Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30. 6. 2008

Kazalo

2815. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-D), stran 8686.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-10
Ljubljana, dne 26. junija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-D)
1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 93/07) se na koncu prvega odstavka 1. člena doda drugi stavek, ki se glasi: »Ta zakon ureja tudi postopke v sistemu Vse na enem mestu.«.
2. člen
V 2. točki drugega odstavka 1.a člena zakona se veznik »in« nadomesti s piko.
V drugem odstavku 1.a člena se črta 3. točka.
V 1. točki tretjega odstavka se za besedo »prebivalstva« doda besedilo »in imajo v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče«.
V 1. točki četrtega odstavka se besedilo »ki so vpisane v tem registru« nadomesti z besedilom »iz 1. točke prejšnjega odstavka«.
V šestem odstavku se besedilo »nima EMŠO, ker ni vpisana v centralni register prebivalstva« nadomesti z besedilom »v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča«.
3. člen
Za 1.a členom se doda novo poglavje z naslovom »POSTOPKI V SISTEMU VSE NA ENEM MESTU« z novimi 1.b do 1.č členom, ki se glasijo:
»1.b člen
(1) Sistem »Vse na enem mestu« (v nadaljnjem besedilu: VEM) je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja, da podjetniki ali družbeniki na enem mestu oddajo prijave, predloge ali druge vloge (v nadaljnjem besedilu: vloga) za ustrezne vpise v register v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, ali s tem zakonom in za druge postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami.
(2) V sistem VEM je vključena oddaja vlog v naslednjih postopkih (v nadaljnjem besedilu: postopki VEM):
1. postopku ustreznega vpisa ustanovitve, spremembe ali izbrisa podjetnika ali gospodarske družbe v register,
2. postopku prijave potreb po delavcih v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje,
3. postopku prijave za ustrezen vpis v register davčnih zavezancev in register zavezancev za davek na dodano vrednost v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo,
4. postopku prijave ali odjave v sistemu socialnega zavarovanja v skladu z zakoni, ki urejajo zdravstveno, pokojninsko in druga socialna zavarovanja,
5. postopkih predloga za izdajo obrtnega dovoljenja v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo obrtno dovoljenje,
6. drugih postopkih v zvezi s poslovanjem podjetnikov in gospodarskih družb, ki jih določi minister, pristojen za javno upravo, ob upoštevanju tehničnih možnosti za informacijsko združljivost teh postopkov v informacijskem sistemu e-VEM.
(3) Sistem VEM obsega te poslovne procese:
1. sestavo vlog v postopkih VEM,
2. pridobivanje podatkov, ki jih mora vsebovati vloga v posameznem postopku VEM, iz uradnih evidenc, če za to obstajajo ustrezni tehnični pogoji,
3. pripravo listin, ki jih je treba priložiti vlogam v postopkih VEM,
4. elektronsko oddajo vlog v postopkih VEM in listin, ki jih je treba priložiti tem vlogam,
5. druga administrativna opravila za potrebe postopkov VEM in
6. elektronsko posredovanje odločitev v postopkih VEM.
(4) Za podjetnike in gospodarske družbe, ki so stranke postopka VEM, poslovne procese iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka opravlja točka VEM iz 1.č člena tega zakona ali notar. Če so za to izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji, lahko navedene poslovne procese podjetniki in gospodarske družbe opravljajo neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega sistema e-VEM.
1.c člen
(1) Informacijski sistem e-VEM je računalniški sistem, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo, in ki zagotavlja ustrezno informacijsko podporo za integrirano izvajanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM.
(2) V informacijski sistem e-VEM se na podlagi povezanosti s centralnim registrom prebivalstva, registrom davčnih zavezancev ali drugo uradno evidenco prevzemajo osebni podatki, ki so potrebni za sestavo popolnih vlog v postopkih VEM.
(3) Osebni podatki se v informacijskem sistemu e-VEM lahko obdelujejo samo v zvezi s sestavo in oddajo vlog v postopkih VEM. Informacijski sistem e-VEM mora biti zasnovan tako, da se osebni podatki lahko uporabijo samo za namen iz prejšnjega stavka.
(4) Sestavni del informacijskega sistema e-VEM je centralna elektronska hramba dokumentov (v nadaljnjem besedilu: CEH). CEH je elektronska zbirka, ki vključuje naslednje elektronske dokumente:
1. vloge v postopkih VEM, oddane prek informacijskega sistema e-VEM,
2. listine, priložene vlogam iz prejšnje točke in
3. odločbe pristojnih organov in organizacij z javnimi pooblastili, izdane v postopkih VEM.
(5) Elektronski dokumenti iz prejšnjega odstavka se v CEH hranijo in obdelujejo za potrebe postopka VEM, na katerega se nanašajo. CEH mora biti zasnovan tako, da do elektronskih dokumentov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo samo:
1. točke VEM in notarji,
2. organi in organizacije z javnimi pooblastili, ki so pristojni odločati v postopkih VEM, ter
3. do dokumentov v zvezi s posameznim postopkom VEM tudi podjetnik oziroma gospodarska družba, ki je stranka tega postopka.
(6) Upravljavci informacijskih sistemov za podporo posameznih postopkov VEM morajo te sisteme zasnovati tako, da so združljivi z informacijskim sistemom e-VEM in da omogočajo sprejem elektronskih vlog v postopkih VEM ter elektronsko posredovanje informacij o odločitvah v teh postopkih.
(7) Minister, pristojen za javno upravo, predpiše podrobnejša pravila o zasnovi, upravljanju in vzdrževanju informacijskega sistema e-VEM in CEH ter pogojih, ki jih morajo zaradi združljivosti z informacijskim sistemom e-VEM zagotavljati upravljavci informacijskih sistemov iz prejšnjega odstavka.
1.č člen
(1) Položaj točke VEM lahko pridobi:
1. upravna enota,
2. davčni urad,
3. izpostava Agencije za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AJPES),
4. organizacijska enota gospodarske, obrtne ali druge zbornice in
5. oseba javnega ali zasebnega prava, ki je določena za izvajalca nalog za oblikovanje in razvoj podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena pridobi položaj točke VEM, ko pridobi dovoljenje ministra, pristojnega za javno upravo, za opravljanje postopkov VEM.
(3) Točka VEM mora postopke VEM opravljati brezplačno.
(4) Minister, pristojen za javno upravo, izda dovoljenje za opravljanje postopkov VEM, na zahtevo osebe iz prvega odstavka tega člena, če ta izpolnjuje kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM.
(5) Minister, pristojen za javno upravo, predpiše podrobnejše kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen
Tretja alineja 1. točke prvega odstavka 2.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»– če ima v Republiki Sloveniji samo začasno prebivališče, podatki o naslovu začasnega prebivališča, v drugih primerih pa podatki o naslovu stalnega prebivališča«.
V drugem odstavku se besedilo »stalnega prebivališča« nadomesti z besedilom »prebivališča v Republiki Sloveniji«.
5. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri subjektih vpisa iz 4., 6. in 9. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona ne vpišejo podatki iz 6. točke prvega odstavka tega člena, pri subjektih vpisa iz 5. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona pa se podatki iz 6. točke prvega odstavka tega člena vpišejo samo glede komplementarjev.«.
6. člen
Za 48.b členom se doda nov 48.c člen, ki se glasi:
»48.c člen
(1) Objava podatkov o subjektu vpisa na spletnih straneh agencije po 1. točki drugega odstavka in tretjem odstavku 7. člena tega zakona in izpis iz sodnega registra, ki se izda po 48. členu in 48.a členu tega zakona, ne sme vsebovati podatka o EMŠO in nobenih listin, ki vsebujejo osebne podatke posameznikov, ki niso zastopniki, družbeniki oziroma člani organov nadzora. Za zastopnike, družbenike oziroma člane organov nadzora se lahko objavijo le tiste listine oziroma del listine, ki vsebuje osebne podatke, ki so neposredno povezani z opravljanjem teh funkcij.
(2) Sodišče lahko izda izpis iz sodnega registra, ki vsebuje tudi podatke o EMŠO zastopnika, družbenika oziroma člana organa nadzora tega subjekta vpisa samo v teh primerih:
1. izpis glede posameznega subjekta, če ga zahteva zastopnik, družbenik oziroma član organa tega subjekta vpisa, ali
2. izpis glede vseh subjektov vpisa, pri katerih je posamezna oseba upravičena do podatkov iz 51. člena tega zakona, če izpis zahteva ta oseba.«.
7. člen
Minister, pristojen za javno upravo, izda predpise iz sedmega odstavka 1.c člena ter četrtega in petega odstavka 1.č člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/93-2/13
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EPA 2040-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost