Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3293. Pravilnik o spremembah Pravilnika o omejitvah operacij določenih zrakoplovov, stran 10763.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – ZUP-E) in za izvrševanje Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o omejitvah operacij določenih zrakoplovov
1. člen
V Pravilniku o omejitvah operacij določenih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 40/04) se spremeni 2. točka 1. člena tako, da se glasi:
»2. Direktive 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (UL L št. 374 z dne 27. 12. 2006, str. 1), in sicer glede ureditve delovanja civilnih podzvočnih reaktivnih letal, obveščanja o izjemah ter priznavanja izjem, ki jih glede hrupa zrakoplovov dovolijo druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica).«.
2. člen
2. člen se črta.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvesti pristojne organe držav članic in Komisijo o tem, da je dovolilo izjemo glede omejevanja hrupa letal v skladu z določbami Pravilnika o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00 in 40/04) in o razlogih za svojo odločitev.
(2) Ministrstvo prizna izjeme, ki jih glede hrupa letal dodeli druga država članica za letala, ki so vpisana v njenih registrih.«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V posamičnih primerih lahko ministrstvo na letališčih, ki so na ozemlju Republike Slovenije, dovoli začasno uporabo letal, katerih uporaba je tako izjemne narave, da bi bilo nesmiselno odreči začasno izjemo.«.
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati naslednje določbe Pravilnika o hrupu zrakoplovov (Uradni list RS, št. 55/00 in 40/04):
– točka c) drugega odstavka 14. člena,
– tretji, četrti, peti, sedmi in osmi odstavek 19. člena ter
– prilogi 2 in 3.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-132/2008/34
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2411-0057
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost