Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 8722.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07) se v 3. členu podnaslov spremeni tako, da se glasi: »(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Učitelj, ki je razrednik v 1. in 9. razredu, ima za eno uro zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas, učitelj, ki je razrednik v vseh ostalih razredih pa ima za pol ure zmanjšano tedensko učno obveznost za polni delovni čas.«
2. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obseg ur pouka za drugega strokovnega delavca v oddelku 1. razreda, v katerega so vključeni najmanj trije učenci Romi, se določi glede na število učencev, in sicer:
– 10 do 14 učencev      15 ur,
– 15 do 21 učencev     20 ur.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(mentorstvo)
Mentorju pripravnika se prizna štiri ure na teden za delo s pripravnikom.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne more imenovati več oseb.«
5. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(dodatni strokovni delavec za delo z učenci Romi)
V osnovni šoli se za delo z učenci Romi sistemizira dodatno delovno mesto strokovnega delavca v skladu z naslednjimi merili:
+----------------------------------------+---------------------+
|     Število učencev Romov     |Delež delovnega mesta|
|                    |           |
|     od         do     |           |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     4     |     8     |    0,10     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     9     |     13     |    0,25     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     14    |     19     |    0,50     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     20    |     26     |    0,75     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     27    |     34     |    1,00     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     35    |     44     |    1,50     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
|     45    |          |    2,00     |
+-------------------+--------------------+---------------------+
Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto učitelja za dodatno strokovno pomoč za učence Rome in delovno mesto svetovalnega delavca.«
6. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli z 20 oddelki in več se za administrativna dela sistemizira 1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Poslovni sekretar VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli s 30 oddelki in več se za opravljanje računovodskih in administrativnih del poleg delovnih mest računovodje VI in poslovnega sekretarja VI sistemizirajo dodatna delovna mesta v skladu z naslednjimi merili:
za 30 do 39 oddelkov 0,50 delovnega mesta
za 40 do 49 oddelkov 1,00 delovno mesto
za 50 in več oddelkov 1,50 delovnega mesta.
Šola lahko delež delovnega mesta razporedi med delovno mesto knjigovodja V ali administrator V. Delavec mora imeti srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.«
8. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število učencev v oddelku osnovne šole se lahko zniža, če so v oddelku učenci s posebnimi potrebami, ki imajo to določeno v odločbi o usmeritvi.
O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna skupina. Če odločitev šolske strokovne skupine o znižanju števila učencev v oddelku zahteva oblikovanje dodatnega oddelka, mora šola za to pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Dodatni oddelek se lahko oblikuje le ob začetku šolskega leta.«
9. člen
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka v šolah na območjih s posebnimi razvojnimi problemi se lahko v soglasju z ministrstvom zniža za največ 2 učenca.«
10. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za oblikovanje učnih skupin pri gospodinjstvu v 6. razredu, tehniki in tehnologiji v 6., 7. in 8. razredu in največ pri 30% ur likovne vzgoje v 7., 8. in 9. razredu ter pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije je 20 učencev.
Normativ za oblikovanje učnih skupin pri športni vzgoji od 6. razreda dalje je 20 učencev. Učne skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev ali učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz dveh zaporednih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj 8 učencev.«
11. člen
V prvem odstavku 40. člena se na koncu pete alineje pika nadomesti z vejico in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– največ dve uri pouka tujega jezika za učenca, ki se je prešolal na šolo, kjer se poučuje drug tuji jezik.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč so ure dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmeritvi, ki so namenjene premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Če ima učitelj za dodatno strokovno pomoč sklenjeno delovno razmerje na osnovni šoli in izvaja delo na najmanj treh vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno z zavodom, kjer ima sklenjeno delovno razmerje, šola sistemizira delovno mesto mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Element za sistemizacijo delovnega mesta učitelja za učence Rome so ure dodatne strokovne pomoči, namenjene učencem Romom.«
12. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(plačilo ur dodatne strokovne pomoči)
Merila in kriterije za plačilo ur dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, namenjenih učni pomoči in ur dodatne strokovne pomoči za učence tujce, določi minister, pristojen za šolstvo.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Črta se 47. člen.
14. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih del, lahko po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si morajo najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 6. in 7. člena, drugega odstavka 11. člena ter 14. člena tega pravilnika, ki se začnejo uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-17/2008
Ljubljana, dne 23. junija 2008
EVA 2008-3311-0007
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti