Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

3806. Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze, stran 12202.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 57/08 – ZLDUVCP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o povračilu za izredne cestne prevoze
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa višino, način vplačevanja in način evidentiranja vplačil povračila za izredne cestne prevoze.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. Dovoljenje za enkraten izredni prevoz je dovoljenje za en izredni prevoz na eni prevozni poti v roku, določenem v dovoljenju.
2. Dovoljenje za več izrednih prevozov je dovoljenje za nedoločeno število izrednih prevozov na eni ali več prevoznih poteh v časovnem obdobju, določenem v dovoljenju, od najmanj enega do največ dvanajst mesecev.
3. Potek prevozne poti je določen v dovoljenju za izredni prevoz in lahko poteka le po državnih cestah ali po državnih in občinskih cestah ene ali več občin ali le po občinskih cestah ene ali več občin.
4. Dovoljena prekoračitev skupne mase je v dovoljenju za izredni prevoz določena kot prekoračitev skupne mase vozila ali skupine vozil, same ali skupaj s tovorom, v primerjavi z največjo skupno maso, dovoljeno s predpisi ali odrejeno na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, na eni ali več prevoznih poteh.
5. Dovoljena prekoračitev osnih obremenitev je v dovoljenju za izredni prevoz določena kot prekoračitev osne obremenitve vozila ali skupine vozil, same ali skupaj s tovorom, v primerjavi z dovoljeno osno obremenitvijo, določeno s predpisi ali odrejeno na javni cesti s prometnimi znaki, na celotnem poteku ali na delu poteka prevozne poti.
6. Osnovno povračilo za izredni prevoz po državnih cestah je osnovno povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po državnih cestah, ter pripada upravljavcu državne ceste glede na delež državne ceste posameznega upravljavca na eni ali več prevoznih poteh.
7. Osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah je povračilo za uporabo ene ali več prevoznih poti, ki potekajo po občinskih cestah, ter pripada občini ali več občinam, ki upravljajo občinske ceste, po katerih poteka ena ali več prevoznih poti.
8. Dodatek za prekoračitev skupne mase je povračilo za dovoljeno prekoračitev skupne mase na eni ali več prevoznih poteh ter pripada upravljavcu javne ceste glede na dolžino.
9. Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev je povračilo za dovoljeno prekoračitev osnih obremenitev na celotnem poteku ali na delu poteka ene ali več prevoznih poti ter pripada upravljavcu teh javnih cest.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi o javnih cestah in varnosti cestnega prometa.
II. VIŠINA POVRAČILA ZA IZREDNI CESTNI PREVOZ
3. člen
(merila za določitev povračila)
Povračilo za izredni cestni prevoz (v nadaljnjem besedilu: povračilo za izredni prevoz) se odmeri glede na vrsto dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, potek prevozne oziroma prevoznih poti po državnih in občinskih cestah ene ali več občin, obseg dovoljene prekoračitve skupne mase ter glede na obseg dovoljene prekoračitve osnih obremenitev.
4. člen
(obračun povračila za izredni prevoz)
(1) Povračilo za izredni prevoz se obračuna tako, da se k osnovnemu povračilu za izredni prevoz prištejeta dodatek za prekoračitev skupne mase in dodatek za prekoračitev osnih obremenitev.
(2) Povračilo za izredni prevoz I., II. in III. kategorije se obračuna po vsaki registrski številki priklopnega vozila, za izredni prevoz IV. kategorije po vsaki registrski številki delovnega vozila in za izredni prevoz V. kategorije za vsak delovni stroj oziroma traktorski priključek.
(3) Povračilo za več izrednih prevozov za obdobje od enega do dvanajstih mesecev se obračuna po številu mesecev.
5. člen
(osnovno povračilo za izredni prevoz)
(1) Višina osnovnega povračila za izredni prevoz se obračuna glede na potek prevozne poti po državnih in občinskih cestah tako, da se seštejeta osnovno povračilo za izredni prevoz po državnih cestah in osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah.
(2) Višina osnovnega povračila za izredni prevoz po državnih cestah znaša:
+-------------------+------------------------------------------+
|          |  Osnovno povračilo za izredni prevoz  |
|          |    po državnih cestah (v EUR)    |
+-------------------+---------------+--------------------------+
|  Kategorija   |  Enkraten  | Več izrednih prevozov  |
| izrednega prevoza |izredni prevoz | v obdobju enega meseca |
|          |        +------------+-------------+
|          |        |  Ena   |Več prevoznih|
|          |        | prevozna |  poti   |
|          |        |  pot   |       |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|    I.     |   15,00   |  30,00  |  60,00  |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|    II.    |   20,00   |  40,00  |  80,00  |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|    III.    |   30,00   |  50,00  |  100,00  |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|    IV.    |   15,00   |  30,00  |  60,00  |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
|    V.     |   10,00   |  20,00  |  40,00  |
+-------------------+---------------+------------+-------------+
(3) Višina osnovnega povračila za izredni prevoz po občinskih cestah ene občine znaša:
+-----------------+--------------------------------------------+
|         |  Osnovno povračilo za izredni prevoz   |
|         |    po občinskih cestah (v EUR)     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|  Kategorija  | Enkraten izredni |   Več izrednih   |
|  izrednega  |   prevoz    |prevozov v obdobju enega|
|   prevoza   |          |     meseca     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|    I.    |    2,00    |     3,00     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|    II.    |    3,00    |     4,00     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|    III.   |    4,00    |     5,00     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|    IV.    |    2,00    |     3,00     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
|    V.    |    2,00    |     3,00     |
+-----------------+-------------------+------------------------+
(4) Če prevozna pot oziroma prevozne poti potekajo po občinskih cestah več občin, se osnovno povračilo za izredni prevoz po občinskih cestah obračuna tako, da se višina osnovnega povračila za izredni prevoz po občinskih cestah ene občine pomnoži s številom občin, po katerih poteka ena ali več prevoznih poti.
6. člen
(dodatek za prekoračitev skupne mase)
(1) Dodatek za prekoračitev skupne mase na kilometer prevozne poti znaša:
+------------------------+-------------------------------------+
|            | Dodatek za prekoračitev skupne mase |
|            |      (v EUR na km)      |
+------------------------+----------------+--------------------+
|    Skupna masa   |  Enkraten  |  Več izrednih  |
|            | izredni prevoz | prevozov v obdobju |
|            |        |  enega meseca  |
+------------------------+----------------+--------------------+
|  do vključno 60 ton  |   0,58   |    1,74    |
+------------------------+----------------+--------------------+
|nad 60 ton       |   0,78   |    2,34    |
|do vključno 80 ton   |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|nad 80 ton       |   1,04   |    3,12    |
|do vključno 100 ton   |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|nad 100 ton       |   1,24   |    3,72    |
|do vključno 120 ton   |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|nad 120 ton       |   1,44   |    4,32    |
|do vključno 140 ton   |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
|nad 140 ton se za vsakih|   0,20   |    0,60    |
|dodatnih        |        |          |
|20 ton skupne mase   |        |          |
|povračilo poveča za   |        |          |
+------------------------+----------------+--------------------+
(2) Višina dodatka za prekoračitev skupne mase se obračuna tako, da se dodatek za prekoračitev skupne mase po kilometru prevozne poti pomnoži s številom kilometrov prevozne poti. Za kilometer prevozne poti se šteje vsak začeti kilometer poteka prevozne poti.
(3) Dodatek za prekoračitev skupne mase do vključno 60 ton se ne obračuna za prevozne poti, ki potekajo po državnih cestah kategorije avtocest in hitrih cest.
7. člen
(dodatek za prekoračitev osnih obremenitev za izredne prevoze II. in III. kategorije)
(1) Dodatek na kilometer prevozne poti v primeru trojne osi z dvojnimi pnevmatikami znaša:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
| Nivo prekoračitve osne |Enkraten izredni | Več izrednih  |
|    obremenitve    |   prevoz   |  prevozov   |
|             |         | v obdobju enega |
|             |         |   meseca   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|do vključno 0,5 ton    |   0,05 €   |   0,15 €   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|nad 0,5 do vključno 1,0  |   0,10 €   |   0,30 €   |
|ton            |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|nad 1,0 do vključno 1,5  |   0,16 €   |   0,48 €   |
|ton            |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|nad 1,5 do vključno 2,0  |   0,25 €   |   0,75 €   |
|ton            |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|nad 2,0 do vključno 2,5  |   0,32 €   |   0,96 €   |
|ton            |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|nad 2,5 do vključno 3,0  |   0,42 €   |   1,26 €   |
|ton            |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
(2) V primeru dvojne osi z dvojnimi pnevmatikami se dodatek iz prejšnjega odstavka poveča za 1,61-krat.
(3) V primeru enojne osi z dvojnimi pnevmatikami se dodatek iz prvega odstavka tega člena poveča za 2,92-krat.
(4) V primeru širokih enojnih pnevmatik se dodatek iz prvega odstavka tega člena poveča za 2,07-krat.
(5) V primeru enojnih pnevmatik se dodatek iz prvega odstavka tega člena poveča za 2,86-krat.
(6) V primeru enojne pogonske osi se dodatek iz prvega odstavka tega člena poveča za 1,46-krat.
(7) V primeru osi z osmimi pnevmatikami se dodatek iz prvega odstavka tega člena poveča za 2,28-krat.
(8) V primeru prekoračitve osnih obremenitev nad 30% dovoljene osne obremenitve se dodatek na kilometer prevozne poti za enkraten izredni prevoz določi tako, da se za os izračuna faktor ekvivalentnosti (FE) na način, določen v tehnični specifikaciji za javne ceste TSC 06.511 Prometne obremenitve – Določitev in razvrstitev, in se pomnoži z dodatkom za večjo prekoračitev osnih obremenitev.
(9) Dodatek za večjo prekoračitev osnih obremenitev na kilometer prevozne poti znaša:
+--------------------------------------------------------------+
|    Dodatek za večjo prekoračitev osnih obremenitev    |
|            (v EUR na km)             |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|  Dovoljena osna  |  Dovoljena osna  |  Dovoljena osna  |
|obremenitev ceste 6 |obremenitev ceste 8 |obremenitev ceste 10|
|    ton     |    ton     |    ton     |
+--------------------+--------------------+--------------------+
|    100,00    |    50,00    |    20,00    |
+--------------------+--------------------+--------------------+
(10) Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev se izračuna kot vsota zmnožkov števila kilometrov prevozne poti in dodatka na kilometer po vsaki osi izrednega prevoza. Za kilometer prevozne poti se šteje vsak začeti kilometer poteka prevozne poti, na kateri je dovoljena prekoračitev osne obremenitve.
(11) Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev se izračuna tako, da se seštejejo dodatki za prekoračitev osnih obremenitev na vseh delih poteka prevozne poti, na kateri je dovoljena prekoračitev osne obremenitve.
8. člen
(dodatek za prekoračitev osnih obremenitev za izredne prevoze IV. in V. kategorije)
(1) Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev na kilometer prevozne poti znaša:
+-------------------+------------------+-----------------------+
| Vrsta vozila brez | Enkraten izredni |   Več izrednih   |
|   tovora    |   prevoz   | prevozov v obdobju  |
|          |         |   enega meseca   |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|Dvoosno (1+1)   |    0,03    |     0,06     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|Triosno (1+2)   |    0,06    |     0,12     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|Štiriosno (2+2)  |    0,12    |     0,24     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
|Petosno (2+3)   |    0,15    |     0,30     |
+-------------------+------------------+-----------------------+
(2) Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev se izračuna kot vsota zmnožkov števila kilometrov prevozne poti in dodatka za prekoračitev osnih obremenitev na kilometer. Za kilometer prevozne poti se šteje vsak začeti kilometer poteka prevozne poti, na kateri je dovoljena prekoračitev osne obremenitve.
(3) Dodatek za prekoračitev osnih obremenitev se izračuna tako, da se seštejejo dodatki za prekoračitev osnih obremenitev na vseh delih poteka prevozne poti, na kateri je dovoljena prekoračitev osne obremenitve.
III. NAČIN VPLAČEVANJA POVRAČIL ZA IZREDNI PREVOZ
9. člen
(vplačevanje povračila)
Povračilo za izredni prevoz se vplača pred vročitvijo dovoljenja za izredni prevoz pri izdajatelju dovoljenja za izredni prevoz.
10. člen
(prenos vplačanih povračil upravljavcem javnih cest)
Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija) izvaja prenos vplačanih povračil za izredni prevoz upravljavcem javnih cest čim bolj tekoče, nikakor pa ne manj kot dvakrat letno.
IV. EVIDENTIRANJE VPLAČIL POVRAČIL ZA IZREDNI PREVOZ
11. člen
(evidenca)
(1) Za potrebe prenosa vplačanih povračil za izredni prevoz upravljavcem javnih cest vodi direkcija evidenco povračil za izredni prevoz.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsako obračunano in vplačano povračilo za izredni prevoz vodijo podatki o višini osnovnega povračila za izredni prevoz, višini dodatka za prekoračitev skupne mase in višini dodatka za prekoračitev osnih obremenitev ter podatki o deležih osnovnega povračila oziroma dodatka, ki so glede na potek prevozne poti obračunani po posameznem upravljavcu javne ceste.
(3) Direkcija mora upravljavcem javnih cest omogočiti vpogled v evidenco povračil za izredni prevoz.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni list RS, št. 48/99, 67/00, 62/01 in 88/03).
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-13/2008/6
Ljubljana, dne 4. septembra 2008
EVA 2008-2411-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti