Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2008 z dne 27. 5. 2008

Kazalo

2170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, stran 5482.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04) se v prvem odstavku 5. člena besedilo »vrsto in ime obrata« nadomesti z besedilom »firmo in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata, nastanitveni obrat, ki se kategorizira, pa tudi označbo kategorije«.
2. člen
V 10. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Gostinske dejavnosti na zunanjih površinah se ne sme opravljati na dostopih, dovozih ter delovnih površinah za intervencijska vozila.«.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo »(obvezno pri novogradnji)«.
4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 16. člena se v oklepaju beseda »obvezno« nadomesti z besedilom »10 m2«.
V drugi alinei prvega odstavka se v oklepaju beseda »obvezno« nadomesti z besedilom »15 m2«.
V četrti alinei se na koncu stavka pred vejico doda besedilo »v velikosti 1/10 sobne površine (določba za kmetije z nastanitvijo ni obvezna)«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– posteljo, velikosti enojnega ležišča 90x190, v dvoposteljni sobi velikost ležišč 180x190 ali enojnega ležišča 160x190,«.
V osmi alinei se za besedo »polico« doda besedi »ter svetilko«.
V deveti alinei se črta besedilo »z najmanj 5 obešalniki«.
V deseti alinei se besedilo »in en stol na vsako ležišče« nadomesti z besedilom »in na vsako ležišče 1 stol«.
Enajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– obešalno kljuko,«.
V sedemnajsti alinei se za besedo »storitev« vejica nadomesti s piko in črta besedilo »ki se nudijo v sobi.«.
5. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedo »se« doda beseda »ne«.
6. člen
V sedemnajsti alinei 18. člena se beseda »obesno« nadomesti z besedo »obešalno«.
7. člen
V prvem odstavku 24. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki morajo biti fizično ali časovno razmejeni.«
8. člen
Prva alinea 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– ustrezne odlagalne površine za posamezne skupine živil,«.
V drugi alinei se beseda »prisilno« nadomesti z besedo »mehansko«.
9. člen
V drugem odstavku 28. člena se za besedo »stranišča« postavi vejica in doda besedilo »ki mora biti v novogradnjah ločen za ženske in moške«.
10. člen
V drugem odstavku 29. člena se v oklepaju za besedo »šotor« doda besedilo »plovilo, na katerem se opravlja gostinska dejavnost,«.
V šesti alinei drugega odstavka se za besedo »goste« doda besedilo »ali zagotovljeno souporabo stranišča v neposredni bližini, ki je dostopno brez posebnih ovir«.
11. člen
V drugem odstavku 30. člena se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma mora biti ločeno shranjevanje obleke zagotovljeno na drug način.«.
V tretjem odstavku se za besedo »kuhinji« doda besedilo »oziroma prostoru za pripravo jedi«.
12. člen
V prvi alinei 34. člena se črta besedilo »(obvezno pri novogradnjah)«.
V drugi alinei se besedilo »telefon v vsaki etaži« nadomesti z besedilom »možnost uporabe telefona«.
13. člen
V prvem odstavku 37. členu se besedilo »nudi gostom« nadomesti z besedilom »svojim gostom nudi«.
14. člen
Tretja alinea tretjega odstavka 38. člena se črta.
Četrta alinea postane tretja alinea in se spremeni tako, da se glasi:
»– napitke in pijače vseh vrst.«.
15. člen
V tretjem odstavku 41. člena se za besedo »apartma« doda besedilo »je zaključena enota, ki«.
V osmi alinei tretjega odstavka se črta besedilo »ki se nudijo v apartmaju,«.
16. člen
V 42. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Šotorišče je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno in opremljeno zemljišče, s tlorisno površino do 0,5 ha, namenjeno le postavitvi šotorov. Šotorišče mora imeti:
– sprejemni prostor (lahko v neposredni bližini),
– tekočo vodo,
– posode za odpadke,
– pribor za prvo pomoč,
– če obstaja posebno mesto za kurišče, mora biti zavarovano pred požarom.
(5) Glede števila umivalnikov, prh, stranišč in pisoarjev ter korit za pranje in pomivanje posode za šotorišča iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na kamp, pri čemer je sanitarni vozel lahko premičnega značaja.
(6) Postajališče je zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno in opremljeno zemljišče, namenjeno postavitvi bivalnih vozil zaradi počitka (za postanek do 24 ur), brez dodatne gostinske ponudbe. Postajališče mora imeti:
– vstopno zapornico,
– sprejemni prostor (v kolikor sprejem ni avtomatiziran),
– hišni red, objavljen na vidnem mestu ob vhodu,
– ravne, utrjene in urejene površine z označenimi mesti za postavitev vozil,
– površine morajo biti opremljene z lovilcem olj,
– električne priključke za vsa označena mesta,
– možnost oskrbe s tekočo vodo,
– posode za odpadke (pokrite posode, zabojnike),
– prostor za čiščenje kemičnega stranišča (izlivni jašek za fekalije in odpadne vode).«.
17. člen
V drugem odstavku 47. člena se črtata druga in tretja alinea.
Četrta alinea postane druga alinea.
18. člen
V 50. členu se v prvi alinei tretjega odstavka za besedo »in« doda besedilo »(ali)«.
V petem odstavku se v oklepaju črta beseda »picerija« in vejica za njo.
19. člen
V drugem odstavku 51. člena se beseda »nudi« nadomesti z besedilom »lahko nudi le«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi.
»– v naprej pripravljene tople in hladne prigrizke, ki se konzumirajo brez jedilnega pribora ter v naprej pripravljen sladoled.«.
20. člen
V 52. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gostinskem obratu iz prejšnjega odstavka mora biti, skladno z določbami predpisov, ki urejajo varstvo pred požari, na vidnem mestu označeno največje število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme (kapaciteta). V času obratovanja mora biti zagotovljeno tekoče spremljanje trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata.«.
21. člen
V drugi alinei drugega odstavka 58. člena se za besedilom »za pripravo prigrizkov« doda besedilo »(le če jih nudi),«.
V tretjem odstavku se beseda »nudi« nadomesti z besedilom »lahko nudi le«.
V četrtem odstavku se za besedo »nudi« doda beseda »le«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Gostinci, sobodajalci in kmetje morajo uskladiti minimalne tehnične pogoje ter pogoje glede minimalnega obsega storitev v posamezni vrsti obrata v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-54/2002-222
Ljubljana, dne 21. maja 2008
EVA 2008-2111-0004
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti