Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

3345. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B), stran 10857.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-8
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1B)
1. člen
V Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) se za 7. členom doda 7.a člen, ki se glasi:
"7.a člen
(politični direktor)
Politični direktor oziroma politična direktorica (v nadaljevanju: politični direktor) je diplomat, ki v ministrstvu za zunanje zadeve usklajuje in povezuje delo na področju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije ter evropske varnostne in obrambne politike.
Za političnega direktorja je lahko imenovan diplomat, ki je dosegel naziv pooblaščeni minister ali veleposlanik, in ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju zadev Evropske unije ter izpolnjuje druge pogoje za delovno mesto. Politični direktor opravlja delo na delovnem mestu v nazivu I. stopnje.".
2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za besedo "finance" postavi pika, ostalo besedilo odstavka pa se črta.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"15. člen
(osebje v predstavništvih v tujini)
V predstavništvih Republike Slovenije v tujini so zaposleni diplomati, v konzulatih kot konzularni funkcionarji, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov iz drugega odstavka 27. člena tega zakona in delavci, ki opravljajo spremljajoča dela.
Na podlagi postopka premestitve iz državnega organa ali javnega zavoda, javne agencije oziroma druge pravne osebe javnega prava delo v predstavništvih začasno opravljajo tudi uslužbenci oziroma uslužbenke (v nadaljevanju: uslužbenci) z gospodarskega, kulturnega, kmetijskega, šolskega, okoljskega, znanstvenega, informativnega in drugih področij. Prejemki iz delovnega razmerja v času razporeditve v tujino se uslužbencem določijo glede na ustrezen diplomatski naziv, upoštevajoč pridobljeni uradniški naziv, in sicer:
– uradniku v nazivu prve stopnje glede na diplomatski naziv prvi svetovalec;
– uradniku v nazivu druge in tretje stopnje glede na diplomatski naziv svetovalec;
– uradniku v nazivu četrte in pete stopnje glede na diplomatski naziv I. sekretar;
– uradniku v nazivu šeste in sedme stopnje glede na diplomatski naziv II. sekretar;
– uradniku v nazivu osme stopnje glede na diplomatski naziv III. sekretar;
– uradniku v nazivu devete stopnje glede na diplomatski naziv ataše.
Na podlagi splošnega pisnega sporazuma s predstojnikom oziroma predstojnico (v nadaljevanju: predstojnik) drugega organa državne uprave delo v predstavništvih začasno opravljajo tudi uslužbenci na obrambnem, varnostnem, policijskem in drugih področjih, pri čemer ti uslužbenci ostanejo v delovnem razmerju pri drugem organu državne uprave.
Uslužbenci iz drugega in tretjega odstavka tega člena niso imenovani v diplomatski naziv. Uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za zaposlitev v Ministrstvu za zunanje zadeve in imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali na podlagi posebnega zakona izpolnjujejo pogoj te izobrazbe, se v skladu s pravili akreditacije v državi sprejemnici ali v mednarodni organizaciji izda diplomatski potni list, preostalim uslužbencem pa se izda službeni potni list. Za čas, ko ti uslužbenci delajo v predstavništvu, so glede svojih pravic in obveznosti izenačeni z diplomati, poleg tega pa ravnajo po navodilih organa oziroma organizacije, iz katere so bili napoteni na delo. Glede trajanja začasne premestitve teh uslužbencev se smiselno uporabljajo določbe 37. člena tega zakona.".
4. člen
Doda se 24.a člen, ki se glasi:
"24.a člen
(zaščita državljanov Evropske unije)
Republika Slovenija zagotavlja zaščito državljanov oziroma državljank (v nadaljevanju: državljanov) Evropske unije, kakor je navedeno v Sklepu predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 19. decembra 1995 o zaščiti državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih predstavništev (95/553/ES), in sicer:
– pomoč v primeru smrti,
– pomoč ob hudi nesreči ali resni bolezni,
– pomoč ob odvzemu prostosti,
– pomoč žrtvam nasilnih kaznivih dejanj ter
– pomoč in repatriacija državljanov Evropske unije v stiski.
Ob izgubi potne listine diplomatsko predstavništvo ali konzulat države članice v skladu s Sklepom predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 30. novembra 2006 (96/409/SZVP) o potni listini za vrnitev in Sklepom predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 30. novembra 2006 o prilagoditvi Sklepa 96/409/SZVP o potni listini za vrnitev, da bi upoštevali pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (2006/881/SZVP), izda evropsko potno listino za vrnitev (ETD).".
5. člen
Doda se 24.b člen, ki se glasi:
"24.b člen
(sredstva za pomoč)
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko v nujnem primeru založi potrebna sredstva državljanom Republike Slovenije, ki se v tujini znajdejo v stiski.
To lahko Ministrstvo za zunanje zadeve stori:
– preko diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije ali
– po dogovoru, preko diplomatskega predstavništva ali konzulata države članice EU, vendar samo v primeru, da Republika Slovenija v določeni državi nima predstavništva.
Ministrstvo za zunanje zadeve ta sredstva zagotovi v svojem proračunu. Založena sredstva pa mora državljan vrniti po vrnitvi v Republiko Slovenijo oziroma diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi stalnega prebivališča, če ga ima v tujini.
Nujen primer je izjemen položaj, ko posameznik nima nikogar, ki bi mu lahko prek ministrstva za zunanje zadeve ali na drug običajen način nakazal finančna sredstva za najnujnejšo oskrbo in za vrnitev v domovino.
Natančna pravila za ugotavljanje upravičenosti do založitve sredstev določi vlada z uredbo.".
6. člen
Doda se 24.c člen, ki se glasi:
"24.c člen
(vračilo založenih sredstev)
Za založitev sredstev izda diplomatsko predstavništvo ali konzulat upravno odločbo, v kateri se določi njihova višina, rok in način vračila.
Če vračila ni, se založena sredstva izterjajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, po pravilih za upravno izvršbo denarnih obveznosti.".
7. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
"27. člen
(izbor vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov)
Vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščeni ministri so imenovani iz vrst diplomatov.
Za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata je lahko imenovan diplomat, ki je v Ministrstvu za zunanje zadeve služboval toliko časa, kolikor se zahteva delovnih izkušenj za imenovanje v naziv pooblaščeni minister, in je pri tem dosegel najmanj naziv pooblaščeni minister.".
8. člen
Za 37. členom se doda 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
(začasna uporaba diplomatskega naziva in napredovanje v zunanji službi)
Diplomat, ki se prijavi na prosto delovno mesto, lahko za čas razporeditve v zunanjo službo glede na delovne potrebe Ministrstva za zunanje zadeve in primerljivost s predstavništvi drugih držav v državi sprejemnici ali pri mednarodni organizaciji začasno uporablja naziv, ki je nižji od pridobljenega diplomatskega naziva. Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja se določijo glede na naziv, ki ga začasno uporablja. Podrobneje začasno uporabo nazivov v zunanji službi ureja podzakonski akt vlade.
Naziv v zunanji službi je začasen in ne vpliva na pridobljeni diplomatski naziv v notranji službi. V času razporeditve v zunanjo službo diplomat lahko napreduje v nazivu, ki ga ima v notranji službi, in v nazivu, ki ga uporablja začasno.".
9. člen
38. člen se črta.
10. člen
Za 45. členom se doda 45.a člen, ki se glasi:
"45.a člen
(obveznost varovanja dokumentov)
Dokumenti ministrstva za zunanje zadeve, kot so diplomatske note, zapisi sestankov ali pogovorov s tujimi diplomatskimi predstavniki in predstavniki mednarodnih organizacij in pogajalska izhodišča, so namenjeni izvajanju zunanje politike Republike Slovenije.
Dostop do podatkov iz dokumentov iz prvega odstavka tega člena, ki v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, niso opredeljeni kot tajni, se zavrne, če se pri odločanju o posredovanju informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ugotovi, da bi njihovo razkritje škodovalo mednarodnim odnosom ali interesom Republike Slovenije.
Dokumente iz prvega odstavka tega člena se lahko posreduje pristojnim organom ali njihovim funkcionarjem, ki izvajajo ali sodelujejo pri izvajanju zunanje politike Republike Slovenije. Dokumente iz prvega odstavka se lahko posreduje tudi tujim pristojnim organom ali njihovim funkcionarjem, kadar je to povezano z izvajanjem zunanje politike Republike Slovenije.
Uslužbenci pristojnega organa in funkcionarji so dolžni varovati dokumente iz prvega odstavka tega člena in podatke iz teh dokumentov, zlasti tako, da ne omogočajo dostopa do teh dokumentov in podatkov nepooblaščeni osebi. Dolžnost varovanja dokumentov in podatkov iz prvega odstavka tega člena ne preneha niti s prenehanjem delovnega razmerja ali funkcije. Predstojnik ministrstva za zunanje zadeve lahko uslužbence pristojnih organov ali njihove funkcionarje razreši te obveznosti. Predstojnika ministrstva za zunanje zadeve razreši obveznosti predsednik vlade.
V primeru kršitve obveznosti iz tega člena se izrečejo sankcije v skladu z zakonom.".
11. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Čas bivanja zakonca diplomata, ki je na delu v tujini, se všteje v zavarovalno dobo, če je bil zakonec do odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Sredstva za plačilo in revalorizacijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotovijo v proračunu.".
12. člen
V 69. členu se v drugem odstavku za besedilom "pred začetkom postopka za" doda beseda "njegovo", črtata pa se besedi "mednarodne pogodbe".
13. člen
Prvi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Postopek za sklenitev mednarodne pogodbe začne s pobudo pristojni upravni organ ali drug državni organ, razen v primeru iz osmega odstavka 75. člena.".
14. člen
V 71. členu se v tretjem odstavku črta besedilo ", kot so vsebovani v pobudi,".
15. člen
V 73. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Pooblaščeno osebo za podpis poimensko določi vlada s sklepom.".
16. člen
V 74. členu se v naslovu doda besedilo "in ugovori k pridržkom".
V prvem odstavku se pika na koncu prvega stavka nadomesti z vejico in doda se besedilo "pri tem pa se smiselno uporabljajo določbe 70. in 75. člena tega zakona". Drugi stavek se črta.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Za postopek vložitve ugovora k pridržku in umik ugovora k pridržku se smiselno uporabljajo določbe 70. člena tega zakona.".
17. člen
V 75. členu se v petem odstavku črta sedma alineja.
Osmi odstavek se črta.
Dodata se novi osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
"Zapisnike, programe sodelovanja in druge mednarodne akte, ki jih za izvajanje mednarodnih pogodb sklepajo s temi pogodbami ustanovljena skupna telesa oziroma upravni organi, potrdi vlada s sklepom, če se s temi akti ne prevzemajo nove pravne obveznosti oziroma ti akti pomenijo le tehnično konkretizirajo že obstoječe pravne obveznosti.
Z mednarodnimi akti, ki niso mednarodne pogodbe, se vlada seznani.".
18. člen
V 77. členu se v tretjem odstavku besedilo spremeni tako, da se glasi:
"V Uradnem listu Republike Slovenije se lahko po sklepu vlade objavijo akti iz osmega odstavka 75. člena tega zakona, po sklepu vlade oziroma Državnega zbora pa tudi mednarodni akti, ki niso mednarodne pogodbe.".
19. člen
V 88. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"V zvezi z mednarodnimi pogodbami, ki se sklepajo v okviru članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter določbe tega poglavja.".
20. člen
(prehodna določba)
Uredba iz 5. člena tega zakona se sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/91-3/15
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 1943-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti