Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2008 z dne 1. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2008 z dne 1. 7. 2008

Kazalo

2865. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 8789.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in šestega odstavka 87. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07 in 33/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(veljavnost sistemizacije)
(1) Sistemizacija in njene spremembe se objavijo na način, ki omogoča:
– seznanitev s sprejetjem sistemizacije oziroma njenih sprememb in dopolnitev ter
– dostop do celotne njene vsebine vsem zaposlenim v organu, če zakon ne določa drugače, upoštevaje velikost organa, opremljenost s sredstvi informacijske tehnologije in lokacijske razmere, pri čemer mora biti zagotovljeno, da je sistemizacija dostopna zaposlenim na vpogled kadarkoli med delovnim časom in na lokaciji posamezne organizacijske enote.
(2) Sistemizacija, za katero je dano soglasje vlade, začne veljati z dnem, ki je v njej določen kot dan začetka veljavnosti, vendar ne pred objavo na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Manjše spremembe sistemizacije začnejo veljati z dnem, ki je določen kot dan začetka veljavnosti, vendar ne pred objavo na način iz prvega odstavka tega člena.«
2. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(določitev in razvrstitev nazivov)
(1) Uradniški nazivi so določeni in razvrščeni v prilogi I, ki vsebuje tudi tipična uradniška delovna mesta in pogoje glede delovnih izkušenj za uradniške nazive.
(2) Uradniški nazivi v Slovenski vojski in pogoji glede delovnih izkušenj zanje so določeni v prilogi Ia uredbe.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pri oblikovanju formacijskih dolžnosti v Slovenski vojski za razvrstitev uradniških nazivov in pogojev glede delovnih izkušenj, uporablja priloga iz prvega odstavka te uredbe, za uradniške položaje pa se lahko uporablja priloga II – uradniški položaji.
(4) Pri oblikovanju delovnih mest, na katerih se opravlja vojaška služba, se za razvrstitev nazivov in pogojev glede delovnih izkušenj uporablja priloga Ia – nazivi v Slovenski vojski, za oblikovanje položajnih delovnih mest, na katerih se opravlja vojaška služba pa se uporablja priloga IIa – vojaški položaji.
(5) Položaji in nazivi v Slovenski vojski in stopnja naziva, v kateri se lahko opravlja delo na položaju, so določeni v prilogi IIa uredbe.
(6) Priloge iz prvega, drugega in tretjega in četrtega odstavka so sestavni del te uredbe.«
3. člen
V 50. členu se v prvem odstavku rimska številka »II« nadomesti z rimsko številko »I«.
V tretjem odstavku se rimska številka »III« nadomesti z rimsko številko »II«.
V četrtem odstavku se rimska številka »III« nadomesti z rimsko številko »II«.
V petem odstavku se rimska številka »IV« nadomesti z rimsko številko »III«.
4. člen
V 52. členu se v drugi alineji sedmega odstavka pred besedo »pooblastila« doda beseda »posebna«.
5. člen
V sedmem odstavku 54. člena se rimska številka »III« nadomesti z rimsko številko »II«.
6. člen
Deveti odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) V sistemizaciji se lahko za posamezna delovna mesta, za katera ta uredba določa, da se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih, izjemoma določi, da se opravljajo samo v zgornjih dveh nazivih. Število takih delovnih mest v posameznem organu lahko znaša največ 20% zaposlenih javnih uslužbencev. Izjemoma lahko to število presega 20% zaposlenih javnih uslužbencev, če obstajajo utemeljeni razlogi, o čemer za organe državne uprave odloči vlada, za uprave pravosodnih organov in za uprave lokalnih skupnosti pa predstojnik.«
7. člen
Priloge I iz prvega odstavka 48. člena, Ia iz drugega odstavka 48. člena, IIa iz četrtega odstavka 48. člena, priloga II iz 50. člena in priloga III iz petega odstavka 50. člena se spremenijo in so sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-14/2008/13
Ljubljana, dne 5. junija 2008
EVA 2007-3111-0025
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost