Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22. 7. 2008

Kazalo

3290. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja, stran 10756.

Na podlagi 65. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja
1. člen
V Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05 in 121/05 – popr.) se v 2. členu deseta točka spremeni tako, da se glasi:
»10. prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja – na obrazcu M-4 v elektronski obliki;«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obrazci prijav podatkov in sprememb podatkov ter navodila za izpolnjevanje obrazcev iz prejšnjega člena so v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka elektronsko obliko obrazca iz 10. točke prejšnjega člena in navodila o načinu posredovanja podatkov določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in jih objavi na svoji spletni strani.«
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pooblastilo, podano v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07), dajalec podatkov predloži Zavodu pisno na obrazcu, ki ga predpiše Zavod in ga objavi na svoji spletni strani.
Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se šteje za veljavno, dokler Zavodu dajalec podatkov pisno ne sporoči:
– preklica pooblastila ali
– prenehanja poslovanja dajalca podatkov ali pooblaščenca.«.
3. člen
4. člen se črta.
4. člen
V navodilih za izpolnjevanje obrazcev se navodila za izpolnjevanje »obrazca M-4/M-8 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja« nadomestijo z navodili za izpolnjevanje »obrazca M-4 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja«, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Obrazec prijav podatkov M-4/M-8 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja in navodilo za izpolnjevanje obrazca M-4/M-8 – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja, uporabljata pa se do začetka uporabe tega pravilnika in za posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja za obdobja od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2007.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009.
Št. 10600-9/2007
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2611-0015
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve
  Obrazec M-4 PRIJAVA PODATKOV IN SPREMEMB PODATKOV O PLAČI
OZIROMA OSNOVI, NADOMESTILIH, PLAČANEM PRISPEVKU IN OBDOBJU
ZAVAROVANJA

  I. PODATKI, KI JIH POSREDUJE DAJALEC PODATKOV

  RUBRIKA A – podatki o zavezancu in zavarovancu

  Polje 1 – DATUM VNOSA PODATKOV

  V elektronski obrazec se samodejno vpiše sistemski datum, ko
je začet vnos podatkov v aplikacijo.

  Polje 2 – LETO, ZA KATERO SE SPOROČAJO PODATKI (LLLL)

  Vpisati je treba koledarsko leto, za katero se posredujejo
podatki – štirimestno število (LLLL).

  V primeru prenehanja poslovnega subjekta ali zasebnega
delodajalca, ki zaposluje delavce, se izjemoma podatki lahko
sporočijo za tekoče koledarsko leto.

  Polje 3 – ŠIFRA PRIJAVE PODATKOV

  Vpisati je treba ustrezno šifro glede na vrsto podatkov, ki
se posredujejo:
+--------+------------------+----------------------------------+
| Šifra |Naziv šifre    |Opis šifre            |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  0  |Prijava podatkov |Šifra pomeni posredovanje podatkov|
|    |         |za zavarovanca za določeno    |
|    |         |koledarsko leto          |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  1  |Prijava sprememb |Šifra pomeni posredovanje sprememb|
|    |podatkov     |že posredovanih podatkov     |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  2  |Prijava podatkov |Šifra pomeni posredovanje podatkov|
|    |o dopolnilnem   |o plači iz naslova opravljanja  |
|    |delu       |dopolnilnega dela po predpisih o |
|    |         |delovnih razmerjih        |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  4  |Prijava podatkov |Šifra pomeni posredovanje podatkov|
|    |o nadomestilih  |o nadomestilih plače, ki jih   |
|    |plače drugega   |izplačuje Jamstveni in      |
|    |izplačevalca   |preživninski sklad delavcem zaradi|
|    |(JPS)       |insolventnosti delodajalca    |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  7  |Prijava sprememb |Šifra pomeni posredovanje sprememb|
|    |podatkov o    |podatkov o plači iz naslova    |
|    |dopolnilnem delu |opravljanja dopolnilnega dela po |
|    |         |predpisih o delovnih razmerjih  |
+--------+------------------+----------------------------------+
|  8  |Prijava sprememb |Šifra pomeni posredovanje sprememb|
|    |podatkov o    |podatkov o nadomestilih plače, ki |
|    |nadomestilih   |jih izplačuje Jamstveni in    |
|    |plače drugega   |preživninski sklad RS delavcem  |
|    |izplačevalca   |zaradi insolventnosti delodajalca |
|    |(JPS)       |                 |
+--------+------------------+----------------------------------+

  Polje 4 – REGISTRSKA ŠTEVILKA DAJALCA

  Vpisati je treba registrsko številko (v nadaljevanju: RŠ)
dajalca podatkov. V skladu s 7. členom Zakona o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07 –
v nadaljevanju: ZMEPIZ) so dajalci podatkov poslovni subjekti
in zasebni delodajalci, ki imajo po tem zakonu dolžnost
posredovanja podatkov. Za RŠ poslovnega subjekta se šteje RŠ,
dodeljena sedežu poslovnega subjekta, ob predpostavki, da enota
na sedežu posreduje podatke po ZMEPIZ zase in za druge poslovne
enote tega poslovnega subjekta. Enota na sedežu poslovnega
subjekta se torej šteje za dajalca podatkov za vse enote tega
poslovnega subjekta.

  V primerih, ko ima poslovni subjekt poslovne enote, ki jim
je dodeljena RŠ in je različna od RŠ sedeža poslovnega
subjekta, je dajalec podatkov enota na sedežu poslovnega
subjekta za vse enote tega poslovnega subjekta, tudi za tiste
enote, ki jim je dodeljena RŠ, različna od RŠ sedeža poslovnega
subjekta.

  Nosilcem javnih pooblastil, ki posredujejo podatke za
zavarovance, zavarovane pri drugem zavezancu, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: Zavod) dodeli posebno RŠ dajalca podatkov
(Jamstveni in preživninski sklad RS, Davčna uprava RS idr.).

  Polje 5 – REGISTRSKA ŠTEVILKA ZAVEZANCA

  Vpisati je treba RŠ zavezanca za prijavo v zavarovanje. Za
zavezanca za prijavo v zavarovanje (v nadaljevanju: zavezanec)
se šteje poslovno enoto poslovnega subjekta, v kateri
zavarovanec opravlja delo in ki ji je dodeljena RŠ. Če
zavarovanec opravlja delo na sedežu poslovnega subjekta, se za
zavezanca šteje enota na sedežu, ki je lahko hkrati tudi
dajalec podatkov.

  Če poslovni subjekt ni razdeljen na poslovne enote, je RŠ
zavezanca hkrati tudi RŠ dajalca podatkov. Vpis RŠ zavezanca je
obvezen tudi v tem primeru.

  RŠ zavezanca je razvidna iz obrazca M-1 (prijava zavarovanca
v zavarovanje).

  Nosilci javnih pooblastil, ki posredujejo podatke za
zavarovance, zavarovane pri drugem zavezancu, vpišejo RŠ
zavezanca, pri katerem je zavarovanec zavarovan.

  Če podatke posreduje Jamstveni in preživninski sklad RS
skladno z 19. členom Zakona o javnem jamstvenem in
preživninskem skladu Republike Slovenije /ZJSRS/ (Uradni list
RS, št. 78/06 – UPB2), vpiše RŠ zavezanca, pri katerem je
zavarovanec zavarovan.

  Polje 6 – TEDENSKI SKLAD UR ZAVEZANCA

  Vpisati je treba število ur polnega delovnega časa zavezanca
– poslovne enote, v kateri zavarovanec opravlja delo. Pri istem
zavezancu imajo lahko zavarovanci različen polni delovni čas.

  V skladu s 142. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02 in 103/07 – v nadaljevanju: ZDR) znaša lahko
polni delovni čas pri delodajalcu od 36 do 40 ur na teden.
Izjema so udeleženci javnih del, za katere se na podlagi 41.
člena Zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 107/06 – UPB1 – v nadaljevanju ZZZPB) šteje kot
polni delovni čas 30 ur na teden.

  Če se med letom spremeni polni delovni čas zavezanca, je
treba spremembo polnega delovnega časa za vse zavarovance
sporočiti tako, da se z obrazcem M-2 vloži odjava (zaključek
obdobja starega polnega delovnega časa) in nato z obrazcem M-1
nova prijava (začetek obdobja novega polnega delovnega časa). V
tem primeru se za obdobje veljavnosti novega polnega delovnega
časa posebej izpolni nov obrazec M-4 za prijavo podatkov o
plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in
obdobju zavarovanja v skladu s temi navodili.


  Polje 7 – LETNI SKLAD UR ZAVEZANCA

  Vpisati je treba letni sklad ur zavezanca, ki ustreza
tedenskemu številu ur polnega delovnega časa zavezanca. Letni
sklad ur se izračuna glede na dejansko število delovnih dni v
letu, za katero se posredujejo podatki.

  V primeru polnega delovnega časa 40 ur na teden letni sklad
ur zavezanca ne sme biti manjši od 2080 ur. V primeru polnega
delovnega časa 36 ur na teden letni sklad ur zavezanca ne sme
biti manjši od 1872 ur. V primeru polnega delovnega časa za
javna dela 30 ur na teden letni sklad ur zavezanca ne sme biti
manjši od 1560 ur.

  Polje 8 – ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA OBČANA

  Vpisati je treba 13-mestno enotno matično številko (EMŠO)
zavarovanca iz veljavnega osebnega dokumenta, določena po
Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št.
72/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZCRP).

  RUBRIKA B – podatki o plači oziroma osnovi za obdobje, za
katero so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
plačani

  V to rubriko se vpisujejo podatki o plačah oziroma osnovah
za plačilo prispevkov, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo, za
obdobja zavarovanja, za katera so bili prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (PIZ) plačani.

  V skladu z 39. do 45. členom Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju /ZPIZ-1/ (Uradni list RS, št. 109/06 –
UPB4, 112/06 Odl. US: U-I-358/04-13, 114/06 – ZUTPG – v
nadaljevanju ZPIZ-1), se v to rubriko vpisuje:

  – za zaposlene – plača in nadomestila plače;

  – za zavarovance, ki se jim ne izplačuje plača – zavarovalna
osnova in nadomestila;
  – za zavarovance, ki ne prejemajo plače oziroma jim osnova z
zakonom ni določena, se vpiše znesek, ki je bil podlaga za
plačilo prispevkov in se všteva v pokojninsko osnovo, če so
bili od tega zneska plačani prispevki za PIZ.

  Polje 9 – OBDOBJE OD (DDMM)

  Vpisati je treba prvi dan (datum) obdobja zavarovanja, za
katero so prispevki za PIZ plačani, v koledarskem letu, za
katero se posredujejo podatki.

  Polje 10 – OBDOBJE DO (DDMM)

  Vpisati je treba zadnji dan (datum) obdobja zavarovanja, za
katero so prispevki za PIZ plačani, v koledarskem letu, za
katero se posredujejo podatki.

  V primerih, ko se v koledarskem letu izmenjujejo obdobja
zavarovanja, ko so bili prispevki za PIZ plačani in obdobja
zavarovanja, ko niso bili plačani, je treba vsako obdobje
zavarovanja, za katero so bili prispevki za PIZ plačani,
vpisati ločeno v svojo vrstico. Pri tem se vpiše tudi vse
ostale podatke v tej rubriki, ki se nanašajo na posamezno
obdobje zavarovanja.

  Če je zavarovanec v koledarskem letu, za katero se
posredujejo podatki, delal z različnim delovnim časom (npr.
prve tri mesece 25 ur na teden, nato 35 ur na teden), ali je
zavarovanec pri istem zavezancu delal v več obdobjih s
prekinitvami, je moral zavezanec za vsako obdobje posebej
vložiti prijavo (z obrazcem M-1) in v primeru zaključka obdobja
odjavo (z obrazcem M-2). V tem primeru se za vsako obdobje
zavarovanja (z novim delovnim časom zavarovanca ali po
prekinitvi) izpolni nov obrazec M-4 v skladu s temi navodili.
Pri tem se vpiše vse podatke, ki se nanašajo na posamezno
obdobje zavarovanja.

  Polje 11 – ŠTEVILO UR REDNEGA DELA

  Za zavarovanca, ki se mu izplačuje plača, se vpiše število
ur rednega delovnega časa, za katere je bila izplačana plača in
nadomestilo plače iz prvega odstavka 41. člena ZPIZ-1 (npr.
nadomestilo plače zaradi izrabe letnega dopusta, plačane
odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom
določenih praznikov in dela prostih dni, nadomestilo plače
zaradi darovanja krvi itd.).

  Za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača, se vpiše
število ur, ki ustreza osnovi, od katere so bili plačani
prispevki za PIZ, ter obdobju, za katero so bili ti prispevki
plačani.

  Posebnosti:

  Če ima zavarovanec po 23. členu Zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2 – v
nadaljevanju ZSDP) pravico do očetovskega dopusta brez pravice
do očetovskega nadomestila in mu Republika Slovenija za ta čas
zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne
plače (40. člen ZSDP), se vpiše število ur očetovskega dopusta
za čas, ko ima zavarovanec pravico do očetovskega dopusta brez
pravice do očetovskega nadomestila.

  Za zavarovance, ki zaradi nege svojega otroka delajo s
krajšim delovnim časom od polnega v skladu s 84. ali 85. členom
ZDR-90 in niso uveljavili pravic po ZSDP, je treba v polje 11
vpisati le število ur, ki so jih dejansko prebili na delu s
krajšim delovnim časom.

  Za invalide II. kategorije, ki imajo pravico do dela s
skrajšanim delovnim časom po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96
in 54/98 – v nadaljevanju: ZPIZ-92), ki je veljal od 1. 4. 1992
do 31. 12. 1999 oziroma se je uporabljal do 31. 12. 2002, in za
invalide II. oziroma III. kategorije, ki imajo pravico do dela
s krajšim delovnim časom od polnega po določbah ZPIZ-1, ki se
uporabljajo od 1. 1. 2003 dalje, je treba vpisati število ur,
ki so jih dejansko prebili na delu s krajšim delovnim časom od
polnega.

  Kadar so sporočeni podatki o plači iz naslova opravljanja
dopolnilnega dela po 146. členu Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02, 103/07 – v nadaljevanju: ZDR) in je v
rubriki A v polju 3 – »Šifra prijave podatkov« vpisana šifra 2,
se za zavarovanca vpiše število ur opravljenega dopolnilnega dela
v koledarskem letu, ob upoštevanju tedenske omejitve takšnega
dela (največ 8 ur tedensko).

  Za zavarovanca, ki opravlja dopolnilno delo po prejšnjih
predpisih (na podlagi 47. člena Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 71/93 in 2/94 – v nadaljevanju:
ZDR-90), ki je veljal do 31. 12. 2002), je treba vpisati število
ur opravljenega dopolnilnega dela ob upoštevanju tedenske
omejitve takšnega dela po prejšnjih predpisih (največ tretjino
polnega delovnega časa zavezanca).

  V to polje se ne vpisuje:

  – števila nadur,

  – števila ur za nadomestila, ki se za izračun pokojninske
osnove upoštevajo v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPIZ-1 in

  – števila ur za čas prejemanja nadomestila iz invalidskega
zavarovanja (invalidi II. kategorije po ZPIZ-92 in invalidi II.
In III. kategorije po ZPIZ-1).

  Polje 12 – ŠTEVILO NADUR

  Vpisati je treba število ur opravljenega dela preko polnega
delovnega časa (nadure) v skladu z omejitvami po ZDR. V skladu z
določbo 143. člena ZDR sme trajati nadurno delo največ 8 ur na
teden oziroma 20 ur na mesec oziroma 170 ur na leto. Nadurno delo
preko omejitve 170 ur letno, za katero je delavec podal pisno
soglasje, lahko traja največ 230 ur letno.

  Izjemoma število nadur lahko presega omejitve po ZDR, če za
izvajanje posamezne dejavnosti tako določajo posebni predpisi
(npr. Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o veterinarstvu,
Zakon o zdravniški službi, Zakon o lekarniški dejavnosti idr.),
ki se v tem delu štejejo za predpise o delovnih razmerjih v
smislu prvega odstavka 44. člena ZPIZ-1.

  Polje 13 – ZNESEK PLAČE OZIROMA OSNOVE (EUR)

  Znesek je treba vpisati v eurih (EUR) z dvema decimalnima
mestoma, brez zaokroževanja.

  Za osebe v delovnem razmerju se v to polje vpiše izplačana
plača in nadomestilo plače, ki se za izračun pokojninske osnove
upošteva v skladu s prvim odstavkom 41. člena ZPIZ-1 (npr.
nadomestilo plače zaradi izrabe letnega dopusta, plačane
odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom
določenih praznikov in dela prostih dni, nadomestilo plače zaradi
darovanja krvi, itd.) ter zneski razlike do minimalne plače in
osnov za čas neplačane odsotnosti, od katerih so bili plačani
prispevki. Vpiše se bruto znesek plače, ki je bil izplačan za
koledarsko leto, za katero se posredujejo podatki, in sicer za
izkazane ure rednega delovnega časa (polje 11) in opravljene
nadure v skladu z omejitvami po ZDR oziroma po posebnih predpisih
(polje 12). Po prvem. odstavku 44. člena ZPIZ-1 se plača za delo
preko polnega delovnega časa upošteva za ugotovitev pokojninske
osnove največ za toliko ur dela preko polnega delovnega časa,
kolikor je dovoljeno po predpisih o delovnih razmerjih in pod
pogojem, da so od nje plačani prispevki.

  Za samozaposlene zavarovance, državljane Republike Slovenije,
zaposlene v tujini, kmete, vrhunske športnike in šahiste ter
osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, je treba v to
polje vpisati zavarovalno osnovo, od katere se plačujejo
prispevki za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača.
Zavarovalne osnove za te zavarovance so določene v 208., 209. in
210. členu ZPIZ-1.

  Za brezposelne, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti, za zavarovance na podlagi starševstva po 23.
členu ZPIZ-1, družinske pomočnike, vojake nabornike na
prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljane med
prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje se v to
polje vpiše prejemek, ki ga zavarovanci prejemajo skladno s
posebnimi predpisi oziroma osnova, od katere se plačujejo
prispevki za PIZ(212. člen in prvi odstavek 216. člena ZPIZ-1).

  Za brezposelne osebe, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje
prispevke za PIZ do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do
pokojnine, je v to polje treba vpisati osnovo, od katere so
plačani prispevki (drugi odstavek 216. člena ZPIZ-1).

  Za vajence v učnem razmerju je treba vpisati znesek nagrade
vajenca v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. Če je nagrada
nižja od zneska polovice minimalne plače, se vpiše znesek
polovice minimalne plače, saj se v tem primeru prispevki za PIZ
plačajo od polovice minimalne plače (211. člen ZPIZ-1).

  Kadar so sporočeni podatki o plači iz naslova opravljanja
dopolnilnega dela po 146. členu ZDR oziroma po 47. členu ZDR-90,
je treba za zavarovanca vpisati znesek izplačane plače za ure
dopolnilnega dela ob upoštevanju omejitev, ki jih predpisujeta
ZDR oziroma ZDR-90 (glej pojasnilo o podatkih v polju 11).

  Ne vpisujejo se prejemki, ki se v skladu z 42. členom ZPIZ-1
ne vštevajo v pokojninsko osnovo.

  V to polje se ne vpisuje zneskov nadomestil, ki se za izračun
pokojninske osnove upoštevajo v skladu z drugim odstavkom 41.
člena ZPIZ-1 in se vpisujejo v polje 15 oziroma 17, ter
nadomestil iz invalidskega zavarovanja (invalidi II. kategorije
po ZPIZ-92 ter invalidi II. in III. kategorije po ZPIZ-1).

  V to polje Jamstveni in preživninski sklad RS vpiše znesek
nadomestila plače, ki ga izplača v skladu s prvo in drugo alinejo
prvega odstavka 19. člena ZJSRS.

  Polje 14 – ZNESEK PRISPEVKA (EUR)

  Znesek je treba vpisati v eurih (EUR) z dvema decimalnima
mestoma, brez zaokroževanja.

  Vpisati je treba znesek plačanega prispevka za PIZ za
koledarsko leto, za katero se posredujejo podatki. Vpiše se
seštevek plačanega prispevka zavarovanca ter delodajalca:

  – od vseh prejemkov iz delovnega razmerja (tudi od tistih, ki
se v skladu z 42. členom ZPIZ-1 ne vštevajo v pokojninsko
osnovo),

  – od osnov za plačilo prispevkov in

  – od vseh nadomestil plače, ki jih izplača delodajalec, tudi
od tistih nadomestil, ki bremenijo nosilce zavarovanj oziroma
druge izplačevalce in zanje delodajalec uveljavi refundacijo
(nadomestila zaradi bolniške odsotnosti nad 30 dni, nadomestila
po predpisih o delovnih razmerjih, predpisih o obrambi ipd.).

  Za zavarovanca, ki mu delodajalec – pravna oseba izplačuje
plačo oziroma za vajenca, ki mu ta delodajalec izplačuje nagrado,
je treba vpisati znesek plačanega prispevka za PIZ od dohodkov
oziroma osnove, ki so zajeti v obračunu prispevkov na predpisanem
obrazcu REK (REK-1, REK-1a).

  Za zavarovanca, ki mu delodajalec – fizična oseba (samostojni
podjetnik, fizična oseba, ki zaposluje delavce) izplačuje plačo
oziroma za vajenca, ki mu ta delodajalec izplačuje nagrado, je
treba vpisati znesek plačanega prispevka za PIZ, ki je razviden
iz obračuna prispevkov in davkov na predpisani plačilni listi
zavarovanca oziroma na predpisanem obrazcu.

  Za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača, je treba vpisati
znesek prispevka za PIZ, ki je bil za zavarovanca plačan od
predpisane osnove v skladu z določbami ZPIZ-1.

  Posebnosti:

  Kadar je izplačana plača delavca nižja od minimalne plače, je
treba vpisati znesek plačanega prispevka za PIZ od seštevka
izplačane plače in osnove v višini razlike do minimalne plače.

  Kadar je nagrada vajenca nižja od polovice minimalne plače,
je treba vpisati znesek plačanega prispevka za PIZ od polovice
minimalne plače.

  Za zavarovance v invalidskih podjetjih in drugih
organizacijah za zaposlovanje invalidov je treba vpisati znesek
prispevka za PIZ, ki ga podjetja, zavodi in druge organizacije za
zaposlovanje invalidov v skladu z 226. členom ZPIZ-1 v povezavi s
74. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2) obračunajo za
zaposlene in ga vplačajo na poseben račun pri delodajalcu in
namensko uporabijo kot odstopljena sredstva.

  Vpisati je treba znesek zmanjšanega oziroma odpisanega
prispevka za PIZ za kmete in člane kmečkih gospodinjstev, ki jim
je bil prispevek zmanjšan ali odpisan po posebnem zakonu in se
jim šteje za plačanega (devetnajsta alineja prvega odstavka 232.
člena ZPIZ-1).

  V to polje se ne vpisuje zneska plačanega prispevka za
zavarovalno dobo s povečanjem, ker je ta znesek potrebno vpisati
v polje 23, in zneskov prispevkov od tistih prejemkov, ki jih
zavezanec ni plačal niti v svoje breme niti v breme drugega
izplačevalca (npr. za čas starševskega dopusta, ko prispevke
plačuje pristojni organ neposredno).

  RUBRIKA C – podatki o nadomestilu za obdobje, za katero so
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačani

  V to rubriko je treba vpisati število ur nadomestila ter leto
osnove nadomestila za obdobje, za katero se posredujejo podatki
in za katero so prispevki plačani. V ta polja se vpisujejo
podatki o nadomestilih, ki se za izračun pokojninske osnove
upoštevajo v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPIZ-1.

  Podatke o nadomestilu je treba vpisati tudi v primeru, ko je
delavec razporejen na delovno mesto, na katerem se zavarovalna
doba šteje s povečanjem.

  Če je zavarovanec prejemal nadomestilo samo v letu, za katero
se posredujejo podatki, ali je prejemal nadomestilo v več
zaporednih letih brez prekinitve, je možen samo en podatek o letu
osnove in se izpolnita samo polji 15 in 16.

  Rubrika se izpolni tudi v primerih, ko so posredovani podatki
o dopolnilnem delu (v polju 3 je šifra prijave podatkov 2 ali 7)
in je zavarovanec prejemal nadomestilo.

  Polje 15 – ŠTEVILO UR NADOMESTILA 1

  Vpisati je treba število ur izplačanega nadomestila plače:

  – za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe po
predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju (do in
nad 30 dni bolniške odsotnosti);

  – za čas odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za
nego in varstvo otroka, ko zavarovanec prejema porodniško
nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka (40. člen
ZSDP),

  – za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko
zavarovanec prejema očetovsko nadomestilo (40. člen ZSDP),

  – za čas odsotnosti zaradi posvojiteljskega dopusta, ko
zavarovanec prejema posvojiteljsko nadomestilo (40. člen ZSDP);

  – za čas odsotnosti z dela po predpisih o delovnih razmerjih
za delavce, ki jim začasno ni mogoče zagotoviti dela;

  – za čas poklicne rehabilitacije iz prvega odstavka 89. člena
ZPIZ-1.

  V to polje se ne vpisuje števila ur za nadomestila, ki se za
izračun pokojninske osnove upoštevajo v skladu s prvim odstavkom
41. člena ZPIZ-1 in je število teh ur že vpisano v polju 11.

  Polje 16 – LETO OSNOVE 1

  Vpisati je treba koledarsko leto pred pričetkom prejemanja
nadomestila, v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZPIZ-1.

  Če zavarovanec v letu pred pričetkom prejemanja nadomestila
ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov ali
nadomestila, je treba vpisati tekoče leto pričetka prejemanja
nadomestila.

  Polje 17 – ŠTEVILO UR NADOMESTILA 2

  Kadar je zavarovanec v letu, za katero se sporočajo podatki,
prejemal nadomestila iz drugega odstavka 41. člena ZPIZ-1 s
prekinitvami in začetek njihovega prejemanja ni v istem
koledarskem letu (prvo nadomestilo je zavarovanec začel prejemati
pred koledarskim letom, za katero se sporočajo podatki, drugo pa
v tem letu), se za zavarovanca upošteva osnovo iz dveh
koledarskih let. V takem primeru je treba podatke o številu ur
nadomestila, za katero se upošteva drugo leto osnove, vpisati v
polje 17. Glede vsebine podatka velja navodilo za polje 15.

  Polje 18 – LETO OSNOVE 2

  Če je v polju 17 vpisano število ur nadomestila, za katero se
upošteva drugo leto osnove, se to leto osnove vpiše v polje 18.

  RUBRIKA D – podatki o zavarovalni dobi s povečanjem ali o
sezonskem delu, ko so prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje plačani

  1. ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM

  V to rubriko je treba vpisati podatke za zavarovanca, ki
izpolnjuje pogoje po 4. odstavku 430. člena ZPIZ-1 in le v
primeru, ko so prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem
plačani.

  Po 4. odstavku 430. člena v povezavi s 449. členom ZPIZ-1 so
se s 1. 1. 2001 prenehali uporabljati predpisi o štetju
zavarovalne dobe s povečanjem, razen za zavarovance, ki so na dan
uveljavitve tega zakona delali na delovnih mestih, kjer se
zavarovalna doba šteje s povečanjem in so imeli na ta dan najmanj
25 let (moški) oziroma 23 let (ženske) pokojninske dobe. Tem
zavarovancem se od 1. 1. 2001 še nadalje šteje zavarovalna doba s
povečanjem po predpisih, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-1.

  Polje 19 – OBDOBJE »OD« (DDMM)

  Vpisati je treba datum, od katerega se v koledarskem letu na
določenem delovnem mestu zavarovalna doba šteje s povečanjem.

  Če so za štetje zavarovalne dobe s povečanjem v skladu s
predpisom za določeno delovno mesto predpisani dodatni pogoji, se
vpiše obdobje, za katero so navedeni pogoji izpolnjeni.

  Polje 20 – OBDOBJE »DO« (DDMM)

  Vpisati je treba datum, s katerim v koledarskem letu, za
katero se sporočajo podatki, preneha štetje zavarovalne dobe s
povečanjem na določenem delovnem mestu.

  Če se v koledarskem letu izmenjujejo obdobja zavarovanja, ko
so bili prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem plačani, in
obdobja zavarovanja, ko ti prispevki niso bili plačani, se vsako
obdobje zavarovanja na takšnem delovnem mestu, ko so bili
prispevki za zavarovalno dobo plačani, vpiše ločeno v svojo
vrstico.

  Če je zavarovanec v koledarskem letu, za katero se sporočajo
podatki, delal na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba
šteje s povečanjem, v različnih obdobjih s prekinitvami ali je
delal na delovnih mestih z različno stopnjo povečanja, se vsako
obdobje dela na takšnem delovnem mestu z določeno stopnjo
povečanja vpiše ločeno v svojo vrstico.

  Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi v času začasne
zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju
oziroma odsotnosti z dela po ZSDP (odsotnost z dela zaradi
porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka,
očetovskega dopusta, posvojiteljskega dopusta) če je bil delavec
v tem času razporejen na takem delovnem mestu in je delodajalec
plačal prispevke za zavarovalno dobo s povečanjem.

  Če je bil zavarovanec v koledarskem letu prijavljen v
zavarovanje z različnim številom ur delovnega časa na delovnih
mestih, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem,
oziroma je bilo sklenjeno delovno razmerje pri istem zavezancu na
delovnih mestih s povečanim štetjem zavarovalne dobe v več
obdobjih s prekinitvami, je treba za vsako obdobje zavarovanja,
za katero je bila vložena prijava v zavarovanje (M-1) in odjava
iz zavarovanja (M-2), izpolniti novo prijavo podatkov o plači
oziroma osnovi, nadomestilih in plačanem prispevku (M-4). Pri tem
je treba vpisati tudi vse ostale podatke, ki se nanašajo na
posamezno obdobje.

  Polje 21 – TRAJANJE ZAVAROVALNE DOBE (MMDD)

  Vpisati je treba dejansko trajanje zavarovanja (število
mesecev in dni) v skladu s podatki o obdobju v poljih 19 in 20.

  Zavarovancem – invalidom II. ali III. kategorije, ki delajo s
skrajšanim delovnim časom, ter zavarovancem, ki delajo s krajšim
delovnim časom po prepisih o delovnih razmerjih in po predpisih o
starševskem varstvu na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba
šteje s povečanjem, se doba poveča samo za čas, ki so ga dejansko
prebili na delu. V navedenih primerih je treba vpisati trajanje
zavarovalne dobe, ki ustreza času, dejansko prebitem na delu.

  Polje 22 – ŠIFRA DOBE

  Vpisati je treba ustrezno šifro iz šifranta zavarovalne dobe,
ki se šteje s povečanjem in ga objavi Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na svoji spletni strani.

  Polje 23 – ZNESEK PRISPEVKA ZA ZAVAROVALNO DOBO S POVEČANJEM

  Znesek plačanega prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem
je treba vpisati v eurih (EUR) z dvema decimalnima mestoma, brez
zaokroževanja.

  Če je več obdobij dela na delovnih mestih, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem, vpisanih v ločene vrstice,
se za vsako obdobje vpiše pripadajoči znesek plačanih prispevkov.

  Če je delodajalec plačal prispevke za zavarovalno dobo s
povečanjem tudi za čas začasne zadržanosti z dela po predpisih o
zdravstvenem zavarovanju oziroma za čas odsotnosti z dela po ZSDP
(odsotnost z dela zaradi porodniškega dopusta, dopusta za nego in
varstvo otroka, očetovskega dopusta, posvojiteljskega dopusta),
je treba vpisati tudi znesek prispevka za zavarovalno dobo s
povečanjem za čas takšne zadržanosti z dela.

  2. SEZONSKO DELO

  V skladu s 56. členom ZDR se delavcu, ki po pogodbi o
zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v
neenakomerni razporeditvi delovnega časa brez presledka najmanj
tri mesece v letu in pri tem opravi več ur, kot je določeno za
delo s polnim delovnim časom, na njegovo zahtevo ure preračunajo
v delovne dni s polnim delovnim časom. Na tak način izračunani
delovni dnevi se štejejo v delavčevo zavarovalno dobo tako, kot
če bi jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v
koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

  Polje 19 – OBDOBJE »OD« (DDMM)

  Vpisati je treba datum pričetka opravljanja sezonskega dela v
koledarskem letu, za katero se sporočajo podatki.

  Polje 20 – OBDOBJE »DO« (DDMM)

  Vpisati je treba datum prenehanja opravljanja sezonskega dela
v koledarskem letu, za katero se sporočajo podatki.

  Če je zavarovanec pri istem zavezancu za prijavo v
zavarovanje opravljal sezonsko delo v več obdobjih s
prekinitvami, je treba za vsako obdobje zavarovanja, za katero je
bila vložena prijava v zavarovanje (M-1) in odjava iz zavarovanja
(M-2), izpolniti novo prijavo podatkov o plači oziroma osnovi,
nadomestilih in plačanem prispevku (M-4). Pri tem je treba
vpisati tudi vse ostale podatke, ki se nanašajo na posamezno
obdobje.

  Polje 21 – TRAJANJE ZAVAROVALNE DOBE (MMDD)

  Vpisati je treba preračunano trajanje zavarovalne dobe na
podlagi sezonskega dela.

  Preračun zavarovalne dobe se opravi v skladu s 194. členom
ZPIZ-1. Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in
dnevih, pri čemer se 30 dni šteje kot 1 mesec, 12 mesecev pa kot
eno leto. Zavarovalna doba se preračuna na polni delovni čas na
naslednji način (če je ostanek 0,5 ali več, se rezultat zaokroži
navzgor):

      koledarski dnevi zaposlitve zavarovanca
      x delovni čas zavarovanca (ur na teden)
  ------------------------------------------------------
      polni delovni čas zavezanca (ur na teden)

  Izračun po navedeni formuli predstavlja število dni
(preračunano zavarovalno dobo na polni delovni čas). Tako
dobljene dneve se vpiše v mesecih in dnevih npr. 183,75 dni = 06
mesecev in 04 dni.

  Koledarski dnevi zaposlitve zavarovanca so koledarski dnevi,
ko je delavec opravljal sezonsko delo. Primer: če je delavec tako
delo opravljal od 1. 5. do 15. 8. v koledarskem letu, to pomeni
105 dni oziroma 04 mesece.

  Število ur opravljenega sezonskega dela zavarovanca na teden
predstavljajo ure dela, ki jih je zavarovanec dejansko opravil na
sezonskem delu v enem tednu npr. 70 ur na teden.

  Polni delovni čas zavezanca (ur na teden) je polni delovni
čas delodajalca, ki je določen z zakonom ali kolektivno pogodbo
(od 36 do 40 ur na teden).

  Polje 22 – ŠIFRA DOBE

  Vpisati je treba šifro »0065«, ki označuje sezonsko
zaposlitev s preračunanim trajanjem zavarovalne dobe.

  Polje 23 – ZNESEK PLAČANEGA PRISPEVKA ZA ZAVAROVALNO DOBO S
POVEČANJEM

  Vpisati je treba znesek plačanih prispevkov za zavarovalno
dobo, ki se šteje s povečanjem.

  Pri vpisovanju podatkov o sezonskem delu ostane to polje
prazno, ker je znesek plačanih prispevkov že vpisan v polju 14.

  RUBRIKA E – podatki o obdobju, za katero prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso plačani

  V to rubriko se vpisujejo podatki, ki se nanašajo na tista
obdobja zavarovanja v koledarskem letu, ko prispevki za PIZ niso
plačani.

  Če se v koledarskem letu izmenjujejo obdobja zavarovanja, ko
so bili prispevki za PIZ plačani in obdobja zavarovanja, ko
prispevki za PIZ niso bili plačani, je treba vsako obdobje
zavarovanja, ko prispevki za PIZ niso bili plačani, vpisati
ločeno v svojo vrstico. Pri tem se vpiše tudi vse ostale podatke,
ki se nanašajo na posamezno obdobje zavarovanja.

  Če je zavarovanec pri istem zavezancu za prijavo v
zavarovanje delal v več obdobjih s prekinitvami ali je
zavarovanec v koledarskem letu, za katero se posredujejo podatki,
delal z različnim delovnim časom (npr. prve tri mesece 25 ur na
teden, nato 35 ur na teden) in v teh obdobjih prispevki za PIZ
niso plačani, je treba za vsako obdobje zavarovanja, za katero je
bila vložena prijava v zavarovanje (M-1) in odjava iz zavarovanja
(M-2), izpolniti novo prijavo podatkov o plači oziroma osnovi,
nadomestilih in plačanem prispevku (M-4). Pri tem je treba
vpisati tudi vse ostale podatke, ki se nanašajo na posamezno
obdobje.

  Polje 24 – OBDOBJE »OD« (DDMM)

  Vpisati je treba prvi dan (datum) obdobja, ko prispevki za
PIZ niso plačani.

  Polje 25 – OBDOBJE »DO« (DDMM)

  Vpisati je treba zadnji dan (datum) obdobja, ko prispevki za
PIZ niso plačani.

  Polje 26 – ŠTEVILO UR REDNEGA DELA

  Vpisati je treba število ur rednega delovnega časa, ki
ustreza obdobju zavarovanja, za katero prispevki za PIZ niso bili
plačani, vpisanem v posamezni vrstici.

  Polje 27 – ŠTEVILO UR NADOMESTILA

  V obdobju zavarovanja v posamezni vrstici, ko prispevki za
PIZ niso bili plačani, je treba vpisati število ur nadomestila iz
drugega odstavka 41. člena ZPIZ-1.

  II. PODATKI, KI JIH VPIŠE ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE SLOVENIJE

  Podatkom iz obrazca, ki jih je posredoval dajalec podatkov,
Zavod doda naslednje podatke o prejemu obrazca in pooblaščeni
osebi, ki je podatke posredovala.

  DATUM IN ČAS PREJEMA PODATKOV

  Zavod doda datum in čas, ko je informacijski sistem Zavoda
oziroma pooblaščenega sprejemnika prejel podatke od dajalca
podatkov ali pooblaščenega posredovalca.

  ŠTEVILKA ELEKTRONSKGA OVOJA (PAKETA) OBRAZCA

  Zavod doda enolično številko elektronskega ovoja (paketa)
obrazcev, v katerem je dajalec posredoval podatke.

  PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI

  Zavod doda podatke o pooblaščeni osebi pri dajalcu podatkov
ali pri pooblaščenem posredovalcu podatkov, ki je na podlagi
notranjega ali zunanjega pooblastila elektronsko podpisala ovoj
(paket) obrazcev.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti