Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3034. Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic, stran 9637.

Na podlagi 25., 26., 27., 28. in 29. člena Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K
o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju človeških tkiv in celic
1. člen
(namen pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa zahteve glede sprejema, obdelave, shranjevanja, sprostitve, označevanja ter razdeljevanja in odpoklica človeških tkiv in celic (v nadaljnjem besedilu: tkiva in celice) v skladu z Direktivo 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, obdelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic (UL L št. 102 z dne 7. 4. 2004, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/23/ES), Direktive Komisije 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic (UL L št. 38 z dne 9. 2. 2006, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/17/ES) in Direktive Komisije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic (UL L št. 294 z dne 25. 10. 2006, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/86/ES).
(2) Ta pravilnik se uporablja za tkiva in celice, zbrane v Republiki Sloveniji, ter uvožena in vnešena tkiva in celice.
2. člen
(sprejem tkiv in celic v ustanovo za tkiva in celice)
(1) Ustanove za tkiva in celice (v nadaljnjem besedilu: ustanova) po opravljenem pregledu odločijo ali odvzeta tkiva in odvzete celice ter materiale, ki so bili ali bodo v kontaktu s tkivi in celicami, sprejmejo, zavrnejo, postavijo v karanteno ali zavržejo oziroma komisijsko uničijo. Odločitev sprejmejo na podlagi testiranja in dokumentiranega pregleda ali pošiljka odvzetih tkivih in celic, vključno s pogoji prevoza, pakiranjem, označevanjem ter podrobno dokumentacijo in vzorci, izpolnjuje zahteve iz pravilnika, ki ureja darovanje in pridobivanje tkiv in celic.
(2) Ustanova zagotovi, da so prejeta tkiva in celice v karanteni, dokler ta tkiva in celice in z njimi povezana dokumentacija niso pregledani ali drugače potrjeni v skladu z zahtevami iz pravilnika, ki ureja darovanje in pridobivanje ter zahtevami uporabnika tkiv in celic.
(3) Pregled ustreznih informacij o darovalcu in pridobivanju ter sprejem darovanja morajo opraviti odgovorne osebe.
(4) Vsaka ustanova ima dokumentirano politiko in specifikacije, s katerimi se preveri vsaka pošiljka tkiv in celic, vključno z vzorci. To vključuje tehnične zahteve in druga merila, za katere ustanova meni, da so bistvena za ohranjanje sprejemljive kakovosti tkiv in celic. Ustanova sprejme, vodi in posodablja dokumentirane postopke za upravljanje in ločevanje neskladnih pošiljk ali pošiljk z nepopolnimi rezultati testov za zagotovitev, da ni nobenega tveganja za okužbo drugih tkiv in celic, ki se predelujejo, konzervirajo ali hranijo.
(5) Ustanova mora voditi dokumentiran seznam naslednjih podatkov:
– soglasje ali dovoljenje, vključno z namenom, za katerega se lahko uporabljajo tkiva in celice (tj. terapevtska raba ali raziskave ali tako terapevtska raba kot raziskave), ter vsemi posebnimi navodili za odstranitev, če tkivo ali celice niso uporabljene v namen, za katerega je bilo pridobljeno soglasje;
– vse zahtevane zapise, povezane s pridobivanjem in podatki o darovalčevi preteklosti, kot je opisano v delu glede dokumentacije o darovalcu;
– rezultate fizikalnega pregleda, laboratorijskih in drugih testov;
– ustrezno dokumentiran pregled celotne ocene darovalca v skladu z merili za izbiro s strani pooblaščene in usposobljene osebe, za alogenske darovalce;
– v primeru celičnih kultur, namenjenih za avtologno rabo, je treba dokumentirati tudi možnost alergij na zdravila (kot so antibiotiki) prejemnika.
3. člen
(obdelava tkiv in celic)
(1) Kritični postopki obdelave morajo biti validirani in ne smejo spremeniti tkiv in celic v klinično neučinkovite ali škodljive za prejemnika. Validacija lahko temelji na študijah, ki jih izvede ustanova sama, ali na podatkih iz objavljenih študij ali, v primeru dobro utečenih postopkov obdelave, na retroaktivni oceni kliničnih izidov glede tkiv, ki jih je priskrbela ustanova.
(2) Dokazano mora biti, da lahko osebje v ustanovi dosledno in učinkovito izvaja validirani postopek.
(3) Zagotoviti je treba, da se vsi postopki izvajajo v skladu z odobrenimi standardno operativnimi postopki (v nadaljnjem besedilu: SOP).
(4) Kadar se za tkiva in celice uporablja postopek inaktivacije mikroorganizmov, ga je treba posebej navesti, dokumentirati in validirati.
(5) Preden se v obdelavi uvede kakršna koli pomembna sprememba, je treba spremenjeni postopek validirati in dokumentirati.
(6) Postopke obdelave je treba redno kritično ocenjevati, da se zagotovi, da še naprej dosegajo predvidene rezultate.
(7) Postopki odstranjevanja tkiv in celic morajo preprečiti kontaminacijo drugih darovanih tkiv in celic ter izdelkov, predelovalnega okolja in osebja. Ti postopki morajo biti v skladu s predpisi posameznih držav.
4. člen
(shranjevanje in sprostitev tkiv in celic)
(1) Za vsako vrsto pogojev shranjevanja mora biti opredeljen čas shranjevanja. Določeno obdobje mora med drugim upoštevati možnost poslabšanja lastnosti tkiv in celic.
(2) Obstajati mora sistem za zadržanje tkiv in celic pred sprostitvijo, ki zagotavlja, da tkiva in celice ne morejo biti sproščeni, dokler niso izpolnjene vse zahteve iz zakona in na podlagi zakona izdanih predpisov. Obstajati mora SOP, ki podrobno opisuje okoliščine, pristojnosti in postopke v zvezi s sprostitvijo tkiv in celic za razdeljevanje.
(3) Sistem identifikacije tkiv in celic mora na vseh stopnjah jasno ločevati sproščene izdelke od tistih, ki niso bili sproščeni (v karanteni) in tistih, ki so bili zavrženi.
(4) Iz evidenc mora biti razvidno, da je odgovorna oseba v skladu s pisnim postopkom pred sprostitvijo tkiv in celic preverila izpolnjevanje vseh zahtev.
(5) Če je za objavo rezultatov iz laboratorija uporabljen računalnik, mora revizijska sled navesti, kdo je bil pristojen za njihovo objavo.
(6) Izvesti je treba dokumentirano oceno tveganja, ki jo odobri odgovorna oseba, da se določi, kako se bo ravnalo z vsemi shranjenimi tkivi in celicami po uvedbi kakršnega koli novega izbora darovalca ali merila testiranja ali katerega koli vidno spremenjenega postopka obdelave, ki vpliva na varnost ali kakovost tkiv in celic.
5. člen
(razdeljevanje in odpoklic tkiv in celic)
Za razdeljevanje tkiv in celic morajo ustanove izpolnjevati naslednja merila:
1. določiti je treba kritične pogoje prevoza, kot so temperaturne in časovne omejitve, da se vzdržujejo zahtevane lastnosti tkiv in celic;
2. ovojnina mora zagotavljati, da se tkiva in celice hranijo v določenih pogojih. Vse vrste pakiranja in ovojnine morajo biti validirani in kvalificirani z vidika njihove ustreznosti;
3. kadar razdeljevanje izvaja tretja oseba, mora obstajati pisni sporazum, s katerim se zagotovi vzdrževanje zahtevanih pogojev;
4. ustanova mora imeti ustrezno usposobljeno osebje, ki je pooblaščeno za to, da oceni potrebo po odpoklicu, in ki lahko sproži ter koordinira potrebne ukrepe;
5. ustanova mora vzpostaviti učinkovit postopek odpoklica, vključno z opisom odgovornosti in ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Ta mora vključevati tudi obveščanje pristojnih organov;
6. ukrepi morajo biti izpeljani v predhodno določenih časovnih rokih in vključevati sledenje vseh zadevnih tkiv in celic ter po potrebi tudi sledenje do darovalca. Namen preiskovanja je identifikacija darovalcev, ki so morda sopovzročili reakcijo pri prejemniku, pridobitev vseh tkiv in celic tega darovalca ter obveščanje prejemnikov tkiv in celic tega darovalca o njihovi morebitni izpostavljenosti tveganju;
7. ustanova mora vzpostaviti dokumentirani sistem za ravnanje z vrnjenimi tkivi in celicami;
8. ustanova mora vzpostaviti postopek za obravnavo zahtev za dodelitev tkiv in celic;
9. postopki odstranitve tkiv in celic morajo preprečiti kontaminacijo drugih darovanih tkiv in celic ter izdelkov, okolja in osebja. Odločitev o tem, kako ravnati z neustreznimi tkivi in celicami, je treba sprejeti v skladu s pisnimi postopki, ki jih nadzoruje odgovorna oseba. Vsa odstranjena tkiva in celice je treba evidentirati.
6. člen
(podatki na embalaži)
(1) Prvotna embalaža za tkiva in celice mora vsebovati podatke o:
(a) vrsti tkiv in celic, identifikacijsko številko ali kodo tkiva in celice in po potrebi lot ali serijsko številko;
(b) ustanovi oziroma donorskega centra;
(c) datumu uporabnosti;
(d) avtolognem darovanju. Na embalaži je treba to posebej navesti ("SAMO ZA AVTOLOGNO UPORABO"), darovalec oziroma prejemnik pa mora biti identificiran;
(e) predvidenem prejemniku, kadar gre za darovanje za točno določenega prejemnika.
Kadar se tkiva in celice izkažejo za pozitivne za določene označevalce prenosljive bolezni, morajo biti označene z opombo „BIOLOŠKO TVEGANJE“.
Če kateri koli podatek iz točke (d) in (e) tega odstavka ne more biti označen na prvotni embalaži, je podatke treba priložiti na posebnem listu papirja. Ta list papirja mora biti priložen prvotni embalaži na način, ki zagotavlja, da ostaneta skupaj.
(2) Oznaka na embalaži ali spremna dokumentacija mora vsebovati naslednje podatke:
(a) opis (opredelitev) in po potrebi dimenzije izdelka iz tkiv ali celic;
(b) zgradbo in podatke o delovanju, kjer je to potrebno;
(c) datum razdeljevanja tkiv/celic;
(d) biološke odmerke, uporabljene pri darovalcu in rezultate;
(e) priporočila za shranjevanje;
(f) navodila za odprtje embalaže, paketa in za vse zahtevane spremembe ali obnavljanje;
(g) datum poteka veljavnosti po odprtju oziroma spremembi;
(h) navodila za prijavo in poročanje o hudih neželenih reakcijah ali dogodkih;
(i) prisotnost morebitnih škodljivih ostankov (npr. antibiotiki, etilen oksid itd.).
7. člen
(zunanje označevanje embalaže za pošiljanje)
Za prevoz mora biti prvotna embalaža nameščena v embalažo za pošiljanje, ki mora biti označena vsaj z naslednjimi podatki:
(a) identifikacijo izvorne ustanove oziroma donorskega centra, vključno z naslovom in telefonsko številko;
(b) identifikacijo namembne organizacije, pristojne za zdravljenje ljudi, vključno z naslovom in telefonsko številko;
(c) izjavo, da paket vsebuje človeško tkivo in celice, ter opombo „RAVNAJ PREVIDNO“;
(d) kadar so za delovanje presadka potrebne žive celice, kot so zarodne celice, gamete in zarodki, je treba dodati opombo „NE OBSEVAJ“;
(e) priporočene razmere za prevoz (npr. hraniti na hladnem, pokonci itd.);
(f) navodila za varnost oziroma metodo hlajenja (po potrebi).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2008
Ljubljana, dne 1. julija 2008
EVA 2007-2711-0116
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost