Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2008 z dne 6. 6. 2008

Kazalo

2349. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu, stran 6085.

Na podlagi 54. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07) se naslov pravilnika spremeni tako, da se glasi: »Pravilnik o registru društev, registru podružnic tujih društev in evidenci društev v javnem interesu«.
2. člen
V 2. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Centralni register društev mora biti voden tako, da so podatki o društvu dostopni prek matične številke ali imena društva.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. matična številka društva;
2. šifra vrste društva;
3. ime društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi;
4. sedež društva (izbrani kraj poslovanja), sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
5. naslov sedeža društva (ulica in hišna številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
6. datum in številka odločbe o vpisu društva v register;
7. pripojitev drugega društva z datumom in številko odločbe o vpisu pripojitve društva;
8. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, sprememba zastopnika društva ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;
9. datum sprejema sklepa o ustanovitvi društva in temeljnega akta društva, datum in številka odločbe o spremembi temeljnega akta;
10. prenehanje društva po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe;
11. datum in številka odločbe, izdane po določbah predpisov, ki urejajo prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo in se v register društev na podlagi teh predpisov vpiše po uradni dolžnosti;
12. datum in številka odločbe o izbrisu društva iz registra, datum in številka odločbe o registraciji društva, ki je nastalo s spojitvijo dveh ali več društev, oziroma o registraciji pripojitve društva, na podlagi katere je društvo prenehalo;
13. matična številka, ime in sedež pravnega naslednika društva, ki je prenehalo s spojitvijo z drugimi društvi oziroma s pripojitvijo k drugemu društvu;
14. opombe:
– nastanek društva s spojitvijo dveh ali več društev ter imena in matične številke teh društev ter pristojni organ, pri katerem je bilo društvo vpisano v register društev,
– prenehanje društva zaradi spojitve ali pripojitve ter ime, matična številka ter sedež in naslov sedeža društva, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društva, h kateremu se je to društvo pripojilo, ter pristojni organ, pri katerem je to društvo vpisano v register društev,
– pripojitev društva, ime in matična številka pripojenega društva ter pristojni organ, pri katerem je bilo to društvo vpisano v register društev,
– podelitev oziroma odvzem statusa društva v javnem interesu in področje, za katerega je status podeljen, datum, številka odločbe o podelitvi oziroma datum in številka odločbe o odvzemu statusa in podatki o pridobitvi statusa s posebnim zakonom (35. člen Zakona o društvih) ter datum in številka odločbe, če je bila o podelitvi ali odvzemu statusa izdana odločba,
– druge opombe (npr. registrska številka društva iz prejšnjega registra, datum in številka sklepa o popravku napak v odločbi, datum in številka odločbe o odpravi oziroma razveljavitvi odločbe, ki je podlaga za vpis podatka …).
V registrski knjigi se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka evidentirajo tudi podatki o:
1. zaporedni številki vloge za vpis v centralni register,
2. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja,
3. datumu vloge,
4. organu, ki je izdal odločbo (pristojni ali drug organ oziroma sodišče),
5. odločitvi.
Za analitične in statistične namene se v registrski knjigi obdelujejo tudi podatki o vrsti subjekta vpisa (društvo, zveza društev), vrsti ustanovitelja (fizična oseba, pravna oseba javnega prava, pravna oseba zasebnega prava), občini sedeža društva in jeziku imena društva, če ime društva sestavlja tudi prevod v madžarski ali italijanski jezik.
Spremembe podatkov iz 8. točke prvega odstavka tega člena se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Spremembe naslova sedeža društva, ki so posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, oziroma spremembe osebnih podatkov zastopnika društva, evidentiranih v drugih zbirkah podatkov, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, se v registrsko knjigo vpisujejo po uradni dolžnosti, društvo pa se o vpisu obvesti.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »registrsko« nadomesti z besedo »matično«.
5. člen
V 5. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Centralni register podružnic tujih društev mora biti voden tako, da so podatki o podružnici tujega društva dostopni prek matične številke ali imena podružnice tujega društva.«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki:
1. matična številka podružnice tujega društva;
2. šifra vrste podružnice tujega društva;
3. ime podružnice tujega društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi;
4. sedež podružnice tujega društva (izbrani kraj poslovanja), sprememba sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
5. naslov sedeža podružnice tujega društva (ulica in hišna številka z dodatkom), sprememba naslova sedeža ter datum in številka odločbe o spremembi;
6. datum in številka odločbe o vpisu podružnice tujega društva v register;
7. osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika tujega društva v Republiki Sloveniji, sprememba zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;
8. datum sprejema temeljnega akta tujega društva in sklepa o ustanovitvi podružnice tujega društva ter datum in številka odločbe o spremembi temeljnega akta;
9. prenehanje po določbi 41. in 42. člena Zakona o društvih ter datum in številka odločbe;
10. datum in številka odločbe o izbrisu podružnice tujega društva iz registra;
11. podatki o tujem društvu:
– ime tujega društva, sprememba imena ter datum in številka odločbe o spremembi;
– sedež (država in kraj) in naslov tujega društva, sprememba sedeža oziroma naslova ter datum in številka odločbe o spremembi;
– registrski organ, številka in datum vpisa tujega društva v register, ali organ in številka potrdila o pridobitvi pravne osebnosti ter datum pridobitve pravne osebnosti;
12. opombe:
– podelitev oziroma odvzem statusa društva v javnem interesu in področje, za katerega je status podeljen, datum in številka odločbe o podelitvi oziroma datum in številka odločbe o odvzemu statusa in podatki o pridobitvi statusa s posebnim zakonom (35. člen Zakona o društvih) ter datum in številka odločbe, če je bila o podelitvi statusa izdana odločba,
– druge opombe (npr. datum in številka sklepa o popravku napak v odločbi, datum in številka odločbe o odpravi oziroma razveljavitvi odločbe, ki je podlaga za vpis podatka …).
V registrski knjigi se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka evidentirajo tudi podatki o:
1. zaporedni številki vloge za vpis v centralni register,
2. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja,
3. datumu vloge,
4. organu, ki je izdal odločbo (pristojni ali drug organ oziroma sodišče),
5. odločitvi.
Za analitične in statistične namene se v registrski knjigi obdelujejo tudi podatki o občini sedeža podružnice tujega društva.
Spremembe podatkov iz 7. točke prvega odstavka tega člena se v registrsko knjigo vpisujejo tako, da se prekrijejo prej vpisani podatki. Podatke o prejšnjih vpisih je mogoče pregledovati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Spremembe naslova sedeža podružnice tujega društva, ki so posledica uvedbe uličnega sistema ali preimenovanja ulice z občinskim odlokom, oziroma spremembe osebnih podatkov zastopnika podružnice tujega društva, evidentiranih v drugih zbirkah podatkov, katerih upravljavec je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, se v registrsko knjigo vpisujejo po uradni dolžnosti, podružnico tujega društva pa se o vpisu obvesti.«
7. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »podatkov« doda besedilo »in je neposredno povezana s centralnim registrom društev in centralnim registrom podružnic tujih društev.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Centralni register društev in centralni register podružnic tujih društev pridobivata podatke iz četrte alinee 14. točke 3. člena in prve alinee 12. točke 6. člena tega pravilnika neposredno iz informatizirane zbirke podatkov, določene v drugem odstavku tega člena.
Pristojna ministrstva pridobivajo podatke iz tretjega odstavka 32. in drugega odstavka 33. člena Zakona o društvih neposredno iz centralnega registra društev in centralnega registra podružnic tujih društev.«
8. člen
V prvem odstavku 8. člena se 1. točka črta, točke 2 do 10 pa postanejo točke 1 do 9.
V novi peti točki prvega odstavka 8. člena se pred podpičjem doda besedilo: »in sprememba osebnih podatkov zastopnika ter datum in številka odločbe o spremembi, če je o spremembi izdana odločba;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V informatizirano zbirko podatkov se poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki o:
1. številki zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja;
2. datumu vloge;
3. organu, ki je izdal odločbo (pristojni organ ali pristojno ministrstvo);
4. odločitvi.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo: »6. točke prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom: »5. točke prvega odstavka tega člena«.
9. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo: »z zaporedno številko vpisa v register (registrska številka) oziroma evidenco« nadomesti z besedilom »zaporedno številko vloge za vpis v centralni register«.
V drugem odstavku se za besedo »evidenco« doda besedilo », označene s številko zadeve, določene po pravilih pisarniškega poslovanja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirki listin registra društev in registra podružnic tujih društev se vodita tudi v informatizirani obliki v informacijskem sistemu Lotus Notes, program SPIS, v okviru pristojnega organa, lahko pa tudi v okviru centralnega registra za območje Republike Slovenije. Listine, ki so podlaga za vpis v register, se pretvorijo v elektronsko obliko na optičnih bralnikih. Elektronska listina, ki nastane s pretvorbo pisne listine, mora biti izdelana v PDF ali v večstranskem TIF formatu.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Na način iz prejšnjega odstavka se lahko vodi tudi zbirka listin evidence društev v javnem interesu.«
10. člen
V prvi in drugi alinei drugega odstavka 17. člena se številke 2., 4., 5. in 6. nadomestijo s številkami 1., 3., 4. in 5.
V tretjem odstavku se na ustreznih mestih številke 4., 5. in 6. nadomestijo s številkami 3., 4. in 5.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »vseh«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dostop do podatkov o EMŠO zastopnika se zagotavlja uporabniku, ki poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjuje tudi pogoje iz 9. člena Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06).«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedama »tega člena«.
12. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Izpis podatkov iz registrov na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o društvih mora izdati vsak pristojni organ, ne glede na to, pri katerem pristojnem organu je društvo oziroma podružnica tujega društva vpisana v register.
Izpis podatkov ne sme vsebovati EMŠO zastopnika, razen če izpis zahteva društvo oziroma podružnica tujega društva, na katero se podatki nanašajo oziroma če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.«
13. člen
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 20. člena pravilnika se registrske knjige registra društev prenehajo ročno voditi, evidenčni knjigi mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev pa se zaključita in trajno hranita z dnem uveljavitve tega pravilnika. Pristojni organ lahko zaključi registrske knjige na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ko izkaže, da vse podatke, vpisane v registrsko knjigo od 4. 11. 1997 dalje, vodi v centralnem registru društev.
14. člen
Podatke o prejšnjih imenih društva, vpisanih v registrsko knjigo ter podatke iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika pristojni organ vpiše v centralni register društev v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
Podatki o prejšnjih imenih društva se v centralni register društev vpišejo kot opomba pri vpisu ustrezne spremembe imena, nato pa se avtomatsko prenesejo med podatke iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Manjkajoče podatke iz četrte alinee 14. točke prvega odstavka 3. člena ter prve alinee 12. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika pristojno ministrstvo posreduje v centralni register društev oziroma centralni register podružnic tujih društev v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.
15. člen
Zbirki listin iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika se vzpostavita v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-84/2008 (1332-03)
Ljubljana, dne 26. maja 2008
EVA 2008-1711-0015
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost