Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, stran 9776.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport v soglasju z ministrico za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami«
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– 22 ur za učitelje, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj učencem s posebnimi potrebami.«.
3. člen
V 6. členu se podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)«.
V prvem odstavku se na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– učitelj, član predmetne komisije za izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, za 3 ure.«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu osnovne šole ter v prvem in zaključnem letniku srednje šole, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih osnovne šole in letnikih srednje šole ter na vseh stopnjah posebnega programa pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas.«
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(mentorstvo)
Mentorju pripravnika se prizna štiri ure na teden za delo s pripravnikom.«
5. člen
V 9. členu se v drugem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.«
Za osmim odstavkom se doda novi deveti odstavek, ki se glasi:
»V šoli, ki je organizacijska enota in ima najmanj 14 oddelkov, ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja. Njegova učna obveznost, obveznost vzgojnega dela oziroma obveznost drugega strokovnega dela se določi v skladu z naslednjimi merili:
+---------------+------------------------+---------+-----------+
|  Število  |   Učna obveznost   | Vzgojno |  Drugo  |
|  oddelkov,  +----------+-------------+  delo | strokovno |
|  vzgojnih  | Ure pouka|   Ure   |     |  delo  |
|  skupin   |     | podaljšanega|     |      |
|        |     |  bivanja  |     |      |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  14, 15   |  16  |   17   |  18  |   30  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  16, 17   |  15  |   16   |  17  |   28  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  18, 19   |  14  |   15   |  16  |   26  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  20, 21   |  13  |   14   |  15  |   24  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  22, 23   |  12  |   13   |  14  |   22  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
|  24, 25   |  11  |   12   |  13  |   20  |
+---------------+----------+-------------+---------+-----------+
6. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za administrativna dela sistemizira 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
V zavodu s 15 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami in več se za administrativna dela sistemizira 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v zavodu z manjšim številom oddelkov oziroma vzgojnih skupin pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,50 delovnega mesta.
Poslovni sekretar VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«
7. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli s 24 oddelki oziroma vzgojnimi skupinami in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in poslovnega sekretarja VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
24–28 oddelkov     0,50 delovnega mesta
29–36 oddelkov     1,00 delovno mesto
37–43 oddelkov     1,50 delovnega mesta
44 in več oddelkov   2,00 delovni mesti.
V zavodu z 20 oddelki, vzgojnimi oziroma stanovanjskimi skupinami in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in poslovnega sekretarja VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
+----------------------------------+--------------------------+
|20–27 oddelkov oziroma skupin   |   0,50 delovnega mesta|
+----------------------------------+--------------------------+
|28–35 oddelkov oziroma skupin   |    1,00 delovno mesto|
+----------------------------------+--------------------------+
|36–43 oddelkov oziroma skupin   |   1,50 delovnega mesta|
+----------------------------------+--------------------------+
|44 in več oddelkov oziroma skupin |    2,00 delovni mesti.|
+----------------------------------+--------------------------+
Šola oziroma zavod lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto knjigovodja V ali administrator V. Delavec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«
8. člen
V 26. členu se v podnaslovu izraz »gospodinjec II.« nadomesti z izrazom »gospodinjec IV.«
9. člen
V 28. členu se v podnaslovu izraz »gospodinjec IV.« nadomesti z izrazom »gospodinjec II.«
10. člen
V 33. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če so v kombinirani oddelek vključeni tudi učenci od 6. do 9. razreda, se obseg ur za ločeno poučevanje posameznih vsebin, določi glede na število učencev v oddelku, in sicer:
– 4 do 6 učencev   4 ure tedensko,
– 7 in več učencev  7 ur tedensko.«
11. člen
V 41. členu se v prvem odstavku v tretji alineji za besedo »tretji« doda vejica in črta beseda »in«, za besedo »četrti« pa se dodata besedi »in peti«.
V drugem odstavku se v tretji alineji za besedo »tretji« doda vejica in črta beseda »in«, za besedo »četrti« pa se dodata besedi »in peti«.
12. člen
Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(izvajanje dodatne strokovne pomoči)
Vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja prilagojene izobraževalne programe sistemizira delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč v obsegu ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, določenem v odločbi o usmeritvi.
Dodatna strokovna pomoč se izvaja v vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerega je učenec usmerjen.
Če ima učitelj za dodatno strokovno pomoč sklenjeno delovno razmerje v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja prilagojene izobraževalne programe in opravlja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, na katerem ima sklenjeno delovno razmerje, le-ta sistemizira delovno mesto mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč.«
13. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Število oddelkov mobilne službe, se kot merilo za določitev učne obveznosti ravnatelja v skladu z 8. členom tega pravilnika določi tako, da se število ur dodatne strokovne pomoči deli s 27. Če je na ta način izračunano število oddelkov decimalno število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega števila.«
14. člen
V 51. členu se v prvem odstavku za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– največ dve uri pouka tujega jezika za učenca, ki se je prešolal na šolo, kjer se poučuje drug tuji jezik.«
Dosedanja šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
Dosedanja osma alineja se črta, doda pa se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnih mest so ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj za učence s posebnimi potrebami, določene v odločbi o usmeritvi.«
15. člen
Za 54. členom se doda nov 54.a člen, ki se glasi:
»54.a člen
(dodatna strokovna pomoč za učence tujce)
Merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči za učence tujce določi minister, pristojen za šolstvo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
59. člen se črta.
17. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če delavec ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si jih mora pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 6., 7., 12. člena, tretjega odstavka 14. člena in 17. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-20/2008
Ljubljana, dne 1. julija 2008
EVA 2008-3311-0029
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti