Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

3032. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic, stran 9632.

Na podlagi 9. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic
1. člen
V Uredbi o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 97/06) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »dveh dnevnic« nadomesti z besedilom »2,6 dnevnice«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član je za udeležbo na seji komisije, predsednik pa tudi za prisotnost na sedežu komisije v času uradnih ur predsednika (največ dvakrat tedensko), upravičen do povračila prevoznih stroškov.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi udeležbe na seji komisije, oziroma predsednik, če mora zaradi prisotnosti na sedežu komisije v času uradnih ur predsednika, potovati v drug kraj, pri čemer lahko zahteva povračilo za:
– stroške javnega prevoza ali
– kilometrino.
Za potovanje v drug kraj se šteje, če je seja ali drugo delo komisije v drugem kraju, kot je delovno mesto oziroma stalno oziroma začasno prebivališče člana. Pri presoji, ali gre za drug kraj, se upošteva kraj, s katerega član dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije in v katerega se dejansko vrača.
Članu se povrnejo prevozni stroški v višini stroškov javnega prevoza. Član je upravičen do povračila stroškov javnega prevoza največ do razdalje med krajem, v katerem je bila seja ali drugo delo komisije, in krajem, v katerem ima stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma krajem zaposlitve oziroma krajem, iz katerega dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije. Stroški javnega prevoza se priznajo v obe smeri potovanja. Če član nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, je upravičen do kilometrine.
Kilometrina je povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila za prevoz na sejo ali drugo delo za komisijo in je enaka višini kilometrine, ki jo določajo Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom, in nekaterih drugih prejemkov oziroma na njegovi podlagi izdani predpisi. Član je upravičen do povračila kilometrine, če nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, ter največ do razdalje med krajem, v katerem je bila seja ali drugo delo komisije, in krajem, v katerem ima stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma krajem zaposlitve oziroma krajem, iz katerega dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije. Član je upravičen do kilometrine v obe smeri potovanja.
Član lahko zahteva povračilo za stroške javnega prevoza samo na podlagi dokazil (vozovnica javnega prevoznega sredstva).«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-9/2008/7
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2011-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost