Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3291. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov, stran 10761.

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – Odl. US in 64/08) ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) se v prvem odstavku 3. člena za besedo »Ministrstvo« doda vejica, besedilo »za šolstvo, znanost in šport« pa se nadomesti z besedilom »pristojno za visoko šolstvo«.
2. člen
V 6. členu se besedilo »za šolstvo, znanost in šport« nadomesti z vejico in besedilom »pristojen za visoko šolstvo«.
3. člen
V 7. členu se številka »15« nadomesti s številko »45«.
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku številka »8« nadomesti s številko »15«.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni študij, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,
3. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter niso v delovnem razmerju ali samozaposleni,«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Subvencija se dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom. Partnerica ali partner študentke ali študenta mora izpolnjevati pogoje iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena.
Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta.«.
6. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje za čas trajanja enega študijskega programa na prvi stopnji, enega na drugi stopnji in enega na tretji stopnji.
Če je posamezen študent vzporedno vpisan na več študijskih programov, se kot merodajen upošteva samo študijski program, na katerega je bil študent vpisan ob začetku prejemanja subvencije.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko subvencija izjemoma dodeli za študenta:
– ki mu je bil podaljšan status študenta in predloži dokazila iz 17. člena tega pravilnika, in sicer največ za eno leto,
– ki je končal višješolski študij in ga nadaljuje po visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v skladu z merili za prehode.
Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta, za katerega se začne subvencija dodeljevati v 1. letniku študija.
Subvencioniranje bivanja se sorazmerno skrajša glede na to, kateri letnik študent obiskuje, ko je zanj subvencija prvič podeljena. Izjeme veljajo le v primerih, določenih v tretjem odstavku tega člena.«.
7. člen
V 28. členu se besedilo »Visokošolskem središču v Kopru – Študentskem domu Portorož« nadomesti z besedilom »Univerzi na Primorskem – Študentskih domovih«.
8. člen
V 37. členu se v zadnji alinei besedilo »na Obali Visokošolsko središče v Kopru« nadomesti z besedilom »v Kopru Študentski domovi Univerze na Primorskem«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ne glede na spremenjeni prvi odstavek 23. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) se za študente, ki so začeli uveljavljati pravico do subvencioniranega bivanja pred študijskim letom 2008/2009, uporablja prvi odstavek 23. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za subvencioniranje bivanja v študijskem letu 2008/2009.
Št. 024-19/2007/39
Ljubljana, dne 14. julija 2008
EVA 2007-3211-0003
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti