Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2008 z dne 28. 7. 2008

Kazalo

3455. Pravilnik o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje, stran 11274.

Na podlagi petega odstavka 32. člena, 33. člena, sedmega odstavka 34. člena in šestega odstavka 42. člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in o izjavi vnaprej izražene volje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek zapisa in izbrisa podatkov, hrambo in postopek seznanitve s pooblastilom, s katerim pacient določi svojega zdravstvenega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) v skladu z 32. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), izključitev oseb, ki so po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni oskrbi, izjavo o vnaprej izraženi volji v skladu s 34. členom zakona in prepoved oziroma dovolitev seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po smrti pacienta.
2. člen
(upravljavec zbirke)
Upravljavca zbirk podatkov po tem pravilniku sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), ki upravlja z informacijskim sistemom kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: sistem KZZ) in upravljavec centralne zbirke zdravstvene dokumentacije v skladu s posebnim zakonom (v nadaljnjem besedilu: sistem CZZD).
2. PACIENTOV POOBLAŠČENEC
3. člen
(podatki v sistemu KZZ)
Podatki o pooblaščencu in drugi podatki, ki se vpisujejo v sistem KZZ, so:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– naslov prebivališča in telefonska številka,
– navedba, da je oseba pacientov zdravstveni pooblaščenec,
– datum pooblastila, s katerim pacient določi svojega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo),
– kraj hrambe pooblastila,
– morebitne omejitve pooblastila (polno ali delno pooblastilo),
– morebitna časovna omejitev veljavnosti pooblastila,
– morebitna omejitev pravice do seznanitve s pacientovo zdravstveno dokumentacijo,
– datum zapisa v sistem KZZ.
4. člen
(postopek zapisa)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se zapišejo v sistem KZZ na podlagi prejetega pooblastila v obliki listine.
(2) Ob prejemu pooblastila ZZZS preveri:
– ali gre za pooblastilo v smislu prvega odstavka 32. člena zakona,
– ali pooblastilo vsebuje podatke iz prve do šeste alinee prejšnjega člena,
– ali pooblastilo vsebuje osebne podatke pacienta, na podlagi katerih je mogoče pacienta nedvoumno identificirati,
– ali je podpis pacienta na pooblastilu overjen pri notarju ali upravni enoti,
– ali pooblastilo vsebuje podpis pooblaščenca (soglasje pooblaščenca),
– ali je glede na podatke iz zbirk podatkov, s katerimi upravlja ZZZS, pacient dopolnil starost 18 let,
– ali je glede na navedbe v pooblastilu pooblaščenec dopolnil starost 18 let.
(3) Ugotovitve in podatki iz prejšnjega odstavka se navedejo v uradnem zaznamku.
(4) Če je pooblastilo nepopolno, se pacienta pozove, da ga dopolni v roku, ki ni daljši od osem dni.
(5) Zapis v sistem KZZ se izvede najkasneje v petih delovnih dneh od prejema popolnega pooblastila.
(6) Pooblastilo se vrne pacientu najkasneje v petih delovnih dneh od prejema popolnega pooblastila.
(7) Sprememba kontaktnih podatkov pooblaščenca in podatka o kraju hrambe pooblastila se lahko izvede na podlagi navadne pisne izjave pacienta ali pooblaščenca. ZZZS izjavo obdrži.
5. člen
(postopek izbrisa)
(1) Če pacient pooblastilo z navadno pisno izjavo prekliče ali se mu pooblaščenec na enak način odpove, ali če rok veljavnosti pooblastila poteče, se podatki iz 3. člena tega pravilnika izbrišejo, vendar tako, da je še najmanj dve leti od prenehanja pooblastila mogoče ugotoviti vsebino nekdanjega zapisa.
(2) Za postopek izbrisa se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.
(3) Če pacient predloži novo pooblastilo, s katerim pooblasti drugo osebo, kot pa je tista, ki je že zapisana v sistemu KZZ, se pacienta pozove, da prejšnje pooblastilo prekliče, ali da izjavi, kakšno je razmerje med pooblaščencema (režim odločanja). Če se v sistem KZZ zapišeta oba pooblaščenca, se obvezno zapiše tudi njuno razmerje (režim odločanja). Dokler pacient režima odločanja ne pojasni, se v sistem KZZ novega pooblaščenca ne vpiše.
6. člen
(dostop do podatkov in preverjanje identitete)
(1) Dostop do podatkov v sistemu KZZ se izvede, če pri zdravstveni oskrbi nastopi položaj, ko pacient ni sposoben odločanja o sebi.
(2) Za branje podatkov v sistemu KZZ je pooblaščen zdravnik, ki pacientu nudi zdravstveno oskrbo.
(3) Izvajalec zdravstvenih storitev v primeru iz prvega odstavka tega člena:
– stopi v kontakt s pooblaščencem in
– ob prihodu preveri identiteto pooblaščenca in njegovo starost.
7. člen
(stroški)
(1) Stroške overitve podpisa pacienta na pooblastilu nosi pacient.
(2) Zapis podatkov v sistem KZZ je brezplačen.
3. IZJAVA O VNAPREJ IZRAŽENI VOLJI
8. člen
(postopek)
(1) Za postopek zapisa, izbrisa in dostopa do podatkov o izjavi o upoštevanju vnaprej izražene volje (v nadaljnjem besedilu: vnaprejšnja izjava) v skladu s 34. členom zakona se smiselno uporabljajo določbe 2. in 4. do 7. člena tega pravilnika.
(2) Podatki, ki se vpisujejo v sistem KZZ, so:
– dejstvo, da je pacient dal vnaprejšnjo izjavo,
– kraj hrambe oziroma oseba, ki vnaprejšnjo izjavo hrani in njeni kontaktni podatki,
– datum vnaprejšnje izjave in datum veljavnosti vnaprejšnje izjave.
(3) Če nastopi položaj iz prvega odstavka 34. člena zakona, je oseba, ki hrani pacientovo vnaprejšnjo izjavo, dolžna to predložiti na vpogled izvajalcu zdravstvenih storitev na njegov poziv.
4. IZKLJUČITEV OSEB, KI SO PO ZAKONU UPRAVIČENE DO ODLOČANJA O ZDRAVSTVENI OSKRBI
9. člen
(postopek)
(1) Za postopek zapisa, izbrisa in dostopa do podatkov o izključitvi oseb, ki so po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni oskrbi v skladu s 33. členom zakona, se smiselno uporabljajo določbe 2. do 7. člena tega pravilnika.
(2) Na pisni izjavi, s katero pacient izključi osebe, ki so po zakonu upravičene do odločanja o zdravstveni oskrbi, overitev podpisa pacienta ni potrebna. Za potrebe zapisa podatkov v sistemu KZZ, lahko ZZZS zahteva, da pacient izjavo predloži osebno. V sistemu KZZ se zapiše bistvena vsebina izjave.
5. PREPOVED OZIROMA DOVOLITEV SEZNANITVE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO PO SMRTI PACIENTA
10. člen
(postopek)
(1) Za postopek zapisa in dostopa do podatkov o prepovedi oziroma dovolitvi seznanitve z zdravstveno dokumentacijo za čas po smrti pacienta v skladu z 42. členom zakona se smiselno uporabljajo določbe 2. do 7. člena tega pravilnika.
(2) Na pisni izjavi, s katero pacient prepove oziroma dovoli seznanitev z zdravstveno dokumentacijo za čas po njegovi smrti, overitev podpisa pacienta ni potrebna. V sistemu CZZD se zapiše bistvena vsebina izjave.
(3) Izjava iz prejšnjega odstavka se lahko hrani tudi pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(veljavnost določb)
Popoln prehod na zapis podatkov v sistemu CZZD se izvede, če so pokritost pacientov, dostopnost do podatkov in varnost sistema enaki ali večji kot v sistemu KZZ.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 26. avgusta 2008.
Št. 0070-8/2008/3
Ljubljana, dne 8. julija 2008
EVA 2008-2711-0073
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti