Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2008 z dne 22. 1. 2008

Kazalo

225. Sklep o zavrženju pobude, stran 424.

Številka: U-I-251/07-6
Datum: 10. 1. 2008
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jessice Perles Crimmins, Združene države Amerike, ki jo zastopa Bojana Ozimek, odvetnica v Ljubljani, na seji 10. januarja 2008
s k l e n i l o :
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 44. in 85. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/00) ter za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Uradni list RS, št. 16/92 in 21/92), Pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list RS, št. 25/81 in 65/99) in Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Uradni list RS, št. 23/92 in 26/2000) se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnica izpodbija 44. in 85. člen Zakona o denacionalizaciji (v nadaljevanju ZDen), Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije, Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja in Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja. Izpodbija torej predpise, ki določajo vrednotenje podržavljenega premoženja, ki se vrača v postopku denacionalizacije. Trdi, da vrednosti, izračunane na podlagi teh predpisov, ne dosegajo niti 30% tržne vrednosti. Zato naj bi bili kršeni 14., 30. in 33. člen Ustave ter 44. in 85. člen ZDen.
2. Pobudnica pravni interes utemeljuje z navajanjem, da je pravna naslednica denacionalizacijskega upravičenca, ki se mu v postopku denacionalizacije vrača zaplenjeno premoženje. Poleg sklepa o dedovanju št. III D 639/2007 z dne 8. 5. 2007 je pobudi priložila sklep upravnega organa prve stopnje o določitvi sodnega izvedenca za ugotavljanje vrednosti podržavljenega premoženja in cenitveno poročilo o ugotovitvi vrednosti podržavljenega premoženja.
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti da lahko vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo (tako Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih ni le formalno izčrpanje pravnih sredstev, temveč tudi njihovo vsebinsko izčrpanje. To pomeni, da mora pobudnica že v postopku pred pristojnimi sodišči uveljavljati trditve o domnevni neustavnosti oziroma nezakonitosti ureditve, na kateri temelji odločitev v njenem primeru. Skladno z 22. členom Ustave mora sodišče takšne ugovore strank bodisi argumentirano zavrniti, bodisi, če se z njimi strinja in gre za zakon, po 156. členu Ustave prekiniti postopek ter začeti postopek za oceno njegove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Na podlagi 125. člena Ustave pa imajo sodišča pooblastilo, da pri odločanju o pravicah in obveznostih sama izločijo nezakonite oziroma neustavne podzakonske predpise.
4. Glede na to, da pobudnica tožbe v upravnem sporu (še) ni vložila in glede na pogoj predhodne izčrpanosti pravnih sredstev, pobudnica ne izkazuje neposrednega pravnega interesa za presojo izpodbijanih predpisov. Zato je Ustavno sodišče njeno pobudo zavrglo.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost