročajo o izvedbi investicije, njenem obratovanju in o njenih učinkih na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
(5) V skladu z Uredbo o poročanju Ministrstvo za okolje in prostor enkrat letno posreduje podatke o dodeljenih pomočeh Ministrstvu za finance.
IV. SUBVENCIJE
24. člen
(oblika)
Spodbude za izvedbo investicijskih projektov in za naročilo svetovalnih storitev s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije, ki se ne dodeljujejo kot državne pomoči ali »de minimis« pomoči, se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev (subvencij).
25. člen
(vrste projektov, za katere se lahko dodelijo subvencije)
Projekti, za katere se lahko dodelijo subvencije so:
– investicijski projekti, našteti v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika,
– svetovalne storitve s področja učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
26. člen
(upravičenci)
Upravičenci za pridobitev subvencij so:
– za svetovalne storitve in projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, samouprave lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) sprejet lokalni energetski koncept;
– za investicijske projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika: gospodinjstva;
– za svetovalne storitve in investicijske projekte, naštete v prvem odstavku 5. člena tega pravilnika, če ne gre za pridobitno dejavnost: javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti.
27. člen
(upravičeni stroški)
(1) K upravičenim stroškom investicijskih projektov za dodeljevanje subvencij štejejo upravičeni stroški, navedeni v 8. členu tega pravilnika, pri čemer investicijski projekti ne pomenijo samo začetne investicije ampak vse investicije v projekte učinkovite rabe energije, projekte rabe obnovljivih virov energije in projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
(2) Upravičeni stroški svetovalnih storitev so stroški zunanjih izvajalcev.
28. člen
(pogoji za dodelitev subvencij)
Za dodelitev subvencij veljajo enaki pogoji kot so določeni za dodelitev »de minimis« pomoči in so našteti v 19. členu tega pravilnika.
29. člen
(intenzivnost subvencij)
(1) Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije ali stroškov svetovalne storitve.
(2) Bolj podrobno je višina subvencije v odvisnosti od upravičenih stroškov in razpoložljivih sredstev razpisa določena v razpisni dokumentaciji.
30. člen
(merilo za dodelitev subvencije)
Subvencije se do porabe razpisanih sredstev javnega razpisa dodeljuje pravočasno prispelim popolnim vlogam prijaviteljev, ki izpolnjujejo zahteve iz 25. do 28. člena tega pravilnika, v skladu z 29. členom tega pravilnika in merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
31. člen
(vodenje evidenc o dodeljenih subvencijah)
(1) Ministrstvo za okolje in prostor vodi dokumentacijo javnega razpisa, na katerem so dodeljene subvencije, v skladu s predpisi o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Dokumentacija vsebuje podatke o prejemnikih, obliki dodeljenih subvencij, vrsti upravičenih stroškov, višini subvencij, pogojih in rokih izplačila subvencij.
(2) V skladu s pogodbo za dodelitev subvencije, prejemniki subvencije za izvedbo investicijskih projektov in naročilo svetovalnih storitev, v obdobju po prejemu pomoči letno poročajo o izvedbi investicije, njenem obratovanju in o njenih učinkih na področju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
32. člen
(postopek dodeljevanja subvencij)
Subvencije se dodeljuje na javnem razpisu po postopkih, ki jih določajo predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI
33. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 49/03 in 38/05).
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-113/2007
Ljubljana, dne 11. septembra 2008
EVA 2008-2511-0165
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti