Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3033. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, stran 9633.

Za izvajanje 7. člena ter v zvezi z drugim odstavkom 21. člena ter prvim odstavkom 26. člena Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati imetniki dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (v nadaljnjem besedilu: tkiva in celice), namenjenimi za zdravljenje ljudi, postopek za ugotavljanje teh pogojev in postopek za pridobitev dovoljenja v skladu z Direktivo 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic (UL L št. 102 z dne 7. 4. 2004, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/23/ES) in Direktive Komisije 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obveščanju o hudih in neželenih reakcijah in pojavih ter nekaterih tehničnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic (UL L št. 294 z dne 25. 10. 2006, str. 32; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/86/ES).
2. člen
(pristojnosti)
(1) Pristojni organ za izvajanje nalog, določenih v tem pravilniku je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Dejavnost preskrbe s tkivi in celicami lahko opravljajo javni zdravstveni zavodi ter domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki jih Agencija imenuje in jim izda dovoljenje za opravljanje posameznih aktivnosti v okviru te dejavnosti.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Poleg izrazov, ki so opredeljeni v Zakonu o kakovosti in varnosti človeških tkiv, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi, ki pomenijo:
1. "imetniki dovoljenja" so ustanove za tkiva in celice, donorski centri in uporabniki tkiv in celic, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami,
2. "preskrba s tkivi in celicami" so vse aktivnosti v zvezi z darovanjem in pridobivanjem, testiranjem, obdelavo, konzerviranjem, shranjevanjem, dodeljevanjem in razdeljevanjem tkiv in celic,
3. "verifikacijski pregled" je pregled z namenom ugotovitve izpolnjevanja predpisanih pogojev, ki ga pri predlagatelju za pridobitev dovoljenja opravijo pooblaščene osebe Agencije,
4. "nadzorstveni pregled" je reden ali izreden pregled izpolnjevanja predpisanih pogojev in ga pooblaščene osebe Agencije opravijo pri imetniku dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.
II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI USTANOVA ZA TKIVA IN CELICE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRESKRBE S TKIVI IN CELICAMI
A. ORGANIZIRANOST IN UPRAVLJANJE
4. člen
(sistem kakovosti)
(1) Ustanove za tkiva in celice morajo glede zagotavljanja kakovosti izpolnjevati zahteve zakona.
(2) Ustanove za tkiva in celice morajo zagotoviti, da so dejavnosti, ki so predmet dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, podvržene notranjim presojam. Notranje presoje morajo nepristransko izvajati usposobljene in za to pristojne osebe, in sicer vsaj na dve leti, da se preveri skladnost z odobrenimi protokoli, splošnimi operativnimi postopki in zakonskimi zahtevami. Ugotovitve in korektivne ukrepe notranje presoje je treba dokumentirati.
(3) Vsa odstopanja je treba raziskati in dokumentirati, to pa vključuje odločitev o možnih korektivnih in preventivnih ukrepih. Korektivne ukrepe je treba dokumentirati, uvesti in zaključiti pravočasno in učinkovito. Učinkovitost in izvajanje korektivnih in preventivnih ukrepov je treba sproti preverjati.
(4) Vzpostavljeni morajo biti postopki za pregled delovanja sistema upravljanja kakovosti in zagotovljeno nepretrgano in sistematično izboljšanje.
5. člen
(obvladovanje tveganja)
(1) Tveganja pri uporabi biološkega materiala in ravnanja z njim je treba identificirati in zmanjšati na najmanjšo mero tako, da se ohrani ustrezna kakovost in varnost tkiv in celic za uporabo. Tveganja vključujejo tista tveganja, ki so povezana s postopki, okoljem in zdravstvenim stanjem osebja.
(2) Preprečiti je treba navzkrižne kontaminacije med darovalci.
6. člen
(dostop do zdravnika)
Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje ljudi, mora imenovati zdravnika, ki bo dosegljiv za svetovanje pri zdravstvenih dejavnostih in jih bo tudi nadziral.
7. člen
(dodeljevanje)
(1) Dodeljevanje tkiv in celic opravlja ustanova za tkiva in celice, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje te dejavnosti.
(2) Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka mora ustanove za tkiva in celice izpolnjevati pogoje iz 21. člena zakona, ki se nanašajo na sistem kakovosti, pogoje iz poglavij A, B in D tega pravilnika ter pogoje iz pravilnika, ki ureja sledljivost človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami.
(3) Pooblaščena oseba Agencije za nadzor nad preskrbo s človeškimi tkivi in celicami lahko kadarkoli preveri izpolnjevanje zahtev glede izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Koordinacijo dodeljevanja tkiv in celic za alogensko uporabo, za katere obstajajo čakalni seznami za presaditve, opravlja Slovenija-transplant. Pravila za dodeljevanje oblikujejo i Razširjeni strokovni kolegiji za posamezno področje.
B. OSEBJE
8. člen
(splošni pogoji)
(1) Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami mora za opravljanje te dejavnosti zagotoviti zadostno število osebja, usposobljenega za izvajanje nalog, ki jih opravlja na podlagi dovoljenja Agencije.
(2) Dolžnosti osebja so določene v opisih del in nalog z opredeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi. Zasedba delovnih mest in razmerja med osebjem so razvidna iz organigrama, ki opredeljuje razmerje med odgovornostjo in obveščanjem.
(3) Osebje, ki neposredno sodeluje pri pridobivanju, testiranju, shranjevanju, dodeljevanju in razdeljevanju tkiv in celic, je za opravljanje navedenih nalog ustrezno usposobljeno. Osebju mora biti omogočeno redno dodatno usposabljanje. V skladu s programom usposabljanja vsak posameznik pridobi pisno dokazilo, da:
– je usposobljen za izvajanje dodeljenih nalog;
– ustrezno pozna in pojmuje znanstveno tehnične postopke in načela, ki ustrezajo dodeljenim nalogam;
– razume okvir organizacije, sistem kakovosti in predpise o zdravju in varnosti pri delu;
– je ustrezno obveščen o širšem etičnem, pravnem in zakonskem ozadju svojega dela.
(4) Usposobljenost osebja je treba ovrednotiti v rednih časovnih intervalih, določenih v sistemu kakovosti.
9. člen
(odgovorna oseba)
(1) Ustanova za tkiva in celice mora v skladu s 23. členom zakona imenovati odgovorno osebo.
(2) Odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka mora biti nenehno dosegljiva. Zagotovljeno mora biti nadomeščanje odgovorne osebe.
(3) Ustanova za tkiva in celice mora podatke o odgovorni osebi (ime in priimek, izobrazbo in podatke za navezavo stikov), kot tudi vsako začasno ali stalno spremembo odgovorne osebe, z ustreznimi podatki (ime in priimek ter datum nastopa dela), nemudoma sporočiti Agenciji.
C. OPREMA IN MATERIALI
10. člen
(kvalifikacije in vzdrževanje opreme)
(1) Oprema je zasnovana in vzdrževana tako, da je tveganje za dajalce in prejemnike tkiv in celic ter osebje, ki dela z njimi, čim manjše.
(2) Vsa kritična oprema in tehnične naprave so identificirane in validirane, redno pregledane in preventivno vzdrževane v skladu z navodili proizvajalca.
(3) Oprema in material, ki vplivata na kritične parametre predelave in shranjevanja (kot so npr. temperatura, tlak, število delcev, ravni kontaminacije z mikroorganizmi), sta identificirana in ju je treba po potrebi ustrezno spremljati ter izvajati opozorilne in popravne ukrepe, da se odkrijejo nepravilnosti in napake ter da se zagotovi, da kritični parametri ostanejo znotraj sprejemljivih meja.
(4) Opremo s kritično merilno funkcijo je treba umeriti (kalibrirati) glede na dogovorjen standard.
(5) Novo in popravljeno opremo je treba testirati (kvalificirati) in jo pred uporabo validirati ter rezultate testiranja dokumentirati.
(6) Vzdrževanje, servisiranje, čiščenje, dezinfekcijo in sanitacijo vse kritične opreme je treba izvajati redno, v skladu s postopki in navodili, ter vse dogodke ustrezno beležiti v mapi opreme.
(7) Na voljo morajo biti postopki za delovanje vseh kosov kritične opreme s podrobnimi navodili za ravnanje v primeru nepravilnosti ali napake.
11. člen
(materiali in reagenti)
(1) Podrobno morajo biti opisane specifikacije za ves kritični material in reagente, uporabljene pri dejavnostih, ki so predmet dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Opredeljene morajo biti specifikacije za aditive in embalažni material.
(2) Kritični reagenti in material morajo izpolnjevati postavljene in dokumentirane zahteve in specifikacije, določene v Zakonu o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr-1) in na njegovi podlagi izdanima Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04 in 98/06) in Pravilniku o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02, 75/03 in 51/04).
12. člen
(zaščitna obleka)
V ustanovi za tkiva in celice morajo biti zagotovljeni ustrezna oprema za osebno zaščito in higieno ter pisna navodila glede higiene in opreme, vključno z oblačili.
D. PROSTORI
13. člen
(splošni pogoji)
(1) Prostori so načrtovani, zgrajeni, prilagojeni in vzdrževani tako, da ustrezajo dejavnostim, ki se v njih izvajajo in so predmet dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.
(2) Zagotoviti je treba skladiščne prostore, v katerih so pred sprostitvijo tkiva in celice jasno ločeni od tistih, ki so bili sprejeti in od tistih, ki so bili zavrnjeni, da se prepreči zamenjava in navzkrižna kontaminacija med njimi. Za ločevanje določenih tkiv in celic v skladu s posebnimi merili je treba v skladiščnih prostorih za tkiva in celice, ki so v karanteni ali pripravljena za sprostitev, določiti fizično ločena območja ali naprave za shranjevanje ali zaščiteno ločevanje znotraj naprave.
14. člen
(pogoji okolja)
(1) Obdelava tkiv in celic, ki so izpostavljene okolju, brez poznejšega postopka inaktivacije mikroorganizmov, se odvija v okolju kakovosti zraka in čistosti s številom delcev in številom mikroorganizmov, ki ustrezata številu iz razreda A in zunanjem okolju s številom delcev in mikroorganizmov, ki ustrezata vsaj razredu D, ki sta opredeljena v Prilogi 1 Evropskih smernic dobre proizvodne prakse (v nadaljnjem besedilu: DPP) in Direktive Komisije 2003/94/ES z dne 8. oktobra 2003 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v humani medicini v preskušanju (UL L št. 262 z dne 14. 10. 2003, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/94/ES), s ciljem zmanjšanja tveganje kontaminacije.
(2) V izjemnih primerih se lahko dovoli obdelava tkiv in celic tudi v okolju, ki je določeno manj strogo kot je določeno v prejšnjem odstavku, kadar:
– se uporablja inaktivacija mikroorganizmov ali validiran postopek sterilizacije;
– se izkaže, da izpostavljenost okolju iz razreda A škodljivo vpliva na zahtevane lastnosti tkiva ali celic;
– se izkaže, da način uporabe tkiva ali celice pri prejemniku vključuje precej nižje tveganje prenosa bakterijske ali glivične okužbe kot pri presaditvi tkiva ali celice;
– je tehnično nemogoče izvajati zahtevani postopek v okolju razreda A (npr. zaradi zahtev po posebni opremi v obdelovalnem območju, ki ni popolnoma v skladu z razredom A).
(3) Kadar dejavnosti, ki so predmet dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje ljudi, vključujejo shranjevanje tkiv in celic, je treba opredeliti pogoje shranjevanja, potrebne za ohranjanje zahtevanih lastnosti tkiva in celic, vključno z ustreznimi parametri, kot so temperatura, vlažnost ali kakovost zraka.
(4) Kritične parametre (npr. temperaturo, vlažnost, kakovost zraka) je treba nadzorovati, spremljati in beležiti, da se potrdi skladnost z zahtevanimi pogoji shranjevanja.
(5) Pogoje okolja je treba v vsakem primeru določiti in redno spremljati. Ustanova za tkiva in celice zagotavlja pisna dokazila, da okolje dosega zahtevano kakovost in varnost, upoštevaje vsaj namen uporabe, način uporabe in imunsko stanje prejemnika.
E. DOKUMENTACIJA IN EVIDENCE
15. člen
(splošni pogoji)
(1) Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, mora vzpostaviti sistem, ki ima jasno opredeljeno in učinkovito dokumentacijo, pravilne evidence in registre ter standardne operativne postopke (v nadaljnjem besedilu: SOP). Sistem mora zagotavljati, da je opravljeno delo standardizirano in da je mogoče slediti vsem stopnjam, tj. kodiranju, primernosti darovalcev, pridobivanju, predelavi, konzerviranju, shranjevanju, prevozu, razdeljevanju ali odstranitvi, vključno z vidiki nadzorovanja in zagotavljanja kakovosti.
(2) Vzpostavljen mora biti dokumentiran sistem, ki zagotavlja identifikacijo vsake enote tkiva ali celic na vseh stopnjah dejavnosti, za katero ima imetnik dovoljenje. Za vsako kritično dejavnost morajo biti material, oprema in osebje identificirani in dokumentirani.
(3) Sistem za zagotavljanje sledljivosti tkiv in celic od darovalca do prejemnika mora ustrezati zahtevam pravilnika, ki ureja sledljivost človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami.
(4) Vse spremembe v dokumentih mora pregledati, datirati, odobriti, dokumentirati in takoj izvršiti pristojno osebje.
(5) Imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami ima s strani Agencije odobrene vse postopke priprave tkiv in celic, ki se nanašajo na izbor darovalcev, postopke naročil, protokole za vsako stopnjo postopka, merila za opravljanje kakovosti ter končna merila za količino in kakovost tkiv in celic.
(6) Obstajati morajo pisni postopki v primerih odstopov od predpisanih pogojev shranjevanja ter pravila in postopki za nadzorovan dostop do skladiščnih prostorov, za čiščenje in vzdrževanje, odstranjevanje odpadkov in za reorganizacijo storitev v nujnih primerih.
(7) Pripravljeni morajo biti sporazumi in postopki, ki v primeru prenehanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami iz kakršnegakoli razloga, zagotavljajo podatke o sledljivosti in informacije v zvezi s kakovostjo in varnostjo tkiv in celic ter zagotavljajo, da bodo tkiva in celice premeščene v ustrezno ustanovo za tkiva in celice, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
(8) Za nadzor dokumentov mora biti vzpostavljen postopek, s pomočjo katerega se vodi evidenca pregledov in sprememb dokumentov in ki zagotavlja uporabo samo veljavnih različic dokumentov.
(9) Razvidno mora biti, da so zapisi in evidence zanesljive in da zajemajo resnične rezultate.
(10) Zapisi in evidence morajo biti berljive in neizbrisne ter so ročno zapisane ali prenesene v drug validiran sistem, npr. v računalnik ali mikrofilm.
(11) Dostop do registrov in podatkov je dovoljen osebam, ki jih je za to pooblastila pristojna oseba in pooblaščenim osebam Agencije za opravljanje nadzorstvenih pregledov.
(12) Evidence, vključno z neobdelanimi podatki, ki so kritične za kakovost in varnost tkiv in celic, je treba hraniti tako, da se zagotovi dostop do teh podatkov še vsaj 10 let po datumu poteka veljavnosti, klinične uporabe ali odstranitve. Se datum poteka nanaša na vse tri kategorije (veljavnost/klinična uporaba/odtsranitev) ali gre za tri ločene zadeve – ''datum poteke veljavnosti'' (česa?), ''klinična uporaba'' in ''odstranitev''?
(13) Podatki, ki so potrebni za popolno sledljivost, se morajo hraniti najmanj 30 let.
III. POSTOPEK ZA IZDAJO DOVOLJENJA
16. člen
(predlagatelj postopka)
(1) Predlagatelj postopka za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami je lahko javni zdravstveni zavod.
(2) Predlagatelj postopka za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 6. člena zakona je lahko tudi domača ali tuja pravna ali fizična oseba.
17. člen
(začetek postopka)
Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami se začne z vlogo, ki jo predlagatelj predloži Agenciji v dveh izvodih, od katerih en izvod predstavlja verzija v papirju in drugi izvod tej verziji identična elektronska oblika vloge (shranjena na elektronskem mediju ali poslana po elektronski pošti).
18. člen
(vloga za izdajo dovoljenja)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami mora vsebovati naslednje:
1. Spremni dopis, v katerem se navede:
– polno in skrajšano ime ter sedež predlagatelja, z navedbo vseh lokacij opravljanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami;
– navedba aktivnosti predlagatelja, ki so predmet postopka za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami;
– ime in priimek odgovorne osebe in podpis odgovorne osebe;
2. Dokumentacijo:
– izjavo predlagatelja glede nenehne dosegljivosti odgovorne osebe z navedbo kontaktnih podatkov za odgovorno osebo;
– izjavo predlagatelja o imenovanju odgovorne osebe;
– dokazila o strokovni izobrazbi odgovorne osebe;
– dokazila o praktičnih izkušnjah odgovorne osebe;
– organigram zaposlenih, vključno z opisom nalog ključnih oseb, številom zaposlenih in njihovo izobrazbo ter konkretno zasedbo delovnih mest;
– dokumentacijo o prostorih: opis prostorov z namembnostjo ter skico tlorisa v merilu, ki mora biti navedeno;
– dokumentacijo o opremi: seznam opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, z navedbo, ali gre za opremo, ki je podvržena rednim kvalifikacijam;
– opis sistema kakovosti, ki vključuje poslovnik kakovosti;
– seznam standardnih operativnih postopkov in ustreznih evidenc;
– seznam tretjih oseb, s katerimi so sklenjeni pisni sporazumi in navedba aktivnosti, ki jih tretje osebe izvajajo, ter opredeljena odgovornost teh izvajalcev;
– potrdilo o plačani upravni taksi za izdajo dovoljenja.
(2) Kot dokazilo o praktičnih izkušnjah iz četrte alinee 2. točke prejšnjega odstavka se upošteva pisno potrdilo delodajalca o trajanju in vsebini delovnih izkušenj.
19. člen
(ugotavljanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Agencija preveri popolnost vloge. Če je vloga nepopolna, Agencija predlagatelja pisno pozove na ustrezno dopolnitev.
(2) Po ugotovitvi, da je vloga popolna, Agencija s sklepom imenuje komisijo, ki pri predlagatelju opravi verifikacijski pregled in hkrati določi rok, do katerega bo pregled opravljen.
(3) V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo pooblaščene osebe Agencije, ki so pristojne za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Člani komisije so lahko tudi zunanji strokovnjaki (eksperti). O poteku verifikacijskega pregleda komisija vodi zapisnik.
(4) Komisija ob upoštevanju ugotovitev opravljenega verifikacijskega pregleda v petnajstih dneh od dneva pregleda oblikuje pisno mnenje o izpolnjevanju pogojev.
(5) Na podlagi pisnega mnenja Komisije, katerega sestavni del je zapisnik o verifikacijskem pregledu, Agencija v roku dveh mesecev od popolne vloge izda odločbo, s katero odobri ali zavrne izdajo dovoljenja in jo vroči predlagatelju.
IV. POSTOPEK ZA SPREMEMBO ALI ODVZEM DOVOLJENJA
20. člen
(priglasitev sprememb)
(1) Vsako spremembo, ki se nanaša na izpolnjevanje predpisanih pogojev, mora imetnik dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami takoj, najpozneje pa v 15 dneh od nastanka spremembe, s pisno vlogo priglasiti Agenciji in predložiti dokumente iz 18. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na priglašeno spremembo.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– polno in skrajšano ime ter sedež predlagatelja spremembe, z navedbo vseh lokacij opravljanja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami;
– opis spremembe, vključno s predložitvijo ustrezne dokumentacije o vseh zadevah, na katere se sprememba nanaša.
(3) Agencija preveri popolnost vloge. Če je vloga nepopolna, predlagatelja pisno pozove na dopolnitev vloge in mu določi rok, v katerem jo mora dopolniti.
(4) Po ugotovitvi, da je vloga popolna, pooblaščene osebe Agencije ocenijo vpliv spremembe na izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami in presodijo, ali je potrebno ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami z ogledom. Če je ogled potreben, se izvede po postopku iz prejšnjega člena.
(5) Agencija v roku enega meseca, če gre za poseben ugotovitveni postopek z ogledom pa v dveh mesecih od popolne vloge izda odločbo, s katero odobri ali zavrne spremembo in jo vroči stranki.
21. člen
(odvzem dovoljenja)
Agencija lahko začasno ali trajno odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, če pri nadzorstvenem pregledu oziroma po izvedenih kontrolnih ukrepih ugotovi, da imetnik dovoljenja ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(uskladitev dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami s tem pravilnikom)
Ustanove za tkiva in celice, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika opravljale dejavnost preskrbe s tkivi in celicami, morajo najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika oddati vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami v skladu s tem pravilnikom ali prenehati z izvajanjem te dejavnosti.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2008
Ljubljana, dne 1. julija 2008
EVA 2007-2711-0104
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti